URZĄD MIASTA STALOWEJ WOLI
bip.gov.pl
Wyniki przetargów:
Utrzymanie urządzeń ochrony środowiska na terenie Gminy Stalowa Wola

Or – VI.271.8.2015                                                           Stalowa Wola, dnia 20 marca 2015 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Utrzymanie urządzeń ochrony środowiska na terenie Gminy Stalowa Wola”, wybrana została w dniu 20 marca 2015 r., oferta złożona przez UNIMARK Sp. z o.o. ul. Niwy 38, 34 – 100 Wadowice. Kryteriami wyboru ofert była cena oraz czas reakcji w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej od momentu przyjęcia zgłoszenia, w/w przedsiębiorstwo przedstawiło najkorzystniejszą ofertę o wartości 622 242 zł (brutto) oraz deklarowany czas reakcji w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej na 1 godzinę od momentu przyjęcia zgłoszenia.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym zamawiający przyznał, na podstawie w/w kryteriów złożonych w ofercie, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium – cena

Liczba punktów w kryterium – czas wymiany/naprawy elementów urządzeń oświetlenia ulicznego od momentu przyjęcia zgłoszenia

Łączna liczba punktów

1

EKO-SERVICE Sp. z o.o.

ul. Sowia 6B

32 – 500 Chrzanów

 

80,38

 

15

 

 95,38

2

AWAS-SERWIS Sp. z o.o.

ul. Egejska 1/34

02 – 764 Warszawa

 

75,47

 

10

 

85,47

3

UNIMARK Sp. z o.o.

ul. Niwy 38

34 – 100 Wadowice

 

85

 

15

 

100

Generuj PDF
Opróżnianie koszy ulicznych na śmieci na terenie Miasta Stalowa Wola w 2015 roku

Or – VI.271.7.2015                                               Stalowa Wola, 3 marca 2015 r.

 

                                  OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

       Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pózn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Opróżnianie koszy ulicznych na śmieci na terenie Miasta Stalowa Wola w 2015 roku, wybrana została w dniu 3 marca 2015 r., oferta wykonawcy PHU „SEBO” Kołodziej Sebastian z siedzibą w Łagowie przy ul. Bardzkiej 59.

Kryterium wyboru ofert była cena oraz czas reakcji wykonawcy w przypadku dodatkowego interwencyjnego opróżniania koszy. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 212.760,00 zł brutto oraz zadeklarował, iż dodatkowe interwencyjne opróżnianie koszy nastąpi w ciągu 1 godziny od zgłoszenia przekazanego Wykonawcy w trybie interwencyjnym.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz deklaracji czasu reakcji w przypadku dodatkowego interwencyjnego opróżniania koszy złożonej w ofertach, następującą punktację:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium czas dodatkowego interwencyjnego opróżniania koszy

Łączna liczba punktów

1.

PHU „SEBO” Kołodziej Sebastian ul. Bardzka 59

26-025 Łagów

95,00

5,00

100,00

2.

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.

Ul. Komunalna 1

37-450 Stalowa Wola

67,60

0,00

67,60

 

 

Generuj PDF
Budowa drogi gminnej ul. Przemysłowej bocznej etap II.

Or-VI.271.04.2015                                                                                       Stalowa Wola, 18.03.2015 r.

       

                                             OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

           

Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p/n „Budowa drogi gminnej ul. Przemysłowa boczna etap II” wybrana została, w dniu 18.03.2015 r. oferta złożona przez wykonawcę  Skanska S.A. ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa. Kryterium wyboru ofert była cena oraz gwarancja. Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę o cenie 2 319 862,41 zł brutto oraz 10 letnią gwarancję. Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium, następującą punktację:

Numer  oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium gwarancja

Łączna liczba punktów

1

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o.,

ul. Kolejowa 28,

05-300 Mińsk Mazowiecki

80,64

1

81,64

2

Strabag Sp. z o. o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

 

80,93

 

0

 

80,93

 

3

TRAKT S.A, Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszów k/Kielc

73,65

2

75,65

4

Konsorcjum: Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o. o. Rudna Mała 47b, 36-400 Krosno (Lider), Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie Spółka Akcyjna, ul. Grodzka 26, 38-400 Krosno (Partner)

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

5

Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

Sp. z o. o.,

ul. Przęsłowa 2a,

25-670 Kielce

90,38

0

90,38

6

Skanska S.A.,

ul. Gen. Józefa Zajączka 9,

01-518 Warszawa

95

5

100

7

Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów S.A, ul. Białobrzeska 159, 37-110 Żołynia (Lider), PBI Sprzęt Sp. z o. o., ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz (Partner), PBI WMB Sp. z o. o., ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz (Partner)

90,73

1

91,73

8

Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno – Drogowego „Inżdróg” Sp. z o. o., ul. Wrzosowa 97, 37-450 Stalowa Wola (Lider) , Zakład Pracy Chronionej Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „NOWEX” Tadeusz Nowak, ul. Okulickiego 127, 37-450 Stalowa Wola (Partner)

79,64

5

84,64

 

 

Generuj PDF
Dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli w latach 2015-2016

Or – VI.271.5.2015                                                                               Stalowa Wola, dnia 2 marca 2015 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli w latach 2015-2016”, wybrana została w dniu 2 marca 2015 r., oferta złożona przez Biuro Plus Lucyna i Adam Koptyra Sp.j., ul. Handlowa 4b, 37 – 450 Stalowa Wola. Kryteriami wyboru ofert była cena, kryterium ekologiczne, czas dostawy przedmiotu zamówienia od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez zamawiającego, oraz czas dostawy urządzenia zastępczego od dnia zgłoszenia przez zamawiającego o awarii sprzętu, w/w podmiot przedstawił najkorzystniejszą ofertę o wartości 324 792,74 zł (netto) + 74 702,33 zł (VAT) = 399 495,07 zł (brutto), a także dostarczany papier posiada wspólnotowe oznakowanie ekologiczne Ecolabel, czas dostawy przedmiotu zamówienia od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez zamawiającego - 1 dzień, czas dostawy urządzenia zastępczego od dnia zgłoszenia przez zamawiającego o awarii sprzętu – 5 dni.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym zamawiający przyznał, na podstawie w/w kryteriów złożonych w ofercie, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium – cena

Liczba punktów w kryterium ekologicznym

Liczba punktów w kryterium – czas dostawy przedmiotu zamówienia od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez zamawiającego 

Liczba punktów w kryterium – czas dostawy urządzenia zastępczego od dnia zgłoszenia przez zamawiającego o awarii sprzętu 

Łączna liczba punktów

1

RESGRAPH  Sp. z o.o.

ul. Boya-Żeleńskiego 19

35 – 105 Rzeszów

 

83,84

 

3

 

3

 

4

 

 93,84

2

Hurt-Papier

Ryszard Cebula Sp.j.

ul. Podkarpacka 57B

35 – 082 Rzeszów

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

3

Przedsiębiorstwo ANNEX Sp. z o.o.

ul. Rynek 10

23 – 235 Annopol

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

 

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

4

Biuro Plus Lucyna i Adam Koptyra Sp.j.

ul. Handlowa 4b

37 – 450 Stalowa Wola

 

90

 

3

 

3

 

4

 

100


Or – VI.271.5.2015                                                        Stalowa Wola, dnia 25 marca 2015 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli w latach 2015-2016”, po powtórzeniu czynności sprawdzenia i oceny ofert, wybrana została w dniu 25 marca 2015 r., oferta złożona przez Biuro Plus Lucyna i Adam Koptyra Sp.j., ul. Handlowa 4b, 37 – 450 Stalowa Wola. Kryterium wyboru ofert była cena, kryterium ekologiczne, czas dostawy przedmiotu zamówienia od dnia zgłoszenia zapotrzebowania prze zamawiającego, oraz czas dostawy urządzenia zastępczego od dnia zgłoszenia przez zamawiającego o awarii sprzętu, w/w podmiot przedstawił najkorzystniejsza ofertę o wartości 324 792, 74 zł (netto) + 74 702,33 zł (VAT) = 399 495,07 zł (brutto), a także dostarczany papier posiada wspólnotowe oznakowanie ekologiczne Ecolabel, czas dostawy przedmiotu zamówienia od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez zamawiającego - 1 dzień, czas dostawy urządzenia zastępczego od dnia zgłoszenia przez zamawiającego o awarii sprzętu – 5 dni.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym zamawiający przyznał, na podstawie w/w kryteriów złożonych w ofercie, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium – cena

Liczba punktów w kryterium ekologicznym

Liczba punktów w kryterium – czas dostawy przedmiotu zamówienia od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez zamawiającego 

Liczba punktów w kryterium – czas dostawy urządzenia zastępczego od dnia zgłoszenia przez zamawiającego o awarii sprzętu 

Łączna liczba punktów

1

RESGRAPH  Sp. z o.o.

ul. Boya-Żeleńskiego 19

35 – 105 Rzeszów

 

83,84

 

3

 

3

 

4

 

 93,84

2

Hurt-Papier

Ryszard Cebula Sp.j.

ul. Podkarpacka 57B

35 – 082 Rzeszów

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

3

Przedsiębiorstwo ANNEX Sp. z o.o.

ul. Rynek 10

23 – 235 Annopol

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

 

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

4

Biuro Plus Lucyna i Adam Koptyra Sp.j.

ul. Handlowa 4b

37 – 450 Stalowa Wola

 

90

 

3

 

3

 

4

 

100

 

Generuj PDF
Utrzymanie urządzeń ochrony środowiska na terenie Gminy Stalowa Wola

Or – VI.271.2.2015                                                               Stalowa Wola, dnia 19 luty 2015 r.

 

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Utrzymanie urządzeń ochrony środowiska na terenie Gminy Stalowa Wola”.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwana w dalszej treści ustawą Pzp., zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania przetargowego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. w związku z art. 24 ust. 2 pkt 4 i ust. 4 ustawy Pzp, ze względu na niezłożenie żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

Generuj PDF
Dostawa, instalacja, utrzymanie oznakowania drogowego pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie i utrzymanie oznakowania poziomego na drogach gminnych i wewnętrznych Gminy Stalowa Wola w latach 2015 – 2016.

Or-VI.271.01.2015                                                                     Stalowa Wola, 02.02.2015 r.

          

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm. ) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p/n Dostawa, instalacja, utrzymanie oznakowania drogowego pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie i utrzymanie oznakowania poziomego na drogach gminnych i wewnętrznych Gminy Stalowa Wola w latach 2015 - 2016.”.- wybrana została, w dniu 02.02.2015 r. oferta złożona przez wykonawcę Zakład Produkcyjno – Usługowy Dromech S.C.  z siedzibą przy ul. Nowa 99, 37-400 Nisko. Kryterium wyboru ofert była cena oraz czas montażu, w/w  przedsiębiorstwo przedstawiło ofertę o cenie 179 500,00 zł (netto) + VAT = 220 785,00 zł (brutto). Wykonawca w poza cenowym  kryterium oceny ofert zaproponował – 1) znaki A7 i B20 ustawić w terminie do 6 godzin; 2) inne znaki drogowe w ilości do 6 szt. ustawi/naprawi w terminie do 24 godzin; 3) inne znaki drogowe w ilości powyżej 6 szt. ustawi/naprawi w terminie do 3 dni.  W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej przedsiębiorstwa, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium czas montażu

Łączna liczba punktów

1

Zakład Produkcyjno-Usługowy DROMECH s.c.,  ul. Nowa 99, 37-400 Nisko

85 pkt.

15 pkt.

100 pkt.

2

Przedsiębiorstwo DUBR

Sp. z o.o. ul. Łódzka 247 D, 25-655 Kielce

51,61 pkt.

 0 pkt.

51,61 pkt.

 

 

 

 

Generuj PDF
Konserwacja oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnej będącej własnością Gminy Stalowa Wola

Or – VI.271.71.2014                                                                           Stalowa Wola, dnia 8 stycznia 2015 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

        Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Konserwacja oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnej będącej własnością Gminy Stalowa Wola”, wybrana została w dniu 8 stycznia   2015 r., oferta złożona przez ELEKTROBUDOWA S.C. Andrzej Kowalski, Ryszard Kowalski, ul. Partyzantów 4/38, 37 – 450 Stalowa Wola. Kryteriami wyboru ofert była cena oraz czas wymiany/naprawy elementów urządzeń oświetlenia ulicznego od momentu przyjęcia zgłoszenia, w/w podmiot przedstawił jedyną ofertę o wartości 253 209,60 zł (netto) + 58 238,21 zł (VAT) = 311 447,81 zł (brutto) oraz deklarowany czas wymiany/naprawy elementów urządzeń oświetlenia ulicznego na 1 godzinę od momentu przyjęcia zgłoszenia.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym zamawiający przyznał, na podstawie w/w kryteriów złożonych w ofercie, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium – cena

Liczba punktów w kryterium – czas wymiany/naprawy elementów urządzeń oświetlenia ulicznego od momentu przyjęcia zgłoszenia

Łączna liczba punktów

1

ELEKTROBUDOWA S.C.

Andrzej Kowalski,

Ryszard Kowalski

ul. Partyzantów 4/38

37 – 450 Stalowa Wola  

 

95

 

5

 

 100

Generuj PDF
UTRZYMANIE I KONSERWACJA TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI W REJONACH NR 1 I NR 2

Or – VI.271.63.2014                                                                    Stalowa Wola, 10 lutego 2015 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

       Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pózn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej w Stalowej Woli w rejonach nr 1 i nr 2”,dla części I zamówienia wybrana została oferta wykonawcy Zakład Usługowy Budowy i Konserwacji Zieleni mgr inż. Maria Herecka – Kużdżał z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Ks. J. Skoczyńskiego 10.

Kryterium wyboru ofert była cena, czas  reakcji w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej o której mowa w rozdziale 3 pkt 2 SIWZ oraz okres udzielanej gwarancji na sezonowe nasadzenia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę nie podlegającą odrzuceniu bądź wykluczeniu na kwotę 2 761 272,96 zł brutto oraz oświadczył, iż w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej o której mowa w rozdziale 3 pkt 2 SIWZ, pozostaje do dyspozycji Zamawiającego, czyli podjęcia czynności do 1 godziny od chwili otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego o tego typu sytuacji oraz udziela gwarancji na nasadzenia sezonowe w wymiarze 4 miesięcy, licząc od daty odbioru usługi.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część I zamówienia oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie w/w kryteriów, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Czas reakcji w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej

Okres gwarancji na nasadzenia sezonowe

Łączna liczba punktów

1.

Prometeusz Sp. z o. o.
Ul. Mickiewicza 16A
37-450 Stalowa Wola

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

2.

Konsorcjum firm:
KBU Sp. z o.o.
Ul. Plac na Groblach 21/D
31-101 Kraków
LICUAS S.A.
Ul. Federico Salmόn 11
28016 Madryt

 

78,50

 

1,50

 

1,50

 

81,50

3.

Zakład Usługowy Budowy i Konserwacji Zieleni mgr. Inż. Maria Herecka – Kużdżał
Ul. Ks. J. Skoczyńskiego 10
37-450 Stalowa Wola

 

97,00

 

1,50

 

1,50

 

 

100,00

 

 


Or – VI.271.63.2014                                                Stalowa Wola, dnia 10 lutego 2015  r.

 

                                                                WSZYSCY  OFERENCI

 

             Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, zawiadamia iż  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej w Stalowej Woli w rejonach nr 1 i nr 2”  zostało w części II zamówienia unieważnione.

        Zamawiający w toku badania ofert wykluczył z postępowania na podstawie art. 24 ust.2 pkt. 4 ustawy Pzp wykonawców:

  1. Prometeusz Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 16A 37-450 Stalowa Wola. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego z dnia 30 stycznia 2015 r. do uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. nie uzupełnił aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Z załączonego do oferty dokumentu nie wynikało, iż wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  2. Zakład Usług, Handlu i Produkcji Ogrodniczej „Zieleń” Spółka z o.o. ul. Ks. J. Skoczyńskiego 28, 37-450 Stalowa Wola. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego z dnia 30 stycznia 2015 r. do uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. uzupełnił wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 3 wykaz narzędzi – z którego wynika, iż wykonawca dysponuje lub będzie dysponował m.in. ciągnikiem z przyczepką -1 sztuka ( brak takiego urządzenia w pierwotnym wykazie załączonym do oferty). Jednak dokument ten został sporządzony na dzień 2 lutego 2015 r., ponadto nie był opatrzony podpisem osoby bądź osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy zgodnie z załączonym do oferty odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego skutkujące brakiem oświadczenia woli wykonawcy. Tym samym wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert. Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.        

       W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie gdyż w niniejszym postępowaniu dla części II zamówienia nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, jednakże informuje się, iż niezwłocznie zostanie wszczęte kolejne postępowanie w celu wyłonienia Wykonawcy, na realizację niniejszego zadania.    

Generuj PDF
Opróżnianie koszy ulicznych na śmieci na terenie Miasta Stalowa Wola w 2015 roku

Or – VI.271.70.2014                                            Stalowa Wola, dnia 30 grudnia 2014 r.

 

                                                   WSZYSCY  OFERENCI

 

       Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, zawiadamia iż  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opróżnianie koszy ulicznych na śmieci na terenie Miasta Stalowa Wola w 2015 roku”  zostało w dniu 30 grudnia 2014 r., unieważnione.

      Zamawiający unieważnia postępowanie gdyż oferta z najniższą ceną zaproponowaną przez Wykonawcę (kryterium oceny ofert – cena – waga 95%, oraz czas dodatkowego interwencyjnego opróżniania koszy– waga 5%) w przedmiotowym postępowaniu, tj. Miejskie Zakład Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Komunalnej 1 w Stalowej Woli w wysokości 378.000,00 zł brutto przewyższała kwotę jaką Zamawiający postanowił przeznaczyć na realizacje zamówienia tj., kwotę 130.000,00 zł brutto. Zamawiający nie zdecydował się zwiększyć kwoty jaką zamierza przeznaczyć  na w/w zadanie do ceny najkorzystniejszej oferty.

        Z w/w powodu niniejsze postępowanie należało unieważnić, jednakże informuje się, iż niezwłocznie zostanie wszczęte kolejne postępowanie w celu wyłonienia Wykonawcy, na realizację niniejszego zadania.    

     

Generuj PDF
Dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli w 2015 roku

Or – VI.271.68.2014                                                                                      Stalowa Wola, 9 stycznia 2015 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

       Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pózn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli w 2015 roku”, wybrana została w dniu 9 stycznia 2015 r., oferta wykonawcy Resgraph Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Boya-Żeleńskiego 19.

Kryterium wyboru ofert była cena, kryterium ekologiczne, czas dostawy przedmiotu zamówienia od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez zamawiającego oraz czas dostawy urządzenia zastępczego od dnia zgłoszenia przez zamawiającego o awarii sprzętu. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę nie podlegającą odrzuceniu na kwotę 229.497,23 zł brutto oraz oświadczył, iż dostarczany papier posiada wspólnotowe oznakowanie ekologiczne Ecolabel, sukcesywne dostawy materiałów biurowych oraz oryginalnych i fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli następować będą w ciągu 1 dnia roboczego od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego oraz na czas usunięcia awarii drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego lub kserokopiarki spowodowanej zastosowaniem dostarczonego przez wykonawcę tonera lub atramentu, wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu sprzęt zastępczy o porównywalnych parametrach technicznych.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie w/w kryteriów, następującą punktację:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Kryterium ekologiczne

(Ecolabel)

czas dostawy przedmiotu zamówienia

czas dostawy urządzenia zastępczego od dnia awarii          

Łączna liczba punktów

1.

