URZĄD MIASTA STALOWEJ WOLI
bip.gov.pl
Sonda
Ogłoszenie o Konkursie
Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania i rewitalizacji Placu Piłsudskiego w Stalowej Woli
 

Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania i rewitalizacji Placu Piłsudskiego w Stalowej Woli
Numer referencyjny: OKZ-271.19.2017
I Określenie przedmiotu konkursu:
2.1. Przedmiot Konkursu. Przedmiotem Konkursu są twórcze prace projektowe obejmujące opracowanie szczegółowej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rewitalizacji Placu Piłsudskiego w Stalowej Woli, przyległych do niego terenów zielonych, otaczających Miejski Dom Kultury chodników oraz zmianę przebiegu fragmentu ulicy 1-go sierpnia dzielącej Plac Piłsudskiego. Projekt konkursowy koncepcji urbanistyczno-architektonicznej powinien obejmować opracowanie dla terenu zaznaczonego jako „granice opracowania” oznaczonego na załączniku graficznym nr 12. Wytyczne dla organizacji ruchu powinny obejmować zmieniony ciąg ulicy 1-go sierpnia - zaznaczony na załączniku graficznym stanowiącym załącznik nr 12 oraz wszystkie ciągi komunikacyjne na terenie objętym opracowaniem. 2.2. Efekt rewitalizacji. Efektem rewitalizacji powinno być utworzenie centralnego placu miejskiego spełniającego na co dzień funkcje rekreacyjne, wypoczynkowe i rozrywkowe oraz nadającego miastu świeży, estetyczny wygląd. Koncepcja rewitalizacji placu powinna umożliwiać także odbywanie się na jego obszarze masowych imprez oraz nadać temu miejscu reprezentatywny i wyniosły charakter. Zwieńczeniem wszelkich funkcji obszaru objętego opracowaniem powinna być infrastruktura wykonana z trwałych materiałów, w spokojnej, stonowanej kolorystyce, których kombinacja będzie współgrała ze sobą i z całym otoczeniem - zarówno istniejącym, jak i projektowanym, tworząc elegancki i stylowy obszar zapewniający spełnienie roli centrum nowoczesnego miasta w XXI wieku. Utwardzone nawierzchnie tworzące plac, infrastrukturę drogową i chodniki powinny być złagodzone przez rozmaite formy zieleni, drobne formy architektoniczne oraz urządzenia wodne. Całość opracowania powinna być spójna z projektem rewitalizacji Miejskiego Domu Kultury przygotowanego w ramach programu Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (załącznik nr 14) zarówno pod względem zagospodarowania, jak i funkcjonalności. 3. Założenia Konkursu 3.1. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do wykreowania tzw. „żyjących miejsc” na placu w oparciu o: 1) rozwijanie życia miejskiego dla jak największej liczby osób bez względu na pochodzenie, wiek, stopnień sprawności i poziom zamożności, poprzez umożliwianie różnorakich aktywności, 2) pobudzenie inicjatyw społeczności lokalnych i aktywizacja mieszkańców jako ważnego elementu w procesie kreowania rozwoju miejsca zamieszkania, 3) wspieranie społecznych więzi oraz poczucia identyfikacji z tożsamością kulturową, 4) rozwijanie ruchu pieszego jako preferowanej formy ruchu poprzez zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu oraz lepszej dostępności, 5) zwiększenie liczby ludzi pozostających na dłużej, poprzez budowanie potencjału dla aktywności społecznej, 6) centralizację miejsca spotkań mieszkańców poprzez utworzenie otoczenia przyjaznego dla wypoczynku i rekreacji, 7) zapewnienie wygodnych miejsc wypoczynku w otoczeniu natury w centrum miasta. 3.2. Zamawiający obliguje uczestników do zawarcia w koncepcji poniższych elementów: 1) demontowane, składane lub chowane zamknięcie Placu Piłsudskiego w miejscach obecnego przebiegu ulicy 1 go sierpnia, 2) zmiana przebiegu ulicy 1-go sierpnia w celu ominięcia Placu Piłsudskiego, 3) zwiększenie ilości oraz uporządkowanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych, 4) połączenie dróg komunikacyjnych z budowanym obecnie przejściem poziomym przez tory kolejowe – Załącznik nr 15 do Regulaminu, 5) miejsce do urządzania pikników na terenie zielonym, 6) umieszczenie w obrębie obszaru opracowania elementów małej architektury tj. ławek, śmietników, pergoli, 7) wiata ze stojakami na rowery i inne pojazdy niemechaniczne, 8) fontanna w poziomie nawierzchni na Placu Piłsudskiego, 9) fontanna w ciągu deptaku, 10) fontanna, zbiornik lub inne urządzenia wodne na zadrzewionym terenie parku, 11) wizualizacja otoczenia pomnika Józefa Piłsudskiego oraz jego umiejscowienie na obszarze objętym opracowaniem, 12) uporządkowanie i ujednolicenie reklam i szyldów znajdujących się na obszarze objętym opracowaniem, 13) spójna kompozycja zróżnicowanej zieleni pod względem rodzaju, ilości, wielkości i formy - w tym trawników oraz możliwie dużej ilości istniejących wysokich drzew, 14) oświetlenie i monitoring na obszarze objętym opracowaniem. 3.3. Zamawiający poddaje pod analizę rozważenie możliwości uwzględnienia w ramach rewitalizacji Placu Piłsudskiego poniższych elementów (nie są to elementy wiążące dla pracowni projektowych, nie mają wpływu na ocenę Sądu Konkursowego i przyznawaną punktację oraz nie muszą być brane pod uwagę przy wykonywaniu docelowego projektu architektoniczno-budowlanego, natomiast mogą stanowić podstawę do przyznania przez Sąd Konkursowy wyróżnienia): 1) wskazanie miejsca oraz zaprojektowanie punktów usługowo-handlowych tj. kawiarnie, cukiernie, lodziarnie, pijalnie alkoholi, lub innych zaproponowanych przez uczestników, 2) zaproponowanie innych niż wymienione, innowacyjnych funkcji placu, 3) kompleksowy projekt pomnika Józefa Piłsudskiego, 4) wskazanie miejsca i zaprojektowanie „kapsuły czasu”, 5) szczegółowe opracowanie detali tj. latarni, studzienek i kratek kanalizacyjnych, ławek, śmietników, ogrodzeń, pergoli, wiat, donic, słupów ogłoszeniowych, krat pod drzewa, które będą tworzyły jednolity i elegancki styl otoczenia, 6) fontanna multimedialna, 7) inne urządzenia wodne w ciągu deptaku, 8) aleja ludzi zasłużonych dla miasta. 