URZĄD MIASTA STALOWEJ WOLI
bip.gov.pl
Sonda
Wyniki przetargów:
Opracowanie projektu zagospodarowania terenów przyblokowych w rejonie budynków przy ul. Mickiewicza 16, Wolności 2 i Staszica 7 w Stalowej Woli.
OKZ – V.271.56.2017                                                           Stalowa Wola, 18 sierpnia 2017 r.
 
 
  UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
 
            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zawiadamia iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie projektu zagospodarowania terenów przyblokowych w rejonie budynków przy ul. Mickiewicza 16, Wolności 2 i Staszica 7 w Stalowej Woli”,   zostało  w  dniu 18 sierpnia 2017 r., unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp., ze względu na fakt nie złożenia żadnej oferty.
Generuj PDF
Budowa placu manewrowego wraz z odwodnieniem dla OSP Stalowa Wola przy ul. Targowej 3 w Stalowej Woli
OKZ – V.271.47.2017                                                                       Stalowa Wola, 17 sierpnia  2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
           Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa placu manewrowego wraz z odwodnieniem dla OSP Stalowa Wola przy ul. Targowej 3 w Stalowej Woli wybrana została w dniu 17 sierpnia 2017 r., oferta wykonawcy Przedsiębiorstwo  Robót   Inżynieryjnych   J. Korkosz  Sp.  Jawna  z  siedzibą  w  Nisku  przy
ul. Nowej 93.
    Kryterium wyboru ofert była cena, termin realizacji zamówienia, okres gwarancji na przedmiot zamówienia oraz typ rur kanalizacji deszczowej jakich wykonawca użyje podczas realizacji umowy. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 119.807,42 zł brutto, ponadto oświadczył, że udzieli gwarancji  na przedmiot zamówienia na okres 8 lat, termin realizacji zamówienia to 9.10.2017 r. oraz podczas realizacji przedmiotu zamówienia użyje rur typu PVC-U-SN12.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji na przedmiot zamówienia oraz typu rur kanalizacji deszczowej jakich wykonawca użyje podczas realizacji umowy, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium okres gwarancji Liczba punktów w kryterium termin realizacji Liczba punktów w kryterium typ rur kanalizacji deszczowej Łączna liczba punktów
1. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych J. Korkosz Sp. Jawna
Ul. Nowa 93
37-400 Nisko
60,00 28,00 10,00 2,00 100,00
2. Mokbudplus Rober Bąk
Ul. Sienkiewicza 178
39-400 Tarnobrzeg
55,35 28,00 0,00 2,00 85,35
3. Konsorcjum firm:
Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „ADMA” Sp. z o.o.
„ADMA” Zakład Remontowo-Budowlany Marian Adamczyk
Ul. Kościuszki 68
28-200 Staszów
46,54 28,00 0,00 2,00 76,54
4. Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna Bruk-Mar Łukasz Marut Cisów Las 5a 37-433 Bojanów 49,29 28,00 10,00 2,00 89,29
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert;
        Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Generuj PDF
Budowa parkingów w rejonie ulic PCK 8-10 oraz Metalowców 7-9
OKZ-V.271.45.2017                                                                          Stalowa Wola, dnia 26 lipca 2017r.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  
z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  z dnia 28 czerwca 2017 r. pn.: „Budowa parkingów w rejonie ulic PCK 8-10 oraz Metalowców 7-9”
 w dniu 26 lipca 2017 r., wybrana została, oferta Wykonawcy:  Konsorcjum :
Przedsiębiorstwo Budowlano Inżynieryjne „ADMA” sp. z o.o.  – Lider
„ ADMA” Zakład Remontowo-Budowlany Marian Adamczyk – Partner
ul. Kościuszki 68 28-200 Staszów.
Wyżej wymieniony Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na łączną kwotę brutto: 210 778,39 zł, w tym Część I: 133 398,72 zł  Część II 77 379,67 zł.
 Ponadto oświadczył, iż wykona zamówienie w terminie 6 tygodni od dnia podpisania umowy, tj. zaproponował skrócenie podstawowego terminu realizacji zadania o  4 tygodnie w odniesieniu do obu części zamówienia oraz udzielił 7 letniego okresu  gwarancji i rękojmi – w odniesieniu do obu części zamówienia.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęła jedna oferta niżej wymienionego podmiotu, któremu Zamawiający przyznał, na podstawie wskazanych kryteriów oceny następującą punktację:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
termin realizacji zamówienia (skrócenie terminu)
Liczba punktów
w kryterium
termin gwarancji i rękojmi
Łączna liczba punktów
1. Konsorcjum :
Przedsiębiorstwo Budowlano Inżynieryjne „ADMA” sp. z o.o.  –Lider
„ADMA” Zakład Remontowo Budowlany Marian Adamczyk – Partner
ul. Kościuszki 68 28-200 Staszów.
60 20 20 100
Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił oferty wykonawcy oraz nie wykluczył wykonawcy.  
Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1a) ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta niezwłocznie, w formie pisemnej .
Generuj PDF
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Budowa skrzyżowania ulicy Solidarności z ulicą Energetyków w Stalowej Woli”
OKZ – V.271.44.2017                                                          Stalowa Wola, 27 lipca 2017 r.
 
                                   UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art.93 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2015 r., poz. 2164), unieważnia postępowanie, pn. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Budowa skrzyżowania ulicy Solidarności z ulicą Energetyków w Stalowej Woli”. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację do ceny najkorzystniejszej oferty.
 
Generuj PDF
Budowa placów zabaw przy ul. Poniatowskiego 15 oraz przy ul. 1-go Sierpnia 22 w Stalowej Woli.
OKZ – V.271.42.2017                                                 Stalowa Wola, 26 lipca 2017 r.
 
                                   UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
 
            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2015 r., poz. 2164), unieważnia postępowanie, pn. „Budowa placów zabaw przy ul. Poniatowskiego 15 oraz przy ul. 1-go Sierpnia 22 w Stalowej Woli” w zakresie części I i II zamówienia. Cena najkorzystniejszej oferty zarówno w części I jak i II zamówienia przewyższa kwoty, które zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć kwot przeznaczonej na realizację do ceny najkorzystniejszej oferty.
Generuj PDF
Wykonanie robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu na obszarze Błoni nad Sanem w Stalowej Woli.
OKZ – V.271.39.2017                                                           Stalowa Wola, 31 lipca 2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu na obszarze Błoni nad Sanem w Stalowej Woli.” wybrana została w dniu 31 lipca 2017 r., oferta wykonawcy Konsorcjum: Apis Polska Sp. z o. o., ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarosław, Firma Remontowo-Budowlana: PIOTROWSKI” Paweł Piotrowski, Piwoda 150, 37-522 Wiązownica. Kryterium wyboru ofert była cena, termin wykonania zamówienia oraz udzielona gwarancja i rękojmia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 10 226 555,60 zł brutto, oświadczył, iż wykona zamówienie w terminie do 30 września 2018 roku oraz udzieli gwarancji i rękojmi na okres 84 miesięcy ( 7 lat). W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, oraz termin wykonania następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium termin wykonania Liczba punktów w kryterium gwarancji i rękojmi Łączna liczba punktów
1. Konsorcjum: Marta Derkacz Garden Designers, ul. Poligonowa 2B/40, 20-817 Lublin – Lider konsorcjum, Garden Designers Derkacz i wspólnicy Spółka Jawna, ul. Nowy Świat 30, 20-418 Lublin – partner konsorcjum  
 
48,01
 
 
20
 
 
4
 
 
72,01
2. Konsorcjum: Park-M Sp. z o. o., ul. Piaski 12, 33-340 Stary Sącz – Lider konsorcjum, Park-M POLAND Sp. z o. o., ul. Piaski 12, 33-340 Stary Sącz – partner konsorcjum  
57,89
 
20
 
4
 
81,89
3. Konsorcjum: Apis Polska Sp. z o. o., ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarosław, Firma Remontowo-Budowlana: PIOTROWSKI” Paweł Piotrowski, Piwoda 150, 37-522 Wiązownica  
60
 
20
 
8
 
88
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert;
 • Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Generuj PDF
Remonty cząstkowe ulic w Stalowej Woli 2017/2018
OKZ – V.271.41.2017                                                               Stalowa Wola, 18 lipca 2017 r.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Remonty cząstkowe ulic w Stalowej Woli 2017/2018” wybrana została w dniu 18 lipca 2017 r., dla części I zamówienia oferta wykonawcy Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Drogowego „Inżdróg” Spółka z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Wrzosowej 97.
Kryterium wyboru ofert była cena, okres gwarancji oraz czas naprawy ubytku od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na część I zamówienia na kwotę 1.529.899,50 zł brutto oraz oświadczył, iż udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 5 lat (pozycja 3) ponadto czas naprawy ubytku od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego nastąpi w ciągu 1 dnia.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część I zamówienia oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, okresu gwarancji oraz czasu naprawy ubytku od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego, następującą punktację:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium okres gwarancji Liczba punktów w kryterium czas naprawy ubytku Łączna liczba punktów
1. Przedsiębiorstwo
 MOLTER Sp. z o.o.
Rudna Mała 47b
36-060 Głogów Małopolski
58,57 10,00 30,00 98,57
2.  Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Drogowego „Inżdróg” Sp. z o.o.
ul. Wrzosowa 97,
37-450 Stalowa Wola
60,00 10,00 30,00 100,00
 
          Dla części II zamówienia w dniu 18 lipca 2017 r. została wybrana oferta wykonawcy Zakład Produkcyjno-Usługowy „DROTECH” Witold Waśkiewicz z siedzibą w  Turbi 460.
Kryterium wyboru ofert była cena, okres gwarancji oraz czas naprawy ubytku od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na część II zamówienia na kwotę 340.835,00 zł brutto oraz oświadczył, iż udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 5 lat (pozycja 1,2,10,11) ponadto czas naprawy ubytku od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego nastąpi w ciągu 1 dnia.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część II zamówienia oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, okresu gwarancji oraz czasu naprawy ubytku od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego, następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium okres gwarancji Liczba punktów w kryterium czas naprawy ubytku Łączna liczba punktów
1. Zakład Produkcyjno-Usługowy „DROTECH” Witold Waśkiewicz 37-416 Turbia 460 60,00 10,00 30,00 100,00
2.  Mokbudplus Robert Bąk
 ul. Sienkiewicza 178,
39-400 Tarnobrzeg
48,69 10,00 30,00 88,69
 
Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił oferty żadnego wykonawcy oraz nie wykluczył żadnego wykonawcy.  
           Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Generuj PDF
Opracowanie projektu budowy drogi gminnej na osiedlu Zasanie w Stalowej Woli
OKZ-V.271.43.2017                                                                         Stalowa Wola, dnia 26 lipca 2017r.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  
z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  z dnia 22 czerwca 2017 r. pn.: „Opracowanie projektu budowy drogi gminnej na osiedlu Zasanie w Stalowej Woli”
 w dniu 26 lipca 2017 r., wybrana została, oferta Wykonawcy: Pracownia Projektowa BUDOFROM mgr inż. Marek Froń,  Al. Jana Pawła II 58/32, 37-450 Stalowa Wola .
Wyżej wymieniony Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę brutto:98 400,00  zł.
Ponadto oświadczył, iż wykona zamówienie w terminie do dnia 16 listopada 2017 r. tj. zaproponował skrócenie podstawowego terminu realizacji zadania o 14 dni.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły niżej wymienione podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie wskazanych kryteriów oceny następującą punktację:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
termin realizacji zamówienia (skrócenie terminu)
Łączna liczba punktów
1. HSW  - Zakład Projektowo-Technologiczny Sp. z o.o. , 37-450 Stalowa Wola ul. Kwiatkowskiego 1 54,55 40 94,55
2. Pracownia Projektowa BUDOFROM mgr inż. Marek Froń Al. Jana Pawła II
58/32, 37-450 Stalowa Wola
60 40 100
Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił oferty żadnego wykonawcy oraz nie wykluczył żadnego wykonawcy.  
Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
 
Generuj PDF
Rewitalizacja terenu położonego wzdłuż osiedla „Skarpa” w Stalowej Woli
OKZ – V.271.38.2017                                                                      Stalowa Wola, 6 lipca 2017 r.
 
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
 
            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2015 r., poz. 2164), unieważnia postępowanie, pn. „Rewitalizacja terenu położonego wzdłuż osiedla Skarpa w Stalowej Woli”. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację do ceny najkorzystniejszej oferty.
Generuj PDF
Opracowanie projektu Rewitalizacji Rynku w Stalowej Woli – Rozwadowie
OKZ-V.271.37.2017                                                                          Stalowa Wola, dnia 12 lipca 2017r.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Opracowanie projektu Rewitalizacji Rynku w Stalowej Woli – Rozwadowie”  z dnia 8 czerwca 2017 r. wybrana została, w dniu 12 lipca 2017 r., oferta Wykonawcy: Atelier Architektury Radosław Żubrycki ul. Św. Jana 9A,  59-900 Zgorzelec.
Wyżej wymieniony Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę brutto: 120 540,00  zł. Ponadto oświadczył, iż wykona zamówienie w terminie do dnia 8 września 2017 r. tj. zaproponował skrócenie podstawowego terminu realizacji zadania o 21 dni.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły niżej wymienione podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie wskazanych kryteriów oceny następującą punktację:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
termin realizacji zamówienia (skrócenie terminu)
Łączna liczba punktów
1. Atelier Architektury Radosław Żubrycki
ul. Św. Jana 9A,  59-900 Zgorzelec
60 40 100
2. pPALMETT Sp. z o.o.  sp. komandytowa
ul. Wybieg 4
00-788 Warszawa
14,85 0 14,85
Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił oferty żadnego wykonawcy oraz nie wykluczył żadnego wykonawcy.  
Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Generuj PDF
Tworzenie warunków dla nowoczesnego nauczania poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej w Gminie Stalowa Wola.
OKZ– V.271.28.2017                                                       Stalowa Wola, dnia 5 lipca 2017 r,
 
 
                         ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA    
 
 
       Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zawiadamia iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Tworzenie warunków dla nowoczesnego nauczania poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej w Gminie Stalowa Wola, zostało w dniu 5 lipca 2017 r., unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty niepodlegającej odrzuceniu przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
Generuj PDF
Przebudowa ul. Lipowej w Stalowej Woli - rozwiązanie kolizji z napowietrzną siecią elektroenergetyczną nN.
OKZ – V.271.34.2017                                            Stalowa Wola, 19 czerwca  2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
           Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa ul. Lipowej w Stalowej Woli - rozwiązanie kolizji z napowietrzną siecią elektroenergetyczną nNwybrana została w dniu 19 czerwca 2017 r., oferta wykonawcy Zakład Wykonawstwa Elektrycznego i Teletechnicznego Adam Bednarowski z siedzibą w Radomyślu nad Sanem przy ul. Mickiewicza 164.
    Kryterium wyboru ofert była cena, okres gwarancji i rękojmi oraz skrócenie terminu wykonania zamówienia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył jako jedyny ofertę na kwotę 442.800,00 zł brutto oraz oświadczył, że udzieli gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia na okres 8 lat, skrócenie terminu wykonania zamówienia 0 dni.                      
 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, okresu gwarancji  oraz skrócenie terminu realizacji zamówienia, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi Liczba punktów w kryterium skrócenie terminu realizacji zamówienia Łączna liczba punktów
1. Zakład Wykonawstwa Elektrycznego i Teletechnicznego Adam Bednarowski
ul. Mickiewicza 164
37-455 Radomyśl nad Sanem
60,00 20,00 0,00 80,00
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie  odrzucił oferty żadnego z Wykonawców:
Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a) ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej nie zwłocznie tj. przed terminem o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.
 
Generuj PDF
Poprawa dostępności do usług społecznych poprzez rozbudowę i przebudowę budynku MOPS w Stalowej Woli Dostawa mebli i wyposażenia do budynku MOPS w Stalowej Woli
OKZ – V.271.36.2017                                                           Stalowa Wola, 10 lipca 2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Poprawa dostępności do usług społecznych poprzez rozbudowę i przebudowę budynku MOPS w Stalowe Woli Dostawa mebli i wyposażenia do budynków MOPS w Stalowej Woli” wybrana została w dniu 10 lipca 2017 r., oferta wykonawcy LBM Sp. z o. o., ul. Mahoniowa 32, 85-390 Bydgoszcz. Kryterium wyboru ofert była cena oraz okres gwarancji i rękojmi. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 324 781,50 zł brutto oraz oświadczył, iż udzieli gwarancji i rękojmi na okres 10 lat.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, oraz termin wykonania następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancji i rękojmi Łączna liczba punktów
1. Elmar Anna Karnas, ul. 3-go Maja 1/3, 36-030 Błażowa Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
2. WOKA-BUD Wojciech Sepko, ul. Jastrzębia 12, 16-020 Czarna Białostocka  
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
3. LBM Sp. z o. o., ul. Mahoniowa 32, 85-390 Bydgoszcz  
60
 
40
 
100
4. Firma Wid Szymańska Dorota, ul. Staszica 10A, 35-051 Rzeszów  
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania odrzucił oferty Wykonawców:
- Elmar Anna Karnas, ul. 3-go Maja 1/3, 36-030 Błażowa
- WOKA-BUD Wojciech Sepko, ul. Jastrzębia 12, 16-020 Czarna Białostocka
- Firma Wid Szymańska Dorota, ul. Staszica 10A, 35-051 Rzeszów
O czym poinformował wykonawców w zgodzie z art. 92 ust 1 pkt 3 ustawy PZP podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 • Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
 
 
Generuj PDF
Opracowanie projektu budowy drogi gminnej na osiedlu Zasanie w Stalowej Woli
OKZ-V.271.35.2017                                                              Stalowa Wola, 01 czerwca 2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
 
       Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2015 r., poz. 2164), zwanej dalej ustawą Pzp,  unieważnia postępowanie  pn.: Opracowanie projektu budowy drogi gminnej na osiedlu zassanie w Stalowej Woli” z dnia 19 maja 2017r. , z  uwagi na fakt, iż w w/w postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

 
Generuj PDF
Opracowanie projektu budowy Sali Sportowej
OKZ – V.271.32.2017                                                  Stalowa Wola, 21 czerwca 2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Opracowanie projektu budowy Sali Sportowej” wybrana została w dniu 21 czerwca 2017 r., oferta wykonawcy Architektoniczne Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Budownictwa ARP Autorska Pracownia Projektowa Manecki. Kryterium wyboru ofert była cena oraz termin wykonania. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 89 790,00 zł brutto oraz oświadczył iż wykona zamówienie w terminie do 16 listopada 2017 r.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz gwarancji i rękojmi następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium termin wykonania Łączna liczba punktów
1. BUDOWNICTWO Firma Doradczo-Inwestycyjna Jan Pluta, Wojków 83, 39-340 Padew  
27,37
 
40
 
67,37
2. Architektoniczne Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Budownictwa ARP Autorska Pracownia Projektowa Manecki  
60
 
40
 
100
3. SSC Architekci Sp. z o. o., ul. Gajowa 3, 32-082 Rozechowice  
57,31
 
40
 
97,31
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert;
 • Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
 
Generuj PDF
System zasilania awaryjnego i montaż szaf rack 19” w serwerowni
OKZ – V.271.33.2017                                                                        Stalowa Wola, 06 czerwca 2017 r.

 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: System zasilania awaryjnego i montaż szaf rack 19” w serwerowni – cześć I zamówienia z dnia 12 maja 2017 r. wybrana została w dniu 06 czerwca  2017 r., oferta Wykonawcy: P.I.W Camco Sp. z o.o. ul. Światowida 47 B/ 22, 03-144 Warszawa
Wyżej wymieniony Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę brutto: 67 311,75 zł
Ponadto oświadczył, iż wykona zamówienie w terminie 1 tygodnia od dnia zawarcia umowy,
a na oferowany przedmiot zamówienia udzielił 6 letniego okresu gwarancji i rękojmi.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły niżej wymienione podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie wskazanych kryteriów oceny następującą punktację:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
termin realizacji zamówienia (skrócenie terminu)
Liczba punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi Łączna liczba punktów
1. P.I.W Camco Sp. z o.o.
ul. Światowida 47 B/ 22
03-144 Warszawa
60 30 10 100
2. Konsorcjum
WORLD IT Sp. z o.o.  ul. Rzymska 28
 03-976 Warszawa – Lider
Impact IT Sp. z o.o. ul. Siedlanowskiego 3
37-450 Stalowa wola- Partner
30,72 0 0 30,72


  Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił oferty żadnego wykonawcy oraz nie wykluczył żadnego wykonawcy.   
Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
OKZ – V.271.33.2017                                                                        Stalowa Wola, 07 czerwca 2017 r.

 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: System zasilania awaryjnego
 i montaż szaf rack 19” w serwerowni – cześć II zamówienia
z dnia 12 maja 2017 r. wybrana została w dniu  07 czerwca  2017 r., oferta Wykonawcy: Cyfrowe Sieci Multimedialne Sp. z o.o. ul.Kwiatkowskiego 1;  37-450 Stalowa Wola
Wyżej wymieniony Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę brutto: 16 273,88 zł
Ponadto oświadczył, iż wykona zamówienie w terminie 1 tygodnia od dnia zawarcia umowy, a na oferowany przedmiot zamówienia udzielił 6 letniego okresu gwarancji i rękojmi.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły niżej wymienione podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie wskazanych kryteriów oceny następującą punktację:

 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
termin realizacji zamówienia (skrócenie terminu)
Liczba punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi Łączna liczba punktów
1. Cyfrowe Sieci Multimedialne Sp. z o.o.
ul. Kwiatkowskiego 1
37-450 Stalowa Wola
60 30 10 100
2. Konsorcjum
WORLD IT Sp. z o.o.  ul. Rzymska 28
 03-976 Warszawa – Lider
Impact IT Sp. z o.o. ul. Siedlanowskiego 3
37-450 Stalowa Wola- Partner
45,10 0 0 45,10


  Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił oferty żadnego wykonawcy oraz nie wykluczył żadnego wykonawcy.   
Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
Generuj PDF
Budowa przyłączy elektroenergetycznych kablowych wraz z układem pomiarowym do stacji ładowania autobusów
OKZ-V.271.30.2017                                                                           Stalowa Wola, 20 czerwca 2017 r.
 
 
 
 
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 oraz 93 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2015 r., poz. 2164), zwanej dalej ustawą Pzp  unieważnia postępowanie pn.: Budowa przyłączy elektroenergetycznych kablowych wraz z układem pomiarowym do stacji ładowania autobusówprowadzone  w ramach RPO WP 2014-2020, Oś Priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna , Działanie 5.4 Niskoemisyjny transport miejski, z  uwagi na fakt wystąpienia: 1) niemożliwej do usunięcia wady uniemożliwiającej zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, tj. brak prawnie wiążącej oferty z powodu upływu 30 dniowego  terminu związania z ofertą.
2) istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
W trakcie realizacji zadania dodatkowa analiza wykazała, iż posadowienie stacji szybkiego ładowania na działce ewid. nr 800/50 Obręb - 3 Centrum, spowoduje konieczność przebudowy dotychczasowej infrastruktury układu komunikacyjnego miasta, w celu zapewnienia optymalnego wyjazdu autobusów miejskich z wytypowanej zajezdni. Inwestycja taka w obecnej chwili nie jest możliwa do przeprowadzenia i nie leży w interesie Zamawiającego.
W związku z zaistniałymi okolicznościami Gmina Stalowa Wola planuje zmianę lokalizacji stacji szybkiego ładowania z działki ewid. nr 800/50 Obręb 3 – Centrum na działkę o nr ewid. 65/33 Obręb 5 - Jelnia stanowiącej własność Beneficjenta. Zaproponowana zmiana lokalizacji oczekuje na aprobatę Instytucji finansującej przedsięwzięcie w
W trakcie procedowania zmiany lokalizacji żaden z Wykonawców nie dokonał przedłużenia terminu związania z ofertą.
 
Generuj PDF
Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego oświetlenia ulicznego na os. Zasanie w Stalowej Woli
OKZ – V.271.29.2017                                                                        Stalowa Wola, 01 czerwca 2017 r.