Przedsiębiorstwo „Annex” Sp. z o.o.

Ul. Rynek 10

23-235 Annopol

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

2.

Biuro Plus Lucyna i Adam Koptyra Sp. Jawna

Ul. Handlowa 4B

37-450 Stalowa Wola

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

3.

Resgraph Sp. z o.o.

Ul. Boya-Żeleńskiego 19

35-105 Rzeszów

90,00

3,00

3,00

4,00

100,00

4.

Hurt Papier Ryszard Cebula Sp. Jawna

Ul. Podkarpacka 57B

35-082

Rzeszów


 

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

 


Or – VI.271.68.2014                                                              Stalowa Wola, dnia 23 stycznia 2015 r.

 

WSZYSCY OFERENCI

        

         Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  pn. „Dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli w 2015 roku”.

         Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, unieważnia niniejsze postępowanie, gdyż obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

         Zamawiający w dniu 19 stycznia 2015 r. zawiadomił wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o powtórzeniu czynności sprawdzenia i oceny ofert w związku z wniesieniem w dniu 13 stycznia 2015 r. przez firmę Biuro Plus Lucyna i Adam Koptyra Sp. J. z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Handlowej 4b, informacji o niezgodnej z prawem czynności Zamawiającego. Wykonawca nie skorzystał jednak z prawa wynikającego z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, a mianowicie nie przedłużył terminu związania z ofertą który upłynął w dniu 17 stycznia 2015 r. Zamawiający dokonując ponownej czynności sprawdzenia i oceny ofert, naraziłby się na naruszenie art. 85 oraz art. 179 ustawy Pzp. pozbawiając wykonawców możliwości ze skorzystania środków ochrony prawnej jakie przysługują wykonawcom.

       W związku z powyższym niniejsze postępowanie należało unieważnić, jednakże informuje się, iż niezwłocznie zostanie wszczęte kolejne postępowanie w celu wyłonienia Wykonawcy, na realizację niniejszego zadania.    

Generuj PDF
Dostawa macierzy dyskowej na potrzeby Urzędu Miasta Stalowa Wola

Or – VI.271.69.2014                                                                  Stalowa Wola, 19 grudnia 2014 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

       Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pózn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa macierzy dyskowej na potrzeby Urzędu Miasta  Stalowa Wola, wybrana została w dniu 19 grudnia 2014 r., oferta wykonawcy Piotr Fuz SIGNATI z siedzibą w Nysie przy ul. Janusza Kusocińskiego 49/8.

Kryterium wyboru ofert była cena oraz czas usunięcia usterki/dostarczenia części wymiennej w przypadku awarii macierzy dyskowej. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 50.500,00 zł brutto oraz zadeklarował usunięcie awarii/dostarczenie części zamiennej w ciągu jednego dnia roboczego od chwili otrzymania  od Zamawiającego o tego rodzaju sytuacji.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz czasu usunięcia awarii złożonej w ofertach, następującą punktację:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium czas usunięcia awarii

Łączna liczba punktów

1.

Piotr Fuz SIGNATI

ul. Janusza Kusocińskiego 49/8

48-303 Nysa

95,00

5,00

100,00

 

 

Generuj PDF
Świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz usługi dostępu do Internetu za pośrednictwem zainstalowanego przez operatora zakończenia sieci na potrzeby Urzędu Miasta w Stalowej Woli

Or-VI.271.67.2014                                                                                      Stalowa Wola, 12.12.2014 r.

          

                                                OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm. ) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p/n "Świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz usługi dostępu do Internetu za pośrednictwem zainstalowanego przez operatora zakończenia sieci na potrzeby Urzędu Miasta w Stalowej Woli" wybrana została, w dniu 12.12.2014 r. oferta złożona przez wykonawcę Hyperion S.A. z siedzibą  przy ul. Plac Trzech Krzyży 3, 00-535 Warszawa. Kryterium wyboru ofert była cena oraz kryterium usunięcia awarii/usterki , w/w przedsiębiorstwo przedstawiło jedyną ofertę o cenie 51 150,72 zł (netto) + VAT = 62 915,39 zł (brutto) oraz maksymalnie 6 godzinnym okresie usunięcia awarii/usterki. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej przedsiębiorstwa, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację :

Numer  oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Czas usunięcia awarii/usterki

Łączna liczba punktów

1

Hyperion S.A. ul. Plac Trzech Krzyży 3, 00-535 Warszawa

80

20

100

 

 

 

Generuj PDF
Dostawa macierzy dyskowej na potrzeby Urzędu Miasta Stalowa Wola

Or – VI.271.65.2014                                               Stalowa Wola, dnia 3 grudnia 2014 r.

 

                                                  WSZYSCY  OFERENCI

 

             Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, zawiadamia iż  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa macierzy dyskowej na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli”  zostało w dniu 3 grudnia 2014 r., unieważnione.

            Zamawiający unieważnia postępowanie gdyż oferta z najniższą ceną zaproponowaną przez Wykonawcę (kryterium oceny ofert – cena – waga 95%, oraz czas usunięcia awarii – waga 5%) a zarazem jedyna oferta w przedmiotowym postępowaniu, tj. SIGNATI Piotr Fuz z siedzibą w Nysie przy ul. Janusza Kusocińskiego 49/8 przewyższała kwotę jaką Zamawiający postanowił przeznaczyć na realizacje  zamówienia tj., kwotę 51.236,32 zł brutto. Zamawiający nie zdecydował się zwiększyć kwoty jaką zamierza przeznaczyć  na w/w zadanie do ceny najkorzystniejszej oferty.

        Z w/w powodu niniejsze postępowanie należało unieważnić, jednakże informuje się, iż niezwłocznie zostanie wszczęte kolejne postępowanie w celu wyłonienia Wykonawcy, na realizację niniejszego zadania.    

Generuj PDF
Świadczenie usług pocztowych dla Gminy Stalowa Wola w latach 2015 – 2016

Or – VI.271.64.2014                                                                   Stalowa Wola, dnia 15 grudnia 2014 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

        Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług pocztowych dla Gminy Stalowa Wola w latach 2015 – 2016”, wybrana została w dniu 15 grudnia 2014 r., oferta złożona przez INPOST Sp. z o.o., ul. Malborska 130, 30 – 624 Kraków. Kryteriami wyboru ofert była cena oraz ilość placówek jakimi dysponuje wykonawca na terenie Polski, w/w przedsiębiorstwo przedstawiło najkorzystniejszą ofertę tzn. o wartości 254 355,01 zł (brutto) oraz dysponowanie placówkami pocztowymi na terenie Polski w ilości: 7 926.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym zamawiający przyznał, na podstawie w/w kryteriów złożonych w ofercie, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium – cena

Liczba punktów w kryterium – ilość placówek pocztowych jakimi dysponuje wykonawca na terenie Polski

Łączna liczba punktów

1

INPOST Sp. z o.o.

ul. Malborska 130

30 – 624 Kraków

 

80

 

20

 

 100

2

Poczta Polska S.A.

Biuro Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego,

Rejon Sprzedaży Tarnobrzeg

ul. Sokola 3A

39 – 400 Tarnobrzeg   

 

65,26

 

9,64

 

74,90

Generuj PDF
Udzielenie kredytu długoterminowego

Or-VI.271.60.2014                                                                                       Stalowa Wola, 09.12.2014 r.

          

                                              OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm. ) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p/n Udzielenie kredytu długoterminowego”.- wybrana została, w dniu 09.12.2014 r. oferta złożona przez wykonawcę Bank Polska Kasa Opieki S.A., z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 13, 37-450 Stalowa Wola. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w  przedsiębiorstwo przedstawiło ofertę o cenie 3 975 511,29 zł (brutto). W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej przedsiębiorstwa, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer  oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna liczba punktów

1

ING Bank Śląski S.A.

Centrum Bankowości Korporacyjnej w Rzeszowie

Al. T. Rejtana 20

35-310 Rzeszów

95,91

95,91

2

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu

ul. Sokoła 12

39-400 Tarnobrzeg

 

66,30

 

66,30

3

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski S.A

Regionalne Centrum Korporacyjne

W Rzeszowie

ul. T. Rejtana 53b

35-326 Rzeszów

 

91,86

 

91,86

4

Bank Gospodarstwa Krajowego

Oddział w Rzeszowie

ul. Szpitalna 1

35-065 Rzeszów

93,27

93,27

5

Bank Polska Kasa Opieki S.A.,

Podkarpackie Centrum Korporacyjne

Centrum Korporacyjne w Mielcu

Al. Jana Pawła II 13, 37-450 Stalowa Wola

100

100

 

 

Generuj PDF
Świadczenie usługi nadzoru nad monitoringiem CCTV w Stalowej Woli

Or – VI.271.61.2014                                                                      Stalowa Wola, dnia 23 października 2014 r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

     Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usługi nadzoru nad monitoringiem CCTV w Stalowej Woli”, wybrana została w dniu 23 października 2014 r., oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KARABELA” Sp. z o.o., ul. Sokola 14, 39 – 400 Tarnobrzeg. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w przedsiębiorstwo przedstawiło najkorzystniejszą ofertę tzn. o wartości 43 320 zł (netto) + 9 963,60 zł VAT = 53 283,60 zł (brutto).

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofercie, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna liczba punktów

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„KARABELA’ Sp. z o.o.

ul. Sokola 14

39 – 400 Tarnobrzeg  

 

100

 

 100

2

SKAREM Sp. z o.o.

ul. 1 – go Sierpnia 24

37 – 450 Stalowa Wola

 

10,63

 

10,63

Generuj PDF
Budowa drogi gminnej na działce nr ewid. 102/580 wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zjazdami na przyległe nieruchomości oraz przebudową fragmentu ulicy Grabskiego.

Or – VI.271.56.2014                                                   Stalowa Wola, 20 października 2014 r.


                                         OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

           Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pózn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa drogi gminnej na działce nr ewid. 102/580 wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zjazdami na przyległe nieruchomości oraz przebudową fragmentu ulicy Grabskiego”, wybrana została,  w dniu 20 października 2014 r., oferta wykonawcy SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gen. J. Zajączka 9..
     Kryterium wyboru ofert była cena. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 489.396,09 zł brutto.
        W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1. SKANSKA S.A.
ul. Gen. J. Zajączka 9
01-518 Warszawa
100,00 100,00
Generuj PDF
Rozbudowa potencjału Inkubatora Technologicznego w Stalowej Woli

    Or – VI.271.53.2014                                               Stalowa Wola, dnia 13 października 2014 r.

                                        

WSZYSCY WYKONAWCY

                  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa potencjału Inkubatora Technologicznego w Stalowej Woli”.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwana w dalszej treści ustawą Pzp., unieważnia przedmiotowe postępowanie przetargowe, ze względu na to, iż wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Zamawiający publikując ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 14 sierpnia 2014 r. wskazał w sekcji IV.4.16, iż przedmiotowe zamówienie będzie współfinasowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013. Oś priorytetowa I. Nowoczesna gospodarka. Nazwa działania I.3 Wspieranie innowacji. Tytuł projektu „Rozbudowa potencjału Inkubatora Technologicznego w Stalowej Woli – zintensyfikowanie rozwoju gospodarczego regionu poprzez wzmocnienie jego bazy innowacyjności”, z którego to Programu Zamawiający miał otrzymać dofinasowanie za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (dalej PARP) na realizację zamówienia w wysokości 16 919 918,67 zł co stanowiło 81,85% tej kwoty, przy czym całkowita wartość projektu wynosiła 23 514 818,33 zł. Komisja konkursowa po ocenie merytorycznej wniosku o dofinasowanie dla wyżej wspomnianego projektu w piśmie z dnia 19 września 2014 r. (data wpływu 26 września 2014 r.), przedstawiła zagadnienia wymagane do wyjaśnienia i uzupełnienia oraz uwagi i zastrzeżenia członków zespołu oceniającego wniosek, w którym między innymi stwierdzono, iż część kosztów ujętych w projekcie zostało uznane jako koszty niekwalifikowane a tym samym wartość projektu została zmniejszona do wysokości 14 913 093,00 zł, z czego sama Gmina Stalowa Wola musiała by dysponować wkładem własnym w wysokości 43% tj. kwotą  6 481 551,05 zł. Ponadto w ocenie merytorycznej przedstawionej przez PARP, wymagano od Gminy Stalowa Wola osiągniecie wskaźników docelowych projektu tj. wynajęcie pomieszczeń budowanych hal produkcyjnych w nowym obiekcie Inkubatora Technologicznego 11-stu firmom prowadzących działalność innowacyjną lub otwierających nową linię produkcyjną oraz utworzenie przez nich 20-stu nowych miejsc pracy na koniec 2015 roku, co przy zakładanej dacie końcowej realizacji projektu tj. na dzień 31 grudnia 2015 r. było nie możliwe do osiągnięcia.             

W zaistniałej sytuacji, Zamawiający postanowił unieważnić niniejsze postępowanie przetargowe, ze względu na to, iż wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.     

Generuj PDF
Budowa drogi publicznej ul. Braci Szumielewiczów w Stalowej Woli

Or-VI.271.54.2014                                                                                  Stalowa Wola, 01.10.2014

                                         OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm. ) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p/n „Budowa drogi publicznej ul. Braci Szumielewiczów w Stalowej Woli” wybrana została, w dniu 01.10.2014 r. oferta złożona przez wykonawcę „MOK-BUD” Ryszard Duma, Piotr Duma, R. Bąk Spółka jawna, z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 178, 39-400 Tarnobrzeg. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w przedsiębiorstwo przedstawiło jedyną ofertę o cenie 219 649,56 zł (netto) + VAT = 270 168,96 zł (brutto). W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej przedsiębiorstwa, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer  oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna liczba punktów

1

„MOK-BUD” Ryszard Duma, Piotr Duma, R. Bąk

Spółka jawna

ul. Sienkiewicza 178,

39-400 Tarnobrzeg

 

100

 

100

 

Generuj PDF
Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu nr 1 w Stalowej Woli

Or – VI.271.52.2014                                                   Stalowa Wola,  25 sierpnia  2014 r.

                                   OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

       Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pózn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu nr 1 w Stalowej Woli”, wybrana została,  w dniu 25 sierpnia 2014 r., oferta wykonawcy MOK-BUD Ryszard Duma, Piotr Duma, Robert Bąk Spółka Jawna z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza 178.
    Kryterium wyboru ofert była cena. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 366.057,09 zł brutto.
     W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena
Łączna liczba punktów
1.

Firma Budowlana Rem-Bud I    
Bronisław Drąg Spółka Jawna
Al. Jana Pawła II 60 B
37-450 Stalowa Wola

96,66 96,66
2.

MOK-BUD Ryszard Duma, Piotr Duma, Robert  Bąk Spółka Jawna
ul. Sienkiewicza 178
39-400 Tarnobrzeg

100,00 100,00

 

Generuj PDF
Rozbudowa istniejącego budynku remizy OSP wraz z częściową przebudową dachu i adaptacją części poddasza – ETAP II ul. Jaśminowa 4, 37-464 Stalowa Wola – Charzewice.

Or – VI.271.50.2014                                                     Stalowa Wola,  11 sierpnia 2014 r.


                                            OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pózn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa istniejącego budynku remizy OSP wraz z częściową przebudową dachu i adaptacją części poddasza – ETAP II ul. Jaśminowa 4, 37-464 Stalowa Wola – Charzewice”, wybrana została,  w dniu 11 sierpnia 2014 r., oferta wykonawcy Firma „STALBUD” Kazimierz Młynarski z siedzibą w Stalowej Woli ul. Przemysłowa 9F.
        Kryterium wyboru ofert była cena. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 135.219,21 zł brutto.
      W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1.

HSW – Zakład Projektowo – Technologiczny Sp. z o. o.
ul. Kwiatkowskiego 1
37-450 Stalowa Wola

97,95 97,95
2.

Centrum Stolarki Budowlanej „DOMLUX” Nieznalski Andrzej, Nowak Marek Spółka Jawna ul. Przemysłowa 11 37-450 Stalowa Wola

Nie dotyczy Nie dotyczy
3.

Firma „STALBUD” Kazimierz Młynarski
ul. Przemysłowa 9F
37-450 Stalowa Wola

100,00
100,00

 

Generuj PDF
Wykonanie systemu monitoringu CCTV wraz z instalacją, uruchomieniem i konfiguracją sprzętu sieciowego w jednostkach oświatowych w Stalowej Woli – etap II

Or – VI.271.45.2014                                                                                                                      Stalowa Wola, dnia 23 lipca 2014 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie systemu monitoringu CCTV wraz z instalacją, uruchomieniem i konfiguracją sprzętu sieciowego w jednostkach oświatowych w Stalowej Woli – etap II”, wybrana została w dniu 23 lipca 2014 r., oferta złożona przez „Control Process IT” Sp. z o.o., Mikołajowice 221, 33 – 121 Bogumiłowice. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w przedsiębiorstwo przedstawiło najkorzystniejszą ofertę tzn. o wartości 126 418,50 zł (netto) + 29 076,26 zł    VAT = 155 494,76 zł (brutto).

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofercie, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna liczba punktów

1

MAXTO Sp. z o.o. S.K.A.

ul. Reduta 5

31 – 421 Kraków

 

79,47

 

 79,47

2

„Control Process IT” Sp. z o.o.

Mikołajowice 221

33 – 121 Bogumiłowice

 

100

 

100

 

Generuj PDF
Remonty cząstkowe ulic w Stalowej Woli

Or – VI.271.46.2014                                                            Stalowa Wola,  29 lipca 2014 r.


                                        OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


        Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pózn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remonty cząstkowe ulic w Stalowej Woli”, wybrana została,  w dniu 29 lipca 2014 r., dla części I zamówienia oferta wykonawcy Przedsiębiorstwo „MOLTER” Sp. z o.o. z siedzibą w Rudnej Małej 47B 36-060 Głogów Małopolski.
Kryterium wyboru ofert była cena. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na łączną szacunkową wartość zamówienia w wysokości 1.416.858,00 zł brutto.
 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część I zamówienia oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

 

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Drogowego „Inżdróg” Sp. z o.o.
ul. Wrzosowa 97
37-450 Stalowa Wola

96,81 96,81
2.

Skanska S.A. ul. gen. J. Zajączka 9
01-518 Warszawa

92,44 92,44
3.

Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o. o.
Rudna Mała 47b, 36-060 Głogów Małopolski

100,00 100,00
4.

Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. -lider Firma Transportowo -Budowlano – Drogowa Dylmex Tomasz Dyl ul. Rakowska 33 28-200 Staszów

69,09 69,09


dla części II zamówienia wybrana została, w dniu 29 lipca 2014 r., oferta wykonawcy Skanska S.A. z siedzibą przy ul. gen. J. Zajączka 9 01-518 Warszawa.
Kryterium wyboru ofert była cena. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na łączną szacunkową wartość zamówienia w wysokości 270.457,99 zł brutto
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część II zamówienia oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

 

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Liczba punktów w kryterium cena
Łączna liczba punktów
1.

PBMH Firma Budowlana Zbigniew Bułaś
ul. Kwiatkowskiego 1
37-450 Stalowa Wola

94,97 94,97
2.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Drogowego
„Inżdróg” Sp. z o.o.
ul. Wrzosowa 97
37-450 Stalowa Wola

93,82
93,82
3.

Skanska S.A.  ul. gen. J. Zajączka 9
01-518 Warszawa

100,00 100,00
4.

