URZĄD MIASTA STALOWEJ WOLI
bip.gov.pl
Sonda
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

 

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH  DOTYCZĄCY POSTĘPOWAŃ W SPRAWACH DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PLANOWANYCH PRZEDSIĘZIĘĆ

WYKAZ SPORZĄDZIŁ - INSPEKTOR MGR WITOLD TUTAK

 

2010 rok

1/10- Warsztat mechaniki pojazdowej z wykorzystaniem poddasza na cele mieszkalne..
3/10- Przebudowa drogi powiatowej nr 1025R- ulica Poniatowskiego...

4/10- Budowa Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych GPZON.   5/10- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie planowanej drogi gminnej w miejscowości Stalowa Wola.

5/10- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie planowanej drogi gminnej w miejscowości Stalowa Wola
6/10- Przebudowa sieci ciepłowniczej istniejącej dn 200 na odcinku od komory B2 do komory A16 wraz z przebudową istniejących przyłączy przy ulicy Metalowców i Ofiar Katynia w Stalowej Woli.
7/10- Budowa drogi gminnej od ulicy Mireckiego do stawów osadowych w Stalowej Woli.

9/10 Budowa drogi publicznej z jednostronnych chodnikiem i ścieżką rowerową dwukierunkową, parkingów i zjazdów, łączacej ulicę Grabskiego z ulicą Kwiatkowskiego w Stalowej Woli wraz  z odwodnieniem i oświetleniem
10/10- Przebudowa ul. Brandwickiej w Stalowej Woli od skrzyżowania z ul. Podskarpową do skrzyżowania z ul. Sandomierską.

12/10-Projektowana zmiana sposobu uzytkowania budynku warsztatowego na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji

13/10- Budowa wielomarkowego obiektu dealerskiego w Stalowej Woli

14/10-Wdrożenie innowacyjnej technologii małotonażowego przerobu odpadów gumowych metodą pirolizy w Aweks Sp. z o.o. - budowa instalacji do termicznego rozkładu zuzytych opon

15/10-Przebudowa drogi powiatowej nr 1024R ul. Popiełuszki i Czarneckiego w Stalowej Woli

17/10- Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania- 20/10- Budowa drogi łączącej ul. Przemysłowa z os. Piaski w Stalowej Woli – odcinek od Km 0+000 do Km 1+040,80.

18/10- Otworzenie składu makulatury i foli, wytwarzanie brykietu makulaturowego służącego do ogrzewania domów

19/10- Budowa obiektu handlowo usługowego w Stalowej Woli przy ul. Komisji Edukacji Narodowej...

21/10- Przebudowa isteniejącej stacji paliw PKN ORLEN nr 1211 w Stalowej Woli przy ul. KEN.

23/10- Budowa kanalizacji deszczowej między ul. Traugutta i Przemysłową etap II.

24/10- Przebudowa, demontaż, budowa rozdzielni 110kV Elektrwoni Stalowa Wola

25/10- Budynek administracyjny z zapleczem garażowo remontowym przy HSW - LORRESTA

26/10- Zmana sposobu użytkowaia hali magazynowej na halę produkcyjną w zakładzie ATS Stalschmidt & Maiworm Sp. z o.o.

28/10- Budowa Stacji Suszenia Osadów Ściekowych na terenie Elektrowni w Stalowej Woli

 

2009 rok

1/09- Budowa ulicy Wąskiej w Stalowej Woli.

2/09- Poprawa dostępności terenów przemysłowych Huty Stalowa Wola  do regionalnego układu komunikacyjnego przez przebudowę odcinka ul. Kwiatkowskiego i odcinka ul.Bojanowskiej.
4/09- Budowa 5 pieców kołpakowych do obróbki cieplnej kręgów drutu stalowego w atmosferze N2 w hali produkcyjnej H-6.
5/09- Przebudowa Stadionu Piłkarskiego MOSiR w Stalowej Woli.

6/09- Uruchomienie instalacji do spalania gazu wysypiskowego celem pozyskania energi elektrycznej.  
7/09- Zmiana sposobu użytkowania istniejącego lecz nie używanego budynku Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Wrzosowej w Stalowej Woli, na pomieszczenie magazynowe i halę segregacji odpadów (suchych).