 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia ulicznego na os. Zasanie w Stalowej Woli” z dnia 24 kwietnia 2017 r. wybrana została w dniu 01 czerwca  2017 r., oferta Wykonawcy: Elektrobudowa S.C. Andrzej Jerzy Kowalski , Ryszard Kowalski ul. Partyzantów 4/3; 37-450 Stalowa Wola.
Wyżej wymieniony Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę brutto: 11 685,00 zł
Ponadto oświadczył, iż wykona zamówienie do dnia 31.08.2017 r. (skrócenie terminu realizacji zadania o 30 dni).
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły niżej wymienione podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie wskazanych kryteriów oceny następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
termin realizacji zamówienia (skrócenie terminu)
Łączna liczba punktów
1. MK ELEKTRO PROJEKT Marian Kozik
ul. Konfederacji Dzikowskiej 6/13; 39-400 Tarnobrzeg
25,87 40 65,87
2. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „MATEL” Tadeusz Gałda
ul. Spółdzielcza 8; 37-300 Leżajsk
33,53 20 53,53
3. ELEKTROBUDOWA S.C. Andrzej Jerzy Kowalski, Ryszard Kowalski
ul. Partyzantów 4/38;  37-450 Stalowa Wola
60 20 80


  Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił oferty żadnego wykonawcy oraz nie wykluczył żadnego wykonawcy.   
         Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
 
Generuj PDF
Tworzenie warunków dla nowoczesnego nauczania poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej w Gminie Stalowa Wola – przebudowa Sali gimnastycznej w PSP nr 3 w Stalowej Woli.
OKZ – V.271.21.2017                                                                         Stalowa Wola, 10 maja  2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Tworzenie warunków dla nowoczesnego nauczania poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej w Gminie Stalowa Wola – przebudowa Sali gimnastycznej w PSP nr 3 w Stalowej Woli” wybrana została w dniu 10 maja 2017 r., oferta wykonawcy „STALBUD” Kazimierz Młynarski z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Przemysłowej 8F.
Kryterium wyboru ofert była cena oraz czas reakcji. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 191.041,35 zł brutto oraz oświadczył, że udziela gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia na okres 7 lat.
 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz okresu gwarancji i rękojmi, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi Łączna liczba punktów
1. Zakład Obróbki i Handlu Drewnem Gabriel Jamróz
Ul. Kolbuszowska 27
36-122 Dzikowiec
50,94 30,00 80,94
2. Centrum Stolarki Budowlanej „DOMLUX” Nieznalski Andrzej, Nowak Marek Sp. Jawna
Ul. Przemysłowa 11
37-450 Stalowa Wola
60,00 30,00 90,00
3. Firma Usługowo Handlowa ELBUDPOL Wiesław Małek
Ul. Handlowa 13
37-450 Stalowa Wola
55,04 40,00 95,04
4. „STALBUD” Kazimierz Młynarski
Ul. Przemysłowa 8F
37-450 Stalowa Wola
59,49 40,00 99,49
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert;
        Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Generuj PDF
Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego oświetlenia ulicznego przy ul. Jodłowej na os. Piaski w Stalowej Woli.
OKZ – V.271.25.2017                                                    Stalowa Wola, 22 maja  2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
           Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia ulicznego przy ul. Jodłowej na os. Piaski w Stalowej Woliwybrana została w dniu 22 maja 2017 r., oferta wykonawcy ELEKTROBUDOWA S.C. Andrzej Kowalski, Ryszard Kowalski z siedzibą przy ul. Partyzantów 4/38 w Stalowej Woli.
    Kryterium wyboru ofert była cena oraz termin wykonania zamówienia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 4.305,00zł brutto oraz oświadczył, że wykona przedmiot zamówienia w terminie do 31 maja 2017 r.                      
 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz terminu realizacji zamówienia, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium termin realizacji zamówienia Łączna liczba punktów
1. ENERGO-WORLD Sp. z o.o.
ul. Fircowskiego 1
 35-030 Rzeszów
6,81 20,00 26,81
2. MK ELEKTRO PROJEKT
Marian Kozik
ul. Konfederacji Dzikowskiej 6/13, 39-400 Tarnobrzeg
28,55 40,00 68,55
3. HSW – Zakład Projektowo-Technologiczny Sp. z o.o.
Ul. Kwiatkowskiego 1
37-450 Stalowa Wola
19,50 20,00 39,50
4. ELEKTROBUDOWA S.C.
Andrzej Kowalski, Ryszard Kowalski ul. Partyzantów 4/38
37-450 Stalowa Wola
44,57 40,00 84,57
5. ELEKTRO-INSTAL Paweł Sulicki Instalacje Elektryczne i Pomiary Sokolniki
ul. Sandomierska 89
39-432 Gorzyce
60,00 20,00 80,00
6. Zakład Wykonawstwa Elektrycznego i Teletechnicznego Adam Bednarowski
ul. Mickiewicza 164
37-455 Radomyśl nad Sanem
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania odrzucił oferty Wykonawców:
- Zakład Wykonawstwa Elektrycznego i Teletechnicznego Adam Bednarowski  ul. Mickiewicza 164, 37-455 Radomyśl nad Sanem. Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy, na przedłużenie terminu związania z ofertą.
Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
Generuj PDF
Utrzymanie i konserwacja urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg stanowiących własność Gminy Stalowa Wola oraz sygnalizacji świetlnej.
OKZ – V.271.23.2017                                                Stalowa Wola, 12 maja  2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
           Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Utrzymanie i konserwacja urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg stanowiących własność Gminy Stalowa Wola oraz sygnalizacji świetlnej” wybrana została w dniu 12 maja 2017 r., oferta wykonawcy ELEKTROBUDOWA S.C. Andrzej Kowalski, Ryszard Kowalski z siedzibą przy ul. Partyzantów 4/38 w Stalowej Woli.
    Kryterium wyboru ofert była cena oraz usuwanie zgłoszonych usterek związanych z funkcjonowaniem pojedynczych punktów świetlnych. Wyżej wymieniony wykonawca złożył jako jedyny ofertę na kwotę 356.700,00 zł brutto oraz oświadczył, że usuwanie usterek związanych z funkcjonowaniem pojedynczych punktów świetlnych będzie następować w ciągu 2 dni roboczych.                      
 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz terminu usuwania zgłoszonych usterek związanych z funkcjonowaniem pojedynczych punktów świetlnych, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium usuwanie zgłoszonych usterek Łączna liczba punktów
1. ELEKTROBUDOWA S.C.
Andrzej Kowalski, Ryszard Kowalski ul. Partyzantów 4/38
37-450 Stalowa Wola
60,00 40,00 100,00
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert;
        Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 2 lit. a) ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w niezwłocznie, tzn., przed upływem terminów o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2  ustawy Pzp.
 
Generuj PDF
Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego oświetlenia ulicznego przy ul. Karnaty w Stalowej Woli
OKZ – V.271.24.2017                                                           Stalowa Wola, 12 czerwca 2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia ulicznego przy ul. Karnaty w Stalowej Woli wybrana została w dniu 12 czerwca 2017 r., oferta wykonawcy „Elektro-Instal” Paweł Sulicki Instalacje Elektryczne i Pomiary, Sokolniki, ul. Sandomierska 89, 39-432 Gorzyce. Kryterium wyboru ofert była cena oraz termin wykonania. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 4 428 zł brutto oraz oświadczył, iż wykona zamówienie w terminie do 31 lipca 2017 roku.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, oraz termin wykonania następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium termin wykonania Łączna liczba punktów
1. HSW – Zakład Projektowo – Technologiczny Sp. z o. o., ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola  
14,59
 
 
20
 
34,59
2. MK Elektro Projekt Marian Kozik, ul. Konfederacji Dzikowskiej 6/13, 39-400 Tarnobrzeg  
28,67
 
40
 
68,67
3. Elektrobudowa S.C. Andrzej Jerzy Kowalski, Ryszard Kowalski, ul. Partyzantów 4/38, 37-450 Stalowa Wola  
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
4. „Elektro-Instal” Paweł Sulicki, Instalacje Elektryczne i Pomiary,                                       Sokolniki, ul. Sandomierska 89, 39-432 Gorzyce  
60
 
20
 
80
5. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „MATEL” Tadeusz Gadła, ul. Spółdzielcza 8, 37-300 Leżajsk  
27,11
 
40
 
67,11
6. Energo-World Sp. z o. o., ul. Fircowskiego1, 35-030 Rzeszów  
7,22
 
 
0
 
 
7,22
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania odrzucił oferty Wykonawców:
Elektrobudowa S.C. Andrzej Jerzy Kowalski, Ryszard Kowalski, ul. Partyzantów 4/38, 37-450 Stalowa Wola
O czym poinformował wykonawców w zgodzie z art. 92 ust 1 pkt 3 ustawy PZP podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 • Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
 
 
Generuj PDF
„UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW, WSPÓŁMAŁŻONKÓW ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA STALOWA WOLA ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY STALOWA WOLA”
OKZ – V.271.20.2017                                                              Stalowa Wola, 16 maja 2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta Stalowa Wola oraz jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola” wybrana została w dniu 16 maja 2017 r., dla części I pn. „„Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta Stalowa Wola, Przedszkola nr 3 oraz Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli” oferta wykonawcy Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa. Kryterium wyboru ofert była cena oraz doświadczenie kadry. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 241 188,00 zł brutto oraz w pozacenowych kryteriach oceny oferty otrzymał obliczoną poniżej liczbę punktów.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, oraz pozacenowych kryteriów następującą punktację:
Numer oferty Nazwa Wykonawcy Liczba punktów za cenę
(waga 10%)
Liczba punktów za klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne
(waga 40%)
Liczba punktów za wysokości świadczeń
(waga 50%)
Łączna liczba punktów
1 Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa 10,00 pkt 24,40 pkt 44,50 pkt  
78,90 pkt
3 Generali Życie TU S.A
Ul. Postępu 15 B
02-676 Warszawa
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy  
Nie dotyczy
 
Dla części II „ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta Stalowe Wola oraz jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola” wybrana została w dniu 16 maja 2017 r., oferta wykonawcy działającego pod nazwą Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group, Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa. Kryterium wyboru ofert była cena oraz doświadczenie kadry. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 560 403,60 zł brutto oraz w pozacenowych kryteriach oceny oferty otrzymał obliczoną poniżej liczbę punktów.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, oraz pozacenowych kryteriów następującą punktację:
 
Numer oferty Nazwa Wykonawcy Liczba punktów za cenę
(waga 10%)
Liczba punktów za klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne
(waga 40%)
Liczba punktów za wysokości świadczeń
(waga 50%)
 
 
Łączna liczba punktów
1 Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa 10,00 21,80 13,94  
45,74
2 Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group, Al. Jerozolimskie 162,
02-342 Warszawa
9,99 26,20 36,78  
 
72,97
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania odrzucił oferty Wykonawców: Generali Życie TU S.A, ul. Postępu 15 B, 02-676 Warszawa, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wykonawca w tabeli świadczeń dla Grupy nr 1 w pozycji „Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu” zaoferował świadczenie wynoszące 12 000,00 zł co jest wartością niższą niż minimalna wymagana wysokość świadczenia wynosząca 32 000,00 zł;
 • Dynamiczny system zakupów nie został ustanowiony;
 • Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Generuj PDF
Budowa parkingu przy ulicy Tołwińskiego
OKZ – V.271.18.2017                                              Stalowa Wola, 28 kwietnia  2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa parkingu przy ulicy Tołwińskiego w Stalowej Woli wybrana została w dniu 28 kwietnia 2017 r., oferta wykonawcy Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna Bruk-Mar Łukasz Marut z siedzibą w Cisów Las 5a, 37-433 Bojanów.
Kryterium wyboru ofert była cena oraz czas reakcji. Wyżej wymieniony wykonawca złożył jako jedyny ofertę na kwotę 221.872,68 zł brutto oraz oświadczył, że udziela gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia na okres 10 lat.
 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz okresu gwarancji i rękojmi, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi Łączna liczba punktów
1. BRUK-DAR Dariusz Skawiński
Breń Osuchowski 91
39-304 Czermin
38,70 40,00 78,70
2. Mokbudplus Rober Bąk
Ul. Sienkiewicza 178
39-400 Tarnobrzeg
50,74 40,00 90,74
3. Konsorcjum firm:
Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „ADMA” Sp. z o.o.
„ADMA” Zakład Remontowo-Budowlany Marian Adamczyk
Ul. Kościuszki 68
28-200 Staszów
50,56 40,00 90,56
4. Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna Bruk-Mar Łukasz Marut Cisów Las 5a 37-433 Bojanów 60,00 40,00 100,00
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert;
        Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
Generuj PDF
Budowa parkingu przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Stalowej Woli - etap II (część zachodnia).
OKZ – V.271.16.2017                                                                                      Stalowa Wola, 5 maja  2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa parkingu przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Stalowej Woli wybrana została w dniu 5 maja 2017 r., oferta Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „ADMA” Sp. z o.o. oraz „ADMA”  Zakład  Remontowo - Budowlany  Marian  Adamczyk  z  siedzibą   w  Staszowie  przy ul. Kościuszki 68.
Kryterium wyboru ofert była cena, okres gwarancji i rękojmi oraz termin wykonania zamówienia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 319.523,55 zł brutto oraz oświadczył, że udziela gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia na okres 7 lat oraz przedmiot zamówienia wykona w terminie do 3 lipca 2017 r.
 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, terminu realizacji oraz okresu gwarancji i rękojmi, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi Liczba punktów w kryterium termin realizacji Łączna liczba punktów
1. Konsorcjum firm:
Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „ADMA” Sp. z o.o.
„ADMA” Zakład Remontowo-Budowlany Marian Adamczyk
Ul. Kościuszki 68
28-200 Staszów
60,00 20,00 20,00 100,00
2. Konsorcjum firm:
KOLEKTOR Piotr Lubaś
Ul. Wojska Polskiego 13/59
37-450 Stalowa Wola
FHUP Bruk-Mar Łukasz Marut Cisów Las 5a 37-433 Bojanów
ELEKTROBUDOWA S.C. Andrzej Kowalski Ryszard Kowalski
Ul. Partyzantów 4/38
37-450 Stalowa Wola
57,13 20,00 20,00 97,13
3. BRUK-DAR Dariusz Skawiński
Breń Osuchowski 91
39-304 Czermin
39,94 20,00 20,00 79,94
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert;
        Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
Generuj PDF
Przebudowa budynku w zakresie wykonania windy osobowej w budynku Urzędu Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7.
OKZ – V.271.13.2017                                                  Stalowa Wola, 12 kwietnia 2017 r.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa budynku w zakresie wykonania windy osobowej w budynku Urzędu Miasta Stalowej Woli wybrana została w dniu 12 kwietnia 2017 r., oferta wykonawcy BUDOART Michał Łata z siedzibą przy ul. Sandomierskiej 64 w Stalowej Woli.
Kryterium wyboru ofert była cena, termin realizacji zamówienia oraz  okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 272.979,87 zł brutto oraz oświadczył że przedmiot zamówienia wykona w terminie do dnia 29 września 2017 r. oraz okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia wynosi 72 miesiące.
 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, terminu realizacji zamówienia oraz  okresu gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium termin realizacji zamówienia Liczba punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi Łączna liczba punktów
1. Liftprojekt Inżynieria Dźwigowa Paweł Rafalik
Kalinowo 86
07-300 Ostrów Mazowiecki
41,87 20,00 0,00 61,87
2. BUDOART Michał Łata
Ul. Sandomierska 64
37-464 Stalowa Wola
60,00 20,00 10,00 90,00
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert;
        Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a) ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta z zachowaniem terminów o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2  ustawy Pzp.
Generuj PDF
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Gminy Stalowa Wola.
OKZ – V.271.17.2017                                                                 Stalowa Wola, 24 marca 2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
       Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art. 138o ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015r.. poz. 2164 z późn. zm.),  zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Gminy Stalowa Wola”, opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowej Woli w dniu 27 września 2016 r. którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, zgodnie z art. 138g ustawy Pzp., została wybrana w dniu 29 września 2016 r. oferta złożona przez Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8 na kwotę 132.838,40 zł brutto. Wybrana oferta z najniższą ceną (kryterium wyboru ofert - cena 100 %), która spełnia wszystkie warunki określone w ogłoszeniu o zamówieniu.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1. Poczta Polska S.A.
Ul. Rodziny Hiszpańskich 8
00-940 Warszawa
100,00 100,00
 
 
 
 
 
Generuj PDF
Utrzymanie czystości poprzez mycie, czyszczenie i sprzątanie wiat przystankowych na terenie Gminy Stalowa Wola do końca 2017 r.
OKZ – V.271.15.2017                                                            Stalowa Wola, 27 marca  2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Utrzymanie czystości poprzez mycie, czyszczenie i sprzątanie wiat przystankowych na terenie Gminy Stalowa Wola do końca 2017 r. wybrana została w dniu 27 marca 2017 r., oferta wykonawcy Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola.
Kryterium wyboru ofert była cena oraz czas reakcji. Wyżej wymieniony wykonawca złożył jako jedyny ofertę na kwotę 34.501,50 zł brutto oraz oświadczył, że czas mycia całej od czasu zgłoszenia będzie wynosił 24 godziny, czyszczenie 1 m2 powierzchni wiaty przystankowej z zabrudzeń będzie następować w ciągu 24 godzi oraz czas jednorazowego sprzątania wiaty od czasu zgłoszenia będzie wynosił 12 godzin.
 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz czasu reakcji, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium czas mycia całej wiaty Liczba punktów w kryterium czyszczenie 1 m2 powierzchni wiaty. Liczba punktów w kryterium czas jednorazowego sprzątania wiaty. Łączna liczba punktów
1. Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.
ul. Komunalna 1
37-450 Stalowa Wola
60,00 10,00 15,00 15,00 100,00
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert;
        Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a) ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w niezwłocznie, tzn., przed upływem terminów o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2  ustawy Pzp.
 
Generuj PDF
Budowa ul. Szkolnej – II etap.
OKZ – V.271.7.2017                                                                 Stalowa Wola, 28 marca 2017 r.
 
                                   UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
 
Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art.93 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2015 r., poz. 2164), unieważnia postępowanie, pn. „Budowa ul. Szkolnej – II etap.” Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację do ceny najkorzystniejszej oferty.
Generuj PDF
Utrzymanie, dostawa i instalacja oznakowania drogowego pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie i utrzymanie oznakowania poziomego na drogach gminnych i wewnętrznych Gminy Stalowa Wola w latach 2017 – 2018
OKZ – V.271.09.2017                                                                         Stalowa Wola, 4 kwietnia 2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 

          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Utrzymanie, dostawa i instalacja oznakowania drogowego pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie i utrzymanie oznakowania poziomego na drogach gminnych i wewnętrznych Gminy Stalowa Wola w latach 2017-2018” wybrana została w dniu 4 kwietnia 2017 r., oferta wykonawcy DROMECH Oznakowanie Dróg Łopucka Płaza Spółka Jawna z siedzibą w Nisku przy ul. Nowej 99.
Kryterium wyboru ofert była cena, okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia oraz termin montażu. Wyżej wymieniony wykonawca złożył jako jedyny ofertę na kwotę 324.535,50 zł brutto oraz oświadczył, że okres gwarancji i rękojmi na znaki i urządzenia bezpieczeństwa wynosić będzie 5 lat; okres gwarancji i rękojmi na malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (łącznie z P10,P11) wynosić będzie 12 miesięcy; termin montażu, usunięcia usterki, oznakowania (montaż znaków A7 i B20) wynosić będzie 2 godziny; termin montażu, usunięcia usterki, oznakowania (inne znaki do 7 sztuk) wynosić będzie 7 godzin; termin montażu, usunięcia usterki, oznakowania (inne znaki powyżej 7 sztuk) wynosić będzie 11 godzin.
 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny okresu gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia oraz terminu montażu, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi na znaki i urządzenia bezpieczeństwa Liczba punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi na malowanie i odnawianie oznakowania poziomego. Liczba punktów w kryterium termin montażu, usunięcia usterki, oznakowania (montaż znaków A7 i B20). Liczba punktów w kryterium termin montażu, usunięcia usterki, oznakowania (inne znaki do 7 sztuk) Liczba punktów w kryterium termin montażu, usunięcia usterki, oznakowania (inne znaki powyżej 7 sztuk) Łączna liczba punktów
1. DROMECH Oznakowanie Dróg Łopucka Płaza Spółka Jawna
ul. Nowa 99
37-400 Nisko
60,00 5,00 5,00 10,00 10,00 10,00 100,00
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert;
        Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a) ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w niezwłocznie, tzn., przed upływem terminów o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2  ustawy Pzp.
 
Generuj PDF
Opracowanie projektów budowlanych budowy miejsc postojowych przy ul. Metalowców 7 i 9, 17 oraz rewitalizacji terenów przyblokowych w rejonie ul. Dmowskiego 8A w Stalowej Woli
OKZ – V.271.4.2017                                                                          Stalowa Wola, 04 kwietnia  2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia   29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Opracowanie projektów budowlanych budowy miejsc postojowych przy ul. Metalowców 7 i 9, 17 oraz rewitalizacji terenów przyblokowych w rejonie ul. Dmowskiego 8A w Stalowej Woli”  wybrana została w dniu 04 kwietnia  2017 r., oferta Wykonawcy:
dla I części zamówienia : BUDOFROM mgr inż. Marek Froń Pracownia Projektowa
37-450 Stalowa Wola Al. Jana Pawła II 58/32;
dla II części zamówienia : BUDOFROM mgr inż. Marek Froń Pracownia Projektowa
37-450 Stalowa Wola Al. Jana Pawła II 58/32;
dla III części zamówienia : BUDOFROM mgr inż. Marek Froń Pracownia Projektowa
37-450 Stalowa Wola Al. Jana Pawła II 58/32.
Kryterium oceny ofert stanowiły: cena oraz termin realizacji zamówienia (skrócenia terminu).
Wyżej wymieniony Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę brutto: 
Dla części I zamówienia: 9 840,00 zł
Dla części II zamówienia: 6 150,00 zł
Dla części III zamówienia: 8 610,00 zł                           
Ponadto oświadczył, iż wykona zamówienie w 46 dni od daty podpisania umowy ( skrócenie terminu wykonania zamówienia o 14 dni) w odniesieniu do części I, II i III zamówienia.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły niżej wymienione podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie wskazanych kryteriów oceny następującą punktację:
Nr części zamówienia Liczba punktów w kryterium BUDOFROM
mgr inż. Marek Froń Pracownia Projektowa
37-450 Stalowa Wola Al. Jana Pawła II 58/32
ECO-ART
Luiza Kałuska Architektura, Wnętrza, Krajobraz ul. Cybisa 10/9,
 02-784 Warszawa
Firma Handlowo-Usługowa REMAPOL Grzegorz Kalita
31-764 Kraków
ul. Wielkie Pola 7
 
Biuro Usług Budowlanych Andrzej Głąb Al. Jana Pawła II 25a/ 812 37-450 Stalowa Wola
I cena 56,40 60 15,61 35,25
termin 40 20 0 40
Suma punktów 96,40 80 15,61 75,25
II cena 60 39,87 15,15 31,58
termin 40 20 0 40
Suma punktów 100 59,87 15,15 71,58
III cena 60 51,10 22,46 35,60
termin 40 20 0 40
Suma punktów 100 71,10 22,46 75,60
 
  Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił oferty żadnego wykonawcy oraz nie wykluczył żadnego wykonawcy.   
         Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
Generuj PDF
Cyfryzacja jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola poprzez rozszerzenie e-usług publicznych
OKZ-V.271.2.2017                                                                Stalowa Wola, 28 kwietnia 2017 r.
 

 
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dla części IV
 
       Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 oraz 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2015 r., poz. 2164), zwanej dalej ustawą Pzp  unieważnia postępowanie w zakresie części IV zamówienia, pn.: Cyfryzacja jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola poprzez rozszerzenie e-usług publicznych, dotyczącej dostawy systemu zasilania awaryjnego UPS oraz szaf teleinformatycznych typu rack 19”prowadzone  w ramach Projektu cyfryzacji jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola poprzez rozszerzenie e-usług publicznych”. RPO WP 2014-2020, Oś Priorytetowa II Cyfrowe Podkarpackie, Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług
z  uwagi na fakt wystąpienia niemożliwej do usunięcia wady uniemożliwiającej zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, tj. okoliczność upływu terminu wykonania zamówienia zadeklarowanego  przez Wykonawców (25.04.2017 r)  Z uwagi na fakt, iż termin wykonania zamówienia stanowił jednocześnie kryterium oceny ofert, jego zmiana stanowi istotną zmianę  umowy, która nie została przewidziana  na podstawie art.144 ust 1. Pzp, tym samym  zawarcie jej z innym terminem wykonania nie jest możliwe.
Ponadto cena oferty wybranej jako najkorzystniejsza i tak przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a brak jest możliwości zwiększenia kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
 
 

OKZ – V.271.2.2017                                                                                Stalowa Wola, 17 maja 2017 r.
 
 
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY dla części I
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Cyfryzacja jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola poprzez rozszerzenie e-usług publicznych –  cześć I - Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-usług publicznych w Gminie Stalowa Wola – dostawa, montaż, uruchomienie  i konfiguracja urządzeń sieciowych, serwerowych i oprogramowania w Gminie  Stalowa Wola wybrana została w dniu 17 maja  2017 r. oferta Wykonawcy:
NIVER  SP ZOO SPK ul. Tuwima 97, 90-031 Łódź
Kryterium oceny ofert stanowiły: cena, okres gwarancji   i rękojmi, ujednolicenie oferowanego sprzętu dla obszaru serwerowego, opieka serwisowa.
Wyżej wymieniony Wykonawca, jako jedyny złożył ofertę na wykonanie w/w zadania na kwotę brutto: 1 234 339,44 zł. Ponadto Wykonawca udzielił 5 letniego okresu gwarancji
i rękojmi, zaoferował ujednolicenie sprzętu dla obszaru serwerowego oraz zapewnił serwis na dostarczone urządzenia przez podmiot posiadający certyfikat jakości ISO9001, uzyskując
w ogólnej ocenie oferty 80 punków.
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
okres gwarancji
 i rękojmi
Liczba punktów
w kryterium
ujednolicenie sprzętu dla obszaru serwerowego
Liczba punktów
w kryterium
opieka serwisowa
Łączna liczba punktów
1. NIVER  SP ZOO SPK ul. Tuwima 97, 90-031 Łódź
 
60 0 15 5 80
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert.
        Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta niezwłocznie, tzn., przed upływem terminów o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1  ustawy Pzp.
 
OKZ – V.271.2.2017                                                                                Stalowa Wola, 18 maja 2017 r.
 