Mok-Bud Sp. Jawna R. Duma, P.Duma, R.Bąk
ul. Sienkiewicza 178
39-400 Tarnobrzeg

99,04 99,04
5.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Usługowo -Handlowe Janusz Januszewski
ul. Narutowicza 3A lok. 18
37-450 Stalowa Wola

Nie dotyczy Nie dotyczy

 

Generuj PDF
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Stalowej Woli

Or – VI.271.41.2014                                                            Stalowa Wola,  14 lipca 2014 r.


                                    OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


     Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pózn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Stalowej Woli”, wybrana została,  w dniu 14 lipca 2014 r., oferta wykonawcy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PROM” Styka Leszek z siedzibą w Nowej Dębie przy ul. Jana Pawła II 3/2.
Kryterium wyboru ofert była cena. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 521.638,63 zł brutto.
     W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PROM” Styka Leszek
ul. Jana Pawła II 3/2
39-460 Nowa Dęba

100,00 100,00
2.

Firma Budowlana REM-BUD I
Bronisław Drąg Spółka Jawna
Al. Jana Pawła II 60B
37-450 Stalowa Wola


94,49
94,49
3.

Firma Budowlana „MAX-BUD” Mariusz Mieszkowicz
ul. Mickiewicza 83
39-400 Tarnobrzeg

87,58 87,58
4.

Usługi Remontowo-Budowlane
Śliwiński Jakub
Andruszkowice 8
27-650 Samborzec

Nie dotyczy Nie dotyczy


 

Generuj PDF
Zakup Systemu Elektronicznej Informacji Prawnej

Or-VI.271.40.2014                                                                                                         Stalowa Wola, 24.06.2014 r.

          

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm. ) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p/n Zakup systemu Elektronicznej Informacji Prawnej wybrana została, w dniu 24.06.2014 r. oferta złożona przez wykonawcę Wolters Kluwer S.A. z siedzibą  przy ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w przedsiębiorstwo przedstawiło jedyną ofertę o cenie 39 000,00 zł (netto) + VAT = 47 970,00 zł (brutto). W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej przedsiębiorstwa, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer  oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna liczba punktów

1

Wolters Kluwer S.A.

ul. Przyokopowa 33,

01-208 Warszawa

 

100

 

100

 

Generuj PDF
Zarządzanie aparaturą badawczą i urządzeniami laboratoryjnymi zakupionymi w ramach projektu pn. „Utworzenie naukowo-badawczego Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli

Or – VI.271.39.2014                                                                                                                        Stalowa Wola, dnia 23 czerwca 2014 r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

           Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zarządzanie aparaturą badawczą i urządzeniami laboratoryjnymi zakupionymi w ramach projektu pn. „Utworzenie naukowo-badawczego Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli”, wybrana została w dniu 23 czerwca 2014 r., oferta złożona przez Inkubator Technologiczny Sp. z o.o., ul. Kwiatkowskiego 9,    37 – 450 Stalowa Wola. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w przedsiębiorstwo przedstawiło jedyną ofertę o wartości 240 000 zł (netto) + 55 200 zł VAT = 295 200 zł (brutto).

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofercie, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna liczba punktów

1

Inkubator Technologiczny Sp. z o.o.

ul. Kwiatkowskiego 9

37 – 450 Stalowa Wola

 

100

 

100

 

Generuj PDF
Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Niezłomnych 2 i 2 c w Stalowej Woli

Or – VI.271.38.2014                                                                                                                     Stalowa Wola, dnia 16 czerwca 2014 r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zagospodarowanie terenów w rejonie  ul. Niezłomnych 2 i 2c w Stalowej Woli”, wybrana została w dniu 16 czerwca 2014 r., oferta złożona przez „MOK-BUD” Ryszard Duma, Piotr Duma, Robert Bąk Sp.j., ul. Sienkiewicza 178, 39 – 400 Tarnobrzeg. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w przedsiębiorstwo przedstawiło najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny tj. o wartości 431 149,48 zł (netto) + 99 164,38 zł VAT = 530 313,86 zł (brutto).

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofercie, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna liczba punktów

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „PRIMA-BUD”

ul. Wiśniowa 5A

27 – 600 Sandomierz   

 

91,54

 

91,54

2

„MOK-BUD” Ryszard Duma,

Piotr Duma, Robert Bąk Sp.j.

ul. Sienkiewicza 178

39 – 400 Tarnobrzeg

 

100

 

100

3

Firma Budowlana REM-BUD I

Bronisław Drąg Sp.j.

Al. Jana Pawła II 60B

37 – 450 Stalowa Wola

 

87,93

 

87,93

 

 

Generuj PDF
Modernizacja serwerowni w budynku przy ul. Wolności 9

Or – VI.271.37.2014                                                          Stalowa Wola,  9 czerwca 2014 r.


                                           OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


         Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pózn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja serwerowni w budynku przy ul. Wolności 9”, wybrana została,  w dniu 9 czerwca 2014 r., oferta wykonawcy KOMTECH Piotr Martuszewski z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Barbackiego 15.
          Kryterium wyboru ofert była cena. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 15.763,68 zł brutto.
       W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów

1.

SELTER Błażej Jachimowicz
ul. Osobowicka 157/4
51-001 Wrocław

67,80 67,80

2.

Zakład Usług Instalatorskich
„B.D” Andrzej Brzoza
ul. Poniatowskiego 88/74
37-450 Stalowa Wola

98,52
98,52
3.

KOMTECH Piotr Martuszewski
ul. Barbackiego 15
33-300 Nowy Sącz

100,00 100,00 

Generuj PDF
Ubezpieczenie majątku i innych interesów oraz osób Gminy Stalowa Wola wraz z Urzędem Miasta, jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

Or-VI.271.35.2014                                                                                                                     Stalowa Wola, 09.06.2014 r.

          

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

          

Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p/n „Ubezpieczenie majątku i innych interesów oraz osób Gminy Stalowa Wola wraz z Urzędem Miasta, jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury wybrana została na część I , w dniu 09.06.2014 r. oferta złożona przez Wykonawcę Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji ALLIANZ POLSKA Spółka Akcyjna, ul. Rodzin Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa. Kryterium wyboru ofert była cena oraz warunki fakultatywne, w/w  przedsiębiorstwo przedstawiło najkorzystniejszą ofertę o cenie 205 723,00 zł za całość tej części zamówienia. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej przedsiębiorstwa, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, następującą punktację:

Numer  oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna liczba punktów za warunki fakultatywne

Łączna liczba punktów

1

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji ALLIANZ POLSKA Spółka Akcyjna

ul. Rodzin Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa

 

 

85

 

 

6,30

 

 

91,30

2

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

O/Tarnów Filia Rzeszów

35-036 Rzeszów,

ul. J. Dąbrowskiego 20

 

 

75,81

 

 

9

 

 

84,81

3

Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Regionalne Centrum Ubezpieczeń Korporacyjnych w Krakowie, Przedstawicielstwo w Rzeszowie,

ul. Rejtana 27G , 35-310 Rzeszów

 

 

62,31

 

 

 

2,25

 

 

64,56

4

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Oddział Regionalny w Lublinie

Zespół Sprzedaży Korporacyjnej

 ul. Zygmuntowska 14 , 35-959 Rzeszów

 

 

65,08

 

 

9,90

 

 

74,98

5

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW"

Biuro Regionalne w Rzeszowie

Filia w Stalowej Woli

ul. 1 Sierpnia 12, 37-450 Stalowa Wola

 

 

43,84

 

 

3,30

 

 

47,14

na część II zamówienia wybrana została, w dniu 09.06.2014 r. oferta złożona przez Wykonawcę Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Oddział Regionalny w Lublinie, Zespół Sprzedaży Korporacyjnej, ul. Zygmuntowska 14 , 35-959 Rzeszów. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w  przedsiębiorstwo przedstawiło najkorzystniejszą ofertę o cenie 198 258,00 zł brutto za całość tej części zamówienia. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej przedsiębiorstwa, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, następującą punktację:

Numer  oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna liczba punktów

1

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

O/Tarnów Filia Rzeszów

35-036 Rzeszów,

ul. J. Dąbrowskiego 20

 

 

63,39

 

 

63,39

2

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132,

ODDZIAŁ W LUBLINIE

20-625 Lublin, ul. Leonarda 18

 

76,93

 

76,93

3

Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Regionalne Centrum Ubezpieczeń Korporacyjnych w Krakowie, Przedstawicielstwo w Rzeszowie,

ul. Rejtana 27G , 35-310 Rzeszów

 

 

83,23

 

 

83,23

4

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, 

Drugi Oddział w Krakowie

31-261 Kraków, ul. Rusznikarska - Deptak 2/8

 

 

56,85

 

 

56,85

5

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Oddział Regionalny w Lublinie

Zespół Sprzedaży Korporacyjnej

 ul. Zygmuntowska 14 , 35-959 Rzeszów

 

 

100

 

 

100

6

 Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW"

Biuro Regionalne w Rzeszowie

Filia w Stalowej Woli

ul. 1 Sierpnia 12, 37-450 Stalowa Wola

 

77,78

 

77,78

na część III zamówienia wybrana została, w dniu 09.06.2014 r. oferta złożona przez Wykonawcę Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" Biuro Regionalne w Rzeszowie Filia w Stalowej Woli ul. 1 Sierpnia 12, 37-450 Stalowa Wola. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w  przedsiębiorstwo przedstawiło najkorzystniejszą ofertę o cenie 15 500,00 zł brutto za całość tej części zamówienia. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej przedsiębiorstwa, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, następującą punktację:

Numer  oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna liczba punktów

1

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Oddział Regionalny w Krakowie

Zespół Sprzedaży Brokerskiej

ul. Duża 21, 25-953 Kielce

 

53,03

 

53,03

2

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, 

Drugi Oddział w Krakowie

31-261 Kraków, ul. Rusznikarska - Deptak 2/8

 

 

83,21

 

 

83,21

3

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW"

Biuro Regionalne w Rzeszowie

Filia w Stalowej Woli

ul. 1 Sierpnia 12, 37-450 Stalowa Wola

 

 

100

 

 

100

 


Or – VI.271.35.2014                                                                                                     Stalowa Wola,  20.06.2014 r.

 

OGŁOSZENIE O PONOWNYM WYBORZE OFERTY

Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 94 ust. 3 oraz art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., w związku z odmową podpisania umowy na wykonywanie części 3 zamówienia pn „Ubezpieczenie majątku i innych interesów oraz osób Gminy Stalowa Wola wraz z Urzędem Miasta, jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kulturyprzez Wykonawcę Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Biuro Regionalne w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Sokoła 4, 35-010 Rzeszów; zawiadamia, że w dniu 20 czerwca 2014 r. wybrana została oferta Wykonawcy Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, Drugi Oddział w Krakowie, z siedzibą przy ul. Rusznikarska - Deptak 2/8, 31-261 Kraków. Kryterium wyboru ofert była cena. Oferta w/w przedsiębiorstwa w rankingu ofert znajdowała się na drugim miejscu a jej cena wyniosła 18 628,00 zł brutto. Oferta w/w przedsiębiorstwa nie podlega odrzuceniu a Wykonawca nie został wykluczony na mocy ustawy Pzp.

 

Generuj PDF
Dostawa oprogramowania antywirusowego, wraz z zaporą, na stacje robocze i serwery oraz konsolą do centralnej administracji dla Urzędu Miasta Stalowa Wola


Or – VI.271.36.2014                                                           Stalowa Wola,  29 maja 2014 r.


                                          OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


         Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pózn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa oprogramowania antywirusowego, wraz z zaporą, na stacje robocze i serwery oraz konsolą do centralnej administracji dla Urzedu Miasta Stalowa Wola”, wybrana została,  w dniu 29 maja 2014 r., oferta wykonawcy Network Partners Tomasz Machnicki Sp. J. Z siedzibą w Warszawie przy ul. Trakt Lubelski 140/7/2
        Kryterium wyboru ofert była cena. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 12.699,75 zł brutto.
       W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena
Łączna liczba punktów
1.

Network Partners Tomasz Machnicki Sp. J.
ul. Trakt Lubelski 140/7/2
04-790 Warszawa

100,00 100,00
2.

IKARIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
ul. Omłotowa 12/14
94-251 Łódź

98,33
98,33

 

Generuj PDF
Wykonanie systemu monitoringu CCTV wraz z instalacją, uruchomieniem i konfiguracją sprzętu sieciowego w jednostkach oświatowych w Stalowej Woli

Or – VI.271.32.2014                                                                                                                      Stalowa Wola, dnia 5 czerwca 2014 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

         Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie systemu monitoringu CCTV wraz z instalacją, uruchomieniem i konfiguracją sprzętu sieciowego w jednostkach oświatowych w Stalowej Woli”, wybrana została w dniu 5 czerwca 2014 r., oferta złożona przez Firmę Usługowo-Handlową ALDOM Marek Wilczek, ul. Łanowa 63, 30 – 725 Kraków. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w przedsiębiorstwo przedstawiło najkorzystniejszą ofertę z pośród ofert nie podlegających odrzuceniu tzn. o wartości 298 916,77 zł (netto) + 68 750,86 zł    VAT = 367 667,63 zł (brutto).

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofercie, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna liczba punktów

1

EUROPEL Bogdan Pelczar

ul. Spółdzielcza 4

38 – 420 Korczyna

 

84,28

 

84,28

2

Firma Usługowo-Handlowa

ALDOM Marek Wilczek

ul. Łanowa 63

30 – 752 Kraków

 

100

 

100

3

Konsorcjum firm:

Konsalnet Secure Solutions Sp. z o.o. – lider konsorcjum

ul. Przasnyska 6A

01 – 756 Warszawa,

Konsalnet Alarm Sp. z o.o.

ul. Przasnyska 6A

01 – 756 Warszawa,

Konsalnet Monitoring Sp. z o.o.

ul. Przasnyska 6A

01 – 756 Warszawa,

Konsalnet Ochrona Sp. z o.o.

ul. Przasnyska 6A

01 – 756 Warszawa

 

74,88

 

74,88

4

Maxto Sp. z o.o. S.K.A.

ul. Reduta 5

31 – 421 Kraków

 

90,59

 

90,59

5

IKA-CONTROL S.C.

S. Rączkowski, P. Śmiałek

Al. 20 listopada 42B/12

31 – 425 Kraków

 

70,92

 

70,92

6

Komputer –LAN – Oleksak Jan

ul. Wojska Polskiego 16a

37 – 450 Stalowa Wola

 

90,03

 

90,03

7

SKAREM Sp. z o.o.

ul. 1 – go Sierpnia 24

37 – 450 Stalowa Wola

 

96,74

 

96,74

8

Przedsiębiorstwo Ochrony Mienia i Usług Detektywistycznych Security Office Sp. z o.o.

ul. ks. Jałowego 29

35 – 010 Rzeszów

 

86,92

 

86,92

9

FHU SUP-EL S.C.

ul. Handlowa 7A

37 – 450 Stalowa Wola

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

10

P.W. KARABELA Sp. z o.o.

ul. Sokola 14

39 – 400 Tarnobrzeg

 

55,79

 

55,79

 

Generuj PDF
Modernizacja serwerowni w budynku przy ul. Wolności 9

Or – VI.271.31.2014                                                        Stalowa Wola, dnia 16 maja 2014 r.

                                                    WSZYSCY  OFERENCI

      Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, zawiadamia iż  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja serwerowni w budynku przy ul. Wolności 9”  zostało w dniu 16 maja 2014 r., unieważnione.
      Zamawiający unieważnia postępowanie gdyż oferta z najniższą ceną zaproponowaną przez Wykonawcę (kryterium oceny ofert – cena – waga 100%), tj. Zakład Usług Instalacyjnych „B.D” Andrzej Brzoza z siedzibą przy ul. Poniatowskiego 88/74 w Stalowej Woli na kwotę 16.167,12 zł brutto podlega odżuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 ustawy PZP, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ przewidział rozliczenie koszorysowe. Załączony do oferty koszorys wykonawcy nie został sporządzony zgodnie z rozdziałem XIV SIWZ tj. Cenę oferty należało określić na podstawie kosztorysu ofertowego, sporządzonego metodą uproszczoną, obliczonego według przedmiaru robót. Dla każdej pozycji wyszczególnionej w przedmiarze należało podać swoją cenę jednostkową. Wartość robót powinna być iloczynem ilości robót określonej w przedmiarze i podanej ceny jednostkowej. Wykonawca był zobowiązany skalkulować cenę w oparciu o w/w dokumentację oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Przedmiar robót był dokumentem obowiązkowym służącym do sporządzenia kosztorysu ofertowego przez Wykonawcę. Podane w przedmiarze robót katalogi należało traktować jako materiał obowiązkowy przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego. Kolejność pozycji i działów, które były wyszczególnione w przedmiarze robót musiały odpowiadać pozycjom i działom w kosztorysie ofertowym. Oferty złożone przez dalszych wykonawców  przewyższały kwotę jaką Zamawiający postanowił przeznaczyć na realizacje  zamówienia tj., kwotę 16.482,00 zł brutto, Zamawiający nie zdecydował się zwiększyć kwoty jaką zamierza przeznaczyć  na w/w zadanie do ceny najkorzystniejszej oferty.
        Z w/w powodu niniejsze postępowanie należało unieważnić, jednakże informuje się, iż niezwłocznie zostanie wszczęte kolejne postępowanie w celu wyłonienia Wykonawcy, na realizację niniejszego zadania.   

Generuj PDF
Odwodnienie terenu pomiędzy ul. Ks. J. Popiełuszki a ul. Floriańską w Stalowej Woli

Or-VI.271.29.2014                                                                                                              Stalowa Wola, 27.06.2014 r.

          

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p/n „Odwodnienie terenu pomiędzy ul. Ks. J. Popiełuszki a ul. Floriańską w Stalowej Woli”- wybrana została, w dniu 25.06.2014 r. oferta złożona przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych J. Korkosz sp.j. z siedzibą przy ul. Nowa 93, 37-450 Nisko. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w przedsiębiorstwo przedstawiło najkorzystniejszą ofertę o cenie 1 080 493,56 zł (netto) + VAT = 1 329 007,08 zł (brutto).W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej przedsiębiorstwa, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, następującą punktację:

Numer  oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna liczba punktów

1

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych

J. Korkosz sp.j., ul. Nowa 93,37-450 Nisko

 

 

100

 

 

100

2

Przedsiębiorstwo „FORTIS” Mariusz Głowik, ul. Wąsacza 8, 35-330 Rzeszów

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

 

3

Skanska S.A.,

ul. Gen J. Zajączka 9,01-518 Warszawa

 

95,56

 

95,56

 

4

Zakład Pracy Chronionej Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „NOWEX” Tadeusz Nowak

Ul. Okulickiego 127

37-450 Stalowa Wola

 

 

92,38

 

 

 

92,38

 

 

Generuj PDF
Remont pomieszczeń biurowych i pomocniczych w budynkach Urzędu Miasta Stalowej Woli, ul. Wolności 7 i ul. Skoczyńskiego 12

Or – VI.271.30.2014                                                     Stalowa Wola,  2 czerwca 2014 r.


                                       OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


         Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pózn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont pomieszczeń biurowych i pomocniczych w budynkach Urzędu Miasta Stalowej Woli”, wybrana została,  w dniu 2 czerwca 2014 r., oferta wykonawcy FAMARK – Krzysztof Markowicz z siedzibą  w Jeżowe 789 E.
      Kryterium wyboru ofert była cena. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 94.385,46 zł brutto.
     W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty
 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1.

Elkamen S.C. mgr inż. K. Bieszczad, M. Burzawa
ul. Kołłątaja 3/74
28-200 Staszów

Nie dotyczy Nie dotyczy
2.