8/09- Stworzenie kompleksowej bazy dydaktycznej i socjalnej dla uczelni wyższych w Stalowej Woli jako ośrodka intensyfikacji rozwoju gospodarczego i społecznego Polski Wschodniej.

9/09- Automatyzacja procesów produkcji przez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji belek czołowych w P.P.U.H INTERMECH Sp. z o.o.

10/09- Budowa drogi gminnej, ul. Granicznej w Stalowej Woli
11/09- Budowa drogi gminnej łączącej ul. Wspólną i Starowiejską w Stalowej Woli.
12/09- Budowa bloku gazowo- parowego o mocy 400MV na terenie Elektrowni Stalowa Wola S.A.
13/09- Budowa warsztatu o specjalności mechanika pojazdowa"

14/09- Rozbudowa kotła OP 150 do spalania biomasy wraz z instalacją magazynowania, przygotowywania i transportu biomasy.
15/09- Budowa i wyposarzenie zakładu produkcji biopaliw oraz odzysk i produkcja materiałów budowlanych z odpadów.

16/09- Budowa Hali Inkubatora Technologicznego.

17/09- Podniesienie jakości kształcenia zawodowego, w tym ustawicznego w Powiecie Stalowowolskim poprzez doposażenie bazy dydaktyczno - naukowej Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespołu Szkół Nr 4.
18/09- Budowa przystani do cumowania sprzętu pływającego i umocnienie brzegu rzeki San w Stalowej Woli.
23/09- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu Zasanie w Stalowej Woli

25/09- Odlewnia aluminium do 20 Mg/ dobę

26/09-Budowa budynku produkcyjnego branży metalowej z zapleczem socjalnym

27/09- Wzrost innowacyjności i konkurencyjkności Izonet Sp. J. poprzez zakup innowacji technologicznych oraz wdrożenie nowych produktów na teren województwa podkarpackiego

28/09-Wzrost konkurencyjności firmy poprzez inwestycje w środki trwałe w procesie konfencjonowania produktów

29/09- Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji odlewek tytanowych dla przemysłu

30/09-Wytwórnia spiekanych elementów metalowych

35/09- Tymczasowe rozwiązanie komunikacji obszarów komercyjnych z układem dróg publicznych w rejonie skrzyżowania drogi krajowej nr 77 z ul. Chopina w Stalowej Woli
36/09- Budowa drogi gminnej ulicy Dąbrowskiej w Stalowej Woli.

37/09 - Budowa Gminnego Punktu Zbiórki Surowców Wtórnyvh.

38/09- Budowa drogi gminnej ulicy Szkolnej i Kwiatowej w Stalowej Woli.

39/09- Budowa drogi gminnej ul. Chrobrego w Stalowej Woli .

44/09- Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej łączącej ul. Wspólną i Starowiejską w Stalowej Woli.

45/09 - Odzysk zużytych opon w procesie termicznego rozkładu na terenie Specjalnej Strefy Ekonomocznej - EUROPARK Stalowa Wola.


2008 rok

1/08 - Zmiana sposobu użytkowania halii produkcyjnej krzeseł na halę produkcji opakowań metalowych
4/08 - Odlewnia aluminium, 
5/08 - Budowa i przebudowa istniejącego zespołu hali...
6/08- Poprawa dostepności terenów przemysłowych Huty Stalowa Wola  do regionalnego ukł. kom. poprzez przebudowę ul. Kwiatkowskiego i odc. ul. Bojanowskiej'.
7/08- Rozbudowa zakładu o nową (trzecią) piecokadź do pozapiecowej obróbki stali.

8/08 - Zmiana sposobu uzytkowania budynku biurowo-magazynowego na potrzeby stacji kontroli pojazdów i warsztatu samochodowego.

9/08- Linia do cięcia blach stalowych", przy ul. Grabskiego 13 w Stalowej Woli. 
10/08- Budowa dwutorowej linii 110kV relacji RPZ-GPZ Rozwadów oraz przebudowa lini 110kV relacji RPZ-0-RPZ 2 na wprowadzeniu do stacji RPZ-2".

11/08- Rozbudowa budynku magazynowego i produkcyjnego..., zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego z przeznaczeniem na halę produkcyjną".