 
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY- dla części II
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Cyfryzacja jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola poprzez rozszerzenie e-usług publicznych –  cześć II - Dostawa, montaż i uruchomienie  komputerów niezbędnych do funkcjonowania e-usługpublicznych w Gminie Stalowa Wola wybrana została w dniu 18 maja  2017 r. oferta Wykonawcy:
Konsorcjum firm:
World IT sp. z o.o. ul. Rzymska 28 03-976 Warszawa - Lider
Impact IT Sp. z o.o. ul. Siedlanowskiego 3, 37-450 Stalowa Wola - Partner
 
Kryterium oceny ofert stanowiły: cena, okres gwarancji   i rękojmi, serwis ( czas usunięcia usterki od przyjęcia zgłoszenia).
Wyżej wymieniony Wykonawca, jako jedyny złożył ofertę na wykonanie w/w zadania na kwotę brutto: 196 800 zł. Ponadto Wykonawca udzielił 5 letniego okresu gwarancji i rękojmi, oraz zapewnił usunięcie usterek w terminie 3 dni od daty przyjęcia zgłoszenia, uzyskując w ogólnej ocenie oferty 80 punków.
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
okres gwarancji
 i rękojmi
Liczba punktów
w kryterium
serwis
Łączna liczba punktów
1. Konsorcjum firm:
World IT sp. z o.o.
ul. Rzymska 28 03-976 Warszawa - Lider

Impact IT Sp. z o.o.
 ul. Siedlanowskiego 3, 37-450 Stalowa Wola -Partner
60 0 20 80
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert.
        Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta niezwłocznie, tzn., przed upływem terminów o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1  ustawy Pzp.
 


 
Generuj PDF
Budowa parkingu przy ul. Siedlanowskiego 10 w Stalowej Woli
OKZ – V.271.5.2017                                                                             Stalowa Wola, 10 marca 2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa parkingu przy ul. Siedlanowskiego 10 w Stalowej Woli” wybrana została w dniu 10 marca 2017 r., oferta Wykonawcy: Konsorcjum :
ADMA Zakład Remontowo – Budowlany Marian Adamczyk ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów – Lider Konsorcjum
Przedsiębiorstwo Budowlano – Inżynieryjne „ADMA” Sp. z o.o.  ul. Kościuszki 68, 28 – 200 Staszów – Partner Konsorcjum.
Kryterium oceny ofert stanowiły: cena, termin wykonania zamówienia oraz okres gwarancji   i rękojmi. Wyżej wymieniony Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę brutto:                            147 444,74 zł . Ponadto oświadczył, iż wykona zamówienie w terminie do dnia 10.05.2017 r.  i udzielił 10 letniego okresu gwarancji i rękojmi.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły niżej wymienione podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie wskazanych kryteriów oceny następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
termin wykonania
Liczba punktów
w kryterium
okres gwarancji
 i rękojmi
Łączna liczba punktów
1. Konsorcjum:
ADMA – Zakład Remontowo-Budowlany Marian Adamczyk ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów-Lider
Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „ADMA” Sp. z o.o.ul. Kościuszki 68; 28-200 Staszów – Partner
49,82 20 20 89,92
2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „PRIMA-BUD” inż. Andrzej Sobczyk, 27-600 Sandomierz ul. Wiśniowa 5A 60 20 4 84
3. „PROFFIKOP” Mariusz Krawiec, 37-450 Stalowa Wola, ul. Popiełuszki 36/16 42,68 20 20 82,68
4 Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna  Bruk-Mar Łukasz Marut, Cisów Las 5a, 37-433 Bojanów 49,26 20 20 89,26
5 Firma Budowlana „ REM-BUD-I” Bronisław Drąg Spółka Jawna, Al. Jana Pawła II 60 B, 37-450 Stalowa Wola 32,72 20 20 72,72
  Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił oferty żadnego wykonawcy oraz nie wykluczył żadnego wykonawcy.   
         Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Generuj PDF
Przebudowa drogi gminnej nr G100911R ul. Lipowej w Stalowej Woli
OKZ – V.271.4.2017                                                                           Stalowa Wola, 11 kwietnia 2017 r.
 
 
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „ Przebudowa drogi gminnej nr G 100911R ul. Lipowej w Stalowej  Woli ” wybrana została w dniu 11 kwietnia 2017 r., oferta Wykonawcy:
Konsorcjum
PBI Infrastruktura S.A. ul. Kolejowa 10 E, 23-200 Kraśnik – Lider
PBI WMB Sp. z o.o. ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz - Partner
Kryterium oceny ofert stanowiły: cena, okres gwarancji   i rękojmi, jakość materiałów.
 Wyżej wymieniony Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę brutto:                            3 873 709,63 zł . Ponadto udzielił 8 letniego okresu gwarancji i rękojmi i oświadczył, iż zamówienie wykona przy użyciu materiałów: rury PP Dn 800,500,200 SN 16, rury PEHD 1130/1000 SN8 oraz warstwy bitumiczne dla konstrukcji jezdni: SMA 5 cm, AC 8 cm, AC22P 12 cm.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły niżej wymienione podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie wskazanych kryteriów oceny następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
okres gwarancji
 i rękojmi
Liczba punktów
w kryterium
jakość materiałów
Łączna liczba punktów
1. Polimex Mostostal S.A. Al. Jana Pawła II 12 00-124 Warszawa Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
2. STARBAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
3. SKANSKA S.A. ul. Gen. Józefa Zajączka 9 01-518 Warszawa 53,29 33 7 93,29
4. Konsorcjum
PBI Infrastruktura S.A. ul. Kolejowa 10 E, 23-200 Kraśnik – Lider
PBI WMB Sp. z o.o. ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz -Partner
60 33 5 98
 
Zamawiający w toku postępowania  odrzucił ofertę STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10,
 05-800 Pruszków natomiast  nie wykluczył żadnego wykonawcy.  
W postępowaniu została również odrzucona oferta złożona przez Polimex Mostostal S.A. al. Jana Pawła II 12 00-124 Warszawa . Oferta złożona w postępowaniu nie nosi znamion dokumentu, w tym formularza ofertowego i załączników przewidzianych w SIWZ przedmiotowego postępowania, ( puste kartki formatu A4). 

         Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
 
 

 
 
Generuj PDF
Poprawa dostępności do usług społecznych poprzez rozbudowę i przebudowę budynku MOPS w Stalowej Woli
OKZ – V.271.6.2017                                                              Stalowa Wola, 22 marca 2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Poprawa dostępności do usług społecznych poprzez rozbudowę i przebudowę budynku MOPS w Stalowej Woli - Dostawa mebli i wyposażenia do budynku MOPS w Stalowej Woli wybrana została w dniu 22 marca 2017 r., oferta wykonawcy WOKA – BUD Wojciech Sepko, ul. Jastrzębia 12, 16-020 Czarna Białostocka. Kryterium wyboru ofert była cena oraz okres na który udzielona będzie gwarancja i rękojmia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 288 078,41 zł brutto oraz oświadczył, iż udzieli gwarancji i rękojmi na 10 lat. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, oraz gwarancji i rękojmi następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancja i rękojmia Łączna liczba punktów
1. Elmar Anna Karnas
ul. 3 – go Maja 1/3
36-030 Błażowa
 
36,65
 
40
 
76,65
2. WOKA – BUD Wojciech Sepko, ul. Jastrzębia 12, 16-020 Czarna Białostocka  
60
 
40
 
100
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert;
 • Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

OKZ – V.271.6.2017                                                              Stalowa Wola, 3 kwietnia 2017 r.
 
 
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust 1 pkt 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych unieważnia postępowanie pn.  „Poprawa dostępności do usług społecznych poprzez rozbudowę i przebudowę budynku MOPS w Stalowej Woli - Dostawa mebli i wyposażenia do budynku MOPS w Stalowej Woli. Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający nie zamieścił informacji odpowiednio w SIWZ i Ogłoszeniu o żądaniu dokumentów wskazujących na jakość zamawianego sprzętu. W dokumencie – Zestawienie mebli – MOPS znalazły się zapisy żądające m. in. atestów i certyfikatów potwierdzających spełnienie norm czy też wzornika proponowanych wykończeni tkaniny.  Powyższe informacje zamieszczone zostały jedynie w części technicznej dokumentacji przetargowej. Powyższe działanie narusza art. 36 oraz 41 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jak również wprowadza w błąd Wykonawców naruszając art. 7 ust 1 ustawy PZP. Postępowanie zostanie niezwłocznie powtórzone.
Generuj PDF
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania: „Budowa łącznika drogowego wraz z przebudową drogi gminnej ul. Solidarności” realizowanego w ramach projektu: „Lepsza dostępność transportowa w ruchu drogowym na terenie Gminy Stalowa Wola poprzez stworzenie bezkolizyjnego dojazdu do kolejowego dworca pasażerskiego zlokalizowanego w sieci TEN-T”
OKZ – V.271.71.2016                                            Stalowa Wola, 24 kwietnia  2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania: „Budowa łącznika drogowego wraz z przebudową drogi gminnej ul. Solidarności” realizowanego w ramach projektu: „Lepsza dostępność transportowa w ruchu drogowym na terenie Gminy Stalowa Wola poprzez stworzenie bezkolizyjnego dojazdu do kolejowego dworca pasażerskiego zlokalizowanego w sieci TEN-T wybrana została w dniu 24 kwietnia 2017 r., oferta wykonawcy BICO GROUP Tomasz Przybylski z siedzibą w Warszawie przy  ul. Staniewickiej 1 lok 2.
Kryterium wyboru ofert była cena, ilość pobytów w tygodniu przedstawiciela wykonawcy oraz doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę nie podlegającą odrzuceniu na kwotę 324.502,29 zł brutto, ponadto zadeklarował ilość pobytów w tygodniu przedstawiciela wykonawcy w liczbie 6.
 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, ilości pobytów w tygodniu przedstawiciela wykonawcy oraz doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium ilość pobytów w tygodniu przedstawiciela wykonawcy. Liczba punktów w kryterium doświadczenie Inżyniera kontraktu Liczba punktów w kryterium doświadczenie inspektor spec. drogowa Liczba punktów w kryterium doświadczenie inspektor spec. mostowa Liczba punktów w kryterium doświadczenie inspektor spec.. kolejowa Liczba punktów w kryterium doświadczenie inspektor spec. elektryczna Liczba punktów w kryterium doświadczenie inspektor spec. instalacyjna Łączna liczba punktów
1. BICO GROUP Tomasz Przybylski, ul. Staniewicka 1 lok 2, 03-310 Warszawa 53,25 20,00 10,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 93,25
2. Promost Consulting sp. z o. o. sp. k., ul. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty 4, 35-307 Rzeszów 52,42 20,00 10,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 92,42
3. ZDI Sp. z o. o.
 ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość
60,00 10,00 10,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 89,00
4. Konsorcjum firm: Budmax Spółka Cywilna, ul. Słoneczna 47, 38-120 Czudec – lider konsorcjum, Arkadis Spółka Cywilna, M. przedmieście czudeckie 439, 38-120 Czudec –  partner konsorcjum Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
5. Firma Inżynierska ARCUS Jerzy Bajer, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 17i/37,
31-234 Kraków
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania odrzucił oferty Wykonawców:
 • Konsorcjum firm: Budmax Spółka Cywilna, ul. Słoneczna 47, 38-120 Czudec – lider konsorcjum, Arkadis Spółka Cywilna, M. przedmieście czudeckie 439, 38-120 Czudec –  partner konsorcjum          
 • Firma Inżynierska ARCUS Jerzy Bajer, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 17i/37, Kraków.
O czym poinformował wykonawców w zgodzie z art. 92 ust 1 pkt 3 ustawy PZP podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
 
 
Generuj PDF
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. Kompleksowa termomodernizacja obiektów MOSiR w Stalowej Woli
OKZ – V.271.3.2017                                                              Stalowa Wola, 28 marca 2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. Kompleksowa termomodernizacja obiektów MOSiR w Stalowej Woli wybrana została w dniu 28 marca 2017 r., oferta wykonawcy BICO GROUP Tomasz Przybylski, ul. Staniewicka 1/2, 03-310 Warszawa. Kryterium wyboru ofert była cena oraz doświadczenie kadry. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 128 220,12 zł brutto oraz oświadczył, iż jego kadra którą będzie dysponować wykonała 5 zadań podobnych do przedmiotu zamówienia.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, oraz doświadczenia kadry następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium doświadczenie kadry Łączna liczba punktów
1. LABOR Sp. z o. o., ul. Jastrzębia 4, 35-207 Rzeszów  
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
2. Promost Consulting sp. z o. o. sp. k., ul. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty 4, 35-307 Rzeszów,  
51,43
 
40
 
91,43
3. Budmax Spółka Cywilna, ul. Słoneczna 47, 38-120 Czudec  
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
4. BICO GROUP Tomasz Przybylski, ul. Staniewicka 1 lok 2, 03-310 Warszawa  
60
 
40
 
100
5. ZDI Sp. z o. o. ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość  
28,43
 
40
 
68,43
6. Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiorek, 25-112 Kielce, ul. Wapiennikowa 19A,  
56,20
 
40
 
96,20
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania odrzucił oferty Wykonawców:
- LABOR Sp. z o. o., ul. Jastrzębia 4, 35-207 Rzeszów,
- Budmax Spółka Cywilna, ul. Słoneczna 47, 38-120 Czudec
O czym poinformował wykonawców w zgodzie z art. 92 ust 1 pkt 3 ustawy PZP podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 • Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
 
 
Generuj PDF
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby placówek wsparcia dziennego w Stalowej Woli – dostawa wyposażenia.
OKZ – V.271.66.2016                                                                                Stalowa Wola, 3 kwietnia 2017 r.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby placówek wsparcia dziennego w Stalowej Woli – dostawa wyposażenia” dla części I zamówienia wybrana została w dniu 3 kwietnia 2017 r., oferta wykonawcy PHPU ZUBER Andrzej Zuber z siedzibą  przy ul. Krakowskiej 29C we Wrocławiu.   
           Kryterium wyboru ofert była cena, termin wykonania zamówienia oraz okres gwarancji. Wyżej wymieniony wykonawca złożył ofertę na kwotę 98.254,20 zł brutto oraz oświadczył, iż wykona zamówienie w terminie do dnia 21.07.2017 roku, oraz udzieli gwarancji i rękojmi na okres 10 lat.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część I zamówienia oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz terminu wykonania zamówienia oraz okresu gwarancji i rękojmi, następującą punktację:
 
Nr. oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium termin wykonania zamówienia Liczba punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi Łączna liczba punktów
1. FHU Annex Wiesław Stanuszek
Ul. Braci Żmudów 35 B
33-100 Tarnów
44,68 20,00 4,00 68,68
2. Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne AKMA Zbigniew Podstawski ul. Długa 43
 33-132 Niedomice
60,00 20,00 4,00 84,00
3. PB Tenders Jakub Pawulski ul. A. Grzymały – Siedleckiego  4/25
 85-868 Bydgoszcz
49,64 20,00 20,00 89,64
4. BENER Michał Benka
 ul. Wileńska 59b/15
 80-215 Gdańsk
46,07 20,00 20,00 86,07
5. PHPU ZUBER, Andrzej Zuber ul. Krakowska 29C
 50-424 Wrocław
50,51 20,00 20,00 90,51
6. Elmar Anna Karnas
ul. 3-go Maja 1/3
 36-030 Błażowa
46,43 20,00 8,00 74,43
7. Biuro Techniczno-Handlowe Marcin Liminowicz
Os. Wichrowe Wzgórze 11/118
61-674 Poznań
37,63 20,00 20,00 77,63
 
 
 
 
OKZ– V.271.66.2016                                    Stalowa Wola, dnia 3 kwietnia 2017 r,
 
 
                         ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA    
 
       Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zawiadamia iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby placówek   wsparcia   dziennego   w   Stalowej  Woli – dostawa wyposażenia,   zostało  w  dniu
3 kwietnia 2017 r., unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp., dla części II  i IV  ze względu na fakt nie złożenia żadnej oferty.
 
OKZ – V.271.66.2016                                                  Stalowa Wola, 28 kwietnia 2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby placówek wsparcia dziennego w Stalowej Woli – dostawa wyposażenia” dla części III zamówienia wybrana została w dniu 28 kwietnia 2017 r., oferta wykonawcy PHPU ZUBER Andrzej Zuber z siedzibą  przy ul. Krakowskiej 29C we Wrocławiu.   
           Kryterium wyboru ofert była cena, termin wykonania zamówienia oraz okres gwarancji. Wyżej wymieniony wykonawca złożył ofertę na kwotę 48.703,08 zł brutto oraz oświadczył, iż wykona zamówienie w terminie do dnia 24.11.2017 roku, oraz udzieli gwarancji i rękojmi na okres 10 lat.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część III zamówienia oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz terminu wykonania zamówienia oraz okresu gwarancji i rękojmi, następującą punktację:
 
Nr. oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium termin wykonania zamówienia Liczba punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi Łączna liczba punktów
1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne AKMA Zbigniew Podstawski ul. Długa 43
 33-132 Niedomice
60,00 20,00 4,00 84,00
2. PB Tenders Jakub Pawulski ul. A. Grzymały – Siedleckiego  4/25
 85-868 Bydgoszcz
52,95 20,00 20,00 92,95
3. BENER Michał Benka
 ul. Wileńska 59b/15
 80-215 Gdańsk
39,99 20,00 20,00 79,99
4. PHPU ZUBER, Andrzej Zuber ul. Krakowska 29C
 50-424 Wrocław
53,88 20,00 20,00 93,88
5. Elmar Anna Karnas
ul. 3-go Maja 1/3
 36-030 Błażowa
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
6. Biuro Techniczno-Handlowe Marcin Liminowicz
Os. Wichrowe Wzgórze 11/118
61-674 Poznań
42,56 20,00 20,00 82,56
Generuj PDF
Opracowanie projektu rozbudowy ulicy Sandomierskiej w Stalowej Woli.
OKZ-V.271.1.2017                                                                              Stalowa Wola, 25 stycznia 2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
       Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2015 r., poz. 2164), zwanej dalej ustawą Pzp,  unieważnia postępowanie  pn.: Opracowanie projektu rozbudowy ulicy Sandomierskiej w Stalowej Woli, z  uwagi na fakt, iż w w/w postępowaniu nie złożono żadnej oferty.
 
 
Generuj PDF
Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby wydziałów Urzędu Miasta Stalowej Woli
OKZ – V.271.62.2016                                                  Stalowa Wola, 19 stycznia 2017 r.
 
                                    UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
 
Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art.93 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2015 r., poz. 2164), unieważnia postępowanie, pn. „Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby wydziałów Urzędu Miasta Stalowej Wolize względu na brak złożonych ofert na powyższe zamówienie.
 
Generuj PDF
Kompleksowa termomodernizacja obiektów MOSiR w Stalowej Woli
OKZ – V.271.68.2016                                                  Stalowa Wola, 6 lutego 2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów MOSiR w Stalowej Woli” wybrana została w dniu 6 lutego 2017 r., oferta wykonawcy Skorut Systemy Solarne Sp. z o. o., ul. Wybickiego 71, 32-400 Myślenice. Kryterium wyboru ofert była cena oraz okres na który udzielona będzie gwarancja i rękojmia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 9 318 632,52 zł brutto oraz udzieli gwarancji i rękojmi na 5 lat (60 miesięcy).
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz gwarancji i rękojmi następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancja i rękojmia Łączna liczba punktów
1. Skorut Systemy Solarne
Sp. z o. o.
ul. Wybickiego 71,
32-400 Myślenice
 
60
 
40
 
100
2. Przedsiębiorstwo Budowlane „Rystal-Bud” Sp. z o. o., ul. Piwowarska 25,
25-561 Kielce
 
57,15
 
40
 
97,15
3. Energia Polska S.A.
ul. Emilii Plater 53,
00-113 Warszawa
 
53,23
 
40
 
93,23
4. Tokbud Tomasz Karaś
ul. Kruczkowskiego 42
21-040 Świdnik
 
50,91
 
40
 
90,91
5. Przedsiębiorstwo instalacyjno – Budowlane BCJ A. Błyskal, J. Cygan, J. Janiec Spółka Jawna,
ul. Piekarska 12,
39-400 Tarnobrzeg
 
52,46
 
40
 
92,46
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert;
 • Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Generuj PDF
„Budowa łącznika drogowego wraz z przebudową drogi gminnej ul. Solidarności realizowanego w ramach projektu: „Lepsza dostępność transportowa w ruchu drogowym na terenie Gminy Stalowa Wola poprzez stworzenie bezkolizyjnego dojazdu do kolejowego dworca pasażerskiego zlokalizowanego w sieci TEN-T”
OKZ – V.271.63.2016                                                  Stalowa Wola, 3 kwietnia 2017 r.
 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa łącznika drogowego wraz z przebudową drogi gminnej ul. Solidarności” realizowanego w ramach projektu Lepsza dostępność transportowa w ruchu drogowym na terenie Gminy Stalowa Wola poprzez stworzenie bezkolizyjnego dojazdu do kolejowego dworca pasażerskiego zlokalizowanego w sieci TEN-T” wybrana została w dniu 3 kwietnia 2017 r., oferta wykonawcy Konsorcjum firm: Lider Konsorcjum - INTOP Tarnobrzeg Sp. z o. o.  ul. Sienkiewicza 145 M, 39-400 Tarnobrzeg oraz Partner Konsorcjum – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów.   
           Kryterium wyboru ofert była cena, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji oraz kryterium jakościowe. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 25.629.257,83 zł brutto. Ponadto wykonawca oświadczył że udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 96 miesięcy (8 lat), wykona zamówienie w terminie do dnia 1.08.2018 roku, oraz że podczas realizacji zamówienia zostaną użyte rury kanalizacji deszczowej typu GRP SN 20.000.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, okresu gwarancji,  terminu wykonania zamówienia oraz kryterium jakościowego następującą punktację:
 
Nr. oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium termin wykonania zamówienia Liczba punktów w kryterium jakościowym Liczba punktów w kryterium okres gwarancji Łączna liczba punktów
1. Konsorcjum firm: Lider Konsorcjum – Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „IMB-Podbeskidzie” Sp. z o. o.
 ul. Górny Bór 31a,
 43-430 Skoczów,
 Partner konsorcjum – Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o. o., ul. Rejtana 6,
35-310 Rzeszów
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
2. Budimex S.A.
ul. Stawki 40
 01-040 Warszawa
57,58 10,00 2,00 30,00 99,58
3. Konsorcjum firm: Lider Konsorcjum - INTOP Tarnobrzeg Sp. z o. o.
ul. Sienkiewicza 145 M
 39-400 Tarnobrzeg,
Partner Konsorcjum – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., ul. Krańcowa 7
21-100 Lubartów
58,00 10,00 2,00 30,00 100,00
4. Konsorcjum firm: Lider – Pbi Infrastruktura S.A.
 ul. Kolejowa 10E
23-200 Kraśnik
Partner – Pbi WMB Sp. z o. o., ul. Błonie 8
 27-600 Sandomierz
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Generuj PDF
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. Kompleksowa termomodernizacja obiektów MOSiR w Stalowej Woli
OKZ-V.271.67.2016                                                                 Stalowa Wola, 3 stycznia 2017 r.
 
 
WSZYSCY OFERENCI
 
 
             Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 146 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2015 r., poz. 2164), unieważnia postępowanie, pn.Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. Kompleksowa termomodernizacja obiektów MOSiR w Stalowej Woli. Zamawiający nie dokonał otwarcia jednej ze złożonych ofert. Komisja przetargowa otrzymała ofertę dnia 2 stycznia 2017 r. zarejestrowaną i prawidłowo złożoną dnia 29 grudnia 2016 roku. W związku z powyższym rozstrzygnięcie przetargu z pominięciem prawidłowo złożonej oferty było by naruszeniem fundamentalnych zasad ustawy – zasady jawności postępowania i równego traktowania wykonawców. Postępowanie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą a umowa zawarta w wyniku takiego postępowania podlegałaby unieważnieniu na mocy art. 146 ust 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Postępowanie zostanie niezwłocznie powtórzone po dopełnieniu wszystkich niezbędnych formalności.
 
 
Generuj PDF
Poprawa dostępności do usług społecznych poprzez rozbudowę i przebudowę budynku MOPS w Stalowej Woli
OKZ – V.271.64.2016                                                  Stalowa Wola, 19 stycznia 2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Poprawa dostępności do usług społecznych poprzez rozbudowę i przebudowę budynku MOPS w Stalowej Woli” wybrana została dla części pierwszej zamówienia w dniu 19 stycznia 2017 r., oferta wykonawcy Zakład Remontowo – Budowlany Roman Olszowy, ul. Szkolna 55, 36-147 Kosowy.
Kryterium wyboru ofert była cena, termin wykonania zamówienia oraz okres na który udzielona będzie gwarancja i rękojmia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 5 380 543,17 zł brutto oraz oświadczył, iż zobowiązuje się do wykonania zamówienia w terminie do dnia 3 stycznia 2018 r. i udzieli gwarancji i rękojmi na 10 lat.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz terminu wykonania zamówienia, oraz gwarancji i rękojmi następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium termin wykonania zamówienia Liczba punktów w kryterium gwarancja i rękojmia Łączna liczba punktów
1. Zakład Remontowo Budowlany Roman Olszowy, ul.  Szkolna 55, 36-147 Kosowy  
53,35
 
 
20
 
 
20
 
 
93,35
 
2. Firma Budowlana REM-BUD-I Bronisław Drąg Sp. J. 37-450 Stalowa Wola, Al. Jana Pawła II 60B  
60
 
20
 
12
 
92
3. TT-Bruk Tadeusz Tupaj
ul. Centralna 27
36-051 Górno
 
51,96
 
20
 
20
 
91,96
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert;
 • Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Jednocześnie Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art.93 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2015 r., poz. 2164), unieważnia postępowanie, pn. „Poprawa dostępności do usług społecznych poprzez rozbudowę i przebudowę budynku MOPS w Stalowej Woli” w części 2 zamówienia ze względu na brak złożonych ofert dla tej części zamówienia. Informujemy, iż postępowanie będzie niezwłocznie powtórzone.
 