3.4. Koncepcja przygotowana w ramach pracy konkursowej musi być spójna z istniejącym projektem rewitalizacji Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli pod względem zagospodarowania terenu i funkcjonalności, a także zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. 3.5. Przestrzeń przedstawiona w pracy konkursowej winna być schludna, uporządkowana i prezentować ciągłość stylu na całym obszarze objętym opracowaniem, 3.6. Wszelkie funkcje zaproponowane bezpośrednio na Placu Piłsudskiego nie powinny kolidować z pełnieniem przez niego roli terenu przeznaczonego na organizację imprez masowych. 3.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zwycięskiej pracy konkursowej, poprzedzonych dialogiem z uczestnikiem, który zajął I miejsce w Konkursie. 4. Cel Konkursu Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania koncepcji architektonicznej, na bazie której powstanie dokumentacja techniczna pozwalająca docelowo wykonać zaprojektowany obszar Placu Piłsudskiego i jego okolic. Organizator Konkursu dąży do wyłonienia, poprzez porównanie wielu prac, najlepszego rozwiązania zagospodarowania Placu Piłsudskiego z przyległymi do niego terenami, które wraz z nadaniem pożądanych przez mieszkańców Stalowej Woli funkcji, staną się elegancką wizytówką miasta oraz ciekawą atrakcją dla turystów. Uczestnicy Konkursu zobligowani będą do zawarcia w swoim opracowaniu uwag pozyskanych podczas szeroko zakrojonych konsultacji społecznych, co umożliwi pośredni wpływ mieszkańców na kształtowanie otoczenia ich miejsca zamieszkania. W ramach pracy konkursowej przedstawiony zostanie również system porządkujący sferę reklam i szyldów, które nie będą przytłaczały otoczenia swoją obecnością i nadmiernie przykuwały wzroku osób przebywających i przechodzących przez ten teren. W pracach należy wyeksponować te elementy, które spowodują stworzenie niepowtarzalnego nastroju miasta, podnosząc jego standard i atrakcyjność turystyczną. Zwycięska pracownia projektowa zobligowana będzie do spotkania z mieszkańcami Stalowej Woli w celu omówienia ewentualnych zmian w przygotowanych pracach konkursowych przed przystąpieniem do wykonania ostatecznego projektu architektoniczno-budowlanego. Efektem pobocznym przeprowadzonego Konkursu i w konsekwencji rewitalizacji Placu Piłsudskiego, będzie niewątpliwie możliwość stworzenia przez projektantów niepowtarzalnego placu centralnego miasta najnowszej epoki, co być może w przyszłości wpisze się w karty historii architektury. 5. Maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej Maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej (w granicach terenu inwestycji – załącznik nr 12) nie może przekroczyć wartości 10 mln zł brutto. Wartość ta nie uwzględnia kosztów wykonania prac projektowych, które są nagrodą konkursową. 6. Istotne postanowienia umowy i przedmiot zamówienia z wolnej ręki Uczestnik Konkursu, którego praca zostanie uznana przez Sąd Konkursowy za najlepszą i uhonorowana będzie przyznaniem I nagrody, otrzyma zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiot opisano w pkt 6 Rozdziału II Regulaminu. Organizator Konkursu wskazuje istotne postanowienia Umowy, którą przewiduje zawrzeć: 6.1. Przedmiotem zamówienia, udzielanego Wykonawcy, w trybie zamówienia z wolnej ręki, będzie opracowanie docelowej dokumentacji technicznej obejmującej projekt architektoniczno-budowlany wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na jego realizację oraz projekt wykonawczy, na podstawie wybranej pracy konkursowej uwzględniającej zalecenia Sądu Konkursowego, wraz z inwestorskim kosztorysem robót budowlanych podzielonym na etapy realizacyjne wg ustaleń z Zamawiającym. 6.2. Wszelkie postanowienia umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia publicznego zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 17 do Regulaminu. 6.3. Zawarta w trybie z wolnej ręki Umowa w sprawie zamówienia publicznego wykonana będzie przy udziale osób, wskazanych przez Uczestnika Konkursu, którego praca zostanie wybrana, wyszczególnionych we Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie (w wykazie osób sporządzonym wg Załącznika nr 7 do Regulaminu).

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych:
Data: 27/03/2017, godzina: 12:00

 Główny kod CPV 71200000-0
Dodatkowe kody CPV
71320000-7


 
 
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta Stalowa Wola
WytworzyłLucjusz Nadbereżny - Prezydent Miasta2017-03-17
Publikujący Dariusz Hofman - Inspektor 2017-03-17 15:08
Modyfikacja Magdalena Wrońska-Bulec - Inspektor 2017-03-31 12:00
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wygenerowano: 30 kwietnia 2017r. 07:07:52
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.