13/08 - Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Polesie wraz z budową jezdni,kanalizacją deszczową i oświetleniem". 
14/08-  Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Metalowców wraz z budową jezdni, kanalizacją deszczową i oświetleniem"
15/08- Zmiana sposobu użytkowania przez Uniwheels Production Poland Sp. z o.o.w Stalowej Woli hali magazynowej na halę produkcyjną
16/08 - Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek produkcyjny z przeniesieniem do niego malarni i przecinarki plazmowej"
20/08- Zakup i wdrożenie innowacyjnej technologi wytwarzania paliw alternatywnych z odpadów"
23/08 Baza dydaktyczna i badawcza za niezbędna do powstania i rozwoju kierunku inżynieria środowiska na Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczenstwie KUL w Stalowej Woli.
26/08- Instalacja do przerobu żużla stalowniczego".

 

2007 rok

1/07 - Budowa sieci wody sanitarnej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
2/07 - Przebudowa ul. Ks. J. Popiełuszki w Stalowej Woli
3/07 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przedwiośnie w Stalowej Woli
4/07 - Budowa drogi, placu manewrowego i parkingu oraz wykonanie kanalizacji odwadniającej
5/07 - Montaż nowych i likwidacja starych linii technologicznych (...) HSW Zakład Ciagarnia Sp. z o.o.
6/07 - Przebudowa wprowadzenia linii 110 kV do stacji RPZ-0.
7/07 - Zmiana końcowych odcinków kanalizacji deszczowej na osiedlu mieszkaniowym Piaski II, przed włączeniem do kanału deszczowego d 1400
8/07 - Odzysk urobku z pogłębiania zatoki ujęciowej wody chłodzącej z rz. San
9/07 - Zakład przetwórstwa tworzyw sztucznych TRADEX- RECYCLING Sp. z o.o.
12/07 - Budowa przepompowni ścieków sanitarnych wraz z przykanalikami oraz linii zasilającej przepompownię na działce nr ew. 1840/3 w Stalowej Woli
14/07 - Budowa nowej dwutorowej linii 110 kV (...) RPZ 2 - GPZ Rozwadów
15/07 - Parking, placyk zabaw, poszerzenie drogi,  boisko sportowe-Poniatowskiego 32
16/07 - Modernizacja stacji paliw Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.
17/07 - Kanalizacja deszczowa dla parkingu przy inwestycji: zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku z dotychczasowej funkcji (stacja obsługi aut, salon sprzedaży aut) na funkcję handlowo-usługową (handel art. przemysłowymi i spożywczymi).
18/07 - Zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej UNIWHEELS Sp. z o.o.
19/07 - Rozbudowa odlewni aluminium Alutec Sp. z o.o.
20/07 - Budowa parkingu osiedlowego na os. Poręby: Al. JP II 62, 58, 78, 60
22/07 - Instalacja stacji bazowej telefonii komórkowej Stalowa Wola_56_196_HSW
23/07- Rozbudowa stacji bazowej telefoni komórkowej PLUS-GSM Nr. BT-24390 Stalowa Wola- zlokalizowanej  na kominie Elektrowni Stalowa Wola S.A., ul. Energetyków 13.
24/07 - Rozbudowa stacji bazowej tel. komórkowej BTS Nr 5617110
25/07 - Rozbudowa stacji bazowej tel. komórkowej (...) BTS Nr 56185.02
26/07 - Kanalizacja sanitarna na osiedlu Charzewice w Stalowej Woli , zmiana trasy kanalizacji wzdłuż ulicy Sandomierskiej.
27/07 - Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1027R ul. Bojanowska, Stalowa Wola - Przyszów, na działkach o nr ew. 329 w obr.3, 25 w obr. 6 i 566 w obr. 8
28/07 - Budowa Zakładu Produkcji Mebli i Elementów Drzewnych w Stalowej Woli na działce o nr ew. 1740/28 w obr. 1
29/07- Modernizacja Wydziału Walcowni Blach - Huta Stali Jakościowych S.A. ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola
31/07- Budowa drogi publicznej jednojezdniowej ( w zakresie robót min.: chodnik, parkingi, zjazdy, kanalizacja,oświetlenie...) na terenie HSW S.A od ronda przy ZKM Sp. z o.o. do ul.Kwiatkowskiego w Stalowej Woli
32/07- Budowa punktu dystrybucji paliw na terenie HSW- Huta Stali Jakościowych S.A  z siedzibą w Stalowej Woli. 
33/07- "Budowa węzła betoniarskiego wytwarzającego beton towarowy

37/07- Budowa halii produkcyjnej z częscią socjalno biurową - Uniwheels Production Poland Sp.z o.o.