Generuj PDF
System zasilania awaryjnego i montaż szaf rack 19” w serwerowni
OKZ-V.271.65.2016                                                                Stalowa Wola, 28 grudnia 2016 r.
 
 
 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
ORAZ
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


 
 
       Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 93 ust. 1 pkt 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2015 r., poz. 2164), zwanej dalej ustawą Pzp  unieważnia postępowanie, pn.: System zasilania awaryjnego i montaż szaf rack 19” w serwerowni,  prowadzone  w ramach Projektu cyfryzacji jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola poprzez rozszerzenie e-usług publicznych”. RPO WP 2014-2020, Oś Priorytetowa II Cyfrowe Podkarpackie, Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług.
Z uwagi na fakt, iż nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca , że przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym,  czego nie można było wcześniej przewidzieć.
Przedmiot zamówienia nie został określony analogicznie z zapisami wniosku i umowy o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej, pn.: Projekt cyfryzacji jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola poprzez rozszerzenie e-usług publicznych”. RPO WP 2014-2020, Oś Priorytetowa II Cyfrowe Podkarpackie, Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług – Umowa nr RPPK.02.01.00-18-0035/16-00 z dnia 07-10-2016 r., co skutkuje niekwalifikowalnością wydatków i zagrożone jest utratą dofinansowania w tym zakresie. Sfinalizowania zamówienia więc zagrożone jest utratą dofinansowania, wskazywałoby na niegospodarność i przez to nie leży w interesie publicznym.
Gmina Stalowa Wola w budżecie nie posiada środków własnych, które mogłaby przeznaczyć na ten cel, aby sfinansować przedsięwzięcie, w związku z powyższym zachodzi konieczność unieważnienia postępowania i ponownego jego ogłoszenia.
Ponadto cena oferty wybranej jako najkorzystniejsza i tak przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a brak jest możliwości zwiększenia kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.


OKZ – V.271.65.2016                                                                           Stalowa Wola, 27 grudnia 2016 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „System zasilania awaryjnego i montaż szaf rack 19” w serwerowni” w dniu 27 grudnia 2016 r., jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy ANMARO Sp. z o.o. ul. Na Skały 1b  35 – 321 Rzeszów.
Kryteria oceny ofert stanowiły: cena, termin wykonania zamówienia oraz okres gwarancji  i rękojmi. Wyżej wymieniony Wykonawca złożył ofertę na kwotę  82 902,00 zł  brutto. Ponadto oświadczył, iż wykona zamówienie w terminie do dnia 25.04.2017 r. i udzielił 6 letniego okresu gwarancji i rękojmi, uzyskując łącznie 100  punktów.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, terminu wykonania zamówienia oraz okresu udzielonej gwarancji i rękojmi następującą punktację:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
termin wykonania
Liczba punktów
w kryterium
okres gwarancji
 i rękojmi
Łączna liczba punktów
1 AG IT PROJECT S.C.
Osowno 23
21-345 Borki
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
2 P.I.W. Camco Sp. z o.o.
Ul.światowida 47B/22
03-144 Warszawa
51,38 30 10 91,38
3 ITwares Sp. z o.o.
Nowa Wola
Ul. Magnolii 1E/1
05-515 Mysiadło
43,24 30 0 73,24
4 ANMARO Sp. z o.o.
Ul. Na Skały 1b,
35-321 Rzeszów
60 30 10 100
5 FHPU „ FAZA” Grzegorz Synoś
36-030 Błażowa
ul. W.Witosa 32
44,05 30 0 74,05
6 Fast Group Sp. z o.o.
Al. 3 Maja 12
00-391 Warszawa
38,53 30 0 68,53
Generuj PDF
Dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli w 2017 roku.
OKZ – V.271.60.2016                                                  Stalowa Wola, 9 stycznia  2017 r.
 

 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli w 2017 roku wybrana została w dniu 9 stycznia 2017 r., oferta wykonawcy Biuro Plus Lucyna i Adam Koptyra Sp. J. z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Handlowej 4B.
Kryterium wyboru ofert była cena, kryterium ekologiczne, termin sukcesywnych dostaw przedmiotu zamówienia i sprzętu zastępczego oraz termin zapłaty. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 365.080,62 zł brutto oraz oświadczył, że dostarczany papier do użytku biurowego będzie posiadał wspólnotowe oznakowanie ekologiczne Ecolabel lub inne krajowe oznakowania ekologiczne typu I, sukcesywne dostawy materiałów biurowych oraz fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli następować będą w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego; na czas usunięcia awarii drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego lub kserokopiarki spowodowanej zastosowaniem dostarczonego przez wykonawcę tonera lub atramentu, wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu sprzęt zastępczy o porównywalnych parametrach technicznych. Ponadto Wykonawca Oświadczył, iż termin zapłaty za rachunek/fakturę może nastąpić w  terminie 25 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego/ej przez Wykonawcę rachunku/faktury.
 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz kryterium ekologicznego oraz terminu sukcesywnych dostaw przedmiotu zamówienia oraz dostawy sprzętu zastępczego i terminu zapłaty, następującą punktację:
 
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium ekologiczne (papier) Liczba punktów w kryterium termin dostawy mat. biur. Liczba punktów w kryterium termin dostawy urządzenia zastępczego Liczba punktów w kryterium termin zapłaty Łączna liczba punktów
1. RESGRAPH Sp. z o. o. ul. Boya Żeleńskiego 19, 35-105 Rzeszów Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
2. Biuro Plus Lucyna i Adam Koptyra Sp. J. ul. Handlowa 4B, 37-450 Stalowa Wola 60,00 5,00 20,00 5,00 10,00 100,00
3. Hurt Papier Ryszard Cebula S. Jawna ul. Podkarpacka 57B, 35-082 Rzeszów Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
 
          Zamawiający w toku postępowania nie wykluczył żadnego z wykonawców.
    Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
 
Generuj PDF
Budowa linii światłowodowych do połączenia jednostek miejskich
OKZ – V.271.58.2016                                                  Stalowa Wola, 23 grudnia 2016 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa linii światłowodowych do połączenia jednostek miejskich” wybrana została w dniu 23 grudnia 2016 r., oferta wykonawcy MX3 Sp. z o. o., ul. Wietrzna 14a/3, 53-024 Wrocław.
Kryterium wyboru ofert była cena, termin wykonania zamówienia oraz okres na który udzielona będzie gwarancja i rękojmia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 1 156 857,41 zł brutto oraz oświadczył, iż zobowiązuje się do wykonania zamówienia w terminie do dnia 10 maja 2017 r. i udzieli gwarancji i rękojmi na 7 lat.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz terminu wykonania zamówienia, oraz gwarancji i rękojmi następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium termin wykonania zamówienia Liczba punktów w kryterium gwarancja i rękojmia Łączna liczba punktów
1. Konsorcjum: Wasko S.A., ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice, Global Jaśkiewicz i Pluta Sp. J., ul. Wojciechowska 7J, lok 12-15, 20-704 Lublin  
 
Nie dotyczy
 
 
Nie dotyczy
 
 
Nie dotyczy
 
 
Nie dotyczy
2. Linter S.A. ul. Piłsudzkiego 57a, 34-340 Wolbrom  
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
3. Technitel Polska S.A., ul. Łąkowa 29,90-554 Łódź  
53,01
 
30
 
10
 
93,01
4. Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych S.A. w Lublinie, 20-468 Lublin, ul. Energetyków 27  
28,94
 
30
 
10
 
68,94
5.  Infostrady Polskie Sp. z o. o., Wola Dębińska 250, 32-852 Dębno  
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
6. Cyfrowe Sieci Multimedialne Sp. z o. o., ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola  
51,99
 
30
 
10
 
91,99
7. RBS Media Sp. z o. o. Sp. k., Ławica 241, 39-331 Chorzelów  
31,44
 
30
 
10
 
71,44
8. MX3 Sp. z o. o., ul. Wietrzna 14a/3, 53-024 Wrocław  
60
 
30
 
10
 
100
9. Usługi Telekomunikacyjne i Projektowe MARTEL, Marek Dzieciuch, Lenarczyce 96, 27-641 Obrazów  
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
10. Optronik Przedsiębiorstwo innowacji technicznych Sp. z o. o., ul. Energetyków 10, 20-468 Lublin Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
 
 • Zamawiający wykluczył Wykonawcę Infostrady Polskie Sp. z o. o., Wola Dębińska 250, 32-852 Dębno ze względu na nie przedłożenie oświadczenia w zakresie przynależności do grupy kapitałowej.
 • Zamawiający w toku postępowania powiadamiał wykonawców o ofertach odrzuconych;
 • Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Generuj PDF
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby placówek wsparcia dziennego w Stalowej Woli
OKZ– V.271.57.2016                                         Stalowa Wola, dnia 2 grudnia 2016 r,
 
 
 
                         ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA    
 
 
       Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zawiadamia iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby placówek wsparcia dziennego w Stalowej Woli, zostało w dniu 2 grudnia 2016 r., unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, dla części III, V i VI  ze względu na fakt nie złożenia żadnej oferty, oraz dla części II zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

OKZ – V.271.57.2016                                                                Stalowa Wola, 27 grudnia 2016 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby placówek wsparcia dziennego w Stalowej Woli” dla części I zamówienia wybrana została w dniu 27 grudnia 2016 r., oferta wykonawcy Firma Budowlana REM-BUD-I Bronisław Drąg Sp. Jawna z siedzibą przy al. Jana Pawła II 60B w Stalowej Woli.    
           Kryterium wyboru ofert była cena, termin wykonania zamówienia oraz okres gwarancji. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 608.068,78 zł brutto oraz oświadczył, iż wykona zamówienie w terminie do dnia 07.07.2017 roku, oraz udzieli gwarancji i rękojmi na okres 10 lat.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część I zamówienia oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz terminu wykonania zamówienia oraz okresu gwarancji i rękojmi, następującą punktację:
 
Nr. oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium termin wykonania zamówienia Liczba punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi Łączna liczba punktów
1. Przedsiębiorstwo Usługowe „WALBUD” Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 69B
39-400 Tarnobrzeg
47,08 20,00 4,00 71,08
2. Zakład Produkcyjno-Handlowy WODEX Sp. o.o. Zakład Pracy Chronionej ul. Kwiatkowskiego 1
 37-450 Stalowa Wola
59,33 20,00 20,00 99,33
3. P.P.U. „WOMA” Marek Woźniak u;. Chmielna 41, 37-464 Stalowa Wola Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
4. Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe SMART Sławomir Taracha Dąbrowa Rzeczycka 168, 37-455 Radomyśl nad Sanem, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe WAGAT Mikołaj Szczoczarz ul. Wojska Polskiego 3/207, 37-450 Stalowa Wola,  49,25 15,00 20,00 84,25
5. Firma Budowlana REM-BUD-I Bronisław Drąg Sp. Jawna
al. Jana Pawła II 60B
37-450 Stalowa Wola
60,00 20,00 20,00 100,00
 
dla części IV zamówienia wybrana została w dniu 27 grudnia 2016 r., oferta wykonawcy Zakład Remontowo-Budowlany Roman Olszowy ul. Szkolna 55, 36-147 Kosowy.    
           Kryterium wyboru ofert była cena, termin wykonania zamówienia oraz okres gwarancji. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 490.418,76 zł brutto oraz oświadczył, iż wykona zamówienie w terminie do dnia 17.11.2017 roku, oraz udzieli gwarancji i rękojmi  na okres 10 lat.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część IV zamówienia oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz terminu wykonania zamówienia oraz okresu gwarancji i rękojmi, następującą punktację:
 
Nr. oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium termin wykonania zamówienia Liczba punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi Łączna liczba punktów
1. Przedsiębiorstwo Usługowe „WALBUD” Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 69B
39-400 Tarnobrzeg
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
2. Zakład Produkcyjno-Handlowy WODEX Sp. o.o. Zakład Pracy Chronionej ul. Kwiatkowskiego 1
 37-450 Stalowa Wola
56,28 20,00 20,00 96,28
3. Zakład Remontowo-Budowlany Roman Olszowy ul. Szkolna 55, 36-147 Kosowy 60,00 20,00 20,00 100,00
4. P.P.U. „WOMA” Marek Woźniak u;. Chmielna 41, 37-464 Stalowa Wola Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
5. Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe SMART Sławomir Taracha Dąbrowa Rzeczycka 168, 37-455 Radomyśl nad Sanem, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe WAGAT Mikołaj Szczoczarz ul. Wojska Polskiego 3/207, 37-450 Stalowa Wola,  58,03 20,00 20,00 98,03
6. Zakład Remontowo-Budowlany Józef Bajek Nowosielec 288, 37-400 Nisko 59,71 20,00 4,00 83,71
7. Firma Budowlana REM-BUD-I Bronisław Drąg Sp. Jawna
al. Jana Pawła II 60B
37-450 Stalowa Wola
59,54 20,00 20,00 99,54
Generuj PDF
Adaptacja pomieszczenia Urzędu Miasta Stalowa Wola pod serwerownię
OKZ-V.271.59.2016                                                                                 Stalowa Wola, 1 grudnia 2016 r.
 
 
 
 
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
w zakresie części II zamówienia

 
 
       Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2015 r., poz. 2164), zwanej dalej ustawą Pzp  unieważnia postępowanie pn.: Adaptacja pomieszczenia Urzędu Miasta Stalowa Wola pod serwerownię w ramach Projektu cyfryzacji jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola poprzez rozszerzenie e-usług publicznych”. RPO WP 2014-2020, Oś Priorytetowa II Cyfrowe Podkarpackie, Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w części II zamówienia  z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
OKZ – V.271.59.2016                                                       Stalowa Wola, 16 grudnia 2016 r.
 
 

 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Adaptacja pomieszczenia Urzędu Miasta Stalowa Wola pod serwerownię” – część I wybrana została w dniu 16 grudnia 2016 r., oferta wykonawcy GURECKO Paweł Gurbała ul. A. Gromskiego 2/79, 35 – 233 Rzeszów.
Kryterium oceny ofert stanowiła cena, termin wykonania zamówienia oraz okres gwarancji                         i rękojmi. Wyżej wymieniony wykonawca jako jedyny złożył ofertę dla tej części zamówienia na kwotę  179 088,00 zł zł brutto. Ponadto oświadczył, iż wykona zamówienie w terminie do dnia 14.04.2017 r. i udzielił 6 letniego okresu rękojmi i gwarancji uzyskując 95 punktów.
 

         Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta niezwłocznie.
 
 

 
Generuj PDF
Budowa Parkingu na Osiedlu Poręby w Stalowej Woli
OKZ – V.271.56.2016                                                                       Stalowa Wola, 24 listopada 2016 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa parkingu na Osiedlu Poręby w Stalowej Woli” wybrana została w dniu 24 listopada 2016 r., oferta wykonawcy MOK –BUD plus Robert Bąk ul. Sienkiewicza 178, 39-400 Tarnobrzeg.
Kryterium wyboru ofert była cena, termin wykonania zamówienia oraz okres gwarancji   i rękojmi. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę  387 382,65 zł brutto. Ponadto oświadczył, iż wykona zamówienie w terminie do dnia 07.04.2017 r. i udzielił 10 letniego okresu rękojmi i gwarancji.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz terminu wykonania zamówienia, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
termin wykonania
Liczba punktów
w kryterium
okres gwarancji
 i rękojmi
Łączna liczba punktów
1. Firma Budowlana REM-BUD-I Bronisław Drąg Sp.J. 37-450 Stalowa Wola  55,8 20 20 95,80
2. MOK-BUD plus Robert Bąk                  ul. Sienkiewicza 178, 39-400 Tarnobrzeg 60 20 20 100
3. Konsorcjum:
ADMA – Zakład Remontowo-Budowlany Marian Adamczyk ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów-Lider
Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „ADMA” Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 68
28-200 Staszów – Partner
 
54 20 20 94
 
        Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił oferty żadnego wykonawcy oraz nie wykluczył żadnego wykonawcy.   
         Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
 
 
Generuj PDF
Zakup i dostawa mebli biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli
OKZ – V.271.55.2016                                                           Stalowa Wola, 23 listopada 2016 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup i dostawa mebli biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli” wybrana została w dniu 23 listopada 2016 r., oferta wykonawcy PB tenders Jakub Pawulski z siedzibą przy ul. A. Grzymały-Siedleckiego 4/25 w Bydgoszczy.
Kryterium wyboru ofert była cena, termin wykonania zamówienia oraz okres gwarancji. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 73.109,97 zł brutto oraz oświadczył, iż wykona zamówienie w terminie 25 dni od dnia zawarcia umowy oraz udzieli gwarancji na okres 60 miesięcy licząc od dnia bezusterkowego odbioru dostawy.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz terminu wykonania zamówienia oraz okresu gwarancji, następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium termin wykonania zamówienia Liczba punktów w kryterium okres gwarancji Łączna liczba punktów
1. Woka-Bud Wojciech Sepko
ul. Jastrzębia 12,
16-020 Czarna Białostocka
44,30 30,00 10,00 84,30
2. TRONUS POLSKA Sp. z o.o.
ul. Ordona 2A,
01-237 Warszawa
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
3. KOMA R. Kozakiewicz Spółka Jawna
ul. Chorzowska 3 lok. 3, 26-600 Radom
33,01 30,00 10,00 73,01
4. PB Tenders Jakub Pawulski
 ul. A. Grzymały-Siedleckiego 4/25,
85-868 Bydgoszcz
60,00 30,00 10,00 100,00
5. MOBILIART Dawid Siedlarczyk
ul. Prądnicka 10/037,
30-002 Kraków
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
6. Kall Carion Trading Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. Al. Solidarności 75/26,
00-090 Warszawa
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Generuj PDF
Utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli – Rozbiórka trybuny Zachodniej (Głównej)
OKZ – V.271.54.2016                                                       Stalowa Wola, 23 listopada 2016 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli – Rozbiórka trybuny Zachodniej (Głównej) wybrana została w dniu 23 listopada 2016 r., oferta wykonawcy Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „JHS” Jan Skowron z siedzibą w Podleszanach 215, 39-300 Mielec.
Kryterium wyboru ofert była cena oraz termin wykonania zamówienia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 113.160,00 zł brutto oraz oświadczył, iż wykona zamówienie w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz terminu wykonania zamówienia, następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium termin wykonania zamówienia Łączna liczba punktów
1.  Zakład Produkcyjno Handlowy „WODEX” Sp. z o.o.
Ul. Kwiatkowskiego 1
37-450 Stalowa Wola
40,29 40,00 80,29
2. Zakład Robót Budowlanych „EURO KOP” Adam Ślimak
Ostrów 472
37-700 Przemyśl
42,46 40,00 82,46
3. Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „JHS” Jan Skowron
Podleszany 215
39-300 Mielec
60,00 40,00 100,00
 
        Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił oferty żadnego wykonawcy oraz nie wykluczył żadnego wykonawcy.   
         Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
Generuj PDF
Udzielenie kredytu długoterminowego
OKZ – V.271.53.2016                                                  Stalowa Wola, 28 listopada 2016 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Udzielenie kredytu długoterminowego” wybrana została w dniu 28 listopada 2016 r., oferta wykonawcy Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa Oddział w Stalowej Woli, Al. Jana Pawła II 18B, 37-450 Stalowa Wola. Kryterium wyboru ofert była cena, termin wykonania zamówienia (uruchomienie kredytu). Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 705 172,20 zł brutto oraz oświadczył, iż uruchomi kredyt w dniu zawarcia umowy. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz terminu wykonania zamówienia, następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium termin wykonania zamówienia Łączna liczba punktów
1. Bank Polska Kasa Opieki S.A., Makroregionalne Centrum Korporacyjne w Rzeszowie,     al. Ł. Cieplińskiego 1, 35-959 Rzeszów.  
 
79,48
 
 
1
 
 
80,48
2. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa.
Oddział w Stalowej Woli, Al. Jana Pawła II 18B, 37-450 Stalowa Wola
 
 
 
98
 
 
 
2
 
 
 
 
100
3. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Regionalne Centrum Korporacyjne w Rzeszowie  
92,51
 
2
 
94,51
 
 • Zamawiający w toku postępowania nie wykluczył żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający nie odrzucił żadnej z ofert;
 • Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
 
Generuj PDF
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Gminy Stalowa Wola
.
Generuj PDF
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Gminy Stalowa Wola
OKZ – V.271.52.2016                                         Stalowa Wola, 29 września 2016 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
         Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art. 138o ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015r.. poz. 2164 z późn. zm.),  zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Gminy Stalowa Wola”, opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowej Woli w dniu 27 września 2016 r. którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, zgodnie z art. 138g ustawy Pzp., została wybrana w dniu 29 września 2016 r. oferta złożona przez Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8 na kwotę 75 287,81 zł brutto. Wybrana oferta z najniższą ceną (kryterium wyboru ofert - cena 100 %), która spełnia wszystkie warunki określone w ogłoszeniu o zamówieniu.
 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1. Poczta Polska S.A.
Ul. Rodziny Hiszpańskich 8
00-940 Warszawa
100,00 100,00
 
 

 
Generuj PDF
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Gminy Stalowa Wola
OKZ – VI.271.49.2016                                 Stalowa Wola, dnia 19 września 2016 r.
                                                 
        Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Gminy Stalowa Wola”.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania przetargowego ze względu na cenę jedynej oferty która przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
         W przedmiotowym postępowaniu przetargowym w terminie składania ofert, tj. do godz. 12:00 dnia 19 września 2016 r. jedyną ofertę złożyła Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie  przy Ul. Rodziny Hiszpańskich 8. Zaproponowana w ofercie kwota w wysokości 228.082,60 zł brutto, przekroczyła budżet Zamawiającego na realizację niniejszego zamówienia, o kwotę 8.082,60 zł brutto, ponieważ w budżecie zabezpieczono na ten cel kwotę 220.000,00 zł brutto.     
Generuj PDF
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Przedszkola nr 15 i Przedszkola nr 18 w Stalowej Woli na potrzeby projektu „Przedszkole na dobry start – Rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Stalowa Wola” Oś Priorytetowa IX, Działanie 9.1 RPO WP 2014-2020
OKZ – V.271.48.2016                                                                            Stalowa Wola, 31 sierpnia 2016 r.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Przedszkola nr 15 i Przedszkola nr 18 w Stalowej Woli na potrzeby projektu „Przedszkole na dobry start – Rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Stalowa Wola” Oś Priorytetowa IX, Działanie 9.1 RPO WP 2014-2020” wybrana została w dniu 31 sierpnia 2016 r., dla części I zamówienia oferta wykonawcy Zakład Przetwórstwa Mięsa „Matthias” Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Kolonia Zamek 48, 23-310 Modliborzyce.
Kryterium wyboru ofert była cena oraz termin zapłaty za fakturę /rachunek licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego przez wykonawcę rachunku( faktury). Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na część I zamówienia na kwotę 10.561,25 zł brutto oraz oświadczył, iż termin zapłaty za fakturę /rachunek może nastąpić w ciągu 21 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego przez wykonawcę rachunku( faktury).
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część I zamówienia oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz terminu zapłaty, następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium termin zapłaty Łączna liczba punktów
1. Zakład Przetwórstwa Mięsa „Matthias” Sp. z o.o.
Kolonia Zamek 48
23-310 Modliborzyce
60,00 40,00 100,00
 
          Dla części II zamówienia w dniu 31 sierpnia 2016 r. została wybrana oferta wykonawcy Piekarnia Mieczysław Cudziło z siedzibą w Racławicach przy ul. Rudnickiej 19, 37-400 Nisko.
Kryterium wyboru ofert była cena oraz termin zapłaty za fakturę /rachunek licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego przez wykonawcę rachunku( faktury). Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na część II zamówienia na kwotę 2.360,50 zł brutto oraz oświadczył, iż termin zapłaty za fakturę /rachunek może nastąpić w ciągu 15-16 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego przez wykonawcę rachunku( faktury).
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część II zamówienia oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz terminu zapłaty, następującą punktację:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium termin zapłaty Łączna liczba punktów
1. Piekarnia Mieczysław Cudziło
Ul. Rudnicka 19, Racławice
37-400 Nisko
60,00 10,00 70,00
 
          Dla części III zamówienia w dniu 31 sierpnia 2016 r. została wybrana oferta wykonawcy Almax-Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Panieńszczyzna 21-002 Jastków.
Kryterium wyboru ofert była cena oraz termin zapłaty za fakturę /rachunek licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego przez wykonawcę rachunku( faktury). Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na część III zamówienia na kwotę 18.624,05zł brutto oraz oświadczył, iż termin zapłaty za fakturę /rachunek może nastąpić w ciągu 21 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego przez wykonawcę rachunku( faktury).
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część III zamówienia oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz terminu zapłaty, następującą punktację:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium termin zapłaty Łączna liczba punktów
1. Almax-Dystrybucja Sp. z o.o.
Panieńszczyzna
21-002 Jastków
60,00 40,00 100,00
 
Zamawiający nie ustanowił dla niniejszego zamówienia dynamicznego systemu zakupów.
Generuj PDF
Budowa przejścia przez tory kolejowe pomiędzy dworcem PKS – u a budynkiem Metalowiec w Stalowej Woli
OKZ – V.271.43.2016                                                                         Stalowa Wola, 19 września 2016 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
         Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa przejścia przez tory kolejowe pomiędzy dworcem PKS-u  a budynkiem Metalowiec w Stalowej Woli” w dniu 19 września 2016 r., wybrana została oferta Wykonawcy Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych  w Lublinie „EXPOL” S.A ul. M.Rataja 15 b, 20-270 Lublin.
Kryteria wyboru ofert stanowiły: cena oraz okres gwarancji i rękojmi.
Wyżej wymieniony Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę brutto  1 559 560,15 zł  oraz oświadczył, iż udziela gwarancji na wykonane zamówienie  na okres 7 lat.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie powyższych kryteriów następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancja Łączna liczba punktów
1. TAUMER Sp. z o.o. ul. Ciepłownicza 23,
31-574 Kraków
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
2. Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych  w Lublinie „EXPOL” S.A ul. M. Rataja 15 b,
20-270 Lublin
90 10 100
3. TORKOL Sp. z o.o. ul. Cielmicka 37, 43-109 Tychy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
  
Generuj PDF
Modernizacja dróg na os. Rozwadów w Stalowej Woli.
OKZ – V.271.46.2016                                             Stalowa Wola, 7 września 2016 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja dróg na os. Rozwadów w Stalowej Woli”  wybrana została w dniu 7 września 2016 r., oferta wykonawcy Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno- Drogowego „Inżdróg” Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli przy Ul. Wrzosowej 97.
Kryterium wyboru ofert była cena oraz okres gwarancji i rękojmi. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 1.133.468 65zł brutto oraz oświadczył iż udzieli gwarancji i rękojmi na okres 10-ciu lat.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz okresu gwarancji i rękojmi, następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi Łączna liczba punktów
1. Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o.
Rudna Mała 47b
36-060 Głogów Małopolski
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
2. Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Drogowego „Inżdróg” Sp. z o.o.
Ul. Wrzosowa 97
37-450 Stalowa Wola
90,00 10,00 100,00
 
OKZ – V.271.46.2016                                                  Stalowa Wola, 7 września 2016 r.
 