HSW Zakład Projektowo – Technologiczny Sp. z o. o.
ul. Kwiatkowskiego 1
37-450 Stalowa Wola

80,34 80,34
3.

BUDOART Michał Łata
ul. Sandomierska 64
37-464 Stalowa Wola

72,66 72,66
4.

FARMARK – Krzysztof Markowicz
37-430 Jeżowe 789E

100,00 100,00
5.

BELGIPS PHU  Renata Bryła
ul. Lubelska 47a
27-600 Sandomierz

95,53 95,53
6.

Zakład Produkcyjno – Remontowo – Handlowy Wiesław Szewczyk
37-312 Łętownia 342

Nie dotyczy Nie dotyczy
7.

Zakład Handlowo – Usługowy Kazimierz Szewczyk
37-430 Jeżowe 382A

Nie dotyczy Nie dotyczy
8.

Firma „STALBUD” Kazimierz Młynarski
ul. Przemysłowa 9F
37-450 Stalowa Wola

Nie dotyczy Nie dotyczy


 

Generuj PDF
Budowa zjazdu publicznego z drogą dojazdową na terenie działki nr ew. 167/13 w Stalowej Woli wraz z niezbędną infrastrukturą

Or – VI.271.26.2014                                                                      Stalowa Wola,  9 maja 2014 r.


                                               OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


       Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pózn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa zjazdu publicznego z drogą dojazdową na terenie działki nr ew. 167/13 w Stalowej Woli wraz z niezbędną infrastrukturą”, wybrana została,  w dniu 9 maja 2014 r., oferta wykonawcy Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Drogowego „Inżdróg” Sp. z o. o. ul. Wrzosowa 97 37-450 Stalowa Wola.
Kryterium wyboru ofert była cena. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 367.714,60 zł brutto.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

 

Numer oferty


Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
   1.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Drogowego „Inżdróg” Sp. z o. o.
ul. Wrzosowa 97, 37-450 Stalowa Wola

100,00 100,00

 

Generuj PDF
Zakup, dostawa i instalacja profilometru optycznego dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli.

Or – VI.271.27.2014                                                                                                                      Stalowa Wola, dnia 23 kwietnia 2014 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup, dostawa i instalacja profilometru optycznego dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli”, wybrana została w dniu 23 kwietnia 2014 r., oferta złożona przez Spectro-Lab Jan Borkowski, Al. 3 – go Maja 2/170, 00 – 391 Warszawa. Kryterium wyboru ofert była cena – 80% oraz gwarancja – 20%, w/w przedsiębiorstwo przedstawiło jedyną ofertę o wartości 211 300 zł (netto) + 48 599 zł VAT = 259 899 zł (brutto), oraz gwarancji na okres 12 miesięcy.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz gwarancji złożonych w ofercie, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji

Łączna liczba punktów

1

Spectro-Lab Jan Borkowski

Al. 3 – go Maja 2/170

00 – 391 Warszawa

 

80

 

20

 

100

 

Generuj PDF
Zakup, dostawa i instalacja aparatury laboratoryjnej, sprzętu i wyposażenia dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli

Or – VI.271.25.2014                                                                                                                    Stalowa Wola, dnia 17 kwietnia 2014 r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup, dostawa i instalacja aparatury laboratoryjnej, sprzętu i wyposażenia dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli”, wybrana została w dniu 17 kwietnia 2014 r., oferta złożona przez ITA Sp. z o.o. Sp.k., Skórzewo ul. Poznańska 104, 60 – 185 Poznań. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w przedsiębiorstwo przedstawiło jedyną ofertę o wartości 506 081,30 zł (netto) + 116 398,70 zł VAT = 622 480 zł (brutto).

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonych w ofercie, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna liczba punktów

1

ITA Sp. z o.o. Sp.k.          

Skórzewo ul. Poznańska 104

60 – 185 Poznań

 

100

 

100

 

Generuj PDF
Zakup oraz dostawa wraz z instalacją sprzętu komputerowego, urządzeń i oprogramowania w budynku administracyjno-dydaktyczno-socjalnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przy ul. Kwiatkowskiego w Stalowej Woli

Or – VI.271.3.2014                                                                                                                          Stalowa Wola, dnia 17 kwietnia 2014 r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

               Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup oraz dostawa wraz z instalacją sprzętu komputerowego, urządzeń i oprogramowania w budynku administracyjno-dydaktyczno-socjalnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego w Stalowej Woli”, wybrana została w dniu 17 kwietnia 2014 r., oferta złożona przez Elektronika Sp. o.o., ul. Józefa 26, 31 – 056 Kraków. Kryterium wyboru ofert była cena – 80% oraz gwarancja – 20%, w/w przedsiębiorstwo przedstawiło najkorzystniejszą ofertę o wartości 1 291 790 zł (netto) + 297 111,70 zł VAT = 1 588 901,70 zł (brutto), oraz gwarancji na okres 60 miesięcy z wyjątkiem zasilacza UPS na który udzielono gwarancji na okres 24 miesięcy.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz gwarancji złożonych w ofercie, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji

Łączna liczba punktów

1

KAPSCH Sp. z o.o.

ul. Poleczki 35

02 – 822 Warszawa

 

72,64

 

12

 

84,64

2

ELEKTRONIKA Sp. z o.o.

ul. Józefa 26

31 – 056 Kraków

 

80

 

20

 

100


Or – VI.271.3.2014                                                                                                                                        Stalowa Wola, dnia 21 maja 2014 r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

           Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup oraz dostawa wraz z instalacją sprzętu komputerowego, urządzeń i oprogramowania w budynku administracyjno-dydaktyczno-socjalnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego w Stalowej Woli”, po powtórzeniu czynności sprawdzenia i oceny ofert, wybrana została w dniu 21 maja 2014 r., oferta złożona przez Kapsch Sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02 – 822 Warszawa. Kryterium wyboru ofert była cena – 80% oraz gwarancja – 20%, w/w przedsiębiorstwo przedstawiło jedyną ofertę nie podlegającą odrzuceniu tj. o wartości 1 422 764 zł (netto) + 327 235,72 zł VAT = 1 749 999,72 zł (brutto), oraz gwarancji na okres 36 miesięcy z wyjątkiem serwera plików na który udzielono 60 miesięcy gwarancji oraz zasilacza UPS na który udzielono gwarancji na okres 24 miesięcy.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz gwarancji złożonych w ofercie, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji

Łączna liczba punktów

1

KAPSCH Sp. z o.o.

ul. Poleczki 35

02 – 822 Warszawa

 

80

 

20

 

100

2

ELEKTRONIKA Sp. z o.o.

ul. Józefa 26

31 – 056 Kraków

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy


Or – VI.271.3.2014                                                                                                                              Stalowa Wola, dnia 21 lipca 2014 r.

 

 

OGŁOSZENIE O PONOWNYM WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

             Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 w związku z art. 192 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), wykonując wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 23 czerwca 2014 r., w sprawie Sygn. akt: KIO 1155/14, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup oraz dostawa wraz z instalacją sprzętu komputerowego, urządzeń i oprogramowania w budynku administracyjno-dydaktyczno-socjalnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego w Stalowej Woli”, po unieważnieniu czynności unieważnienia postępowania przetargowego z dnia 28 maja 2014 r., ponownie zostaje  wybrana w dniu 21 lipca 2014 r., jako najkorzystniejsza – oferta złożona przez Kapsch Sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02 – 822 Warszawa. Kryterium wyboru ofert była cena – 80% oraz gwarancja – 20%, w/w przedsiębiorstwo przedstawiło jedyną ofertę nie podlegającą odrzuceniu tj. o wartości 1 422 764 zł (netto) + 327 235,72 zł VAT = 1 749 999,72 zł (brutto), oraz gwarancji na okres 36 miesięcy z wyjątkiem serwera plików na który udzielono 60 miesięcy gwarancji oraz zasilacza UPS na który udzielono gwarancji na okres 24 miesięcy.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz gwarancji złożonych w ofercie, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji

Łączna liczba punktów

1

KAPSCH Sp. z o.o.

ul. Poleczki 35

02 – 822 Warszawa

 

80

 

20

 

100

2

ELEKTRONIKA Sp. z o.o.

ul. Józefa 26

31 – 056 Kraków

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

 

Generuj PDF
Zakup, dostawa i instalacja urządzenia do badania grubości powłok oraz składu chemicznego, jako wyposażenie laboratoryjne dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli.

Or-VI.271.20.2014                                                                                                            Stalowa Wola, 04.04.2014 r.

         

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm. ) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p/n  „Zakup, dostawa i instalacja urządzenia do badania grubości powłok oraz składu chemicznego, jako wyposażenie laboratoryjne dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli.".- wybrana została, w dniu 04.04.2014 r. oferta złożona przez wykonawcę Ita Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą przy ul. Poznańskiej 104, Skórzewo 60-185 Poznań. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w przedsiębiorstwo przedstawiło jedyną ofertę o cenie 324 790,00 zł (netto) + VAT = 399 491,70 zł (brutto). W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej przedsiębiorstwa, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer  oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1

Ita Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

ul. Poznańska 104

Skórzewo

60-185 Poznań

100 100

 

 

 

 

 

 

Generuj PDF
Zakup, dostawa i instalacja młynów oraz pieców komorowych stanowiących wyposażenie laboratorium dydaktycznego dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli.

Or-VI.271.17.2014                                                                                                          Stalowa Wola, 04.04.2014 r.

        

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm. ) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p/n „Zakup, dostawa i instalacja młynów oraz pieców komorowych stanowiących wyposażenie laboratorium dydaktycznego dla potrzeb  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli"- wybrana została, w dniu 04.04.2014 r. oferta złożona przez wykonawcę MERAZET Spółka Akcyjna ul. Jakuba Krauthofera 36, 60-203 Poznań. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w przedsiębiorstwo przedstawiło jedyną ofertę o cenie 114 750,00 zł (netto) + VAT = 141 142,50 zł (brutto) oraz gwarancji 36 miesięcy. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej przedsiębiorstwa, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer  oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium gwarancja

Łączna liczba punktów

 

1

MERAZET Spółka Akcyjna

Ul. Jakuba Krauthofera 36

60-203 Poznań

 

80

 

20

 

100

 

 

 

Generuj PDF
Zakup, dostawa i instalacja zestawu tensjometrów, jako wyposażenie laboratoryjne dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli.

Or – VI.271.18.2014                                                                                                                      Stalowa Wola, dnia 28 marca 2014 r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup, dostawa i instalacja zestawu tensjometrów, jako wyposażenie laboratoryjne dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli”, wybrana została w dniu 28 marca 2014 r., oferta złożona przez NLAB Sp. z. o.o., ul. Sekwoi 4, 05 – 077 Warszawa. Kryterium wyboru ofert była cena – 80% oraz gwarancja – 20%, w/w przedsiębiorstwo przedstawiło jedyną ofertę o wartości  162 565,04 zł (netto) + 37 389,96 zł VAT = 199 955 zł (brutto), oraz gwarancji na okres 12 miesięcy.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz gwarancji złożonych w ofercie, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji

Łączna liczba punktów

1

NLAB Sp. z o.o.

ul. Sekwoi 4

05 – 077 Warszawa

 

80

 

20

 

100

 

Generuj PDF
Zakup, dostawa i instalacja maszyny wytrzymałościowej oraz młota wahadłowego do Katedry Mechaniki dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli.

Or – VI.271.16.2014                                                                                                                            Stalowa Wola, dnia 28 marca 2014 r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

         Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup, dostawa i instalacja maszyny wytrzymałościowej oraz młota wahadłowego do Katedry Mechaniki dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli”, wybrana została w dniu 28 marca 2014 r., oferta złożona przez Spectro-Lab Jan Borkowski, Al. 3 – go Maja 2/170, 00 – 391 Warszawa. Kryterium wyboru ofert była cena – 80% oraz gwarancja – 20%, w/w przedsiębiorstwo przedstawiło jedyną ofertę o wartości 221 100 zł (netto) + 50 853 zł VAT = 271 953 zł (brutto), oraz gwarancji na okres 12 miesięcy.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz gwarancji złożonych w ofercie, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji

Łączna liczba punktów

1

Spectro-Lab Jan Borkowski

Al. 3 – go Maja 2/170

00 – 391 Warszawa

 

80

 

20

 

100

 

Generuj PDF
Zakup, dostawa i instalacja zestawu spektrometrów do badań metodami spektroskopii molekularnej dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli.

Or – VI.271.19.2014                                                                                                                          Stalowa Wola, dnia 28 marca 2014 r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

           Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup, dostawa i instalacja zestawu spektrometrów do badań metodami spektroskopii molekularnej dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli”, wybrana została w dniu 28 marca 2014 r., oferta złożona przez Spectro-Lab Sp. z o.o., ul. Warszawska 100/102, 05 – 092 Łomianki. Kryterium wyboru ofert była cena – 80% oraz gwarancja – 20%, w/w przedsiębiorstwo przedstawiło jedyną ofertę o wartości 252 000 zł (netto) + 57 960 zł VAT = 309 960 zł (brutto), oraz gwarancji na okres 12 miesięcy.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz gwarancji złożonych w ofercie, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji

Łączna liczba punktów

1

Spectro-Lab Sp. z o.o.

ul. Warszawska 100/102

05 – 092 Łomianki

 

80

 

20

 

100

 

Generuj PDF
Zakup, dostawa i instalacja mikroskopów oraz zestawu do analizy obrazu stanowiących wyposażenie laboratoriów dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli

Or – VI.271.15.2014                                                                                                                     Stalowa Wola, dnia 25 marca 2014 r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup, dostawa i instalacja mikroskopów oraz zestawu do analizy obrazu stanowiących wyposażenie laboratoriów dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli”, wybrana została w dniu 25 marca 2014 r., oferta złożona przez MIKROLAB Tadeusz Gągała, ul. Puławska 25 U5, 20 – 051 Lublin. Kryterium wyboru ofert była cena – 80% oraz gwarancja – 20%, w/w przedsiębiorstwo przedstawiło jedyną ofertę o wartości 80 900 zł (netto) + 18 607 zł VAT = 99 507 zł (brutto), oraz gwarancji na okres 24 miesięcy.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz gwarancji złożonych w ofercie, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji

Łączna liczba punktów

1

MIKROLAB

Tadeusz Gągała

ul. Puławska 25 U5

20 – 051 Lublin

 

80

 

20

 

100

 

Generuj PDF
Zakup, dostawa i instalacja skaningowego mikroskopu elektronowego SEM z przystawką EDS wraz z wyposażeniem, jako wyposażenie laboratoryjne dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli.

Or-VI.271.14.2014                                                                                                                     Stalowa Wola, 26.03.2014 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm. ) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p/n „Zakup, dostawa i instalacja skaningowego mikroskopu elektronowego SEM z przystawką EDS wraz z wyposażeniem, jako wyposażenie laboratoryjne dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli”- wybrana została, w dniu 26.03.2014 r. oferta złożona przez wykonawcę Uni-Export Instruments Polska Ludwika Kieckiego 4A lok 50, 04-369 Warszawa. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w przedsiębiorstwo przedstawiło jedyną ofertę o cenie 504 000 zł (netto) + VAT = 619 920,00 zł (brutto). W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej przedsiębiorstwa, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna liczba punktów

1

Uni-Export Instruments Polska Ludwika Kieckiego 4A lok 50, 04-369 Warszawa

 

100

 

100

 

 

 

 

Generuj PDF
Zakup energii elektrycznej dla Gminy Stalowa Wola oraz Powiatu Stalowowolskiego

Or-VI.271.02.2014                                                                                                      Stalowa Wola, 26.05.2014 r.

          

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p/n „Zakup energii elektrycznej dla Gminy Stalowa Wola oraz Powiatu Stalowowolskiego”na część I zamówienia wybrana została, w dniu 26.05.2014 r. oferta złożona przez Wykonawcę PGE Obrót S.A. z siedzibą przy ul. 8 go Marca 6, 35-959 Rzeszów. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w  przedsiębiorstwo przedstawiło najkorzystniejszą ofertę o cenie 1 505 234,25 zł (brutto) za całość tej części zamówienia. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej przedsiębiorstwa, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, następującą punktację:

Numer  oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna liczba punktów

1

PGE Obrót S.A.

ul. 8 go Marca 6,

35-959 Rzeszów

 

100

 

100

2

ENEA S.A.

Ul. Górecka 1

60-201 Poznań

 

96,32

 

96,32

 

3

ENERGA-OBRÓT S.A.

Al. Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk

 

95,37

 

95,37

na część II zamówienia wybrana została, w dniu 26.05.2014 r. oferta złożona przez Wykonawcę PGE Obrót S.A. z siedzibą przy ul. 8 go Marca 6, 35-959 Rzeszów. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w  przedsiębiorstwo przedstawiło najkorzystniejszą ofertę o cenie 369 751,10 zł brutto za całość tej części zamówienia. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej przedsiębiorstwa, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, następującą punktację:

Numer  oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna liczba punktów

1

PGE Obrót S.A.

ul. 8 go Marca 6,

35-959 Rzeszów

 

100

 

100

2

ENEA S.A.

Ul. Górecka 1

60-201 Poznań

 

96,72

 

96,72

3

ENERGA-OBRÓT S.A.

Al. Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk

 

99,03

 

99,03

 

 

 

 

Generuj PDF
Zakup, dostawa i instalacja dygestoriów i mebli laboratoryjnych dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli

Or-VI.271.10.2014                                                                       Stalowa Wola, 10.04.2014 r.
    
                                          OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

      Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p/n „Zakup, dostawa i instalacja dygestoriów i mebli laboratoryjnych dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli” - wybrana została, w dniu 10.04.2014 r. oferta złożona przez Wykonawcę TAWO Tadeusz Flieger, ul. Grochowska 12, 60-277 Poznań. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w  przedsiębiorstwo przedstawiło najkorzystniejszą ofertę o cenie 474 350,00 zł (netto) + VAT  583 450,50 (brutto) oraz gwarancję 60 miesięcy. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej przedsiębiorstwa, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny i gwarancji, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium gwarancja

Łączna liczba punktów

1

Matrix Infralab Sp. z o. o.

Ul. Nowopogońska 1

41-200 Sosnowiec

 

70,82

 

 

20

 

90,82

2

POL-LAB Sp. z o. o. sp. k.

Ul. Generała Maczka 9

43-300 Bielsko-Biała

 

Nie dotyczy

 

 

Nie dotyczy

 

 

Nie dotyczy

 

3

TAWO Tadeusz Flieger

ul. Grochowska 12

60-277 Poznań

 

80

 

 

20

 

100

 

4

Inter-Labortechnik

Biuro Handlowe

Marcin Fajerski

Ul. Grzybowa 4, Bogucin

62-006 Kobylnica

 

Nie dotyczy

 

 

 

Nie dotyczy

 

 

Nie dotyczy

 

 

5

Biuro Inżynieryjno Handlowe „ARTUSS” Luśnia Artur

Ul. Łukasiewicza 30

38-400 Krosno

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

 

 

Nie dotyczy

 

 

Generuj PDF
Zakup, dostawa i instalacja maszyny wytrzymałościowej oraz młota wahadłowego do Katedry Mechaniki dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli

Or – VI.271.11.2014                                                                                                                      Stalowa Wola, dnia 13 marca 2014 r.

 

 

WSZYSCY WYKONAWCY

 

Dotyczy: zamówienia o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup, dostawa i instalacja maszyny wytrzymałościowej oraz młota wahadłowego do Katedry Mechaniki dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli”.   

