Wiadomości http://bip.stalowawola.pl INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - REFERENT DS. INFORMATYZACJI URZĘDU Fri, 20 Apr 2018 13:00:02 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1311 ... INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - INSPEKTOR DS. INFORMATYZACJI URZĘDU Fri, 20 Apr 2018 12:55:36 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1311 ... Zarządzenie Nr 146/18 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia owartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży Thu, 19 Apr 2018 09:00:49 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1386 ... Obwieszczenie zawiadamiajace o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Przebudowa odcinka liniinapowietrznej SN 15kV relacji Rozwadow - Gorzyce na terenie działek nr 1869 i 1740/102 obr. 1 Charzewice w Stalowej Woli Tue, 17 Apr 2018 14:56:22 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1347 ... Obwieszczenie zawiadamiajace o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Przebudowa odcinka linii napowietrznej SN 15kV relacji Rozwadow - Gorzyce na terenie działek nr 1869 i 1740/102 obr. 1 Charzewice w Stalowej Woli Tue, 17 Apr 2018 14:55:07 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1339 ... Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. "W piernikowym grodzie" Tue, 17 Apr 2018 09:14:27 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1597 ... Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn.:"Pełnienie funkcji operatora sieci kanalizacji sanitarnej i tłoczni zlokalizowanych w ul. COP i ul. Kasprzyckiego w Stalowej Woli" Mon, 16 Apr 2018 14:58:30 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1490 ... Zapytanie ofertowe pn.: ,,Dostawa wraz z instalacją regałów stacjonarnych i jezdnych do archiwum zakładowego w budynku Urzędu Miasta Stalowej Woli przy ul. Wolności 7” Mon, 16 Apr 2018 13:49:32 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1491 ... Wyniki naboru na stanowisko dyrektora Zakładu Administracji Budynków w Stalowej Woli Mon, 16 Apr 2018 13:03:03 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1315 ... Obwieszczenie Prezydenta Miasta o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowikowej dla przedsięw „Budowa nowego pieca grzewczego z trzonem obrotowym wewnątrz hali produkcyjnej Zakładu Walcownia, Spółki Akcyjnej COGNOR Oddział Huta Stali Jakościowych w... Mon, 16 Apr 2018 11:31:23 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1339 Stalowa Wola, dnia 11 kwietnia 2018r. ITP-V.6220.7.2018.AS.1     OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego               Zawiadamiam, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r...... Obwieszczenie Prezydenta Miasta o wszczęciu postępowania administracvyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięzięcia „Projekt rozbudowy chłodni prętów gorącowalcowanych wewnątrz hali produkcyjnej Zakładu Walcownia Spółki Akcyjnej COGNOR S.A. Oddział Huta Stali ..." Mon, 16 Apr 2018 11:29:10 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1339                                                                                         Stalowa Wola, dnia 11 kwietnia 2018r. ITP-V.6220.6.2018.AS.1     OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania...... Zarządzenie Nr 119 /18 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Stalowa Wola przeznaczonych do oddania w użyczenie Mon, 16 Apr 2018 10:21:57 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1341 ... Ogloszenie o przystapieniu do sporzadzenia zmiany studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stalowa Wola oraz zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Thu, 12 Apr 2018 13:44:36 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1347 ... Ogloszenie o przystapieniu do sporzadzenia zmiany studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stalowa Wola oraz zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Thu, 12 Apr 2018 13:42:17 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1339 ... Zarządzenie Nr 136/2018 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia Thu, 12 Apr 2018 11:54:32 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1341 ... Zarządzenie Nr 137/18 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Stalowa Wola przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Thu, 12 Apr 2018 11:50:40 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1341 ... O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U MGL-VI.6840.1.2017 PREZYDENT MIASTA STALOWEJ WOL Iogłasza III przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu użytkowego Thu, 12 Apr 2018 11:46:49 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1401 ... Opinia RIO o przedożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok Thu, 12 Apr 2018 08:46:06 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1598 ... SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Wed, 11 Apr 2018 15:09:21 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1550 ... Zarządzenie Nr 140/18 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Wed, 11 Apr 2018 09:00:17 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1398 ... Zarządzenie Nr 130/18 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Wed, 11 Apr 2018 08:50:41 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1398 ... Budowa prefabrykowanej stacji transformatorowej MRw-bpp 20/630, przyłącza kablowego SN i nn do zasilania stacji ładowania baterii akumulatorów autobusów elektrycznych Tue, 10 Apr 2018 15:18:08 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1595 ... Zapytanie ofertowe pn.: Realizacja szkolenia pt.: Realizacja w przedszkolu zajęć rozwijających kompetencje kluczowe z wykorzystaniem klocków edukacyjnych (2 edycje x 6 godz.) dla nauczycieli z Przedszkoli nr 3 i nr 18 w Stalowej Woli Tue, 10 Apr 2018 15:01:44 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1491 ... Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji Tue, 10 Apr 2018 14:27:15 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1607 ... Opdowiedź na zapytanie ofertowe Tue, 10 Apr 2018 10:41:07 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1340 ... Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. ks. Anny Lubomirskiej w Stalowej Woli Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203 ...