 
OGŁOSZENIE O PONOWNYM WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja dróg na os. Rozwadów w Stalowej Woli”  wybrana została w dniu 7 września 2016 r., oferta wykonawcy Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno- Drogowego „Inżdróg” Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli przy Ul. Wrzosowej 97.
Kryterium wyboru ofert była cena oraz okres gwarancji i rękojmi. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 1.133.468 65zł brutto oraz oświadczył iż udzieli gwarancji i rękojmi na okres 10-ciu lat.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz okresu gwarancji i rękojmi, następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi Łączna liczba punktów
1. Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o.
Rudna Mała 47b
36-060 Głogów Małopolski
83,86 2,00 85,86
2. Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Drogowego „Inżdróg” Sp. z o.o.
Ul. Wrzosowa 97
37-450 Stalowa Wola
90,00 10,00 100,00
 
      
 
Generuj PDF
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Przedszkola nr 15 i Przedszkola nr 18 w Stalowej Woli na potrzeby projektu „Przedszkole na dobry start – Rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Stalowa Wola” Oś Priorytetowa IX, Działanie 9.1 RPO WP 2014-2020
OKZ-V.271.42.2016                                                                            Stalowa Wola,  9 sierpnia 2016 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
ORAZ   OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
 
             Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2015 r., poz. 2164), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Przedszkola nr 15 i Przedszkola nr 18 w Stalowej Woli na potrzeby projektu „Przedszkole na dobry start – Rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Stalowa Wola”  Oś Priorytetowa IX, Działanie 9.1 RPO WP 2014-2020 wybrana została w dniu 9 sierpnia 2016 r. oferta wykonawcy Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Stalowej Woli ul. Staszica 1 –  w zakresie części IV zamówienia.
Kryterium oceny ofert stanowiła cena. Wyżej wymieniony wykonawca jako jedyny złożył ofertę w odniesieniu do IV części zamówienia, a zaoferowana przez wykonawcę kwota 11 842,85 zł mieściła się w kwocie przeznczonej przez zamawiającego do realizacji IV części zamówienia.
 
            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2015 r., poz. 2164), zwanej dalej ustawą Pzp,  unieważnia postępowanie pn. Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Przedszkola nr 15 i Przedszkola nr 18 w Stalowej Woli na potrzeby projektu „Przedszkole na dobry start – Rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Stalowa Wola”  Oś Priorytetowa IX, Działanie 9.1 RPO WP 2014-2020  w części I, III, V zamówienia  ze względu na fakt nie złożenia żadnej niepodlegającej odrzuceniu oferty.
 
OKZ – V.271.42.2016                                                                    Stalowa Wola, 12 sierpnia 2016 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Przedszkola nr 15 i Przedszkola nr 18 w Stalowej Woli na potrzeby projektu „Przedszkole na dobry start – Rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Stalowa Wola” Oś Priorytetowa IX, Działanie 9.1 RPO WP 2014-2020” wybrana została w dniu 12 sierpnia 2016 r., dla części II zamówienia oferta wykonawcy FHU ARTMA Szal, Wojtas Spółka Jawna z siedzibą w Kątach 55C, 37-405 Jarocin.
        Kryterium wyboru ofert była cena. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na część II zamówienia na kwotę 8.248,83 zł.
        W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część II zamówienia, oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1. FHUARTA Szal, Wojtas Spółka Jawna
Kąty 55C, 37-405 Jarocin
100,00 100,00
2. FH „BŁAŻEJ”  Hurt-Detal Art.. Spożywcze i Przemysłowe Tadeusz Błażejowski, Andrzej Błażejowski
Ul. Niezłomnych 8
37-450 Stalowa Wola
79,35 79,35
 
 
Generuj PDF
Zakup i montaż mebli na potrzeby projektu „Przedszkole na dobry start – Rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Stalowa Wola” Oś Priorytetowa IX, Działanie 9.1 RPO WP 2014-2020
OKZ – V.271.41.2016                                                  Stalowa Wola, 5 sierpnia 2016 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup i montaż mebli na potrzeby projektu „Przedszkole na dobry start – Rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Stalowa Wola” Oś Priorytetowa IX, Działanie 9.1 RPO WP 2014-2020” wybrana została w dniu 5 sierpnia 2016 r., dla części I zamówienia oferta wykonawcy FHU ANEX Wiesław Stanuszek z siedzibą w Tarnowie przy ul. Braci Żmudów 35B.
Kryterium wyboru ofert była cena oraz termin dostawy. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na część I zamówienia na kwotę 12.300,00 zł brutto oraz oświadczył, iż przedmiot zamówienia zostanie dostarczony w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część I zamówienia oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz terminu dostawy, następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium termin dostawy Łączna liczba punktów
1. FHU ANEX Wiesław Stanuszek
ul. Braci Żmudów 35B
33-100 Tarnów
70,00 30,00 100,00
 
          Dla części II zamówienia w dniu 5 sierpnia 2016 r. została wybrana oferta wykonawcy Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Łodzi przy ul. Granicznej 46.
Kryterium wyboru ofert była cena oraz termin dostawy. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na część II zamówienia na kwotę 17.050,26 zł brutto oraz oświadczył, iż przedmiot zamówienia zostanie dostarczony w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część II zamówienia oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz terminu dostawy, następującą punktację:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium okres gwarancji Łączna liczba punktów
1. Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k.
 ul. Graniczna 46
93-248 Łódź
70,00 20,00 90,00
 
 

 
Generuj PDF
Przebudowa terenów przyblokowych przy ul. Żwirki i Wigury 3, 5, 7 i Partyzantów 4 – I etap w Stalowej Woli.
OKZ – V.271.39.2016                                            Stalowa Wola, 6 września 2016 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa terenów przyblokowych przy ul. Żwirki i Wigury 3,5,7 i Partyzantów 4 – I etap w Stalowej Woli”  wybrana została w dniu 6 września 2016 r., oferta wykonawcy „ADMA” Zakład Remontowo-Budowlany Marian Adamczyk z siedzibą w Staszowie przy ul. Kościuszki 68.
Kryterium wyboru ofert była cena oraz okres gwarancji i rękojmi. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 517.405,79 brutto oraz oświadczył iż udzieli gwarancji i rękojmi na okres 6-ciu lat.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz okresu gwarancji i rękojmi, następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi Łączna liczba punktów
1. Zakład Produkcyjno-Usługowy „DROTECH” Witold Waskiewicz
37-416 Turbia 460
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
2. „ADMA” Zakład Remontowo-Budowlany Marian Adamczyk
Ul. Kościuszki 68
28-200 Staszów
90,00 2,00 92,00
3. Firma Budowlana REM-BUD-I Bronisław Drąg Sp. Jawna
Al. Jana Pawła II 60B
37-450 Stalowa Wola
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
4. Biuro Techniczno-Handlowe „EMP TERMO” Ewa i Marek Piękoś Sp. Jawna
Ul. Głęboka 44
37-200 Przeworsk
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
5. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Monterskich Budownictwa „PRIMBUD” Sp. z o.o.
Ul. NOWA 30J
37-400 Nisko
70,74 10,00 80,74
6. WOD-BUD Sp. z o.o.
Ul. Piłsudskiego 12/1
23-200 Kraśnik
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Generuj PDF
Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Centrum Rewitalizacji i projektu „Przedszkole na dobry start – Rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Stalowa Wola”
OKZ-V.271.40.2016                                                             Stalowa Wola, 12 sierpnia 2016 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p/n „Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Centrum Rewitalizacji i projektu „Przedszkole na dobry start – Rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Stalowa Wola” wybrana została, w dniu 12 sierpnia 2016 r. oferta złożona przez wykonawcę IMPACT IT Sp. z o. o. z siedzibą ul. Kwiatkowskiego 9/113, 37-450 Stalowa Wola. Kryterium wyboru ofert była cena oraz termin realizacji, w/w przedsiębiorstwo przedstawiło jedyną ofertę o cenie 115 507,00 zł (netto) + VAT = 142 073,61 zł (brutto) oraz oświadczył wykonanie zamówienia w terminie 14 dni. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej przedsiębiorstwa, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację :
Numer  oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium termin realizacji Łączna liczba punktów
1 IMPACT IT Sp. z o. o.
ul. Kwiatkowskiego 9/113, 37-450 Stalowa Wola
 
80
 
0
 
80
 
 
 
 
 
 
Generuj PDF
Budowa przejścia przez tory kolejowe pomiędzy dworcem PKS – u a budynkiem Metalowiec w Stalowej Woli
OKZ-V.271.36.2016                                                                                 Stalowa Wola,  22 lipca 2016 r.
 
 
 
 
 
WSZYSCY OFERENCI
 
 
             Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2015 r., poz. 2164), unieważnia postępowanie, pn.Budowa przejścia przez tory kolejowe pomiędzy dworcem PKS – u a budynkiem Metalowiec  w Stalowej Woli ze względu na fakt złożenia oferty, której cena przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Generuj PDF
Remonty cząstkowe ulic w Stalowej Woli 2016/2017
OKZ – V.271.34.2016                                               Stalowa Wola, 22 lipca 2016 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remonty cząstkowe ulic w Stalowej Woli 2016/2017” wybrana została w dniu 22 lipca 2016 r., dla części I zamówienia oferta wykonawcy Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o. z siedzibą w Rudnej Małej 47b.
Kryterium wyboru ofert była cena oraz okres gwarancji. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na część I zamówienia na kwotę 1.213.438,85 zł brutto oraz oświadczył, iż udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 5 lat.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część I zamówienia oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz okresu gwarancji, następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium okres gwarancji Łączna liczba punktów
1. Konsorcjum:
 Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów – Lider;
Firma Transportowo-Budowlano- Drogowa „DYLMEX” Tomasz Dyl
 ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów – Partner
 
94,22
 
5,00
 
99,22
2. Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o. Rudna Mała 47b,
36-060 Głogów Małopolski  
95,00 5,00 100,00
3. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
 ul. Kolejowa 28,
05-300 Mińsk Mazowiecki
64,61 0,00 64,61
4. SKANSKA S.A.
 ul. Gen. J. Zajączka 9,
 01-518 Warszawa
81,24 5,00 86,24
5. Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Drogowego „Inżdróg” Sp. z o.o.
ul. Wrzosowa 97,
37-450 Stalowa Wola
91,64 5,00 96,64
 
          Dla części II zamówienia w dniu 22 lipca 2016 r. została wybrana oferta wykonawcy Zakład Produkcyjno-Usługowy „DROTECH” Witold Waśkiewicz z siedzibą w  Turbi 460.
Kryterium wyboru ofert była cena oraz okres gwarancji. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na część II zamówienia na kwotę 324.231,50 zł brutto oraz oświadczył iż udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 5 lat.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część II zamówienia oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz okresu gwarancji, następującą punktację:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium okres gwarancji Łączna liczba punktów
1. MOK-BUD Plus Robert Bąk
 ul. Sienkiewicza 178,
39-400 Tarnobrzeg
74,77 5,00 79,77
2. Zakład Produkcyjno-Usługowy „DROTECH” Witold Waśkiewicz 37-416 Turbia 460 95,00 5,00 100,00
3. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
 ul. Kolejowa 28,
05-300 Mińsk Mazowiecki
74,26 0,00 74,26
4. SKANSKA S.A.
 ul. Gen. J. Zajączka 9,
 01-518 Warszawa
81,24 5,00 86,24
Generuj PDF
Opracowanie projektu przebudowy ulicy Lipowej w Stalowej Woli
OKZ-V.271.35.2016                                                             Stalowa Wola, 14 lipca 2016 r.
         
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p/n „Opracowanie projektu przebudowy ulicy Lipowej w Stalowej Woli” wybrana została, w dniu 14 lipca 2016 r. oferta złożona przez wykonawcę HSW – Zakład Projektowo – Technologiczny Sp. z o. o., ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola. Kryterium wyboru ofert była cena oraz gwarancja , w/w przedsiębiorstwo przedstawiło jedyną ofertę o cenie 59 000,00 zł (netto) + VAT = 72 570,00 zł (brutto) oraz Termin wykonania. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej przedsiębiorstwa, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację :
Numer  oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium termin wykonania Łączna liczba punktów
1 HSW – Zakład Projektowo – Technologiczny Sp. z o. o., ul. Kwiatkowskiego 1,
37-450 Stalowa Wola
 
90
 
0
 
90
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generuj PDF
Modernizacja przedszkoli na terenie miasta: część I – przedszkole nr 15; część II – przedszkole nr 18
OKZ – V.271.30.2016                                                      Stalowa Wola, 5 lipca 2016 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY ORAZ OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja przedszkoli na terenie miasta: część I – przedszkole nr 15; część II – przedszkole nr 18”  wybrana została w dniu 5 lipca 2016 r., oferta wykonawcy Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe SMART Sławomir Taracha, z siedzibą Dąbrowa Rzeczycka 168, 37-455 Radomyśl nad Sanem dotycząca części I zamówienia.
Kryterium wyboru ofert była cena oraz termin wykonania zamówienia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 112 963,16 zł brutto oraz oświadczył iż wykona zamówienie w terminie do 13.08.2016 roku.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz terminu wykonania zamówienia, następującą punktację:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium terminu wykonania Łączna liczba punktów
1. Firma „Stalbud” Kazimierz Młynarski
ul. Przemysłowa 9F, 37-450 Stalowa Wola
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
2. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe SMART Sławomir Taracha
Dąbrowa Rzeczycka 168
37-455 Radomyśl nad Sanem
 
90
 
6
 
96
3. Przedsiębiorstwo Usługowe „WALBUD” Sp. z o. o.
ul. Mickiewicza 69B
39-400 Tarnobrzeg
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
 
Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2015 r., poz. 2164), unieważnia postępowanie, pn. „Modernizacja przedszkoli na terenie miasta: część I – przedszkole nr 15; część II – przedszkole nr 18”  w części II zamówienia ze względu na fakt nie złożenia żadnej niepodlegającej odrzuceniu oferty.
 
Generuj PDF
Budowa drogi dojazdowej wzdłuż budynku przy ul. Dmowskiego 7 w Stalowej Woli
OKZ – V.271.32.2016                                                      Stalowa Wola, 1 lipiec 2016 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa drogi dojazdowej wzdłuż budynku przy ul. Dmowskiego 7 w Stalowej Woli”  wybrana została w dniu 1 lipca 2016 r., oferta wykonawcy Zakład Produkcyjno-Usługowy „DROTECH” Witold Waśkiewicz z siedzibą w Turbi 460.
Kryterium wyboru ofert była cena oraz termin wykonania zamówienia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 89 202,00 zł brutto oraz oświadczył iż wykona zamówienie w terminie 45 dni od dnia podpisania umowy.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz terminu wykonania zamówienia, następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium wykonania zamówienia Łączna liczba punktów
1. Zakład Produkcyjno-Usługowy „DROTECH” Witold Waśkiewicz
37-416 Turbia 460
95,00 2,00 97,00
2. Przedsiębiorstwo Budowlane „EKO-DROGPOL” Sp. z o.o.
Ul. Partyzantów 64
23-250 Urzędów
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
3. HSW Zakład Projektowo – Technologiczny Sp. z o.o.
Ul. Kwiatkowskiego 1
37-450 Stalowa Wola
60,20 2,00 62,20
4. Firma Budowlana Rem-Bud-I
Bronisław Drąg Spółka Jawna
Al. Jana Pawła II 60B
37-450 Stalowa Wola
67,02 0,00 67,02
 
 
 
 
 
Generuj PDF
Budowa wodociągów w Stalowej Woli – odcinek sieci wodociągowej w ulicy Kusińskiego w Stalowej Woli
OKZ – V.271.31.2016                                                           Stalowa Wola, dnia 01 lipca 2016 r.
 
 
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
         Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia
29 stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa wodociągów w Stalowej Woli – odcinek sieci wodociągowej w ulicy Kusińskiego w Stalowej Woli” w dniu 01 lipca 2016 r., wybrana została oferta wykonawcy EKOMEL sp. z o.o.  ul. Wojska Polskiego 21, 23 – 300 Janów Lubelski.
Kryteria wyboru ofert stanowiły: cena oraz termin udzielonej gwarancji i rękojmi.
Wyżej wymieniony Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę brutto  175 893,23 zł  oraz oświadczył, iż udziela 8 lat gwarancji i rękojmi  na wykonane przez siebie zadanie..
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie ustalonych kryteriów następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium termin Łączna liczba punktów
1. PRIMBUD sp. z o.o. ul. Nowa 30 J
37-400 Nisko
66,31 20 86,31
2.  WOD-BUD Sp. z o.o. ul. Piłsudkiego 12/1    23-200 Kraśnik 80 0 80
 3. Biuro Techniczne – Handlowe „EMP TERMO” Ewa i Marek Piękoś spółka jawna ul. Głęboka 44 37-200 Przeworsk 75,57 10 85,57
 4. Zakład Pracy chronionej Przedsiębiorstwo Wielobranżowe NOWEX – Tadeusz Nowak ul. Okulickiego 127, 37-450 Stalowa Wola 61,48 20 81,48
 5. EKOMEL sp. z o.o., 23-300 Janów Lubelski ul. Wojska Polskiego 21 79,13 20 99,13
 

 
Generuj PDF
Zagospodarowanie terenów przyblokowych w rejonie ul. Popiełuszki 11 w Stalowej Woli
OKZ – V.271.29.2016                                                           Stalowa Wola, dnia 24 czerwca 2016 r.
 
 
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
         Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia
29 stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zagospodarowanie terenów przyblokowych w rejonie ul. Popiełuszki 11 w Stalowej Woli” w dniu 24 czerwca  2016 r., wybrana została oferta wykonawcy MOK-BUD plus Robert Bąk;  39-400 Tarnobrzeg ul. Sienkiewicza 178.
Kryteria wyboru ofert stanowiły: cena oraz termin wykonania zamówienia.
Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę brutto  296 706,20 zł  oraz oświadczył, iż przedmiotowe zamówienie wykona w terminie 60 dni od daty zawarcia umowy..
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie ustalonych kryteriów następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancja Łączna liczba punktów
1. Biuro Techniczno – Handlowe „EMP TERMO” Ewa i Marek Piękoś s.j.
ul. Głęboka 44, 37-200 Przeworsk    
94,86 5 99,86
2. MOK-BUD plus Robert Bąk
39 – 400 Tarnobrzeg ul. Sienkiewicza 178
95 5 100
 

 
Generuj PDF
Rekultywacja stawów osadowych 1 – 6 na byłym terenie Huty Stalowa Wola S.A. oraz składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w Stalowej Woli
OKZ – V.271.24.2016                                                      Stalowa Wola, 27 lipca 2016 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Rekultywacja stawów osadowych 1-6 na były terenie Huty Stalowa Wola S.A. oraz składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w Stalowej Woli  wybrana została w dniu 27 lipca 2016 r., oferta wykonawcy Hydrogeotechnika Sp. z o. o., ul. Ściegiennego 262A, 25-116 Kielce. Kryterium wyboru ofert była cena oraz termin wykonania zamówienia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 12 000 000,17 zł brutto oraz oświadczył iż udzieli gwarancji na 60 miesięcy. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz terminu wykonania zamówienia, następującą punktację:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancja i rękojmia Łączna liczba punktów
1. Konsorcjum: Limba Sp. z o. o., ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa,
G de L Eko Jakub Koliński, ul. Strzeszyńskich 67C/14, 60-479 Poznań,
Jurant Spółka jawna, ul. Ossowska 73, 05-220 Zielonka
 
 
Nie dotyczy
 
 
Nie dotyczy
 
 
Nie dotyczy
2. Konsorcjum: Prote Technologie dla Środowiska Sp. z o. o., ul. Dziadoszańska 10, 61-248 Poznań,
Mobruk s.a., Niecew 68, 33-322 Korzenna
 
71,30
 
20
 
91,30
3. Zakład Zadrzewień Zieleni i Rekultywacji Sp. z o. o., ul. Fabryczna 8, 39-400 Tarnobrzeg,
Dabi SM Budny Sp. z o. o. Spółka komandytowa, ul. Włościańska 32, 43-518 Ligota,
EKO-Radomsko Sp. z o. o., ul. Narutowicza 5b, 97-500 Radomsko
 
 
55
 
 
20
 
 
75
 
4.
Hydrogeotechnika Sp. z o. o.
ul. Sciegiennego 262A
25-116 Kielce
 
80
 
20
 
100
 
 
OKZ – V.271.24.2016                                                      Stalowa Wola, 16 września 2016 r.
 
 
OGŁOSZENIE O POWTÓRZONYM WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej ustawą Pzp., w związku z rozstrzygnięciem wydanym przez Krajową Izbę Odwoławczą unieważnia dokonany przez siebie wybór oferty i zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Rekultywacja stawów osadowych 1-6 na były terenie Huty Stalowa Wola S.A. oraz składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w Stalowej Woli  wybrana została w dniu    16 września 2016 r., oferta wykonawcy Konsorcjum: Prote Technologie dla Środowiska Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Dziadoszańska 10, 61-248 Poznań, oraz Mobruk s.a., z siedzibą Niecew 68, 33-322 Korzenna. Kryterium wyboru ofert była cena oraz termin wykonania zamówienia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu ofertę na kwotę 13 463 806,17 zł brutto oraz oświadczył iż udzieli gwarancji na 60 miesięcy. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz terminu wykonania zamówienia, następującą punktację:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancja i rękojmia Łączna liczba punktów
1. Konsorcjum: Limba Sp. z o. o., ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa,
G de L Eko Jakub Koliński, ul. Strzeszyńskich 67C/14, 60-479 Poznań,
Jurant Spółka jawna, ul. Ossowska 73, 05-220 Zielonka
 
 
Nie dotyczy
 
 
Nie dotyczy
 
 
Nie dotyczy
2. Konsorcjum: Prote Technologie dla Środowiska Sp. z o. o., ul. Dziadoszańska 10, 61-248 Poznań,
Mobruk s.a., Niecew 68, 33-322 Korzenna
 
80
 
20
 
100
3. Zakład Zadrzewień Zieleni i Rekultywacji Sp. z o. o., ul. Fabryczna 8, 39-400 Tarnobrzeg,
Dabi SM Budny Sp. z o. o. Spółka komandytowa, ul. Włościańska 32, 43-518 Ligota,
EKO-Radomsko Sp. z o. o., ul. Narutowicza 5b, 97-500 Radomsko
 
 
55
 
 
20
 
 
75
 
4.
Hydrogeotechnika Sp. z o. o.
ul. Sciegiennego 262A
25-116 Kielce
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
 
 
 

 
 
Generuj PDF
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wojska Polskiego w Stalowej Woli.
OKZ – V.271.25.2016                                            Stalowa Wola, 13 czerwca 2016 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 

          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wojska Polskiego w Stalowej Woli” wybrana została w dniu 13 czerwca 2016 r., oferta wykonawcy Zakład Produkcyjno-Usługowy DROTECH Witold Waśkiewicz, 37-416 Turbia 460.
Kryterium wyboru ofert była cena oraz okres gwarancji i rękojmi. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 226.548,38 zł brutto oraz oświadczył iż udzieli gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia na okres 7 lat.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz okresu gwarancji i rękojmi, następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium okres gwarancji Łączna liczba punktów
1. Zakład Produkcyjno-Usługowy DROTECH Witold Waśkiewicz
37-416 Turbia 460
90,00 4,00 94,00
2. WOD-BUD Sp. z o.o.
Ul. Piłsudskiego 12/1
23-200 Krasnik
63,31 10,00 73,31
3. MATBUD Sikora Sylwia
Ul. Grunwaldzka 40
36-040 Boguchwała
71,17 10,00 81,17
 
 
 
 
Generuj PDF
Budowa ulicy Chrobrego w Stalowej Woli
OKZ – V.271.23.2016                                                                   Stalowa Wola, dnia 15 czerwca 2016 r.
 