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

   Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania przetargowego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia   2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)., ze względu na cenę najkorzystniejszej oferty, która przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzył przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W przedmiotowym postępowaniu przetargowym do upływu terminu składania ofert tj. do godz. 12:00 dnia 12 marca 2014 r., jedyną ofertę złożyła firma Spectro-Lab Jan Borkowski z siedzibą w Warszawie przy Al. 3 – go Maja 2/170, na kwotę 271 953 zł brutto, natomiast zabezpieczone przez Zamawiającego środki na realizacje niniejszego postępowania to kwota 175 000 zł. W zaistniałej sytuacji, Zamawiający postanowił unieważnić postępowanie przetargowe, ze względu na cenę oferty która przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzył przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Generuj PDF
Zakup, dostawa i instalacja urządzenia do badania grubości powłok oraz składu chemicznego, jako wyposażenie laboratoryjne dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli.

Or-VI.271.05.2014                                                                                                            Stalowa Wola, 07.03.2014 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm. ) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p/n „Zakup, dostawa i instalacja urządzenia do badania grubości powłok oraz składu chemicznego, jako wyposażenie laboratoryjne dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli.".- wybrana została, w dniu 07.03.2014 r. oferta złożona przez wykonawcę Ita Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą przy ul. Poznańskiej 104, Skórzewo 60-185 Poznań. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w przedsiębiorstwo przedstawiło jedyną ofertę o cenie 324 790,00 zł (netto) + VAT = 399 491,70 zł (brutto). W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej przedsiębiorstwa, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna liczba punktów

1

Ita Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

ul. Poznańska 104

Skórzewo

60-185 Poznań

 

 

100

 

 

100

 


Or-VI.271.5.2014                                                                            Stalowa Wola, 17.03.2014 r.

 

                                                      WSZYSCY WYKONAWCY

 

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn Zakup, dostawa i instalacja urządzenia do badania grubości powłok oraz składu chemicznego, jako wyposażenie laboratoryjne dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli na podstawie art 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) ze względu na niemożliwą do usunięcia wadę postępowania

 

 

 

 

 

Generuj PDF
Zakup, dostawa i instalacja zestawu spektrometrów do badań metodami spektroskopii molekularnej dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli.

Or – VI.271.9.2014                                                                                                                          Stalowa Wola, dnia 3 marca 2014 r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup, dostawa i instalacja zestawu spektrometrów do badań metodami spektroskopii molekularnej dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli”, wybrana została w dniu 3 marca 2014 r., oferta złożona przez Spectro-Lab Sp. z o.o., ul. Warszawska 100/102, 05 – 092 Łomianki. Kryterium wyboru ofert była cena – 80% oraz gwarancja – 20%, w/w przedsiębiorstwo przedstawiło jedyną ofertę o wartości 252 000 zł (netto) + 57 960 zł VAT = 309 960 zł (brutto), oraz gwarancji na okres 12 miesięcy.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz gwarancji złożonych w ofercie, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji

Łączna liczba punktów

1

Spectro-Lab Sp. z o.o.

ul. Warszawska 100/102

05 – 092 Łomianki

 

80

 

20

 

100

 


Or – VI.271.9.2014                                                                                                                         Stalowa Wola, dnia 17 marca 2014 r.

 

 

WSZYSCY WYKONAWCY

 

Dotyczy: zamówienia o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup, dostawa i instalacja  zestawu spektrometrów do badań metodami spektroskopii molekularnej dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli”.   

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

           Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwana w dalszej treści ustawą Pzp., zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania przetargowego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp., ze względu na obarczenie postępowania niemożliwą do usunięcia wadą.

Generuj PDF
Zakup, dostawa i instalacja zestawu tensjometrów, jako wyposażenie laboratoryjne dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli.

Or – VI.271.8.2014                                                                                                                          Stalowa Wola, dnia 7 marca 2014 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

                  Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup, dostawa i instalacja zestawu tensjometrów, jako wyposażenie laboratoryjne dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli”, wybrana została w dniu 7 marca 2014 r., oferta złożona przez NLAB Sp. z. o.o., ul. Sekwoi 4, 05 – 077 Warszawa. Kryterium wyboru ofert była cena – 80% oraz gwarancja – 20%, w/w przedsiębiorstwo przedstawiło jedyną ofertę o wartości  162 565,04 zł (netto) + 37 389,96 zł VAT = 199 955 zł (brutto), oraz gwarancji na okres 12 miesięcy.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz gwarancji złożonych w ofercie, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji

Łączna liczba punktów

1

NLAB Sp. z o.o.

ul. Sekwoi 4

05 – 077 Warszawa

 

80

 

20

 

100


Or – VI.271.8.2014                                                                                                                            Stalowa Wola, dnia 17 marca 2014 r.

 

 

WSZYSCY WYKONAWCY

 

Dotyczy: zamówienia o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup, dostawa i instalacja  zestawu tensjometrów, jako wyposażenie laboratoryjne dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli”.   

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwana w dalszej treści ustawą Pzp., zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania przetargowego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp., ze względu na obarczenie postępowania niemożliwą do usunięcia wadą.

Generuj PDF
Usługa całodobowego monitoringu i ochrona Parku Edukacyjnego wraz z pomieszczeniami piwnic za kinem Ballada w Stalowej Woli

Or – VI.271.7.2014                                                                                                                               Stalowa Wola, dnia 27 luty 2014 r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

             Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Usługa całodobowego monitoringu i ochrona Parku Edukacyjnego wraz z pomieszczeniami piwnic za kinem Ballada w Stalowej Woli”, wybrana została w dniu 27 lutego 2014 r., oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KARABELA” Sp. z o.o., ul. Sokola 14, 39 – 400 Tarnobrzeg. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w przedsiębiorstwo złożyło najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny tj. 17 940 zł (netto) + 4 126,20 zł VAT = 22 066,20 zł (brutto).

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna liczba punktów

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KARABELA” Sp. z o.o.

ul. Sokola 14

39 – 400 Tarnobrzeg

 

100

 

100

 

Generuj PDF
Zakup, dostawa i instalacja skaningowego mikroskopu elektronowego SEM z przystawką EDS wraz z wyposażeniem, jako wyposażenie laboratoryjne dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli.

Or-VI.271.04.2014                                                                                                         Stalowa Wola, 12.03.2014 r.

 

                                                                       WSZYSCY OFERENCI
 


Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 907 ze zm.), unieważnia postępowanie, pn. "Zakup, dostawa i instalacja skaningowego mikroskopu elektronowego SEM z przystawką EDS wraz z wyposażeniem, jako wyposażenie laboratoryjne dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli". W wyżej wymienionym postępowaniu nie złożono oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Generuj PDF
Zakup, dostawa i instalacją dwóch sztuk zestawów elektrochemicznych, stanowiących wyposażenie laboratoryjne dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli.

Or – VI.271.6.2014                                                                                                                         Stalowa Wola, dnia 24 luty 2014 r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup, dostawa i instalacja dwóch sztuk zestawów elektrochemicznych stanowiących wyposażenie laboratoryjne dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli”, wybrana została w dniu 24 lutego 2014 r., oferta złożona przez ATLAS-SOLLICH Zakład Systemów Elektronicznych, Andrzej Sollich, Rębiechowo, ul. Złota 9, 80 – 297 Banino. Kryterium wyboru ofert była cena – 80% oraz gwarancja – 20%, w/w przedsiębiorstwo przedstawiło jedyną ofertę o wartości 74 861,06 zł (netto) + 17 218,04 zł VAT = 92 079,10 zł (brutto), oraz gwarancji na okres 24 miesięcy.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz gwarancji złożonych w ofercie, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji

Łączna liczba punktów

1

ATLAS-SOLLICH

Zakład Systemów Elektronicznych

Andrzej Sollich, Rębiechowo, ul. Złota 9

80 – 297 Banino

 

80

 

20

 

100

 

Generuj PDF
Usługa całodobowego monitoringu i ochrona Parku Edukacyjnego wraz z pomieszczeniami piwnic za kinem Ballada w Stalowej Woli

Or – VI.271.1.2014                                                                                                                           Stalowa Wola, dnia 12 lutego 2014 r.

 

 

WSZYSCY WYKONAWCY

 

Dotyczy: zamówienia o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługa całodobowego monitoringu i ochrona Parku Edukacyjnego wraz z pomieszczeniami piwnic za kinem Ballada w Stalowej Woli”.   

 

                                                              ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania przetargowego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia   2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)., ze względu na cenę najkorzystniejszej oferty, która przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzył przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W przedmiotowym postępowaniu przetargowym do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 10 lutego 2014 r., jedyną ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. Sokola 14, na kwotę 37 330,50 zł brutto, natomiast zabezpieczone przez Zamawiającego środki na realizacje niniejszego postępowania to kwota 10 000 zł. W zaistniałej sytuacji, Zamawiający postanowił unieważnić postępowanie przetargowe, ze względu na cenę oferty która przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzył przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

 

Generuj PDF
Wyposażenie meblowe oraz inne elementy dekoracyjno-użytkowe budynku administracyjno-dydaktyczno-socjalnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli.

Or – VI.271.89.2013                                                                                                                          Stalowa Wola, dnia 6 lutego 2014 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wyposażenie meblowe oraz inne elementy dekoracyjno-użytkowe budynku administracyjno-dydaktyczno-socjalnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli”, wybrana została w dniu 6 lutego 2014 r., oferta złożona przez Biuro Inżynieryjno-Handlowe ARTUSS, Luśnia Artur, ul. Ignacego Łukasiewicza 30, 38 – 400 Krosno. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w przedsiębiorstwo złożyło najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny tj. 634 479,51  zł (brutto).

         W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna liczba punktów

1

MIKOMAX Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Dostawcza 4

93 – 231 Łódź

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

2

Zakład Produkcyjno-Handlowy LUMAR

Jacek Ogórkiewicz

ul. Wierzbowa 3

85 – 374 Bydgoszcz

 

78,65

 

78,65

3

Biuro Inżynieryjno-Handlowe ARTUSS

Luśnia Artur

ul. Ignacego Łukasiewicza 30

38 – 400 Krosno

 

100

 

100


Or – VI.271.89.2013                                                                                                                      Stalowa Wola, dnia 24 lutego 2014 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE O  POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI WYBORU OFERTY

 

 

         Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zawiadamia, że po powtórzeniu czynności badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wyposażenie meblowe oraz inne elementy dekoracyjno-użytkowe budynku administracyjno-dydaktyczno-socjalnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli”, wybrana została w dniu 24 lutego 2014 r., oferta złożona przez Biuro Inżynieryjno-Handlowe ARTUSS, Luśnia Artur, ul. Ignacego Łukasiewicza 30, 38 – 400 Krosno. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w przedsiębiorstwo złożyło najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny tj. 634 479,51  zł (brutto).

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna liczba punktów

1

MIKOMAX Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Dostawcza 4

93 – 231 Łódź

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

2

Zakład Produkcyjno-Handlowy LUMAR

Jacek Ogórkiewicz

ul. Wierzbowa 3

85 – 374 Bydgoszcz

 

78,65

 

78,65

3

Biuro Inżynieryjno-Handlowe ARTUSS

Luśnia Artur

ul. Ignacego Łukasiewicza 30

38 – 400 Krosno

 

100

 

100

 

Generuj PDF
Zakup Serwera do obsługi SIP-u na potrzeby Urzędu Miasta Stalowa Wola

Or – VI.271.98.2013                                                        Stalowa Wola, 15 stycznia  2014 r.


                                              OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


       Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907,984,1047 i 1473.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup Serwera do obsługi SIP-u na potrzeby Urzędu Miasta Stalowa Wola”, wybrana została, w dniu 15 stycznia 2014 r., oferta wykonawcy OMNITEC Sp. z o. o. z siedzibą przy al. Wilanowskiej 115/8 w Warszawie.
Kryterium wyboru ofert była cena. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 29.990,00 zł brutto.
     W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

 

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1. Impact IT Sp. z o. o.
ul. Siedlanowskiego 3
37-450 Stalowa Wola
69,31 69,31
2. Przedsiębiorstwo Pioneer Igor Długosz
Pl. Dworcowy 1
37-300 Leżajsk

86,31
86,31
3. OMNITEC Sp. z o. o.
al. Wilanowska 115/8
02-765 Warszawa
100,00 100,00


 

Generuj PDF
Wykonywanie prac geodezyjnych dla Gminy Stalowa Wola w 2014 roku

Or – VI.271.93.2013                                                                                                        Stalowa Wola, 16 stycznia  2014 r.


                                                                OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


      Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907,984,1047 i 1473.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonywanie prac geodezyjnych dla Gminy Stalowa Wola w 2014 roku”, dla części I zamówienia wybrana została, w dniu 16 stycznia 2014 r., oferta wykonawcy Usługi Geodezyjne Pająk – Gągała S.C. z siedzibą przy ul. Kościelnej 14 w Mielcu.
     Kryterium wyboru ofert była cena. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 1.476,00 zł brutto za podział działek na 2 nowe działki oraz 246,00 zł brutto za każdą następną powyżej 2 działek.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część I zamówienia oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1. Triangul.pl Łukasz Ćwik
ul. Marii Skłodowskiej Curie 6/18
35-036 Rzeszów
Nie dotyczy Nie dotyczy
2. GEORES Sp. zo o.o.
ul. Targowa 3
35-064 Rzeszów
96,87 96,87
3. GEO-MARGO Marek Pruchnik ul. Lwowska 9/1 35-301 Rzeszów 90,24 90,24
4. Usługi Geodezyjne Pająk – Gągała S.C.
ul. Kościelna 14, 39-300 Mielec
100,00 100,00
5. Przedsiębiorstwo Geodezyjno- Kartograficzne OPGK RZESZÓW S.A.
ul. Geodetów 1
35-328 Rzeszów
69,23 69,23
6. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe GEORAD Andrzej Tokarz
ul. Mickiewicza 40A
37-300 Leżajsk
88,57 88,57
7. Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych mgr inż. Konrad Kogut
ul. Hutnicza 8/5
37-450 Stalowa Wola
82,05 82,05

dla części II zamówienia wybrana została, w dniu 16 stycznia 2014 r., oferta wykonawcy GEORES Sp. zo o.o. Z siedzibą przy ul. Targowej 3 w Rzeszowie. Kryterium wyboru ofert była cena. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 676,50 zł brutto za za wznowienie granic nieruchomości do czterech punktów oraz 221,40 zł brutto za każdy następny punkt.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część II zamówienia oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów

1.
Triangul.pl Łukasz Ćwik
ul. Marii Skłodowskiej Curie 6/18
35-036 Rzeszów
Nie dotyczy Nie dotyczy
2. GEORES Sp. zo o.o.
ul. Targowa 3
35-064 Rzeszów
85,56 85,56
3. GEO-MARGO Marek Pruchnik ul. Lwowska 9/1 35-301 Rzeszów 68,42
68,42
4. Usługi Geodezyjne Pająk – Gągała S.C.
ul. Kościelna 14, 39-300 Mielec
82,86 82,86
5. Przedsiębiorstwo Geodezyjno- Kartograficzne OPGK RZESZÓW S.A.
ul. Geodetów 1
35-328 Rzeszów
27,07 27,07
6. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe GEORAD Andrzej Tokarz
ul. Mickiewicza 40A
37-300 Leżajsk
75,00 75,00
7. Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych mgr inż. Konrad Kogut
ul. Hutnicza 8/5
37-450 Stalowa Wola
45,00 45,00

dla części III zamówienia wybrana została, w dniu 16 stycznia 2014 r., oferta wykonawcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe GEORAD Andrzej Tokarz z siedzibą przy ul. Mickiewicza 40A w Leżajsku. Kryterium wyboru ofert była cena. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 307,50 zł brutto za zmianę użytkowania gruntu bez pomiaru  za 1 działkę oraz 553,50 zł brutto za za zmianę użytkowania gruntu z pomiarem  za 1 działkę.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część III zamówienia oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1. GEORES Sp. zo o.o.
ul. Targowa 3
35-064 Rzeszów
67,50 67,50
2. GEO-MARGO Marek Pruchnik ul. Lwowska 9/1 35-301 Rzeszów 86,00
86,00

3.
Usługi Geodezyjne Pająk – Gągała S.C.
ul. Kościelna 14, 39-300 Mielec

73,50
73,50
4. Przedsiębiorstwo Geodezyjno- Kartograficzne OPGK RZESZÓW S.A.
ul. Geodetów 1
35-328 Rzeszów
51,27 51,27
5. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe GEORAD Andrzej Tokarz
ul. Mickiewicza 40A
37-300 Leżajsk
100,00 100,00
6. Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych mgr inż. Konrad Kogut
ul. Hutnicza 8/5
37-450 Stalowa Wola

78,86
78,86

dla części IV zamówienia wybrana została, w dniu 16 stycznia 2014 r., oferta wykonawcy GEO-MARGO Marek Pruchnik z siedzibą ul. Lwowskiej 9/1 35-301 w Rzeszowie. Kryterium wyboru ofert była cena. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 2.337,00 zł brutto za rozgraniczenie  nieruchomości do 4 punktów granicznych oraz 369,00 zł brutto za każdy następny punkt graniczny.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część IV zamówienia oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Liczba punktów w kryterium cena
Łączna liczba punktów
1. Triangul.pl Łukasz Ćwik
ul. Marii Skłodowskiej Curie 6/18
35-036 Rzeszów
Nie dotyczy Nie dotyczy