 

2006 rok

1/06 - Zainstalowanie 2 zbiorników na gaz propan wraz z wykonaniem przyłącza do ob.216 i wewnętrznej instalacji rozprowadzającej gaz .

5/06 - Budowa Wytwórni Betonu-montaż dodatkowego stanowiska wytwarzania betonu- Wytwórnia ZDW-2500/1700.

8/06 - Adaptacja istniejącego budynku produkcyjno-magazynowego na potrzeby zakładu branży metalowej z nadbudową piętra na skrajnej części hali.

10/06 - Zjazd publiczny z drogi gminnej i parkingu w rejonie ul. Dmowskiego Podleśnej i Okrzei w Stalowej Woli wraz z kanalizacja deszczową .

11/06 - Budowa urządzeń oczyszczających ścieki deszczowe (osadnika i separatora lamelowego) w ciągu kanalizacji deszczowej Osiedla Zasanie.

12/06 - Rozbudowa istniejącej stacji bazowej telefonii cyfrowej PTK Centertel Sp. z o.o. przy ul. Energetyków 13 w Stalowej Woli.

13/06 - Przebudowa ulicy Sierpnia w Stalowej Woli .

14/06 - Przebudowa i budowa nowego odcinka ul. Przemysłowej Bocznej łączącej ul. Przemysłową z Os. Piaski wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym .

15/06 - Zmiana sposobu użytkowania magazynu wyrobów gotowych na szlifiernię felg aluminiowych.

16/06 - Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

20/06 - Stacja złomowania zużytych pojazdów.

21/06 - Rozbudowa kotła OP150 do spalania biomasy wraz z instalacją magazynowania, przygotowania i transportu biomasy do kotła.

22/06 - Zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej z przeznaczeniem na halę przerobu złomu z montażem linii do topienia i odlewania stopów aluminium.

23/06 - Budowa warsztatu samochodowego o specjalności mechanika pojazdowa.

24/06 - Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej PTK Centertel Sp. z o.o. Nr 5638 Fabryczne.
25/06 - Przebudowa węzła rozdzielczo-pomiarowego gazu w Rozwadowie.

26/06 - Budowa sieci oraz przyłączy centralnego ogrzewania w technologii rur preizolowanych na odcinku od K34 do ZKM .
28/06 - Zakład usuwania wadliwych powłok lakierniczych.

29/06 - Sieć wodociągowa w ul. Karnaty w Stalowej Woli:

31/06 - Budowa parkingu na samochody osobowe wraz z odwodnieniem poprzez rozbudowę istniejącej kanalizacji deszczowej w budynku mieszkalnym przy ul. Żwirki i Wigury 12 .

33/06 - Budowa kanalizacji ogólnospławnej odprowadzającej ścieki sanitarne i deszczowe z dachu z ob. 201 na terenie HSW w Stalowej Woli .
34/06 - Przebudowa ul. Kwiatkowskiego w Stalowej Woli.

35/06 - Modernizacja ul. Głogowej, Poziomkowej i Stokrotki w Stalowej Woli .
36/06 - Zagospodarowanie terenów wokół budynku socjalnego MOSIR-u w Stalowej Woli przy ul. Staszica .
38/06 - Przebudowa skrzyżowania ul. Ofiar Katynia, Popiełuszki, Niezłomnych i Orzeszkowej
oraz korekty wlotów ul. Prusa i Sienkiewicza w Stalowej Woli wraz z likwidacją kolizji, korektą oświetlenia i kanalizacji deszczowej.