 
                 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
         Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa ulicy Chrobrego w Stalowej Woli” w dniu 15 czerwca  2016 r., wybrana została oferta wykonawcy MATBUD Sikora Sylwia 36-040 Boguchwała ul. Grunwaldzka 40 .
Kryteria wyboru ofert stanowiły: cena oraz okres gwarancji i rękojmi.
Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę brutto  397 124,32 zł  oraz oświadczył, iż udziela gwarancji na wykonane zamówienie  na okres 10 lat.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie powyższych kryteriów następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancja Łączna liczba punktów
1. Biuro Techniczno – Handlowe „EMP TERMO” Ewa i Marek Piękoś s.j.
ul. Głęboka 44, 37-200 Przeworsk    
83,12 2 85,12
2. Zakład Produkcyjno –Usługowy „DROTECH” Witold Waśkiewicz, 37-416 Turbia 460 84,85 6 90,85
3. WOD-BUD Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 12/1; 23-200 Kraśnik    80,18 0 80,18
4. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TEL-BOR” Bogusław Wieczorek, Borów 47, 23-235 Annopol Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
5. MATBUD Sikora Sylwia, 36-040 Boguchwała ul. Grunwaldzka 40 88,12 10 98,12
6. Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane BCJ A.Błyskal, J.Cygan, J.Janiec Spółka Jawna         ul. Piekarska 12, 39-400 Tarnobrzeg. 61,04 10 71,04
7. Konsorcjum
ADMA Zakład Remontowo-Budowlany  Marian Adamczyk ul. Kościuszki 68, 28 – 200 Staszów– Lider
Przedsiębiorstwo Budowlano – Inżynieryjne  ADMA Sp. z o.o. ul. Kościuszki 68, 28 – 200 Staszów- Partner
80,42 2 82,42
 
Generuj PDF
Przebudowa skrzyżowania typu rondo w ciągu ul. Grabskiego – drogi gminnej nr 101072R w Stalowej Woli (rejon kuźni matrycowej).
OKZ – V.271.22.2016                                                                                Stalowa Wola, 16 maja 2016 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa skrzyżowania typu rondo w ciągu ul. Grabskiego – drogi gminnej nr 101072R w Stalowej Woli (rejon kuźni matrycowej)” wybrana została w dniu 16 maja 2016 r., oferta wykonawcy MOK-BUD plus Robert Bąk z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza 178.
Kryterium wyboru ofert była cena oraz okres gwarancji i rękojmi. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 167.979,19 zł brutto oraz oświadczył iż udzieli gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia na okres 5 lat.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz okresu gwarancji i rękojmi, następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium okres gwarancji Łączna liczba punktów
1. MOK-BUD plus Robert Bąk
Ul. Sienkiewicza 178
39-400 Tarnobrzeg
90,00 10,00 100,00
2. Skanska S.A.
Ul. Gen. J. Zajączka 9
01-518 Warszawa
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
 
 
 
Generuj PDF
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW ORAZ OSÓB GMINY STALOWA WOLA WRAZ Z URZĘDEM MIASTA, JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY
OKZ-V.271.19.2016                                                          Stalowa Wola, dnia 20.05.2016 r.
 
                             OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamiam, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów  Gminy Stalowa Wola wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury, z podziałem na następujące części:
 
CZĘŚĆ I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Stalowa Wola wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.
CZĘŚĆ II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Stalowa Wola.
CZĘŚĆ III: Ubezpieczenie
Nastepst nieszczęśliwych wypadków Gminy Stalowa Wola.
wybrano oferty następujących wykonawców:
 
 1. W części I zamówienia za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 2, złożona przez:
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group
Oddział Rzeszów
ul. Dąbrowskiego 20
35-036 Rzeszów
Uzasadniając dokonany wybór informuję, że oferta ta uzyskała najwyższą łączną ilość punktów z obu kryteriów oceny ofert (cena 85%, warunki fakultatywne 15%).
 
 1. W części II zamówienia za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 2, złożona przez:
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group
Oddział Rzeszów
ul. Dąbrowskiego 20
35-036 Rzeszów
Uzasadniając dokonany wybór informuję, że oferta ta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny (cena 90%, warunki fakultatywne 10%).
 
3. W części III zamówienia za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 1, złożona przez:
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group, Oddział w Rzeszowie
ul. Bernardyńska 2/7
35-069 Rzeszów
Uzasadniając dokonany wybór informuję, że oferta ta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny (cena 95%, warunki fakultatywne 5%).
 
II. Zgodnie z punktem 16 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryterium wyboru ofert dla I części zamówienia była najniższa cena – waga 85 % oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne – waga 15%.
Kryterium wyboru ofert dla II części zamówienia była najniższa cena – waga 90 % oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne – waga 10%.
Kryterium wyboru ofert dla III części zamówienia była najniższa cena – waga 95 % oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne – waga 5%.  
 
III. W terminie zgodnym ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia złożone zostały następujące oferty, które nie podlegały odrzuceniu i zgodnie z przyjętymi dla poszczególnych części zamówienia kryteriami ich oceny otrzymały ilość punktów, jak poniżej:
 
 
    I część II część III część
nr oferty Wykonawca Cena/ liczba punktów liczba punktów za warunki fakultatywne Liczba punków łącznie Cena/ liczba punktów liczba punktów za warunki fakultatywne Liczba punków łącznie Cena/ liczba punktów liczba punktów za warunki fakultatywne Liczba punków łącznie
1 Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group
Oddział w Rzeszowie
ul. Bernardyńska 2/7
35-069 Rzeszów
Nie złożono oferty
 
 
 
76 194,00 zł 0,00 pkt 76,76 pkt 18 800,00 zł 1,50 pkt 96,50 pkt
76,76 pkt 95,00 pkt
2 InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group
Oddział Rzeszów
ul. Dąbrowskiego 20
35-036 Rzeszów
174 637,00 zł 8,40 pkt 93,40 pkt 64 984,00 zł 0,00 pkt 90,00 pkt 18 964,00 zł 0,00 pkt 94,18 pkt
85,00 pkt 90,00 pkt 94,18 pkt
3 Generali TU S.A.
Ul. Szeligowskiego 6A
20-883 Lublin
198 735,10 zł 7,65 pkt 82,34 pkt  
Nie złożono oferty
 
 
Nie złożono oferty
 
 
74,69 pkt

 
Generuj PDF
Budowa ulicy Koniecpolskiego w Stalowej Woli
OKZ – V.271.18.2016                                                                     Stalowa Wola, 16 maja 2016 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa ulicy Koniecpolskiego w Stalowej Woli” wybrana została w dniu 16 maja 2016 r., oferta wykonawcy Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Drogowego „Inżdróg” Spółka z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Wrzosowej 97.
Kryterium wyboru ofert była cena oraz okres gwarancji i rękojmi. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 368.461,22 zł brutto oraz oświadczył iż udzieli gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia na okres 10 lat.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz okresu gwarancji i rękojmi, następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium okres gwarancji Łączna liczba punktów
1. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
Ul. Kolejowa 28
05-300 Mińsk Mazowiecki
82,93 10,00 92,93
2. Zakład Produkcyjno-Usługowy „DROTECH” Witold Waśkiewicz
37-416 Turbia 460
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
3. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas
Piaseczno 44
27-670 Łoniów
76,52 0,00 76,52
4. Konsorcjum firm:
PBI Infrastruktura S.A. – Lider
PBI WMB Sp. z o.o. - Partner
Ul. Kolejowa 10E
 23-200 Kraśnik
78,57 2,00 80,57
5. Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Drogowego „Inżdróg” Sp. z o.o.
Ul. Wrzosowa 97
37-450 Stalowa Wola
90,00 10,00 100,00
6. WOD-BUD Sp. z o.o.
Ul. Piłsudskiego 12/1
23-200 Kraśnik
82,93 0,00 82,93
7. Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o.
Rudna Mała 47b
36-060 Głogów Małopolski
86,27 4,00 90,27
Generuj PDF
Dostawa materiałów biurowych, etykiet i taśm barwiących na potrzeby Wydziału Gospodarki Odpadami
OKZ – VI.271.20.2016                                                           Stalowa Wola,  16 maja 2016 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
        Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa materiałów biurowych, etykiet i taśm barwiących na potrzeby Wydziału Gospodarki Odpadami” wybrana została,  w dniu 16 maja 2016 r., dla części I zamówienia oferta wykonawcy Przedsiębiorstwo „Annex” Sp. z o.o. z siedzibą w Annopolu przy ul. Rynek 10.
     Kryterium wyboru ofert była cena oraz termin dostawy. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 3133,51 zł brutto oraz oświadczył iż dostarczy przedmiot zamówienia w terminie 14 dni od podpisania umowy.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz terminu dostawy, następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium termin dostawy Łączna liczba punktów
1. Przedsiębiorstwo „Annex” Sp. z o.o.
ul. Rynek 10
23-235 Annopol
90,00 10,00 100,00
 
2. RESGRAPH Sp. z o.o.
ul. Boya-Żeleńskiego 19
35-105 Rzeszów
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
3. Biuro Plus Lucyna i Adam Koptyra Sp. Jawna
ul. Handlowa 4b
37-450 Stalowa Wola
 
72,75
 
10,00
 
92,75
4. HURT-PAPIER
 Ryszard Cebula Sp. Jawna
ul. Podkarpacka 57B
35-082 Rzeszów
 
81,89
 
10,00
 
91,89
 
       dla części II zamówienia wybrana została, w dniu 16 maja 2016 r., oferta wykonawcy Jantar Sp. z o.o. w Bielsku-Białej przy ul. Piekarskiej 199.
Kryterium wyboru ofert była cena oraz termin dostawy. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 870,07 zł brutto oraz oświadczył iż dostarczy przedmiot zamówienia w terminie 14 dni od podpisania umowy.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część II zamówienia oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach oraz terminu dostawy, następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium termin dostawy Łączna liczba punktów
1. Jantar Sp. z o.o.
ul. Piekarska 199
43-300 Bielsko-Biała
90,00 10,00 100,00
2. HIT-KODY KRESKOWE
Sp. Jawna
ul. Wierzbowa nr 7
 62-002 Suchy Las
 
Nie dotyczy
 
Nie  dotyczy
 
Nie dotyczy
3. ETISOFT Kraków S.C.
Katarzyna i Marek Obłaza
ul. Rydlówka 20
 30-363 Kraków
 
36,78
 
10,00
 
46,78
4. HURT-PAPIER
 Ryszard Cebula Sp. Jawna
ul. Podkarpacka 57B
35-082 Rzeszów
 
87,35
 
 
10,00
 
97,35
Generuj PDF
Budowa kanału technologicznego przy ul. Solidarności w Stalowej Woli (zaprojektuj i wybuduj).
OKZ – V.271.16.2016                                                      Stalowa Wola, 4 maja 2016 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa kanału technologicznego przy ul. Solidarności w Stalowej Woli (zaprojektuj i wybuduj)” wybrana została w dniu 4 maja 2016 r., oferta wykonawcy Usługi Telekomunikacyjne i Projektowe MARTEL Marek Dzieciuch z siedzibą w Lenarczycach 96.
Kryterium wyboru ofert była cena oraz termin wykonania zamówienia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 147.600,00 zł brutto oraz oświadczył iż udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 10 lat.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz okresu gwarancji, następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium okres gwarancji Łączna liczba punktów
1. Linetel Media Sp. z o.o.
ul. M. Rapackiego 11
20-150 Lublin
55,10 10,00 65,10
2. ELTEL NETWORKS INFRANET SERVICES S.A.
 ul. Magazynowa 6
62-030 Luboń
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
3. AGNEX spółka z o.o.
 ul. Michalusa 1/303
38-300 Gorlice
51,53 10,00 61,63
4. ELEKTROBUDOWA S.C. Andrzej Kowalski, Ryszard Kowalski
ul. Partyzantów 4/38
 37-450 Stalowa Wola
39,27 10,00 49,27
5. Ostrowieckie Sieci Telekomunikacyjne Sp. z o. o.
ul. Denkowska 72A
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
63,53 10,00 73,53
6. Cyfrowe Sieci Multimedialne Sp. z o.o.
ul. Kwiatkowskiego 1
 37-450 Stalowa Wola
67,50 10,00 77,50
7. RBS Media Spółka z o.o. Sp. k. Ławnica 241
39-331 Chorzelów
78,26 2,00 80,26
8. TELWOLT – MEDIA Sp. z o.o.
 ul. Kwiatkowskiego 61
27-600 Sandomierz
74,48 10,00 84,48
9. Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych S.A. ul. Zabraniecka 8
03-872 Warszawa
66,67 10,00 76,67
10. Usługi Telekomunikacyjne i Projektowe MARTEL, Marek Dzieciuch
Lenarczyce 96
27-641 Obrazów
90,00 10,00 100,00
Generuj PDF
Zakup sprzętu multimedialnego i drukarek na potrzeby realizacji Zadnia Centrum Aktywizacji Organizacji Pozarządowych
OKZ – V.271.17.2016                                               Stalowa Wola, 22 kwietnia 2016 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup sprzętu multimedialnego i drukarek na potrzeby realizacji Zadnia Centrum Aktywizacji Organizacji Pozarządowych” wybrana została w dniu 22 kwietnia 2016 r., oferta wykonawcy MaN Complex Grzywa Marek, Łapacz Norbert z siedzibą w Kielcach przy ul. Przyborowskiego 4/1.
Kryterium wyboru ofert była cena oraz termin dostawy. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 3.522,72 zł brutto oraz oświadczył, iż dostarczy przedmiot zamówienia w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz terminu dostawy następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium termin dostawy Łączna liczba punktów
1. Centrum Multimedialne ORION Paweł Sibiga
ul. K.E.N. 12/6
37-450 Stalowa Wola
75,43 10,00 85,43
2. „COM” Michał Karczewski
ul. Myśliwska 34b
03-228 Warszawa
74,01 10,00 84,01
3. Biuro Inżynieryjne Martex
Marcin Puźniak
Gorzeszów 19
58-405 Krzeszów
71,98 20,00 91,98
4. FHU KRAWO Wojciech Chanulak
ul. Grunwaldzka 8/8
75-241 Koszalin
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
5. CENTRUM QUATRO
 Iwona Zachara
ul. Matejki 2
35-064 Rzeszów
77,88 20,00 97,88
6. PPPHU „VIKA” – Renata Musielska
Lubanów 28b
98-235 Błaszki
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
7. InFast Sp. z o.o.
ul. Szopena 51
35-055 Rzeszów
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
8. AV Multimedia Małysz i Spółka Spółka Jawna
ul. Głowackiego 7/7
25-368 Kielce
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
9. SYOS Sp. z o.o.
ul. Przasnyska 6b
01-756 Warszawa
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
10. MK KOMP Mariusz Bury
ul. Wyszyńskiego 49/12
37-100 Łańcut
78,46 20,00 98,46
11. AJP Systemy Biurowe Sp. z o.o.
ul. Równoległa 9
02-235 Warszawa
67,49 20,00 87,49
12. 13P Grzegorz Kociumbas
ul. Kosmiczna 22
52-226 Wrocław
76,63 20,00 86,63
13. MaN Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert
ul. Przyborowskiego 4/1
25-417 Kielce
80,00 20,00 100,00
14. Impact IT Sp. z o.o.
ul. Siedlanowskiego 3
37-450 Stalowa Wola
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
15. KAWICOM Systemy Komputerowe S.C.  Daniel Kasieczko, Grzegorz Wilk
ul. Podzwierzyniec 78
37-100 Łańcut
61,91 20,00 81,91
 
Or –VI.271.17.2016                                                       Stalowa Wola, dnia 28 kwietnia 2016 r.
 
 
WSZYSCY OFERENCI
 
         Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup sprzętu multimedialnego i drukarek na potrzeby realizacji Zadnia Centrum Aktywizacji Organizacji Pozarządowych”.
 
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  ORAZ O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI SPRAWDZENIA I OCENY OFERT
 
            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) w  związku z wniesieniem w dniu 28 kwietnia 2016 r. przez firmę InFast Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Szopena 51, informacji o niezgodnej z prawem czynności Zamawiającego, zawiadamia, iż czynność wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu przetargowym z dnia 22 kwietnia 2016 r., zostaje unieważniona. W związku z powyższym Zamawiający przystępuje ponownie do sprawdzenia i oceny ofert złożonych w postępowaniu przetargowym.
            

OKZ – V.271.17.2016                                                         Stalowa Wola, 4 maja 2016 r.
 
 
OGŁOSZENIE O PONOWNYM WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup sprzętu multimedialnego i drukarek na potrzeby realizacji Zadnia Centrum Aktywizacji Organizacji Pozarządowych” wybrana została w dniu 4 maja 2016 r., oferta wykonawcy InFast Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Szopena 51.
Kryterium wyboru ofert była cena oraz termin dostawy. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 3.370,20 zł brutto oraz oświadczył, iż dostarczy przedmiot zamówienia w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz terminu dostawy następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium termin dostawy Łączna liczba punktów
1. Centrum Multimedialne ORION Paweł Sibiga
ul. K.E.N. 12/6
37-450 Stalowa Wola
72,17 10,00 82,17
2. „COM” Michał Karczewski
ul. Myśliwska 34b
03-228 Warszawa
70,80 10,00 80,80
3. Biuro Inżynieryjne Martex
Marcin Puźniak
Gorzeszów 19
58-405 Krzeszów
68,86 20,00 88,86
4. FHU KRAWO Wojciech Chanulak
ul. Grunwaldzka 8/8
75-241 Koszalin
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
5. CENTRUM QUATRO
 Iwona Zachara
ul. Matejki 2
35-064 Rzeszów
74,51 20,00 94,51
6. PPPHU „VIKA” – Renata Musielska
Lubanów 28b
98-235 Błaszki
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
7. InFast Sp. z o.o.
ul. Szopena 51
35-055 Rzeszów
80,00 20,00 100,00
8. AV Multimedia Małysz i Spółka Spółka Jawna
ul. Głowackiego 7/7
25-368 Kielce
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
9. SYOS Sp. z o.o.
ul. Przasnyska 6b
01-756 Warszawa
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
10. MK KOMP Mariusz Bury
ul. Wyszyńskiego 49/12
37-100 Łańcut
75,06 20,00 95,06
11. AJP Systemy Biurowe Sp. z o.o.
ul. Równoległa 9
02-235 Warszawa
64,57 20,00 84,57
12. 13P Grzegorz Kociumbas
ul. Kosmiczna 22
52-226 Wrocław
73,31 20,00 83,31
13. MaN Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert
ul. Przyborowskiego 4/1
25-417 Kielce
76,54 20,00 96,54
14. Impact IT Sp. z o.o.
ul. Siedlanowskiego 3
37-450 Stalowa Wola
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
15. KAWICOM Systemy Komputerowe S.C.  Daniel Kasieczko, Grzegorz Wilk
ul. Podzwierzyniec 78
37-100 Łańcut
59,23 20,00 79,23
Generuj PDF
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kusocińskiego i ul. Tadeusza Sochy w Stalowej Woli (zaprojektuj i wybuduj).
OKZ – V.271.15.2016                                           Stalowa Wola, 19 kwietnia 2016 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kusocińskiego i ul. Tadeusza Sochy w Stalowej Woli (zaprojektuj i wybuduj)” wybrana została w dniu 19 kwietnia 2016 r., oferta wykonawcy Zakład Wykonawstwa Elektrycznego i Teletechnicznego mgr inż. Adam Bednarowski z siedzibą w Radomyślu nad Sanem przy ul. Mickiewicza 164.
  Kryterium wyboru ofert była cena oraz termin wykonania zamówienia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 182.040,00 zł brutto oraz oświadczył iż udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 10 lat.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz okresu gwarancji, następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium okres gwarancji Łączna liczba punktów
1. Zakład Wykonawstwa Elektrycznego i Teletechnicznego mgr inż. Adam Bednarowski
Ul. Mickiewicza 164
37-455 Radomyśl nad Sanem
90,00 10,00 100,00
2. ELEKTROBUDOWA S.C.
Andrzej Kowalski, Ryszard Kowalski
Ul. Partyzantów 4/38
37-450 Stalowa Wola
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
 
Generuj PDF
Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Gimnazjum nr 2 w Stalowej Woli
OKZ-V.271.13.2016                                                                   Stalowa Wola, 20.04.2016 r.
          
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2015 r., poz. 2164) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p/n „Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Gimnazjum nr 2 w Stalowej Woli”. - wybrana została, w dniu 20.04.2016 r. oferta złożona przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Budowlane „EKO-DROGPOL” Sp. z o. o., ul. Partyzantów 32, 23-250 Urzędów. Kryterium wyboru ofert była cena oraz termin wykonania zamówienia, w/w  przedsiębiorstwo przedstawiło ofertę o cenie 237 361,05 zł (netto) + VAT = 291 954,09 zł (brutto). Wykonawca zadeklarował wykonanie zamówienia w terminie 60 dni w pozacenowym kryterium oceny oferty.  W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej przedsiębiorstwa, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium terminu wykonania Łączna liczba punktów
1 DRO-MAR Marcin Dróżdż
ul. Radomska 138
26-640 Skaryszew, Makowlec
 
87,95
 
5
 
92,95
2 Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „PROM”
Leszek Styka
ul. Jana Pawła II 3/2
39-460 Nowa Dęba
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
3 COLOR-SPORTS Adam Wilk,
Waldemar Kosiorowski
ul. Warszawska 299
43-155 Bieruń
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
4 EUROCOURT Sp. z o. o.
ul. Wolności 8/7
Radom 26-600
 
85,09
 
5
 
90,09
5 Przedsiębiorstwo Budowlane „EKO-DROGPOL”  Sp. z o. o.,
ul. Partyzantów 32,
23-250 Urzędów
 
 
95
 
 
5
 
 
100
6
 
FPUH „KRIS-BUD”
Krzysztof Śnieżek
36-220 Jasienica Rosielna 269 B, 332A
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
 
OKZ-V.271.13.2016                                                                Stalowa Wola, 28 kwietnia 2016 r.
 
WSZYSCY OFERENCI
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU OFERTY ORAZ INFORMACJA O POWTÓRZENIU ELEMENTÓW CZYNNOŚCI SPRAWDZANIA OFERT
 
            Dotyczy postępowania udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Gimnazjum nr 2 w Stalowej Woli”.
 
                        Działając na podstawie art. 181 ust 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( tj. Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) Zamawiający unieważnia wybór ofert po otrzymaniu pisma w zakresie niezauważonych nieprawidłowości w ofertach wykonawców. Dnia 27.04.2016 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo od przedsiębiorcy działającego pn. Przedsiębiorstwo Budowlane „EKO-DROGPOL” Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Partyzantów 32, 23-250 Urzędów w zgodzie z art. 181 ust 1 wyżej wskazanej ustawy z którego wynikło, iż Zamawiający nie zauważył omyłkowego zastosowania nieprawidłowej jednostki miary, rzutującej na cenę adresata pisma tj. Wykonawcy którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. W związku z powyższym, Zamawiający zmuszony jest powtórzyć czynność sprawdzania ofert w powyższym zakresie, w ofertach części Wykonawców, oraz w następnej kolejności dokonać powtórnego wyboru oferty.
OKZ-V.271.13.2016                                                                   Stalowa Wola, 18.05.2016 r.
         
 
OGŁOSZENIE O PONOWNYM WYBORZE OFERTY
 
            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2015 r., poz. 2164) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p/n „Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Gimnazjum nr 2 w Stalowej Woli”. – ponownie wybrana została, w dniu 18.05.2016 r. oferta złożona przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Budowlane „EKO-DROGPOL” Sp. z o. o., ul. Partyzantów 32, 23-250 Urzędów. Kryterium wyboru ofert była cena oraz termin wykonania zamówienia, w/w  przedsiębiorstwo przedstawiło ofertę o cenie 256 358,16 zł (netto) + VAT = 315 320,54 zł (brutto). Wykonawca zadeklarował wykonanie zamówienia w terminie 60 dni w pozacenowym kryterium oceny oferty.  W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej przedsiębiorstwa, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium terminu wykonania Łączna liczba punktów
1 DRO-MAR Marcin Dróżdż
ul. Radomska 138
26-640 Skaryszew, Makowlec
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
2 Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „PROM”
Leszek Styka
ul. Jana Pawła II 3/2
39-460 Nowa Dęba
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
3 COLOR-SPORTS Adam Wilk,
Waldemar Kosiorowski
ul. Warszawska 299
43-155 Bieruń
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
4 EUROCOURT Sp. z o. o.
ul. Wolności 8/7
Radom 26-600
 
91,90
 
5
 
96,90
5 Przedsiębiorstwo Budowlane „EKO-DROGPOL”  Sp. z o. o.,
ul. Partyzantów 32,
23-250 Urzędów
 
 
95
 
 
5
 
 
100
6
 
FPUH „KRIS-BUD”
Krzysztof Śnieżek
36-220 Jasienica Rosielna 269 B, 332A
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
 
 
 
 
Generuj PDF
Zakup sprzętu komputerowego do obsługi świadczenia wychowawczego
OKZ-V.271.14.2016                                                                Stalowa Wola, 5 kwietnia 2016 r.
 