2.
GEORES Sp. zo o.o.
ul. Targowa 3
35-064 Rzeszów
80,38 80,38
3. GEO-MARGO Marek Pruchnik ul. Lwowska 9/1 35-301 Rzeszów 86,67 86,67
4. Usługi Geodezyjne Pająk – Gągała S.C.
ul. Kościelna 14, 39-300 Mielec
80,80 80,80
5. Przedsiębiorstwo Geodezyjno- Kartograficzne OPGK RZESZÓW S.A.
ul. Geodetów 1
35-328 Rzeszów
60,74 60,74
6. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe GEORAD Andrzej Tokarz
ul. Mickiewicza 40A
37-300 Leżajsk
86,00 86,00

dla części V zamówienia wybrana została, w dniu 16 stycznia 2014 r., oferta wykonawcy Usługi Geodezyjne Pająk – Gągała S.C. z siedzibą przy ul. Kościelnej 14 w Mielcu. Kryterium wyboru ofert była cena. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 615,00 zł brutto za zniesienie działek ewidencyjnych do 10 działek ewidencyjnych znoszonych oraz 123,00 zł brutto za każdą następną działkę ewidencyjną znoszoną.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część V zamówienia oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1. GEORES Sp. zo o.o.
ul. Targowa 3
35-064 Rzeszów
60,00 60,00
2. GEO-MARGO Marek Pruchnik ul. Lwowska 9/1 35-301 Rzeszów 66,00 66,00
3. Usługi Geodezyjne Pająk – Gągała S.C.
ul. Kościelna 14, 39-300 Mielec
78,00 78,00
4. Przedsiębiorstwo Geodezyjno- Kartograficzne OPGK RZESZÓW S.A.
ul. Geodetów 1
35-328 Rzeszów
69,00 69,00
5. Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych mgr inż. Konrad Kogut
ul. Hutnicza 8/5
37-450 Stalowa Wola
59,00 59,00

dla części VI zamówienia wybrana została, w dniu 16 stycznia 2014 r., oferta wykonawcy Usługi Geodezyjne Pająk – Gągała S.C. z siedzibą przy ul. Kościelnej 14 w Mielcu. Kryterium wyboru ofert była cena. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę za wykonanie wykazów synchronizacyjnych na kwotę 492,00 zł brutto za jedną działkę ewidencyjną.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część VI zamówienia oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1. GEORES Sp. zo o.o.
ul. Targowa 3
35-064 Rzeszów
80,00
80,00
2. GEO-MARGO Marek Pruchnik ul. Lwowska 9/1 35-301 Rzeszów 100,00 100,00
3. Usługi Geodezyjne Pająk – Gągała S.C.
ul. Kościelna 14, 39-300 Mielec
80,00 80,00
4. Przedsiębiorstwo Geodezyjno- Kartograficzne OPGK RZESZÓW S.A.
ul. Geodetów 1
35-328 Rzeszów
66,67 66,67

dla części VII zamówienia wybrana została, w dniu 16 stycznia 2014 r., oferta wykonawcy Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych mgr inż. Konrad Kogut z siedzibą przy ul. Hutniczej 8/5 w Stalowej Woli. Kryterium wyboru ofert była cena. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę za wykonanie kart inwentaryzacyjnych na kwotę  246,00 zł brutto za jedną działkę ewidencyjną.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część VII zamówienia oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1. GEORES Sp. zo o.o.
ul. Targowa 3
35-064 Rzeszów
44,44 44,44
2. Usługi Geodezyjne Pająk – Gągała S.C.
ul. Kościelna 14, 39-300 Mielec
36,36 36,36
3. Przedsiębiorstwo Geodezyjno- Kartograficzne OPGK RZESZÓW S.A.
ul. Geodetów 1
35-328 Rzeszów
25,00 25,00
4. Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych mgr inż. Konrad Kogut
ul. Hutnicza 8/5
37-450 Stalowa Wola
100,00 100,00

dla części VIII zamówienia wybrana została, w dniu 16 stycznia 2014 r., oferta wykonawcy Usługi Geodezyjne Pająk – Gągała S.C. z siedzibą przy ul. Kościelnej 14 w Mielcu. Kryterium wyboru ofert była cena. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę za wykonanie operatów numeracji porządkowej nieruchomości na kwotę 24,60 zł brutto za za jeden nr porządkowy.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część VIII zamówienia oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1. GEORES Sp. zo o.o.
ul. Targowa 3
35-064 Rzeszów
5,71 5,71
2. Usługi Geodezyjne Pająk – Gągała S.C.
ul. Kościelna 14, 39-300 Mielec
100,00 100,00
3. Przedsiębiorstwo Geodezyjno- Kartograficzne OPGK RZESZÓW S.A.
ul. Geodetów 1
35-328 Rzeszów
50,00 50,00
4. Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych mgr inż. Konrad Kogut
ul. Hutnicza 8/5
37-450 Stalowa Wola
80,00 80,00

 

Generuj PDF
„Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość działek celem sprzedaży, zamiany, nabycia, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, służebności przesyłu , aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz wykonanie operatów szacunkowych określających wartość lokali mieszkalnych i użytkowych celem sprzedaży i zamiany dla Gminy Stalowa Wola w 2014 roku”

Or – VI.271.97.2013                                                          Stalowa Wola, 14 stycznia  2014 r.

                                       OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

        Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907,984,1047 i 1473.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość działek celem sprzedaży, zamiany, nabycia, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, służebności przesyłu , aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz wykonanie operatów szacunkowych określających wartość lokali mieszkalnych i użytkowych celem sprzedaży i zamiany dla Gminy Stalowa Wola w 2014 roku”, dla części I zamówienia wybrana została, w dniu 14 stycznia 2014 r., oferta wykonawcy PERITO Wycena Nieruchomości Katarzyna Borek z siedzibą przy ul. Poniatowskiego 28/6 w Stalowej Woli.
       Kryterium wyboru ofert była cena. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę  134,00 zł brutto za wycenę jednej działki celem sprzedaży, zamiany, nabycia, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, służebności przesyłu.  
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część I zamówienia oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1. Biuro Wycen i Doradztwa Majątkowego „PROFIT” Jerzy Kolczyński
ul. Poniatowskiego 70/7
37-450 Stalowa Wola
Nie dotyczy Nie dotyczy
2. SNiGEO – szacowanie nieruchomości i geodezja Katarzyna Weinhold, Magdalena Wiącek S.C.
ul. K. Świerczewskiego 32
34-436 Maniowy
49,52 49,52
3. Biuro Wycen Nieruchomości Barański Jerzy
ul. Konwaliowa 7
37-464 Stalowa Wola
Nie dotyczy Nie dotyczy
4. Rap Nieruchomości Pośrednictwo – Wycena Ewa Rap
Pilchów 282, 37-464 Stalowa Wola
70,74 70,74
5. PERITO Wycena Nieruchomości Katarzyna Borek
ul. Poniatowskiego 28/6
37-450 Stalowa Wola
100,00 100,00

dla części II zamówienia wybrana została, w dniu 14 stycznia 2014 r., oferta wykonawcy PERITO Wycena Nieruchomości Katarzyna Borek z siedzibą przy ul. Poniatowskiego 28/6 w Stalowej Woli.
Kryterium wyboru ofert była cena. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę  145,00 zł brutto za wycenę jednej działki celem aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część II zamówienia oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1. Szacowanie Nieruchomości Halina Wiśniewska ul. Wrzosowa 13
35-604 Rzeszów
Nie dotyczy Nie dotyczy
2. Biuro Wycen i Doradztwa Majątkowego „PROFIT” Jerzy Kolczyński
ul. Poniatowskiego 70/7
37-450 Stalowa Wola
Nie dotyczy Nie dotyczy
3. SNiGEO – szacowanie nieruchomości i geodezja Katarzyna Weinhold, Magdalena Wiącek S.C.
ul. K. Świerczewskiego 32
34-436 Maniowy
53,58 53,58
4. Biuro Wycen Nieruchomości Barański Jerzy
ul. Konwaliowa 7
37-464 Stalowa Wola
Nie dotyczy Nie dotyczy
5. Rap Nieruchomości Pośrednictwo – Wycena Ewa Rap
Pilchów 282, 37-464 Stalowa Wola
41,51 41,51
6. Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Ewa Waciak
ul. Kruhelska 50
37-700 Przemyśl
72,86 72,86
7. PERITO Wycena Nieruchomości Katarzyna Borek
ul. Poniatowskiego 28/6
37-450 Stalowa Wola

100,00
100,00

dla części III zamówienia wybrana została, w dniu 14 stycznia 2014 r., oferta wykonawcy Rap Nieruchomości Pośrednictwo – Ewa Rap z siedzibą w Pilchowie 282.
Kryterium wyboru ofert była cena. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę  158,67 zł brutto za wycenę jednego lokalu mieszkalnego.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część III zamówienia oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1. Biuro Wycen i Doradztwa Majątkowego „PROFIT” Jerzy Kolczyński
ul. Poniatowskiego 70/7
37-450 Stalowa Wola
Nie dotyczy Nie dotyczy
2. SNiGEO – szacowanie nieruchomości i geodezja Katarzyna Weinhold, Magdalena Wiącek S.C.
ul. K. Świerczewskiego 32
34-436 Maniowy
30,71 30,71
3. Biuro Wycen Nieruchomości Barański Jerzy
ul. Konwaliowa 7
37-464 Stalowa Wola
Nie dotyczy Nie dotyczy
4. Rap Nieruchomości Pośrednictwo – Wycena Ewa Rap
Pilchów 282, 37-464 Stalowa Wola
100,00 100,00
5.
Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Ewa Waciak
ul. Kruhelska 50
37-700 Przemyśl
79,73 79,73
6. PERITO Wycena Nieruchomości Katarzyna Borek
ul. Poniatowskiego 28/6
37-450 Stalowa Wola
96,16 96,16

  dla części IV zamówienia wybrana została, w dniu 14 stycznia 2014 r., oferta wykonawcy Rap Nieruchomości Pośrednictwo – Ewa Rap z siedzibą w Pilchowie 282.
Kryterium wyboru ofert była cena. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę  448,95 zł brutto za wycenę jednego lokalu użytkowego.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część IV zamówienia oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1. Biuro Wycen i Doradztwa Majątkowego „PROFIT” Jerzy Kolczyński
ul. Poniatowskiego 70/7
37-450 Stalowa Wola
Nie dotyczy Nie dotyczy
2. SNiGEO – szacowanie nieruchomości i geodezja Katarzyna Weinhold, Magdalena Wiącek S.C.
ul. K. Świerczewskiego 32
34-436 Maniowy
86,90 86,90
3. Biuro Wycen Nieruchomości Barański Jerzy
ul. Konwaliowa 7
37-464 Stalowa Wola
Nie dotyczy Nie dotyczy
4 Rap Nieruchomości Pośrednictwo – Wycena Ewa Rap
Pilchów 282, 37-464 Stalowa Wola
100,00 100,00
5. PERITO Wycena Nieruchomości Katarzyna Borek
ul. Poniatowskiego 28/6
37-450 Stalowa Wola
95,51 95,51

 

Generuj PDF
Budowa sieci Internetu bezprzewodowego w budynku administracyjno-dydaktyczno-socjalnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli

Or – VI.271.94.2013                                                                                                                        Stalowa Wola, dnia 9 stycznia 2014 r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

      Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sieci Internetu bezprzewodowego w budynku administracyjno-dydaktyczno-socjalnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli”, wybrana została w dniu 9 stycznia 2014 r., oferta złożona przez. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w przedsiębiorstwo złożyło najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny tj. 154 000 zł (netto) + 35 420 zł VAT = 189 420 zł (brutto).

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna liczba punktów

1

Kapsch Sp. z o.o.

ul. Poleczki 35

02 – 822 Warszawa

 

100

 

100

 

Generuj PDF
Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Referatu Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Stalowa Wola

Or – VI.271.91.2013                                                         Stalowa Wola, 16 grudnia  2013 r.


                                             OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


         Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „
Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Referatu Gospodarki Odpadami  i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Stalowa Wola
”, dla części I zamówienia wybrana została, w dniu 16 grudnia 2013 r., oferta wykonawcy Przedsiębiorstwo „Annex” Sp. z o. o. z siedzibą w Annopolu przy ul. Rynek 10.
       Kryterium wyboru ofert była cena. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę  12.387,05 zł brutto.
      W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część I zamówienia oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

 

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1. K2 OFFIS Sp. z o. o.
ul. Librowszczyzna 3
 31-030 Kraków
Nie dotyczy Nie dotyczy

2.
 Przedsiębiorstwo „ANNEX” Sp. z o. o.
ul. Rynek 10
23-235 Annopol
100,00
100,00
3. Resgraph Sp. z o. o.
ul. Boya Żeleńskiego 19
35-105 Rzeszów

95,50
95,50
4. Firma Handlowo – Księgarska STAŃCZYK
ul. Ks. Ściegiennego 32
37-464 Stalowa Wola
Nie dotyczy
Nie dotyczy


dla części II zamówienia wybrana została, w dniu 16 grudnia 2013 r., oferta wykonawcy Resgraph Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Boya Żeleńskiego 19.
Kryterium wyboru ofert była cena. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę  4.129,94 zł brutto.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część II zamówienia oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

 

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1. K2 OFFIS Sp. z o. o.
 ul. Librowszczyzna 3
 31-030 Kraków

Nie dotyczy
Nie dotyczy
2. Resgraph Sp. z o. o.
 ul. Boya Żeleńskiego 19
35-105 Rzeszów
100,00 100,00


 

Generuj PDF
Dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli w 2014 roku.

Or – VI.271.87.2013                                                                       Stalowa Wola, 11 grudnia  2013 r.


                                             OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


    Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli w 2014 roku”, wybrana została, w dniu 11 grudnia 2013 r., oferta wykonawcy Resgraph Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Boya Żeleńskiego 19 w Rzeszowie.
     Kryterium wyboru ofert była cena. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę  149.279,23 zł brutto.
    W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

 

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1. RESGRAPH Sp. z o. o.
ul. Boya Żeleńskiego 19
35-105 Rzeszów
100,00 100,00
2. Biuro Plus Lucyna i Adam Koptyra Sp. J. ul. Handlowa 4B
 37-450 Stalowa Wola
Nie dotyczy Nie dotyczy
3. Hurt Papier Ryszard Cebula S. Jawna
 ul. Podkarpacka 57B
35-082 Rzeszów

Nie dotyczy
Nie dotyczy

 

Generuj PDF
Świadczenie powszechnych usług pocztowych dla Gminy Stalowa Wola

Or – VI.271.81.2013                                                                                                                    Stalowa Wola, dnia 16 grudnia 2013 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie powszechnych usług pocztowych  dla Gminy Stalowa Wola”, wybrana została w dniu 16 grudnia 2013 r., oferta złożona przez Inpost Sp. z o.o., ul. Malborska 130, 30 – 624 Kraków. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w przedsiębiorstwo złożyło najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny tj. 179 914,36 zł (netto) + 41 380,30 zł VAT = 221 294,66 zł (brutto).

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna liczba punktów

1

Poczta Polska S.A.

ul. Stawki 2

00 – 940 Warszawa

 

98,91

 

98,91

2

Inpost Sp. z o.o.

ul. Malborska 130

30 – 624 Kraków

 

100

 

100

 

Generuj PDF
Udzielenie kredytu długoterminowego

Or-VI.271.77.2013                                                                                                         Stalowa Wola, 09.12.2013 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm. ) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p/n Udzielenie kredytu długoterminowego”.- wybrana została, w dniu 09.12.2013 r. oferta złożona przez wykonawcę Bank Polska Kasa Opieki S.A., Al. Jana Pawła II 13, 37-450 Stalowa Wola. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w przedsiębiorstwo przedstawiło ofertę o cenie 2 286 780,05 zł (brutto). W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej przedsiębiorstwa, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna liczba punktów

1

Getin Noble Bank S.A.

ul. Przyokopowa 33

01-208 Warszawa

 

82,62

 

82,62

2

Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Al. Jana Pawła II 13

37-450 Stalowa Wola

 

100

 

100

3

Nadsański Bank Spółdzielczy

ul. Okulickiego 56 C

37-450 Stalowa Wola

 

73,93

 

73,93

 

 

 

 

 

 

Generuj PDF
Dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby projektu „Transfer wiedzy w zakresie współpracy nauki z biznesem od podmiotów niemieckich do przedstawicieli JST, sfery biznesu i nauki ze Stalowej Woli”

Or-VI.271.85.2013                                                                                                                   Stalowa Wola, 03.12.2013 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm. ) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p/n Dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby projektu „Transfer wiedzy w zakresie współpracy nauki z biznesem od podmiotów niemieckich do przedstawicieli JST, sfery biznesu i nauki ze Stalowej Woli”- wybrana została, w dniu 03.12.2013 r. oferta złożona przez wykonawcę Resgraph Sp. z o. o., ul. Boya Żeleńskiego 19, 35-105 Rzeszów. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w przedsiębiorstwo przedstawiło ofertę o cenie 1 945,02 zł (netto) + VAT = 2392,35 zł (brutto). W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej przedsiębiorstwa, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna liczba punktów

1

DMD S.C. Paweł Miturski,

Dorota Miturska

ul. Staroniwska 41 B

35-101 Rzeszów

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

2

Biuro Plus

Lucyna i Adam Koptyra Sp.j.

ul. Handlowa 4b

37-450 Stalowa Wola

 

97,01

 

97,01

3

Przedsiębiorstwo „Annex”

ul. Rynek 10

23-235 Annopol

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

4

Druk Tech Waldemar Kawalec

ul. Orzeszkowej 13

35-006 Rzeszów

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

5

Resgraph Sp. z o. o.

ul. Boya Żeleńskiego 19

35-105 Rzeszów

 

100

 

100

 

 

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej


                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Generuj PDF
Zakup i dostawa książek do Biblioteki Międzyuczelnianej (Uniwersyteckiej) w Stalowej Woli, ul. Popiełuszki 10, 37-450 Stalowa Wola

Or – VI.271.84.2013                                                        Stalowa Wola, 20 listopada 2013 r.


                                        OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


      Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup i dostawa książek do Biblioteki Międzyuczelnianej (Uniwersyteckiej) w Stalowej Woli, ul. Popiełuszki 10, 37-450 Stalowa Wola”, wybrana została, w dniu 20 listopada  2013 r., oferta wykonawcy Oficyna Księgarsko – Wydawnicza „HORYZONT” S.C. P. Sycan R. Sycan z siedzibą w Łodzi przy ul. Przedborskiej 4.
Kryterium wyboru ofert była cena. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę  99.988,22  zł brutto.
    W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

 

Numer oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1.

Oficyna Księgarsko – Wydawnicza „HORYZONT” S.C. P. Sycan, R. Sycan
ul. Przedborska 4,  93-245 Łódź

100,00 100,00
2.

Firma Handlowo-Księgarska STAŃCZYK
ul. Ściegiennego 32
37-464 Stalowa Wola


Nie dotyczy

Nie dotyczy


 

Generuj PDF
„Modernizacja Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Stalowa Wola”

Or-VI.271.83.2013                                                                                                       Stalowa Wola, 19.11.2013 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm. ) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p/n „Modernizacja Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Stalowa Wola”.- wybrana została, w dniu 19.11.2013 r. oferta złożona przez wykonawcę Esri Polska Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w przedsiębiorstwo przedstawiło jedyną ofertę o cenie 141 000,00 zł (netto) + VAT = 173 430,00 zł (brutto). W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej przedsiębiorstwa, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna liczba punktów

1

Esri Polska Sp. z o. o.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

 

100

 

100

 

 

 

 

 

 

Generuj PDF
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania: Kompleksowe uzbrojenie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie drogi łączącej ul. Tołwińskiego z projektowaną drogą za Z-5

Or – VI.271.80.2013                                                                                                                   Stalowa Wola, dnia 13 listopada 2013 r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

             Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania: Kompleksowe uzbrojenie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie drogi łączącej ul. Tołwińskiego z projektowaną drogą za Z-5”, wybrana została w dniu 13 listopada 2013 r., oferta złożona przez PROMOST CONSULTING T. SIWOWSKI SPÓŁKA JAWNA, ul. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty 4, 35 – 307 Rzeszów. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w spółka złożyła najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny tj. 128 900 zł (netto) + 29 647 zł VAT = 158 547 zł (brutto).

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna liczba punktów

1

ADAPTEQ ENGINEERING

Jolanta Piasecka

ul. Szczęśliwa 16

05 – 092 Łomianki

 

Nie  dotyczy

 

Nie dotyczy

2

Konsorcjum firm:

Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiorek – lider konsorcjum

ul. Wapiennikowa 19A

25 – 112 Kielce,

Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji OBBUD Andrzej Kuleta – partner konsorcjum

ul. Barwinek 15/60

25 – 150 Kielce

 

89,52

 

89,52

3

NADROMAR Jan Marszałek

ul. Malczewskiego 7/29

35 – 114 Rzeszów

 

56,54

 

56,54

4

Ekoinwestycje Sp. z o.o.

ul. Elewatorska 17 lok. 1a

15 – 620 Białystok

 

74,08

 

74,08

5

Zamojska Dyrekcja Inwestycji

„ZDI” Sp. z o.o.

ul. Jana Kiepury 6

22 – 400 Zamość

 

96,92

 

96,92

6

NBQ Sp. z o. o.

ul. Gdańska 3c

70 – 660 Szczecin

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

7

PROMOST CONSULTING

T. Siwowski Spółka Jawna

ul. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty 4

35 – 307 Rzeszów

 

100

 

                     100

 

Generuj PDF
Przebudowa Inkubatora Technologicznego na potrzeby Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli.