39/06 - Zmiana sposobu użytkowania budynku garażowego na warsztat napraw doraźnych pojazdów lekkich z zapleczem socjalnym.
40/06 - Zainstalowanie na terenie zaplecza składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Stalowej Woli, przenośnika taśmowego do sortowania odpadów.
41/06 - Zakład renowacji felg aluminiowych:
42/06 - Przebudowa miejsc parkingowych wraz z zagospodarowaniem terenów przyblokowych w rejonie budynków przy ul. Skoczyńskiego 2, ul. Mickiewicza 18, ul. Wolności 1 w Stalowej Woli

43/06 - Budowa sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z dachów projektowanego budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Stalowej Woli oraz kanalizacji deszczowej zaolejonej z terenów dróg wewnetrznych, placu i parkingów należących do w/w obiektów
44/06 - Budowa parkingu w rejonie ulicy Traugutta w Stalowej Woli

45/06 - Parking dla samochodów osobowych, placyk zabaw, boisko sportowe oraz poszerzenie drogi gminnej łączącej ul. Poniatowskiego i Wałową w rejonie budynku przy ul. Poniatowskiego 32 i os. Skarpa I wraz z odwodnienie i oswietleniem terenu

46/06 - Budowa hali oczyszczarek i budynku socjalnego oraz zamontowanie pięciu oczyszczarek
48/06 - Budowa Salonu-Serwisu Samochodowego-Wielomarkowego

49/06 - Przebudowa drogi osiedlowej z parkingami i chodnikami przy ul. Żwirki i Wigury w stalowej Woli wraz z odwodnieniem i oświetleniem

50/06 - Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej Plus GSM BT-22596 Stalowa Wola Centrum

51/06 - Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej Plus GSM BT-22188 Stalowa Wola

52/06 - Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej Plus GSM BT-22486 Stalowa Wola Huta

53/06 - Zakład przetwórstwa tworzyw sztucznych
54/06 - Budowa stacji paliw z olejem napędowym przy ul. Energetyków w Stalowej Woli
54/06 - Budowa stacji paliw z olejem napędowym na terenie Elektrowni Stalowa Wola S. A.
56/06 - Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Charzewice w ulicach Rolna, Owocowa i Topolowa w Stalowej Woli
57/06 - Adaptacja hali magazynowej na halę szlifierni

58/06 - Sieć kanalizacji w ulicy Polnej w Stalowej Woli
59/06 - Rozbudowa hali produkcyjnej w zakładzie EUROMETAL S.A.
61/06 - Przebudowa stacji paliw PKN ORLEN Nr 1170  w Stalowej Woli

 

2005 rok

1/05 - Rozbudowa i modernizacja Miejskiej Oczyszczalni ścieków w Stalowej Woli.

3/05 - Budowa zbiornika magazynowego wapna w ramach modernizacji oczyszczalni ścieków z trawialni na terenie HSW Zakład Ciągarnia Sp. z o.o. w Stalowej Woli.

9/05 - Przebudowa hali produkcyjnej, dobudowa pomieszczeń stacjonarno biurowych, budowa parkingu, budowa szamba.

18/05 - Przebudowa ul. Brandwickiej drogi wojewódzkiej nr 855 Stalowa - Olbięcin na odc. od km 36+193 do km 39+557 położonej na terenie miasta Stalowej Woli i Gminy Pysznica

26/05 - Zakład przetwarzania złomu stalowego (strzępiarka) przy ul Kwiatkowskiego 1, w Stalowej Woli.

27/05 - Budowa warsztatu napraw samochodowych z trzema wydzielonymi stanowiskami i kabiną lakierniczą.

35/05 - Budowa wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciągu ul. Przemysłowej i Okulickiego w Stalowej Woli.

38/05 - Budowa Trasy Podskarpowej na odcinku od ul. Chopina do ul. KEN, III etap.

40/05 - Budowa hali obróbki odlewów i budynku socjalnego.

41/05 - Przebudowa i modernizacja ulic Polnej, Grunwaldzkiej i Zacisze w Stalowej Woli.

46/05 - Budowa hali oczyszczarek i budynku socjalnego oraz zamontowanie pięciu oczyszczarek.

48/05 - Budowa Stacji Bazowej Polskiej Telefonii Cyfrowej BTS 56 185.

52/05 - Rozbudowa i przebudowa ulicy Okulickiego w Stalowej Woli.

 

 

Podmiot publikującyUrząd Miasta Stalowa Wola
WytworzyłAndrzej Szlęzak - Prezydent Miasta2010-12-31
Publikujący Zespół BIP 2010-09-24 10:50
Modyfikacja Aleksandra Szczyrba 2013-12-09 10:18
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wygenerowano: 11 listopada 2019r. 23:14:53
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.