 
 
WSZYSCY OFERENCI
 
 
             Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2015 r., poz. 2164), unieważnia postępowanie, pn.Zakup sprzętu komputerowego do obsługi świadczenia wychowawczego ze względu na fakt nie złożenia żadnej niepodlegającej odrzuceniu oferty.
Generuj PDF
Budowa zaplecza socjalnego wraz z wykonaniem renowacji nawierzchni boiska na stadionie SAN na os. Piaski w Stalowej Woli
OKZ – V.271.12.2016                                               Stalowa Wola, 19 kwietnia 2016 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa zaplecza socjalnego wraz z wykonaniem renowacji nawierzchni boiska na stadionie SAN na os. Piaski w Stalowej Woli” wybrana została w dniu 19 kwietnia 2016 r., oferta wykonawcy Centrum Stolarki Budowlanej „DOMLUX” Nieznalski Andrzej, Nowak Marek Spółka Jawna z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Przemysłowej 11.
Kryterium wyboru ofert była cena oraz termin wykonania zamówienia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 413.041,55 zł brutto oraz zobowiązał się do wykonania przedmiotu zamówienia  w terminie 120 dni od dnia zawarcia umowy.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz terminu wykonania zamówienia, następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium termin wykonania zamówienia Łączna liczba punktów
1.  Zakład Remontowo-Budowlany Roman Olszowy
Ul. Szkolna 55
36-147 Kosowy
87,89 5,00 92,89
2. HSW Zakład Projektowo-Technologiczny Sp. z o.o.
Ul. Kwiatkowskiego 1
37-450 Stalowa Wola
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
3. Zakład Handlowo-Usługowy Kazimierz Szewczyk
37-430 Jeżowe 382A
93,86 0,00 93,86
4. Centrum Stolarki Budowlanej „DOMLUX” Nieznalski Andrzej, Nowak Marek Sp. Jawna
Ul. Przemysłowa 11
37-450 Stalowa Wola
95,00 2,00 97,00
Generuj PDF
Zakup sprzętu komputerowego do obsługi świadczenia wychowawczego
OKZ-V.271.11.2016                                                                 Stalowa Wola, 21 marca 2016 r.
 
 
 
WSZYSCY OFERENCI
 
 
             Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2015 r., poz. 2164), unieważnia postępowanie, pn.Zakup sprzętu komputerowego do obsługi świadczenia wychowawczego ze względu na fakt nie złożenia żadnej oferty.
 
 
Generuj PDF
Dzierżawa nabytej od Gminy Stalowa Wola sieci kanalizacji deszczowej wraz z ich odsprzedażą po upływie okresu dzierżawy
OKZ– V.271.04.2016                                         Stalowa Wola, dnia 29 marca  2016 r,
  
 
 
                         ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA    
 
 
            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164), zawiadamia iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dzierżawa nabytej od Gminy Stalowa Wola sieci kanalizacji deszczowej wraz z ich odsprzedażą po upływie okresu dzierżawy”, zostało w dniu 29 marca 2016 r., unieważnione ze względu na fakt nie złożenia żadnej oferty.
 
Generuj PDF
Budowa parkingu przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Stalowej Woli – Etap I (Część Wschodnia)
OKZ – V.271.10.2016                                                                        Stalowa Wola, 19 kwietnia 2016 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
         Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa parkingu przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Stalowej Woli – Etap I ( Część Wschodnia)” w dniu 19 kwietnia 2016 r., wybrana została oferta wykonawcy Biuro Techniczno – Handlowe „EMP TERMO” Ewa i Marek Piękoś spółka jawna, ul. Głęboka 44, 37- 200 Przeworsk.
Kryteria wyboru ofert stanowiły: cena oraz termin wykonania zamówienia.
Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę brutto 527 101,58 zł oraz zadeklarował wykonanie zadania w terminie 60 dni od daty zawarcia umowy.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie powyższych kryteriów następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
Liczba punktów w kryterium
cena
Liczba punktów w kryterium
termin wykonania
Łączna liczba punktów
1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TEL-BOR” Bogusław Wieczorek, Borów 47, 23-235 Annopol Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
2. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych J.Korkosz – spółka jawna , ul. Nowa 93 37-400 Nisko 65,53 0 65,53
3. Przedsiębiorstwo Budowlane  „EKO-DROGPOL” sp. z o.o. ul. Partyzantów 32, 23-250 Urzędów Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
4. WOD-BUD Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 12/1; 23-200 Kraśnik    Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
5. Budownictwo Drogowe Groszek Piotr,
23-225 Szastarka, Majdan Obleszcze 49
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
6. Biuro Techniczno – Handlowe „EMP TERMO” Ewa i Marek Piękoś s.j.
ul. Głęboka 44, 37-200 Przeworsk    
95 5 100
7. MATBUD Sikora Sylwia
36 – 040 Boguchwała ul. Grunwaldzka 40
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
8. Konsorcjum
ADMA Zakład Remontowo-Budowlany  Marian Adamczyk ul. Kościuszki 68, 28 – 200 Staszów – Lider
Przedsiębiorstwo Budowlano – Inżynieryjne  ADMA Sp. z o.o. ul. Kościuszki 68, 28 – 200 Staszów
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
9. Firma Budowlana „REM – BUD – I”   Bronisław Drąg Spółka Jawna, Al. Jana Pawła II 60B , 37 -450 Stalowa Wola  Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

OKZ – V.271.10.2016                                                                          Stalowa Wola, 19 kwietnia 2016 r.
 
 
PONOWNE OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
         Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „ Budowa parkingu przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Stalowej Woli – Etap I ( Część Wschodnia) ” w dniu 19 kwietnia 2016 r., wybrana została oferta wykonawcy Biuro Techniczno – Handlowe „EMP TERMO” Ewa i Marek Piękoś spółka jawna, ul. Głęboka 44, 37- 200 Przeworsk.
Kryteria wyboru ofert stanowiły: cena oraz termin wykonania zamówienia.
Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę brutto  527 101,58 zł  oraz zadeklarował wykonanie zadania w terminie 60 dni od daty zawarcia umowy.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie powyższych kryteriów następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
Liczba punktów w kryterium
cena
Liczba punktów w kryterium
termin wykonania
Łączna liczba punktów
1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TEL-BOR” Bogusław Wieczorek, Borów 47, 23-235 Annopol Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
2. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych J.Korkosz – spółka jawna , ul. Nowa 93 37-400 Nisko 65,53 0 65,53
3. Przedsiębiorstwo Budowlane  „EKO-DROGPOL” sp. z o.o. ul. Partyzantów 32, 23-250 Urzędów Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
4. WOD-BUD Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 12/1; 23-200 Kraśnik    85,25 5 90,25
5. Budownictwo Drogowe Groszek Piotr,
23-225 Szastarka, Majdan Obleszcze 49
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
6. Biuro Techniczno – Handlowe „EMP TERMO” Ewa i Marek Piękoś s.j.
ul. Głęboka 44, 37-200 Przeworsk    
95 5 100
7. MATBUD Sikora Sylwia
36 – 040 Boguchwała ul. Grunwaldzka 40
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
8. Konsorcjum
ADMA Zakład Remontowo-Budowlany  Marian Adamczyk ul. Kościuszki 68, 28 – 200 Staszów – Lider
Przedsiębiorstwo Budowlano – Inżynieryjne  ADMA Sp. z o.o. ul. Kościuszki 68, 28 – 200 Staszów
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
9. Firma Budowlana „REM – BUD – I”   Bronisław Drąg Spółka Jawna, Al. Jana Pawła II 60B , 37 -450 Stalowa Wola  Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Generuj PDF
Przebudowa parkingu przyblokowego dla budynków przy ul. Skoczyńskiego 4, 6, 8.
OKZ – V.271.09.2016                                                                           Stalowa Wola, 12 kwietnia 2016 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
         Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa parkingu przyblokowego dla budynków przy
ul. Skoczyńskiego 4, 6, 8” w dniu 11 kwietnia 2016 r., wybrana została oferta wykonawcy Przedsiębiorstwo Budowlano – Produkcyjne „TAWO – BIS”  Wojciech Szwarc, 39-400 Tarnobrzeg ul. Zwierzyniecka 16 F.
Kryteria wyboru ofert stanowiły: cena oraz okres gwarancji i rękojmi.
Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę brutto  233 482,57 zł  oraz oświadczył, iż udziela gwarancji na wykonane zamówienie  na okres 10 lat.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie powyższych kryteriów następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancja Łączna liczba punktów
1. EVE Usługi Remontowo-Budowlane Bogdan Garbacz, 23-400 Biłgoraj, Korczów 14 c   nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
2. Zakład Produkcyjno–Usługowy „DROTECH” Witold Waśkiewicz, 37-416 Turbia 460 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
3. MOK-BUD Plus Robert Bąk ul. Sienkiewicza 178, 39- 400 Tarnobrzeg nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
4. Firma Drogowa TWZ, Tadeusz Żak, Wojciech Dryś, Zbigniew Kotulski S.C. 39 -400 Tarnobrzeg ul. H. Sienkiewicza 231 B nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
5. Przedsiębiorstwo Budowlano – Produkcyjne „TAWO-BIS” Wojciech Szwarc,
39- 400 Tarnobrzeg  ul. Zwierzyniecka 16
90 10 100
6. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe  INTERBET, 39-400 Tarnobrzeg ul. Bat. Chłopskich  10 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
7. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo- Handlowe „PRIMA-BUD” inż. Andrzej Sobczyk ul. Wiśniowa 5A, 27-600 Sandomierz nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
8. Usługi Remontowo – Budowlane Eugeniusz Drabik, 37-430 Jeżowe 789 A nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
9. Przedsiębiorstwo Budowlane  „EKO-DROGPOL” sp. z o.o. ul. Partyzantów 32, 23-250 Urzędów nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
10. Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Żołyni, 37-110 Żołynia ul. Białobrzeska 118 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
11. Budownictwo Drogowe Groszek Piotr, 23-225 Szastarka, Majdan Obleszcze 49 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
12. WOD-BUD Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 12/1; 23-200 Kraśnik    nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
13. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  „Robson” Robert Wryk, ul. Trześniowska 3, 27-600 Sandomierz  nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
14. Zakład Handlowo – Usługowy Kazimierz Szewczyk 37-430 Jeżowe 382 A   nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
15. Biuro Techniczno – Handlowe „EMP TERMO” Ewa i Marek Piękoś s.j.
ul. Głęboka 44, 37-200 Przeworsk    
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
16. Firma Budowlana „REM – BUD – I”   Bronisław Drąg Spółka Jawna, Al. Jana Pawła II 60B , 37 -450 Stalowa Wola  nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
17. Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy  FERAMENTA Krzysztof Piela,  36-053 Kamień-Błonie 74 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
18. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TEL-BOR” Bogusław Wieczorek, Borów 47, 23-235 Annopol nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Generuj PDF
Modernizacja dróg na osiedlu Rozwadów i Charzewice w Stalowej Woli – budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Hubala, Szewskiej,Mieszka I, 3-go Maja, Szumielewiczów, Kochana
OKZ – V.271.07.2016                                                                             Stalowa Wola, 29 marca 2016 r.
 
 
 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
         Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.Modernizacja dróg na osiedlu Rozwadów i Charzewice w Stalowej Woli – budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Hubala, Szewskiej, Mieszka I, 3-go Maja, Szumielewiczów, Kochana”  wybrana została w dniu 29 marca 2016 r., oferta wykonawcy Biuro Techniczno - Handlowe     „ EMP TERMO” Ewa i Marek Piękoś s.j.  ul. Głęboka 44, 37- 200 Przeworsk.
Kryteria wyboru ofert stanowiły: cena, gwarancja oraz termin wykonania zamówienia.
Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę  544 113,65 zł brutto oraz oświadczył, iż udziela gwarancji na wykonane zamówienie  na okres 10 lat określając termin wykonania zadania  do dnia 15.07.2016 r.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie powyższych kryteriów następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancja Liczba punktów w kryterium termin Łączna liczba punktów
1. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych J. Korkosz Sp. j.
ul. Nowa 93
37-400 Nisko
72,78 10 10 92,78
2. WOD – BUD Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 12/1
23 – 200 Kraśnik 
80
 
3 10 93
3. Biuro Techniczno – Handlowe
„EMP TERMO”
Ewa i Marek Piękoś Sp.j.
ul. Głęboka 44
37-200 Przeworsk
76,28 10 10 96,28
4. Primbud sp. z o.o.
ul. Nowa 30 J
37- 400 Nisko
73,70 10 10 93,70
5. Konsorcjum
„ADMA” Zakład Remontowo – Budowlany Marian Adamczyk
ul. Kościuszki 68 28-200 Staszów - Lider
Przedsiębiorstwo Budowlano – Inżynieryjne „ADMA” Spółka z o.o. ul. Kościuszki 68; 28-200 Staszów - Partner
74,15 10 10 94,15
6. Zakład Pracy Chronionej Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ NOWEX” – Tadeusz Nowak
ul. Okulickiego 127
37 – 450 Stalowa Wola
71,30 10 10 91,10
 
 
Generuj PDF
Obsługa bankowa płatności masowych Miasta Stalowa Wola poprzez rachunki wirtualne
 OKZ – V.271.08.2016                                                   Stalowa Wola, 3 marca 2016 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
         Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Obsługa bankowa płatności masowych Miasta Stalowa Wola poprzez rachunki wirtualne” wybrana została w dniu 3 marca 2016 r., oferta wykonawcy PKO Bank Polski Regionalne Centrum Korporacyjne w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Rejtana 53b.
     Kryterium wyboru ofert była cena oraz termin przekazania Zamawiającemu plików elektronicznych z danymi o wpłatach dokonanych na rachunki wirtualne. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 10.500,00 zł brutto oraz wykazał, iż termin przekazania Zamawiającemu plików elektronicznych z danymi o wpłatach dokonanych na rachunki wirtualne nastąpi do godziny 7.00 następnego dnia roboczego
      W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie powyższych kryteriów następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium termin przekazania Zamawiającemu plików elektronicznych z danymi o wpłatach dokonanych na rachunki wirtualne Łączna liczba punktów
1. PKO Bank Polski
Regionalne Centrum Korporacyjne w Rzeszowie
Ul. Rejtana 53b
35-326 Rzeszów
90,00 10,00 100,00
 
Generuj PDF
Budowa kolektora deszczowego w ulicy Kasztanowej w Stalowej Woli
OKZ-V.271.06.2016                                                                   Stalowa Wola, 17.03.2016 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2015 r., poz. 2164) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p/n „Budowa kolektora deszczowego w ulicy Kasztanowej w Stalowej Woli.” - wybrana została, w dniu 17.03.2016 r. oferta złożona przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Monterskich Budownictwa „PRIMBUD“ Sp. z o. o. ul. Nowa 30J 37-400 Nisko. Kryterium wyboru ofert była cena oraz gwarancja na wykonanie zamówienia, w/w  przedsiębiorstwo przedstawiło ofertę o cenie 229 000,00 zł (netto) + VAT = 281 670,00 zł (brutto). Wykonawca udzielił 8 lat gwarancji w pozacenowym kryterium oceny oferty.  W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej przedsiębiorstwa, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancji Łączna liczba punktów
1 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych: J. Korkosz spółka jawna
ul. Nowa 93
 
51,10
 
20
 
71,10
2 WOD-BUD sp. z o. o.
ul. Piłsudzkiego 12/1
23-200 Kraśnik
 
58,44
 
15
 
73,44
3 EKOMEL Sp. z o. o.
ul. Wojska Polskiego 21
23-300 Janów Lubelski
 
63,75
 
20
 
83,75
4 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Monterskich Budownictwa „PRIMBUD“ Sp. z o. o.
ul. Nowa 30J
37-400 Nisko
 
 
80
 
 
20
 
 
100
5 Zakład Pracy Chronionej P.W. „NOWEX” Tadeusz Nowak
ul. Okulickiego 127
37-450 Stalowa Wola
 
56,16
 
20
 
76,16
Generuj PDF
Budowa skrzyżowania ulic: Ofiar Katynia, Mickiewicza, Solidarności i nowoprojektowanej w Stalowej Woli o łącznej długości wlotów 279,19 m wraz z przebudową odcinka drogi gminnej ul. Solidarności nr G101037R w km 0+121,86 do 0+400,00
OKZ – V.271.05.2016                                                 Stalowa Wola, 21 marca 2016 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
         Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa skrzyżowania ulic: Ofiar Katynia, Mickiewicza, Solidarności i nowoprojektowanej w Stalowej Woli o łącznej długości wlotów 279,19 m wraz z przebudową odcinka drogi gminnej ul. Solidarności nr G101037R w km 0+121,86 do 0+400,00” wybrana została w dniu 21 marca 2016 r., oferta wykonawcy Skanska S.A. z siedzibą przy ul. Gen. J. Zajączka 9 w Warszawie.
      Kryterium wyboru ofert była cena oraz gwarancja. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 3.832.571,90 zł brutto oraz oświadczył, iż udzieli gwarancji na wykonane roboty na okres 10 lat.
      W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie powyższych kryteriów następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancja Łączna liczba punktów
1. Przedsiębiorstwo Robót  Inżynieryjnych
J. Korkosz Sp. Jawna
Ul. Nowa 93
37-400 Nisko
67,47 10,00 77,47
2. STRABAG Sp. z o.o.
Ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków
 
67,33 4,00 71,33
3. SKANSKA S.A.
Ul. Gen. J. Zajączka 9
01-518 Warszawa
90,00 10,00 100,00
 
Generuj PDF
Budowa miejskiego żłobka integracyjnego wraz z wyposażeniem w Stalowej Woli
OKZ-V.271.52.2015                                                             Stalowa Wola, 9 lutego 2016 r.
         
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
           
Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2015 r., poz. 2164), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p/n Budowa miejskiego żłobka integracyjnego wraz z wyposażeniem w Stalowej Woliwybrana została, w dniu 9 lutego 2016 r. oferta złożona przez wykonawcę  Firma Budowlana REM-BUD-I Bronisław Drąg Spółka Jawna z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 60 B, 37-450 Stalowa Wola. Kryterium wyboru ofert była cena oraz okres gwarancji i rękojmi. Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę o cenie 4 469 630,95 zł brutto oraz 7 letni okres gwarancji i rękojmi. Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium, następującą punktację:
Numer  oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancji i rękojmi Łączna liczba punktów
1 Przedsiębiorstwo Budowlane „Rystal-BUD” Sp. z o. o.,
ul. Piwowarska 25,
25-561 Kielce
 
 
87,28
 
 
2
 
 
89,28
2 Konsorcjum firm: Spółdzielnia Rzemieślnicza „BUDOWLANA”,
ul. Kilińskiego 15/17,
26-600 Radom,
Firma Budowlana „ES-BUD” Robert Szyszkowski,
Bielicha 26,
26-600 Radom
 
 
 
88,12
 
 
 
5
 
 
 
93,12
3 Przedsiębiorstwo Budowlane „NOWBUD” Sp. z o. o.,
ul. Trześniowska 1,
27-600 Sandomierz
 
 
77,52
 
 
5
 
 
82,52
4 Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe Integral Sp. z o. o.,
ul. Langiewicza 37,
35-959 Rzeszów
 
71,64
 
2
 
 
73,64
 
5 Skanska S.A.,
ul. Gen. J. Zajączka 9,
01-518 Warszawa
 
78,08
 
5
 
83,08
6 „GMC” Sp. z o. o.,
ul. Kościuszki 2,
28-200 Staszów
 
94,45
 
5
 
99,45
7 Zakład Remontowo-Budowlany Zbigniew Rachwał,
ul. Partyzantów 25,
23-300 Janów Lubelski
 
78,20
 
5
 
 
83,20
8 Zakład Remontowo-Budowlany Roman Olszowy,
ul. Szkolna 55,
36-147 Kosowy
 
85,35
 
5
 
90,35
9 Konsorcjum Firm:
„ADMA” Zakład Remontowo – Budowlany Marian Adamczyk,
ul. Kościuszki 68,
28-200 Staszów,
Przedsiębiorstwo Budowlano – Inżynieryjne „ADMA” Sp.z o. o.,
ul. Kościuszki 68,
28-200 Staszów
 
 
 
 
89,94
 
 
 
 
2
 
 
 
 
91,94
10 Stalprzem Spółka z o. o.,
ul. Spacerowa 1,
37-450 Stalowa Wola
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
 
Nie dotyczy
11 Firma Budowlana REM-BUD I Bonisław Drąg Spółka Jawna, Al. Jana Pawła II 60 B, 37-450 Stalowa Wola,  
 
95
 
 
5
 
 
 
100
12 Certus Sp. z o. o.,
ul. F. Chopina 25H,
38-300 Gorlice
 
 
Nie dotyczy
 
 
Nie dotyczy
 
 
 
Nie dotyczy
13 Centrum Stolarki Budowlanej DOMLUX Nieznalski Andrzej, Nowak Marek Spółka Jawna, ul. Przemysłowa 11, 37-450 Stalowa Wola,  
 
Nie dotyczy
 
 
Nie dotyczy
 
 
Nie dotyczy
14 Firma Remontowo-Budowlana „STYLBUD” Robert Czajło, os. Słoneczne 3/39, 37-500 Jarosław  
78,22
 
5
 
83,22
 
 
 
 
 
Generuj PDF
Odbiór i transport odpadów komunalnych na terenie Gminy Stalowa Wola
OKZ-V.271.48.2015                                                             Stalowa Wola, 7 stycznia 2016 r.
          
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm. ) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p/n „Odbiór i transport odpadów komunalnych na terenie Gminy Stalowa Wola” wybrana została, w dniu 7 stycznia 2016 r. oferta złożona przez wykonawcę Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o., ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola. Kryterium wyboru ofert była cena oraz pozacenowe kryteria oceny oferty wymienione w tabeli poniżej , w/w przedsiębiorca przedstawił jedyną ofertę o cenie 11 678 550,12 zł (brutto) oraz oświadczył wykonanie zamówienia w godzinach pracy od 7:00 do 20:00, za pomocą pojazdów spełniających normy EURO 5 i wyżej w liczbie 10 sztuk oraz UERO 4 - 5 sztuk, oraz posiadając bazę transportową położoną w granicach administracyjnych Gminy Stalowa Wola. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej przedsiębiorstwa, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację :
Numer  oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Uciążliwość prowadzenia usługi Realizacja umowy przy użyciu
pojazdów spełniających normy emisji
spalin Euro (PP)
Odległość bazy transportowej
(zaplecza technicznego) od granic
administracyjnych Gminy Stalowa Wola
(PO)
Łączna liczba punktów
 
 
1
Miejski Zakład Komunalny
Sp. z o. o.,
ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola
 
 
80
 
 
0
 
 
5
 
 
10
 
 
95
 
 
 
 
 
Generuj PDF
Opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego cyfryzacji jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola.
OKZ – V.271.50.2015                                                   Stalowa Wola, 17 grudnia 2015 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
         Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pózn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego cyfryzacji jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola” wybrana została w dniu 17 grudnia 2015 r., oferta konsorcjum firm: NEXATEL Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przy ul. Krakowskiej 62, 25-701 Kielce - Lider oraz TELCENT M. Urys, P. Bąk Sp. Jawna z siedzibą przy ul. Krakowskiej 62 w Kiecach - Partner.
     Kryterium wyboru ofert była cena oraz termin realizacji zamówienia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 97.170,00 zł brutto oraz zobowiązał się do wykonania zamówienia w terminie do dnia 8 lutego 2016 r.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie ceny oraz kryterium termin realizacji zamówienia, następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium termin realizacji Łączna liczba punktów
1. INTER-NOVA Sp. z o.o.
Al. Roździeńskiego 170
40-203 Katowice
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
2. Cyfrowe Sieci Multimedialne Sp. z o.o.
Ul. E. Kwiatkowskiego 1
37-450 Stalowa Wola
53,00 5,00 58,00
3.
Konsorcjum firm:
 1. NEXATEL Sp. z o.o.
ul. Krakowska 62, 25-701 Kielce
 1. TELCENT M. Urys, P. Bąk
Spółka Jawna
ul. Krakowska 62, 25-701 Kielce
90,00 10,00 100,00
Generuj PDF
Udzielenie kredytu długoterminowego
OKZ-V.271.42.2015                                                                       Stalowa Wola, 10.12.2015 r.
         
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm. ) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p/n Udzielenie kredytu długoterminowego”.- wybrana została, w dniu 10.12.2015 r. oferta złożona przez wykonawcę ING Bank Śląski S.A. Centrum Bankowości Korporacyjnej w Rzeszowie, z siedzibą przy Al. Rejtana 20, 35-310 Rzeszów. Kryterium wyboru ofert była cena oraz termin uruchomienia kredytu, w/w  przedsiębiorstwo przedstawiło ofertę o cenie 1 471 200,64 zł (brutto) oraz termin uruchomienia kredytu w dniu zawarcia umowy. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej przedsiębiorstwa, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach oraz kryterium terminu uruchomienia kredytu, następującą punktację:
Numer  oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium terminu uruchomienia kredytu Łączna liczba punktów
1 Getin Noble Bank S.A.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
 
68,07
 
 
2
 
70,07
 
2 Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski S.A
Regionalne Centrum Korporacyjne
W Rzeszowie
ul. T. Rejtana 53b
35-326 Rzeszów
 
 
 
97,62
 
 
 
 
2
 
 
 
99,62
3 ING Bank Śląski S.A.
Centrum Bankowości Korporacyjnej w Rzeszowie
Al. T. Rejtana 20
35-310 Rzeszów
 
 
98
 
 
2
 
 
100
 
4 Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu
ul. Sokoła 12
39-400 Tarnobrzeg
 
93,28
 
 
2
 
95,28
 
 
 
 
 
Generuj PDF
Zakup, dostawa i instalacja automatycznej stacji monitorowania zanieczyszczenia powietrza i hałasu
OKZ-V.271.45.2015                                                             Stalowa Wola, 12 listopada 2015 r.
         