Or – VI.271.79.2013                                                                                                                       Stalowa Wola, dnia 4 listopada 2013 r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

              Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa Inkubatora Technologicznego na potrzeby Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli”, wybrana została w dniu 4 listopada 2013 r., oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe POLBUD Szczepański Tadeusz, ul. Słowackiego 24, 35 – 060 Rzeszów. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w podmiot złożył najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny tj. 777 777 zł (netto) + 178 888,71 zł VAT = 956 665,71 zł (brutto).

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna liczba punktów

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

POLBUD Szczepański Tadeusz

ul. Słowackiego 24

35 – 060 Rzeszów 

 

100

 

100

2

Zakład Remontowo-Budowlany

Roman Olszowy

Kosowy 73

36 – 107 Przyłęk

 

83,29

 

83,29

3

Firma Budowlana REM-BUD I

Bronisław Drąg Sp.j.

Al. Jana Pawła II 60B

37 – 450 Stalowa Wola

 

90,37

 

90,37

 

Generuj PDF
„Zakup Serwera do obsługi SIP-u oraz komputera na potrzeby Urzędu Miasta Stalowa Wola”

Or-VI.271.70.2013                                                                                 Stalowa Wola, 09.12.2013 r.                                                                            WSZYSCY OFERENCI


       Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), unieważnia postępowanie, pn.  „Zakup Serwera do obsługi SIP-u oraz komputera na potrzeby Urzędu Miasta Stalowa Wola” ze względu na fakt nie złożenia żadnej oferty w terminie.

Generuj PDF
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania: Kompleksowe uzbrojenie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie drogi łączącej ul. Tołwińskiego z projektowaną drogą za Z-5

Or – VI.271.76.2013                                                                                                     Stalowa Wola, dnia 24 października 2013 r.

 

 

WSZYSCY WYKONAWCY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania: „Kompleksowe uzbrojenie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie drogi łączącej ul. Tołwińskiego z projektowaną drogą za Z-5”.

 

                                                              ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwana w dalszej treści ustawą Pzp., zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania przetargowego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 22 ust. 4 ustawy Pzp., ze względu na obarczenie postępowania niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

              Zamawiający opisując w ogłoszeniu o zamówieniu jak również w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, warunek udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia, a także opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku, wskazał, iż „warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwie główne usługi odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, Menedżera Projektu, Inwestora Zastępczego lub Nadzoru Inwestorskiego, o wartości zamówienia każdego z nich nie mniejszej niż  20 000 000 zł brutto, co winien potwierdzić dowodami, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie”.       Należy zwrócić uwagę, iż wskazany powyżej warunek doświadczenia zawodowego, narusza normę wynikającą z art. 22 ust. 4 ustawy Pzp., gdyż wymaga się od Wykonawcy wykazania doświadczeniem zawodowym, kilku dziesięcio-krotnie wyższym od szacunkowej wartości zamówienia, która została ustalona przez Zamawiającego  zgodnie z dyspozycją art. 32 ust. 1 i 3 ustawy Pzp., na kwotę 407 504 zł. Tak opisany wymóg doświadczenia zawodowego, znacząco zawęża krąg wykonawców mogących brać udział w niniejszym postępowaniu przetargowym, co jednocześnie może być przyczyną do unieważnienia  potencjalnie zawartej umowy.  

Generuj PDF
Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Niezłomnych 2 i 2c w Stalowej Woli

Or – VI.271.74.2013                                               Stalowa Wola, 23 października 2013 r.


                                          OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


       Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Niezłomnych 2 i 2c w Stalowej Woli”, wybrana została,  w dniu 23 października 2013 r., oferta wykonawcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „PRIMA-BUD” z siedzibą przy ul. Wiśniowej 5A w Sandomierzu.
    Kryterium wyboru ofert była cena. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 242.015,12 zł brutto.
   W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

 

Numer oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1. Firma Drogowa TWZ Tadeusz Żak, Wojciech Dryś, Zbigniew Kotulski S.C.
ul. Henryka Sienkiewicza 231B
39-400 Tarnobrzeg
80,30 80,30
2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „PRIMA-BUD” ul. Wiśniowa 5A  27-600 Sandomierz 100,00 100,00
3. Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Drogowego „Inżdróg” Spółka z o.o.
ul. Wrzosowa 97, 37-450 Stalowa Wola
62,75 62,75
4. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe INTERBET – Tadeusz Kosikowski
ul. Batalionów Chłopskich 10
39-400 Tarnobrzeg
86,77 86,77

5.
Firma Budowlana Rem-Bud I Bronisław Drąg Sp. Jawna   al. Jana Pawła II 60B
37-450 Stalowa Wola
86,16 86,16

 

Generuj PDF
Budowa budynku administracyjno-dydaktyczno-socjalnego dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli (segment C) – zakończenie budowy.

Or-VI.271.66.2013                                                                                                Stalowa Wola, 16.10.2013 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907, 984 i 1047 ) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p/n Budowa budynku administracyjno-dydaktyczno-socjalnego dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli (segment C) - zakończenie budowy. - wybrana została, w dniu 16.10.2013 r. oferta złożona przez wykonawcę Skanska S.A. z siedzibą przy ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w przedsiębiorstwo przedstawiło ofertę o cenie 8 916 965,45 zł (netto) + VAT = 10 967 867,50 zł (brutto). W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej przedsiębiorstwa, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna liczba punktów

1

„Stalprzem” Sp. z o. o.

ul. Spacerowa 1

37-450 Stalowa Wola

 

85,16

 

85,16

 

2

SKANSKA S.A.

ul. Gen. J. Zajączka 9

01-518 Warszawa

 

100

 

100

 

 

 

 

 

Generuj PDF
Modernizacja Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Stalowa Wola

Or-VI.271.75.2013                                                                                                      Stalowa Wola, 30.10.2013 r.

 

                                   WSZYSCY OFERENCI

 

Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 r. Poz. 907 , 984, 1047), unieważnia postępowanie, pn. „Modernizacja Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Stalowa Wola” z dnia 03 października 2013 r. Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę którą zamawiający zamierza przeznaczyć na realiację tego zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszyej oferty.

 

 

 

Generuj PDF
Świadczenie usług sprzątania budynków Urzędu Miasta Stalowej Woli

Or – VI.271.73.2013                                                                                                               Stalowa Wola, dnia 11 października 2013 r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

               Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług sprzątania budynków Urzędu Miasta Stalowej Woli”, wybrana została w dniu 11 października 2013 r., oferta złożona przez Spółdzielnie Inwalidów „ZRYWPOL”, ul. Targowa 16, 37 – 464 Stalowa Wola. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w podmiot złożył najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny tj. o wartości 88 560 zł (netto) + 20 368,80 zł VAT = 108 928,80 zł (brutto).

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna liczba punktów

1

Agencja Doradczo-Handlowa

„JARL” Jarosław Skalski

ul. Leśna 4

33 – 100 Tarnów

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

2

Firma Utrzymania Czystości „SOPEL” Stanisław Sopel

ul. Szarotkowa 9

35 – 604 Rzeszów

 

90,33

 

90,33

3

PPHU Specjał Sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 80 lok. nr 5

00 – 175 Warszawa

 

64,85

 

64,85

4

CLAR SYSTEM S.A.

ul. Janickiego 20B

60 – 542 Poznań

 

52,73

 

52,73

5

PHU GARDA Zbigniew Kalamarz

ul. płk. Kazimierza Iranka Osmeckiego 6

35 – 506 Rzeszów

 

50,62

 

               50,62

6

MULTISERVICE Sp. z o.o.

ul. Artyleryjska 3H

10 – 165 Olsztyn

 

35,84

 

                 35,84

7

ERA Sp. z o.o.

ul. Katowicka 16B

41 – 500 Chorzów

 

49,30

 

49,30

8

Zakład Usług Gospodarczo-Socjalnych Antema Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 8A

58 – 506 Jelenia Góra

 

51,55

 

                   51,55

9

INWEMER System Sp. z o.o.

ul. Sulejowska 45

97 – 300 Piotrków Trybunalski

 

48,94

 

                   48,94

10

Firma Handlowo-Usługowa „PERFEKT”

ul. Legionów Piłsudskiego 6A

32 – 800 Brzesko

 

49,53

 

                   49,53

11

WASH SERWIS

DOROTA i ARTUR SZCZUPAK Sp. j.

Al. Jana Pawła II 18B

37 – 450 Stalowa Wola

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

12

F.H.U. MC Perfekt

ul. Sikorskiego 72

32 – 800 Brzesko

 

73,88

 

73,88

13

Spółdzielnia Inwalidów „ZRYWPOL”

ul. Targowa 16

37 – 464 Stalowa Wola

 

100

 

                  100

14

SKAREM Sp. z o.o.

ul. 1 – go Sierpnia 24

37 – 450 Stalowa Wola

 

70,85

 

70,85

15

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„TOP-SERVIS”

Bąk Mirosław

39 – 331 Chorzelów 196

 

58,01

 

58,01

 

 

Generuj PDF
Modernizacja dróg na os. Rozwadów i Charzewice w Stalowej Woli – I Etap ul. Grunwaldzka – roboty drogowe

Or – VI.271.57.2013                                                  Stalowa Wola,  28 października 2013 r.

                                         OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

     Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja dróg na os. Rozwadów i Charzewice w Stalowej Woli – I Etap ul. Grunwaldzka – roboty drogowe”, wybrana została, w dniu 28 października 2013 r., oferta wykonawcy Skanska S.A. Z siedzibą w Warszawie przy ul. gen. Józefa Zajączka 9.
   Kryterium wyboru ofert była cena. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 596.104,46 zł brutto.
   W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

 

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1.

Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o. o. Rudna Mała 47B
36-060 Głogów Małopolski – Lider
MOLTER Wytwórnia Mas Bitumicznych i Mieszanek Betonowych w Rudniku nad Sanem Sp. z o. o. ul. Rzeszowska 194
37-420 Rudnik nad Sanem

Nie dotyczy Nie dotyczy
2.

Skanska S.A.
ul. Gen. Józefa Zajączka 9
01-518 Warszawa

100,00 100,00
3.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mielcu
ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec

98,80
98,80
4.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno - Drogowego „Inżdróg” Spółka z o. o.
ul. Wrzosowa 97, 37-450 Stalowa Wola

92,18 92,18

 

Generuj PDF
Przebudowa Inkubatora Technologicznego na potrzeby Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli

Or – VI.271.68.2013                                                                                                           Stalowa Wola, dnia 2 października 2013 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

                      Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa Inkubatora Technologicznego na potrzeby Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli”, wybrana została w dniu 2 października 2013 r., oferta złożona przez POLBUD Tomasz Szczepański, ul. Słowackiego 24, 35 – 060 Rzeszów. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w podmiot złożył najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny tj. 593 879,86 zł (netto) + 136 592,37 zł VAT = 730 472,23 zł (brutto).

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna liczba punktów

1

Zakład Remontowo-Budowlany

Roman Olszowy

Kosowy 73

36 – 107 Przyłęk

 

55,41

 

55,41

2

„BRUK-DAR” Dariusz Skawiński

Breń Osuchowski 91

39 – 304 Czermin

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

 

3

POLBUD Tomasz Szczepański

ul. Słowackiego 24

35 – 060 Rzeszów

 

100

 

100

4

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

POLBUD Szczepański Tadeusz

ul. Słowackiego 24

35 – 060 Rzeszów  

 

91,16

 

91,16

 

Generuj PDF
Rewitalizacja terenów przyblokowych przy ulicy Czarnieckiego 6 w Stalowej Woli

Or – VI.271.63.2013                                                        Stalowa Wola,  20 września 2013 r.

                                          OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

     Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rewitalizacja terenów przyblokowych przy ulicy Czarnieckiego 6 w Stalowej Woli”, wybrana została,  w dniu 20 września 2013 r., oferta wykonawcy „BUDO-TRANS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Energetyków 13 w Stalowej Woli.
Kryterium wyboru ofert była cena. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 56.602,72 zł brutto.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

 

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1. PBMH Firma Budowlana Zbigniew Bułaś
ul. Kwiatkowskiego 1
37-450 Stalowa Wola
Nie dotyczy Nie dotyczy
2. Firma Rem-Bud-I Bronisław Drąg Spółka Jawna
Al. Jana Pawła II 60B, 37-450 Stalowa Wola
84,41 84,41
3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Justyna Owanek
ul. Kręta 48, 37-400 Nisko
99,91 99,91
4.  „BUDO-TRANS”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Energetyków 13, 37-450 Stalowa Wola
100,00 100,00

 

Generuj PDF
Zagospodarowanie terenu szkolnego przy Zespole Szkół Nr 4 w Stalowej Woli - Budowa boiska wielofunkcyjnego, skoczni w dal oraz rzutni pchnięcia kulą

Or – VI.271.61.2013                                                Stalowa Wola,  13 września 2013 r.
 

                                        OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


       Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zagospodarowanie terenu szkolnego przy Zespole Szkół Nr 4 w Stalowej Woli - Budowa boiska wielofunkcyjnego, skoczni w dal oraz rzutni pchnięcia kulą”, wybrana została,  w dniu 13 września 2013 r., oferta wykonawcy „BUDO-TRANS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Energetyków 13 w Stalowej Woli.
      Kryterium wyboru ofert była cena. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 283.593,25 zł brutto.
     W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

 

Numer oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1. Usługi Transportowe Dariusz Siek
37-413 Harasiuki 81a
83,79 83,79
2.
Firma Budowlana „MAX-BUD” Mariusz Mieszkowicz
ul. Kwiatkowskiego 3/24, 39-400 Tarnobrzeg
85,33 85,33
3.   „BUDO-TRANS”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Energetyków 13, 37-450 Stalowa Wola
100,00 100,00 

Generuj PDF
Budowa dróg dojazdowych oraz uzbrojenie od ul. Grabskiego do terenów inwestycyjnych w Stalowej Woli – droga na działce nr 102/584 oraz przebudowa fragmentu ul. Grabskiego

Or – VI.271.53.2013                                                    Stalowa Wola,  11 września 2013 r.


                                            OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


         Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa dróg dojazdowych oraz uzbrojenie od ul. Grabskiego do terenów inwestycyjnych w Stalowej Woli – droga na działce nr 102/584 oraz przebudowa fragmentu ul. Grabskiego”, wybrana została,  w dniu 11 września 2013 r., oferta Przedsiębiorstwa Budownictwa Inżynieryjno-Drogowego „Inżdróg” Spółka z o. o. z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Wrzosowej 97.
      Kryterium wyboru ofert była cena. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 1.185.890,56 zł brutto.
    W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

 

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1 Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o. o.
Rudna Mała 47B
36-060 Głogów Małopolski
98,49 98,49
2. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o. o.
ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki
79,90 79,90
3. Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno - Drogowego „Inżdróg” Spółka z o. o.
ul. Wrzosowa 97, 37-450 Stalowa Wola
100,00
100,00


 

Generuj PDF
ROZBUDOWA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY NR 2 DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W STALOWEJ WOLI Ul. Wańkowicza 72/2

Or-VI.271.59.2013                                                                                                           Stalowa Wola, 16.09.2013 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p/n Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 2 dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”.- wybrana została, w dniu 16.09.2013 r. oferta złożona przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Justyna Owanek z siedzibą przy ul. Krętej 48, 37-400 Nisko. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w przedsiębiorstwo przedstawiło ofertę o cenie 269 501,07 zł (netto) + VAT = 331 486,31 zł (brutto). W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej przedsiębiorstwa, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna liczba punktów

1

Paula Invest PL Beata Kołtun

ul. Wolska 11/314

20-411 Lublin

 

86,71

 

86,71

2

Walski-Budownictwo Piotr Walski, Paweł Walski S.C.,

Stale 419

39-400 Tarnobrzeg

 

82,93

 

82,93

3

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Justyna Owanek

ul. Kręta 48

37-400 Nisko

 

100

 

100

4

Firma Budowlana REM-BUD-I

Bronisław Drąg Spółka Jawna

ul. Jana Pawła II 60 B

37-450 Stalowa Wola

 

83,44

 

83,44

5

BUDOART Michał Łata

ul. Sandomierska 64

37-464 Stalowa Wola

 

99,58

 

99,58

6

PPU WOMA Marek Wożniak

ul. Chmielna 41

37-464 Stalowa Wola

 

84,80

 

84,80

 

 

Generuj PDF
Budowa kanalizacji deszczowej na os. Rozwadów i os. Charzewice w Stalowej Woli

Or – VI.271.58.2013                                                      Stalowa Wola,  13 września 2013 r.


                                         OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


     Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na os. Rozwadów i os. Charzewice w Stalowej Woli”, wybrana została,  w dniu 13 września 2013 r., oferta wykonawcy Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane BCJ A. Błyskał, J. Cygan, J. Janiec Sp. Jawna z siedzibą przy ul. Piekarskiej 12 w Tarnobrzegu.
     Kryterium wyboru ofert była cena . Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 366.490,73 zł brutto.
    W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

 

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1. Przedsiębiorstwo „FORTIS” Mariusz Głowik
ul. Wąsacza 8, 35-330 Rzeszów
92,06 92,06
2. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
J. Korkosz  Sp. Jawna
ul. Nowa 93,  37-400 Nisko
97,27 97,27
3. Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane BCJ  A. Błyskał, J. Cygan, J. Janiec Sp. Jawna ul. Piekarska 12,  39-400 Tarnobrzeg   100,00 100,00
4. Zakład Pracy Chronionej Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe „NOWEX” Tadeusz Nowak
ul. Okulickiego 127,  37-450 Stalowa Wola
96,83 96,83


 

Generuj PDF
Remont elewacji budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. I. J. Paderewskiego w Stalowej Woli

Or – VI.271.60.2013                                                 Stalowa Wola, dnia 5 września 2013 r.

                                                   

                                                         WSZYSCY OFERENCI


          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz.U z 2013 r., poz. 907), unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont elewacji budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. I. J. Paderewskiego w Stalowej Woli”, gdyż cena najkorzystniejszej oferty o szacunkowej wartości ustalonej na kwotę 152.569,37 zł brutto, przewyższa wartość pieniężną  tj., kwotę 90.775,00 zł brutto, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia.
         Z w/w powodu niniejsze postępowanie, należało unieważnić, jednakże informuje się, iż niezwłocznie zostanie wszczęte kolejne postępowanie w celu wyłonienia Wykonawcy, na realizację niniejszego zadania.    

Generuj PDF
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania: Kompleksowe uzbrojenie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie drogi łączącej ul. Tołwińskiego z projektowaną drogą za Z-5.

Or-VI.271.54.2013 r.                                                                 Stalowa Wola, 06.09.2013 r.

 

                                                  WSZYSCY WYKONAWCY

 

Na podstawie art. 93 ust.3 pkt 2 ustawy z 29.01. 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ) informuje, że prowadzone przez Gminę Stalowa Wola postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania: Kompleksowe uzbrojenie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie drogi łączącej ul. Tołwińskiego z projektowaną drogą za Z-5” z dnia 30.07.2013 r. zostało unieważnione.

 

 

 

Generuj PDF
Rozbudowa istniejącego budynku remizy OSP wraz z częściową przebudową dachu i adaptacją części poddasza - ETAP I ul. Jaśminowa 4, 37-464 Stalowa Wola - Charzewice

Or-VI.271.55.2013                                                                             Stalowa Wola, 29.08.2013 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.907) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p/n Rozbudowa istniejącego budynku remizy OSP wraz z częściową przebudową dachu i adaptacją części poddasza - ETAP I ul. Jaśminowa 4, 37-464 Stalowa Wola - Charzewice"- wybrana została, w dniu 29.08.2013 r. oferta złożona przez przedsiębiorstwo Firma Budowlana Rem – Bud – I Bronisław Drąg Sp. J., z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 60 B, 37-450 Stalowa Wola. Kryterium wyboru ofert była cena w/w przedsiębiorstwo przedstawiło jedyną ofertę o cenie 71 087,23 zł (netto) + VAT = 87 437,29 zł (brutto).

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej przedsiębiorstwa, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna liczba punktów

1

Firma Budowlana Rem – Bud – I Bronisław Drąg Sp. J

ul. Jana Pawła II 60 B,

37-450 Stalowa Wola

 

 

100

 

 

100

 

 

Generuj PDF
Zakup i dostawa mebli biurowych dla Urzędu Miasta Stalowej Woli – Etap II

Or – VI.271.43.2013                                                Stalowa Wola,  12 sierpnia 2013 r.


                                        OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

      Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup i dostawa mebli biurowych dla Urzędu Miasta Stalowej Woli – Etap II”, wybrana została, w dniu 12 sierpnia 2013 r., oferta Firmy WID Szymańska Dorota z siedzibą przy ul. Staszica 10A w Rzeszowie.
    Kryterium wyboru ofert była cena – 80 % oraz gwarancja 20 %. Wyżej wymieniony wykonawca złożył jako jedyny ofertę na kwotę 178.862,04 zł brutto oraz oświadczył że udziela  60 miesięcznej gwarancji na meble biurowe będące przedmiotem zamówienia licząc od daty odbioru końcowego.
    W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz gwarancji złożonej w ofertach, następującą punktację:

 

Numer oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancja Łączna liczba punktów
1 Firma WID Szymańska Dorota
ul. Staszica 10A
35-051 Rzeszów
80,00
20,00
100,00


 

Generuj PDF
Ochrona placu budowy wraz z obiektem przy ul. Kwiatkowskiego w Stalowej Woli (dz. nr ew 26/38).

Or-VI.271.52.2013                                                                                            Stalowa Wola, 5 sierpnia 2013 r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Ochrona placu budowy wraz z obiektem przy ul. Kwiatkowskiego w Stalowej Woli (dz. nr ew 26/38), wybrana została, w dniu 5 sierpnia 2013 r., oferta wykonawcy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TOP-SERVIS” Bąk Mirosław z siedzibą w Chorzelowie. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w firma przedstawiła najkorzystniejszą ofertę o cenie 18.007,20 zł brutto.

W w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna liczba punktów

1.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TOP-SERVIS” Bąk Mirosław

39-331 Chorzelów 196

100,00

100,00

2.

Międzywojewódzka Usługowa Spółdzielnia Inwalidów, ul. Rejtana 8 35-959 Rzeszów

80,87

80,87

3

SKAREM Sp. z o.o.

ul. 1 Sierpnia 25, 37-450 Stalowa Wola

69,54

69,54

4

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KARABELA” Sp. z o.o.

ul. Sokola 14, 39-400 Tarnobrzeg

66,67

66,67

5

Ochrona 24” Piotr Mielniczek

ul. Wertera 46, 20-713 Lublin

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

 

 

 


 


 


 

Generuj PDF
Termomodernizacja budynków : PSP nr 1, Przedszkola nr 4, Zespół Szkół Nr 3,Gimnazjum Katolickie, OSP przy ul. Targowej w Stalowej Woli.

Or-VI.271.51.2013                                                                                                      Stalowa Wola, 19.08.2013 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p/n Termomodernizacja budynków : PSP nr 1, Przedszkola nr 4, Zespół Szkół Nr 3,Gimnazjum Katolickie, OSP przy ul. Targowej w Stalowej Woli” - wybrana została, w dniu 19.08.2013 r. oferta złożona przez Wykonawcę Firma Budowlana REM-BUD-I Bronisław Drąg Sp. j. z siedziba przy Al. Jana Pawła II 60 B, 37-450 Stalowa Wola. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w przedsiębiorstwo przedstawiło najkorzystniejszą ofertę o cenie 2 697 243,65 zł (brutto). W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej przedsiębiorstwa, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna liczba punktów

1

Konsorcjum Firm:

Walski-Budownictwo Piotr Walski, Paweł Walski S.C.Stale 419,

39-400 Tarnobrzeg,

POLARIS Sp. z o. o.,

ul. M. Skłodowskiej-Curie 10,

39-400 Tarnobrzeg,

Hydrogaz G.K.Kopeć Sp.J.,

ul. Ludwiki Uzar-Krysiakowskiej 223

 

 

 

 

Nie dotyczy

 

 

 

 

Nie dotyczy

2

„NOVUM” Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej

Markiewicz Stanisław

ul. Wyszyńskiego 2, 38-400 Krosno

 

 

79,31

 

 

79,31

3

Centrum Stolarki Budowlanej „DOMLUX” Nieznalski Andrzej, Nowak Marek Spółka Jawna

ul. Przemysłowa 11,

37-450 Stalowa Wola

 

 

Nie dotyczy

 

 

Nie dotyczy

4

Konsorcjum firm:

ECORES Sp. z o. o.

ul. Kaczeńcowa 5

35-604 Rzeszów

A&B Pelic

ul. Gen. W. Sikorskiego 10

37-464 Stalowa Wola

 

 

 

Nie dotyczy

 

 

 

Nie dotyczy

5

Firma Wielobranżowa „POL-BUD”

Mariusz Klinczak

ul. Pieczonogi 50

28-220 Oleśnica

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

6

Firma Budowlana

REM-BUD-I Bronisław Drąg Sp. j.

Al. Jana Pawła II 60 B

37-450 Stalowa Wola

 

100

 

100

 

 

Generuj PDF
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Stalowa Wola

Or-VI.271.24.2013                                                                                            Stalowa Wola, 02.08.2013 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p/n „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Stalowa Wola” - wybrana została, w dniu 02.08.2013 r. oferta złożona przez Wykonawcę Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. z siedziba przy ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola. Kryterium wyboru ofert była cena w/w przedsiębiorstwo przedstawiło jedyną ofertę tj. o cenie 10 134 773,75 zł (brutto). W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej przedsiębiorstwa, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna liczba punktów

1

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola.

 

100

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generuj PDF
Zakup, dostawa i montaż stanowiska do laserowego mikronapawania z oprzyrządowaniem dla Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli.

Or – VI.271.37.2013                                                       Stalowa Wola,  2 sierpnia 2013 r.


                                      OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


     Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup, dostawa i montaż stanowiska do laserowego mikronapawania z oprzyrządowaniem dla Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli”, wybrana została,  w dniu 2 sierpnia 2013 r., oferta wykonawcy FREDEN Zakład Narzędzi i Wdrażania Technologii Alfred Nitschke z siedzibą przy ul. Lelewela 30 w Poznaniu.
    Kryterium wyboru ofert była cena – 80 % oraz gwarancja 20 %. Wyżej wymieniony wykonawca złożył ofertę na kwotę 457.969,00 zł brutto oraz oświadczył że udziela na wszystkie podzespoły 24 miesięcznej gwarancji licząc od daty odbioru końcowego.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz gwarancji złożonej w ofertach, następującą punktację:

 

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancja Łączna liczba punktów
1 FREDEN
Zakład Narzędzi i Wdrażania Technologii Alfred Nitschke
ul. Lelewela 30, 61 409 Poznań
80,00 20,00 100,00 

Generuj PDF
Świadczenie usług sprzątania budynku Biblioteki Międzyuczelnianej (Uniwersyteckiej) w Stalowej Woli

Or-VI.271.50.2013                                                                                                            Stalowa Wola, 25.07.2013 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p/n Świadczenie usług sprzątania budynku Biblioteki Międzyuczelnianej (Uniwersyteckiej) w Stalowej Woli- wybrana została, w dniu 25.07.2013 r.. oferta złożona przez wykonawcę Prometeusz Sp. z o. o. Zakład Pracy Chronionej, ul. Popiełuszki 6, 37-450 Stalowa Wola. Kryterium wyboru ofert była cena. Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę o cenie 103 104,00 zł brutto. Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna liczba punktów

1

F.H.U. MC Perfect

ul. Sikorskiego 72

32-800 Brzesko

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

2

FMD Działkowski Marcin

ul. Zygmuntowska 12

39-300 Mielec

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

3

CLAR SYSTEM S.A.

ul. Janickiego 20B

60-542 Poznań

 

79,47

 

79,47

4

PHU GARDA Zbigniew Kalamarz

ul. Płk. K. Iranka Osmeckiego 6

35-506 Rzeszów

 

 

99,42

 

 

99,42

5

Prometeusz Sp. z o. o.

Zakład Pracy Chronionej

ul. Popiełuszki 6

37-450 Stalowa Wola

 

 

100

 

 

100

6

Skarem Sp. z o. o.

ul. 1 sierpnia 24

37-450 Stalowa Wola

 

56,38

 

56,38

 

 

 

Generuj PDF
Obsługa bankowa płatności masowych Miasta Stalowa Wola poprzez rachunki wirtualne

Or – VI.271.49.2013                                                                    Stalowa Wola,  19 lipca 2013 r.


                                          OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


        Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Obsługa bankowa płatności masowych Miasta Stalowa Wola poprzez rachunki wirtualne”,  wybrana została, w dniu 19 lipca 2013 r., oferta wykonawcy PKO Bank Polski S.A. Południowo-Wschodni Regionalny Oddział Korporacyjny w Lublinie Regionalne Centrum Korporacyjne w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Rejtana 53B w Rzeszowie. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę o  cenie 6.000,00 zł brutto.
      W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

 

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1 Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna
ul. Piękna nr 20
00-549 Warszawa
8,00 8,00
2
PKO Bank Polski S.A.
Południowo-Wschodni Regionalny Oddział Korporacyjny w Lublinie
Regionalne Centrum Korporacyjne w Rzeszowie
ul. Rejtana 53 B
35-326 Rzeszów
100,00 100,00
3 Nadsański Bank Spółdzielczy
ul. Okulickiego 56C
37-450 Stalowa Wola
2,00 2,00
4 Bank Pekao S.A. Podkarpackie Centrum Korporacyjne
Centrum Korporacyjne w Mielcu
Al. Jana Pawła II 13
37-450 Stalowa Wola
23,53 23,53


 

Generuj PDF
Remonty cząstkowe ulic w Stalowej Woli

Or – VI.271.45.2013                                                                                                                              Stalowa Wola,  30 lipca 2013 r.

                                                                   OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

       Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remonty cząstkowe ulic w Stalowej Woli”, wybrana została, dla części I w dniu 30 lipca 2013 r., oferta Firmy Transportowo-Budowlano-Drogowej „DYLMEX” Tomasz Dyl z siedzibą w Staszowie przy ul. Rokowskiej 33. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w firma przedstawiła najkorzystniejszą ofertę o cenie  612,54 zł (brutto) za wbudowanie 1 tony masy mineralno-bitumicznej „na gorąco”.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla części I oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1 Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa „DYLMEX” Tomasz Dyl
ul. Rakowska 33,  28-200 Staszów
100,00 100,00
2 Przedsiębiorstwo „MOLTER” Sp. z o.o. Rudna Mała 47B  Głogów Małopolski 90,71 90,71
3 Skanska S.A.
ul. Gen. Józefa Zajączka 9  01-518 Warszawa
78,23 78,23
4 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM-PIASECZNO” Marian Wojtas
Piaseczno 44, 27-670 Łoniów
90,55 90,55
5 Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno – Drogowego „INŻDRÓG” Sp. z o.o. ul. Wrzosowa 97,  37-450 Stalowa Wola 92,23 92,39

dla części II w dniu 30 lipca 2013 r., oferta Przedsiębiorstwa „MOLTER” Spółka z o.o. z siedzibą w Rudnej Małej 47B. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w firma przedstawiła najkorzystniejszą ofertę o cenie 1094,70 zł (brutto) za wbudowanie 1 tony masy mineralno-bitumicznej „na zimno”. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla części II oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1 Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa „DYLMEX” Tomasz Dyl
ul. Rakowska 33,  28-200 Staszów

87,25
87,25
2 Przedsiębiorstwo „MOLTER” Sp. z o.o. Rudna Mała 47B  Głogów Małopolski 100,00 100,00

3
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM-PIASECZNO” Marian Wojtas
Piaseczno 44, 27-670 Łoniów
55,97 55,97
4 Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno – Drogowego „INŻDRÓG” Sp. z o.o. ul. Wrzosowa 97,  37-450 Stalowa Wola 74,17 74,17

dla części III w dniu 30 lipca 2013 r., oferta Przedsiębiorstwa Budownictwa Inżynieryjno – Drogowego „INŻDRÓG” Sp. z o.o. ul. Wrzosowa 97, 37-450 Stalowa Wola. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w firma przedstawiła najkorzystniejszą ofertę o cenie  33,09 zł (brutto) za wykonanie 1 m2 nakładki z masy mineralno – bitumicznej „na gorąco”. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla części III oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1 Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa „DYLMEX” Tomasz Dyl
ul. Rakowska 33,  28-200 Staszów
86,28 86,28
2 Przedsiębiorstwo „MOLTER” Sp. z o.o. Rudna Mała 47B  Głogów Małopolski 93,71 93,71
3 Skanska S.A.
ul. Gen. Józefa Zajączka 9 ,  01-518 Warszawa

78,79
78,79
4 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM-PIASECZNO” Marian Wojtas
Piaseczno 44, 27-670 Łoniów
73,70 73,70
5 Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno – Drogowego „INŻDRÓG” Sp. z o.o. ul. Wrzosowa 97,  37-450 Stalowa Wola 100,00 100,00

dla części IV w dniu 30 lipca 2013 r., oferta Przedsiębiorstwa Budownictwa Inżynieryjno – Drogowego „INŻDRÓG” Sp. z o.o. ul. Wrzosowa 97, 37-450 Stalowa Wola. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w firma przedstawiła najkorzystniejszą ofertę o cenie  7,38 zł (brutto) za ułożenie 1 m2 warstwy klińca przy pomocy rozściełacza mas bitumicznych z zawałowaniem. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla części IV oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1 Skanska S.A.
ul. Gen. Józefa Zajączka 9,    01-518 Warszawa
70,55 70,55
2 Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno – Drogowego „INŻDRÓG” Sp. z o.o. ul. Wrzosowa 97,  37-450 Stalowa Wola 100,00
100,00

dla części V w dniu 30 lipca 2013 r., oferta wykonawcy Skanska S.A. ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w firma przedstawiła najkorzystniejszą ofertę o cenie  29,69 zł (brutto) za wykonanie 1 m2  koryta wraz z podbudową z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla części V oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1 Skanska S.A.
ul. Gen. Józefa Zajączka 9,  01-518 Warszawa
100,00 100,00
2 Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno – Drogowego „INŻDRÓG” Sp. z o.o. ul. Wrzosowa 97,  37-450 Stalowa Wola 92,84 92,84
3 PBMH Firma Budowlana  Zbigniew Bułaś
ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola
Nie dotyczy Nie dotyczy

dla części VI w dniu 30 lipca 2013 r., oferta Przedsiębiorstwa Budownictwa Inżynieryjno – Drogowego „INŻDRÓG” Sp. z o.o. ul. Wrzosowa 97, 37-450 Stalowa Wola. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w firma przedstawiła najkorzystniejszą ofertę o cenie  590,40 zł (brutto) za wykonanie 1 szt przypowierzchniowej regulacji studzienki kanalizacji (studzienka rewizyjna, wpust uliczny) z rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla części VI oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena
Łączna liczba punktów
1 Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno – Drogowego „INŻDRÓG” Sp. z o.o. ul. Wrzosowa 97,
37-450 Stalowa Wola
100,00 100,00

dla części VII w dniu 30 lipca 2013 r., oferta wykonawcy „BUDO-TRANS” Sp. z o. o. ul. Energetyków 12, 37-450 Stalowa Wola. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w firma przedstawiła najkorzystniejszą ofertę o cenie  80,07 zł (brutto) za 1m2 - rozebranie starej nawierzchni chodnika z kostki brukowej wraz z ułożeniem nowej o grubości 6 cm z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla części VII oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1 Mok-Bud Sp. J. R.Duma, P.Duma, R.Bąk
ul. Sienkiewicza 178, 39-400 Tarnobrzeg
93,00 93,00
2 BUDO-TRANS” Sp. z o. o.
ul. Energetyków 12, 37-450 Stalowa Wola
100,00 100,00
3 Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno – Drogowego „INŻDRÓG” Sp. z o.o. ul. Wrzosowa 97,   37-450 Stalowa Wola
86,80
86,80
4 PBMH Firma Budowlana  Zbigniew Bułaś
ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola
76,59 76,59

dla części VIII w dniu 30 lipca 2013 r., oferta wykonawcy „BUDO-TRANS” Sp. z o. o. ul. Energetyków 12, 37-450 Stalowa Wola. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w firma przedstawiła najkorzystniejszą ofertę o cenie  78,41 zł (brutto) za 1m2 - rozebranie starej nawierzchni chodnika z płytek chodnikowych wraz z ułożeniem nowej z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla części VIII oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1 Mok-Bud Sp. J. R.Duma, P.Duma, R.Bąk
ul. Sienkiewicza 178, 39-400 Tarnobrzeg
96,59 96,59
2 „BUDO-TRANS” Sp. z o. o.
ul. Energetyków 12, 37-450 Stalowa Wola
100,00 100,00
3 Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno – Drogowego „INŻDRÓG” Sp. z o.o. ul. Wrzosowa 97,  37-450 Stalowa Wola 85,00 85,00
4 PBMH Firma Budowlana  Zbigniew Bułaś
ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola
79,68 79,68

dla części IX w dniu 30 lipca 2013 r., oferta Przedsiębiorstwa Budownictwa Inżynieryjno – Drogowego „INŻDRÓG” Sp. z o.o. ul. Wrzosowa 97, 37-450 Stalowa Wola. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w firma przedstawiła najkorzystniejszą ofertę o cenie  79,70 zł (brutto) za 1mb - rozebranie krawężników betonowych wraz z ułożeniem nowych krawężników na ławie betonowej. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla części IX oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1 Mok-Bud Sp. J. R.Duma, P.Duma, R.Bąk
ul. Sienkiewicza 178, 39-400 Tarnobrzeg
92,57 92,57
2 „BUDO-TRANS” Sp. z o. o.
ul. Energetyków 12, 37-450 Stalowa Wola

93,04
93,04
3 Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno – Drogowego „INŻDRÓG” Sp. z o.o. ul. Wrzosowa 97, 37-450 Stalowa Wola 100,00 100,00
4 PBMH Firma Budowlana  Zbigniew Bułaś
ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola

99,69
99,69

dla części X w dniu 30 lipca 2013 r., oferta  wykonawcy Skanska S.A. ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w firma przedstawiła najkorzystniejszą ofertę o cenie  9,84 zł (brutto) za wykonanie 1m2 warstwy rumoszu asfaltowego lub kruszywa przy pomocy rozściełacza mas bitumicznych z zawałowaniem. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla części X oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1 Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa „DYLMEX” Tomasz Dyl
ul. Rakowska 33,  28-200 Staszów
45,75 45,75
2 Skanska S.A.
ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa
100,00 100,00
3 Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno – Drogowego „INŻDRÓG” Sp. z o.o. ul. Wrzosowa 97,  37-450 Stalowa Wola
85,77
85,77 

Generuj PDF
Zakup, dostawa i instalacja mikroskopów optycznych dla Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli.

Or – VI.271.33.2013                                                     Stalowa Wola,  2 sierpnia 2013 r.

                                       OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
      Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 20