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm. ) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p/n „Zakup, dostawa i instalacja automatycznej stacji monitorowania zanieczyszczenia powietrza i hałasu” wybrana została, w dniu 12 listopada 2015 r. oferta złożona przez wykonawcę Far Data Sp. z o. o. Spółka Komandytowa z siedzibą przy ul. Lipowej 3, 30-702 Kraków. Kryterium wyboru ofert była cena oraz gwarancja , w/w przedsiębiorstwo przedstawiło jedyną ofertę o cenie 145 500 zł (netto) + VAT = 178 965,00 zł (brutto) oraz gwarancję na 24 miesiące. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej przedsiębiorstwa, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację :
Numer  oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Gwarancja Łączna liczba punktów
1 Far Data Sp. z o. o. Spółka Komandytowa
ul. Lipowej 3,
30-702 Kraków
 
90
 
10
 
100
 
 
 
 
Generuj PDF
Dostawa wraz z instalacją regałów stacjonarnych i jezdnych do archiwum zakładowego w budynku Urzędu Miasta Stalowej Woli przy ul. Wolności 7.
OKZ – V.271.47.2015                                            Stalowa Wola, 9 listopada 2015 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
 
         Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pózn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa wraz z instalacją regałów jezdnych do archiwum zakładowego w budynku Urzędu Miasta Stalowej Woli przy ul. Wolności 7” wybrana została w dniu 9 listopada 2015 r., oferta wykonawcy Firma Handlowo Usługowa EPZAP Elżbieta Pyrek z siedzibą przy ul. Kozienickiej 109a w Krakowie.
Kryterium wyboru ofert była cena, okres gwarancji dostarczanych do Zamawiającego regałów oraz termin realizacji dostawy wraz z instalacją regałów. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 28.831,20 zł brutto oraz oświadczył i udziela pełnej 60 miesięcznej gwarancji na meble biurowe stanowiące przedmiot zamówienia oraz zobowiązał się do wykonania zamówienia w terminie 4 tygodni od podpisania umowy.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie ceny oraz kryteriów okres gwarancji oraz termin realizacji dostawy wraz z instalacją regałów, następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium okres gwarancji Liczba punktów w kryterium czas realizacji Łączna liczba punktów
1. Firma Handlowo Usługowa ELZAP Elżbieta Pyrek
Ul. Kozienicka 109a
30-375 Kraków
60,00 20,00 20,00 100,00
2. Silesia Meble Sp. z o.o.
Ul. Ornotowicka 4
44-230 Czerwionka - Leszczyny
47,38 20,00 10,00 77,38
 
Generuj PDF
Budowa infrastruktury lekkoatletycznej na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Stalowej Woli
 
OKZ – V.271.43.2015                                                                     Stalowa Wola, 18 listopada 2015 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
         Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pózn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa infrastruktury lekkoatletycznej na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Stalowej Woli” wybrana została w dniu 18 listopada  2015 r., oferta wykonawcy FPUH „KRIS-BUD” Krzysztof Śnieżek z siedzibą w Jasienicy Rosielnej 269.
Kryterium wyboru ofert była cena oraz termin wykonania zamówienia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 387.933,32 zł brutto oraz zobowiązał się do wykonania umowy w terminie do dnia 29 lipca 2016 r.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz terminu wykonania zamówienia, następującą punktację:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium termin wykonania zamówienia Łączna liczba punktów
1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PROM”
Leszek Styka
ul. Jana Pawła II 3/2
39-460 Nowa Dęba
75,99 5,00 80,99
2. DRO-MAR  Marcin Dróżdż
Makowiec
ul. Radomska 138
26-640 Skaryszew
65,86 5,00 70,86
3. „EUROCOURT” Sp. z o.o.
26-600 Radom
ul. Wolności 8 m7
83,23 5,00 88,23
4. ECOFORMA Hubert Wójcik
Ul. Za torem 41
25-807 Kielce
94,75 5,00 99,75
5. Przedsiębiorstwo Budowlane „MONOBET”
Marian Andrzejewski
Ul. Dojazdowa 7
43-100 Tychy
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
6. FPUH „KRIS-BUD”
Krzysztof Śnieżek
36-220 Jasienica Rosielna  269
95,00 5,00 100,00
7. FRAMAKO.PL SP. Z O.O.
38-114 Niebylec  193
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
8. Firma Budowlana Rem-Bud I
Bronisław Drąg Spółka Jawna
Al. Jana Pawła II 60B
37-450 Stalowa Wola
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
9. Przedsiębiorstwo Budowlane „EKO-DROGPOL” Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 32,
23-250 Urzędów
88,09 5,00 93,09
10. ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY KAZIMIERZ SZEWCZYK
37-430 JEŻOWE
JEŻOWE 382A
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
 
 
 
 
 
Generuj PDF
Budowa infrastruktury sportowej na terenie Zespołu Szkół nr 3 w Stalowej Woli
OKZ – V.271.41.2015                                               Stalowa Wola, 20 listopada 2015 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
         Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pózn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa infrastruktury sportowej na terenie Zespołu Szkół nr 3 w Stalowej Woli” wybrana została w dniu 20 listopada  2015 r., oferta wykonawcy FPUH „KRIS-BUD” Krzysztof Śnieżek z siedzibą w Jasienicy Rosielnej 269.
Kryterium wyboru ofert była cena oraz termin wykonania zamówienia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę niepodlegającą odrzuceniu na kwotę 1.011.803,39 zł brutto oraz zobowiązał się do wykonania umowy w terminie do dnia 31 lipca 2016 r.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz terminu wykonania zamówienia, następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium termin wykonania zamówienia Łączna liczba punktów
1. DRO-MAR  Marcin Dróżdż
Makowiec
ul. Radomska 138
26-640 Skaryszew
74,10 5,00 79,10
2. FRAMAKO.PL SP. Z O.O.
38-114 Niebylec  193
80,95 5,00 85,95
3. „EUROCOURT” Sp. z o.o.
26-600 Radom
ul. Wolności 8 m7
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
4. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GRETASPORT” Ilona Stańczyk
Ul. Podlesie 17
41-303 Dąbrowa Górnicza
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
5. MORIS POLSKA Sp. z o.o.
Ul. Równoległa 1
02-235 Warszawa
93,15 5,00 98,15
6. MARTINEX Firma Ogólno -Budowlana Marcin Soczewka
Zabiele 41
21-450 Stoczek Łukowski
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
7. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PROM”  Leszek Styka
ul. Jana Pawła II 3/2
39-460 Nowa Dęba
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
8. FPUH „KRIS-BUD”
Krzysztof Śnieżek
36-220 Jasienica Rosielna  269
95,00 5,00 100,00
9. Konsorcjum: Lider: Przedsiębiorstwo Budowlane „EKO-DROGPOL” Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 32, 23-250 Urzędów
Partner: ACTIVA LONGIN WITKOWSKI ul. Narutowicza 56/3
91,56 5,00 96,56
10. Firma Budowlana Rem-Bud I
Bronisław Drąg Spółka Jawna
Al. Jana Pawła II 60B
37-450 Stalowa Wola
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
11. ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY KAZIMIERZ SZEWCZYK
37-430 JEŻOWE
JEŻOWE 382A
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
 
 
 
Generuj PDF
„Zakup, dostawa i instalacja automatycznej stacji monitorowania zanieczyszczenia powietrza i hałasu”

OKZ-V.271.40.2015                                                             Stalowa Wola, 22 października 2015 r.

WSZYSCY OFERENCI

               Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), unieważnia postępowanie, pn.  „Zakup, dostawa i instalacja automatycznej stacji monitorowania zanieczyszczenia powietrza i hałasu” ze względu na fakt nie złożenia żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

Generuj PDF
Dzierżawa nabytej od Gminy Stalowa Wola sieci kanalizacji deszczowej wraz z ich odsprzedażą po upływie okresu dzierżawy
 
OKZ– V.271.34.2015                                       Stalowa Wola, dnia 9 listopada 2015 r,
                                                                    
 
 
                         ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA    
 
 
            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pózn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, zawiadamia iż na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dzierżawa nabytej od Gminy Stalowa Wola sieci kanalizacji deszczowej wraz z ich odsprzedażą po upływie okresu dzierżawy”, zostało w dniu 9 listopada 2015 r., unieważnione ze względu na fakt nie złożenia żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Generuj PDF
Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego (podwozie podwójna kabina) na potrzeby działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Stalowej Woli.

OKZ – V.271.38.2015                                           Stalowa Wola, 13 października 2015 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

         Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pózn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego (podwozie podwójna kabina) na potrzeby działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Stalowej Woli” wybrana została w dniu 13 października 2015 r., oferta wykonawcy Dragon S.C. z siedzibą przy ul. Kazdębie 121 w Dąbrowie Górniczej.

Kryterium wyboru ofert była cena oraz średnie zużycie paliwa na 100 km. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 187.980,00 zł brutto oraz oświadczył, iż średnie zużycie paliwa przez oferowany przedmiot zamówienia wynosi 8,2 l na 100 km.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie oraz średnie zużycie paliwa na 100 km, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium średnie zużycie paliwa na 100 km

Łączna liczba punktów

1.

Dragon S.C.

Ul. Kazdębie 121

42-530 Dąbrowa Górnicza

80,00

20,00

100,00

2.

P.W. BIBMOT BIK Sp. Jawna

Ul. Drzewieckiego 1

39-300 Mielec

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Generuj PDF
Świadczenie usług sprzątania budynków Urzędu Miasta Stalowej Woli.

OKZ – V.271.37.2015                                       Stalowa Wola, 20 października 2015 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

         Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pózn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług sprzątania budynków Urzędu Miasta Stalowej Woli” wybrana została w dniu 20 października 2015 r., oferta wykonawcy F.U. m-paga Usługi Porządkowe Marzena Paga-Kochowska z siedzibą przy ul. Narutowicza 6/6 w Stalowej Woli.

Kryterium wyboru ofert była cena oraz liczba osób  wykonujących czynności sprzątania zatrudnionych na podstawie umowy o pracę po stronie wykonawcy. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 174.960,00 zł brutto oraz zadeklarował iż będzie zatrudniać 5 osób na podstawie umowy o pracę, które będą wykonywać czynności sprzątania w trakcie realizacji niniejszego zamówienia.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie ceny oraz kryterium liczba osób wykonujących czynności sprzątania zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, następującą punktację:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium Liczba osób  wykonujących czynności sprzątania zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

Łączna liczba punktów

1.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe CZA-TA NICIAK Sp. Jawna ul. Żabia 15, 97-300 Piotrków Trybunalski

41,35

25,00

66,35

2.

Multiservice Sp. z o.o. ul. Artyleryjska 3H, 10-165 Olsztyn

41,92

25,00

66,92

3.

CLAR SYSTEM S.A. ul. Janickiego 20B, 60542 Poznań

43,38

20,00

63,38

4.

INWEMER System Sp. z o.. Sp. K. ul. Łąkowa 3/5, 90-562 Łódź

41,82

25,00

66,82

5.

Konsorcjum: IMPEL CLEANING Sp. z o.o. ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław (lider); DC System Company Sp. z o.o. Sp. k. ul. Marsa 56a, 04-242 Warszawa

50,50

25,00

75,50

6.

F.U. m-paga Usługi Porządkowe Marzena Paga-Kochowska ul. Narutowicza 6/6, 37-450 Stalowa Wola

75,00

25,00

100,00

7.

PLATFORMA USŁUG Jerzy Piechowiak ul. Armii Krajowej 2 lok. 303, 05-500 Piaseczno

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

8.

„SOPEL” Firma Utrzymania Czystości mgr Stanisław Sopel ul. Szarotkowa 9, 35-604 Rzeszów

54,57

25,00

79,57

9.

Spółdzielnia Inwalidów „Zrywpol” ul. Targowa 18, 37-464 Stalowa Wola

71,12

25,00

96,12

10.

SKAREM Sp. z o.o. ul. 1 Sierpnia 24, 37-450 Stalowa Wola

45,83

25,00

70,83

11.

P.W. „Karabela” Sp. z o.o. ul. Sokola 14, 39-400 Tarnobrzeg

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

12.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TOP-SERVIS” Bąk Mirosław 39-331 Chorzelów

54,44

25,00

79,44

Generuj PDF
Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego (podwozie podwójna kabina) na potrzeby działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Stalowej Woli.

OKZ – V.271.35.2015                                     Stalowa Wola, dnia 29 września 2015 r.

 

WSZYSCY  OFERENCI

 

             Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, zawiadamia iż  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego (podwozie podwójna kabina) na potrzeby działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Stalowej Woli.”  zostało w dniu 29 września 2015 r., unieważnione.

            Zamawiający unieważnia postępowanie gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W przedmiotowym postępowaniu oferty zostały złożone przez wykonawców: PW BIBMOT BIK Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Drzewieckiego 1 w Mielcu oraz Dragon S.C. z siedzibą przy ul. Kazdębie 121 w Dąbrowie Górniczej. Zamawiający w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego w SIWZ oraz jej załącznikach, żądał aby do oferty dołączyć świadectwo homologacji potwierdzające parametry oferowanego pojazdu w zakresie: mocy pojazdu. Z dokumentów załączonych do oferty przez wykonawcę Dragon S.C. oraz uzupełnionych przez wykonawcę PW BIBMOT BIK Sp. Jawna jasno wynika, iż oferowane przez wykonawców pojazdy posiadają maksymalną moc silnika 120 kw to jest 163 KM, a tymczasem zamawiający żądał Silnika o mocy maksymalnej, minimum 165 KM. Tym samym oferty wykonawców podlegają odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., gdyż ich treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

        Z w/w powodu niniejsze postępowanie należało unieważnić, jednakże informuje się, iż niezwłocznie zostanie wszczęte kolejne postępowanie w celu wyłonienia Wykonawcy, na realizację niniejszego zadania.    

Generuj PDF
Budowa parkingu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Stalowej Woli

OKZ-V.271.32.2015                                                             Stalowa Wola, 17 września 2015 r.

        

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

           

Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p/n Budowa parkingu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Stalowej Woli” wybrana została, w dniu 17 września 2015 r. oferta złożona przez wykonawcę  MOK-BUD plus Robert Bąk, z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 178, 39-400 Tarnobrzeg. Kryterium wyboru ofert była cena oraz termin wykonania. Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę o cenie 235 998,65 zł brutto oraz wykonanie w terminie 30 dni od zawarcia umowy. Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium, następującą punktację:

Numer  oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium termin wykonania

Łączna liczba punktów

1

Firma Drogowa TWZ Tadeusz Żak, Wojciech Druś, Zbigniew Kotulski Spółka Cywilna,

ul. H. Sienkiewicza 231 B,

39-400 Tarnobrzeg

 

 

84,58

 

 

0

 

 

84,58

2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe INTERBET,

ul. Batalionów Chłopskich 10, 39-400 Tarnobrzeg

 

76,17

 

 

0

 

76,17

3

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „PRIMA-BUD” inż. Andrzej Sobczyk,

ul. Wiśniowa 5A,

27-600 Sandomierz

 

 

91,81

 

 

0

 

 

91,81

4

HSW – Zakład Projektowo – Technologiczny Sp. z o. o.,

ul. Kwiatkowskiego 1,

37-450 Stalowa Wola

 

 

78,98

 

 

 

0

 

 

 

78,98

 

5

Mok-Bud plus Robert Bąk,

ul. Sienkiewicza 178,

39-400 Tarnobrzeg

 

95

 

 

5

 

 

100

 

6

Budownictwo Drogowe Groszek Piotr, Majdan Obleszcze 49,

23-225 Szastarka

 

87,45

 

2

 

89,45

7

Walski-Budownictwo, Piotr Walski, Paweł Walski S.C.,

Stale 419, 39-400 Tarnobrzeg

 

85,83

 

 

0

 

 

85,83

 

8

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Monterskich Budownictwa „PRIMBUD”

Sp. z o.o., ul. Nowa 30J,

37-400 Nisko

 

 

Nie dotyczy

 

 

 

 

Nie dotyczy

 

 

 

 

Nie dotyczy

 

 

 

Generuj PDF
Zakup energii elektrycznej dla Gminy Stalowa Wola oraz Powiatu Stalowowolskiego

OKZ-V.271.27.2015                                                             Stalowa Wola, 03 września 2015 r.

          

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

           

Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p/n „Zakup energii elektrycznej dla Gminy Stalowa Wola oraz Powiatu Stalowowolskiego” wybrana została dla pierwszej części zamówienia, w dniu 03 września 2015 r. oferta złożona przez wykonawcę  PGE Obrót Spółka Akcyjna, ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów. Kryterium wyboru ofert była cena oraz termin zapłaty faktury. Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę o cenie 2 774 365,86 zł brutto oraz 30 termin płatności faktury. Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium, następującą punktację:

Numer  oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium Terminu płatności faktury

Łączna liczba punktów

1

TAURON Sprzedaż sp. z o. o., ul. Łagiewnicka 60,

30-417 Kraków

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

2

Enea S.A.,

ul. Górecka 1,

60-201 Poznań

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

3

PGE Obrót S.A.,

ul. 8-go Marca 6,

35-959 Rzeszów

 

95

 

5

 

100

4

Energa-Obrót S.A.,

Al. Grunwaldzka 472,

80-309 Gdańsk

 

86,36

 

 

5

 

 

91,36

 

dla drugiej części zamówienia, w dniu 03 września 2015 r. oferta złożona przez wykonawcę  PGE Obrót Spółka Akcyjna, ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów. Kryterium wyboru ofert była cena oraz termin zapłaty faktury. Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę o cenie 577 712,50 zł brutto oraz 30 termin płatności faktury. Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium, następującą punktację:

Numer  oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium Terminu płatności faktury

Łączna liczba punktów

1

TAURON Sprzedaż sp. z o. o., ul. Łagiewnicka 60,

30-417 Kraków

 

91,88

 

5

 

96,88

2

Enea S.A.,

ul. Górecka 1,

60-201 Poznań

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

3

PGE Obrót S.A.,

ul. 8-go Marca 6,

35-959 Rzeszów

 

95

 

5

 

100

4

Energa-Obrót S.A., Al. Grunwaldzka 472,

80-309 Gdańsk

 

91,88

 

 

5

 

 

96,88

 

 

Generuj PDF
Budowa obwodnicy Miasta Stalowej i Niska – budowa kanalizacji deszczowej w rejonie realizowanego ronda ulicy Podskarpowej i ulicy Chopina w Stalowej Woli.

OKZ – V.271.30.2015                                                  Stalowa Wola, 18 sierpnia 2015 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

         Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pózn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa obwodnicy Miasta Stalowej Woli i Niska – budowa kanalizacji deszczowej w rejonie realizowanego ronda ulicy Podskarpowej i ulicy Chopina w Stalowej Woli” wybrana została w dniu 18 sierpnia 2015 r., oferta wykonawcy Delta Sieć S.C. R. Stadnik W. Kwaśnik z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. Świętej Barbary 23/6.

      Kryterium wyboru ofert była cena oraz gwarancja. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 232.117,41 zł brutto oraz zadeklarował wykonanie zamówienia w terminie do 2 października 2015 r.

       W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie oraz terminu wykonania zamówienia, następującą punktację:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium termin wykonania

Łączna liczba punktów

1.

WOD-BUD Sp. z o.o.

Ul. Piłsudskiego 12/1

23-200 Kraśnik

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

2.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych J. Korkosz Sp. J. ul. Nowa 93

37-400 Nisko

64,64

20,00

84,64

3.

Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „EKOMEL” Sp. z o. o.

Ul. Wojska Polskiego 21

23-300 Janów Lubelski

64,17

10,00

74,17

4.

Delta Sieć S.C.

R. Stadnik W Kwaśnik

Ul. Świętej Barbary 23/6

39-400 Tarnobrzeg

80,00

20,00

100,00

 

Generuj PDF
Modernizacja i budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Stalowa Wola

OKZ – V.271.29.2015                                                 Stalowa Wola, 25 sierpnia 2015 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

         Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pózn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja i budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Stalowa Wola” wybrana została w dniu 25 sierpnia 2015 r., oferta wykonawcy Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych J. Korkosz Sp. Jawna z siedzibą w Nisku przy ul. Nowa 93.

       Kryterium wyboru ofert była cena oraz gwarancja. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę brutto 312.571,61 zł oraz oświadczył, iż udzieli 10-cio letniej gwarancji na roboty stanowiące przedmiot zamówienia.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie ceny oraz okresu gwarancji, następującą punktację:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji

Łączna liczba punktów

1.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych J. Korkosz Sp. J. ul. Nowa 93

37-400 Nisko

90,00

10,00

100,00

2.

Przedsiębiorstwo „FORTIS” Mariusz Głowik

 ul. Wąsacza 8,

35-330 Rzeszów

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

3.

Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „EKOMEL” Sp. z o. o.

Ul. Wojska Polskiego 21

23-300 Janów Lubelski

85,04

10,00

95,04

4.

Delta Sieć S.C.

R. Stadnik W Kwaśnik

Ul. Świętej Barbary 23/6

39-400 Tarnobrzeg

84,92

2,00

94,92

 

Generuj PDF
Zakup i dostawa mebli biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli

OKZ – V.271.28.2015                                             Stalowa Wola, 7 sierpnia 2015 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

         Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pózn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup i dostawa mebli biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli”, wybrana została w dniu 7 sierpnia 2015 r., oferta wykonawcy Firma WID Szymańska Dorota z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Staszica 10a.

Kryterium wyboru ofert była cena oraz gwarancja. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 190.589,30 zł brutto oraz zadeklarował, iż udzieli gwarancji na meble biurowe stanowiące przedmiot umowy na okres 60 miesięcy.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny gwarancji, następującą punktację:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium gwarancja

Łączna liczba punktów

1.

TRONUS POLSKA Sp. z o. o.

ul. Ordona 2A

01-237 Warszawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

2.

KREO STYL Linda Mazur

Ul. Hanasiewicza 22

35-103 Rzeszów

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

3.

Firma WID Szymańska Dorota

Ul. Staszica 10a

35-051 Rzeszów

90,00

10,00

100,00

Generuj PDF
Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i projektu wykonawczego budowy integracyjnego Żłobka Miejskiego w Stalowej Woli

OKZ – V.271.26.2015                                                         Stalowa Wola, dnia 20 lipca 2015 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i projektu wykonawczego budowy integracyjnego Żłobka Miejskiego w Stalowej Woli”, wybrana została w dniu 20 lipca 2015 r., oferta złożona przez Spółdzielnie Pracy „INWESTPROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKI”, ul. Targowa 18, 25 – 520 Kielce. Kryteriami wyboru ofert była cena oraz termin wykonania zamówienia, w/w podmiot przedstawił najkorzystniejszą ofertę o wartości 47 500 zł (netto) + 10 925 zł (VAT) = 58 425 zł (brutto), a deklarowany termin wykonania zamówienia to dzień 16 października 2015 r.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym zamawiający przyznał, na podstawie w/w kryteriów złożonych w ofercie, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium – cena

Liczba punktów w kryterium – termin wykonania projektu

Łączna liczba punktów

1

Spółdzielnia Pracy

„INWESTPROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKI”

ul. Targowa 18

25 – 520 Kielce

 

90

 

5

 

 95

2

SSC ARCHITEKCI Sp. z o.o.

ul. Gajowa 3

32 – 082 Bolechowice

 

76,35

 

0

 

76,35

3

„Dom z klasą” M.M. Othman Sp.j.

ul. Staszica 1

25 – 008 Kielce

 

65,74

 

5

 

70,74

4

CZEGEKO Sp. z o.o.

Pl. Gen. Władysława Sikorskiego 2

31 – 115 Kraków

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

5

HSW Zakład

Projektowo-Technologiczny Sp. z o.o.

ul. Kwiatkowskiego 1

37 – 450 Stalowa Wola

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

Generuj PDF
Budowa boiska sportowego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli

OKZ – V.271.21.2015                                                                    Stalowa Wola, dnia 4 sierpnia 2015 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

           Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa boiska sportowego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli”, wybrana została w dniu 4 sierpnia 2015 r., oferta złożona przez Moris-Polska Sp. z o.o., ul. Równoległa 1, 02 – 235 Warszawa. Kryteriami wyboru ofert była cena oraz termin wykonania zamówienia, w/w przedsiębiorstwo przedstawiło ofertę o wartości 2 430 771,51 zł (netto) + 559 077,45 zł (VAT) = 2 989 848,96 zł (brutto), a deklarowany termin wykonania zamówienia to dzień 30 listopada 2015 r.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym zamawiający przyznał, na podstawie w/w kryteriów złożonych w ofercie, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium – cena

Liczba punktów w kryterium – termin wykonania projektu

Łączna liczba punktów

1

InterHall Sp. z o.o.

ul. Józefowska 6

40 – 144 Katowice

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

 

 Nie dotyczy

2

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

GRETASPORT Ilona Stańczyk

ul. Podlesie 17

41 – 303 Dąbrowa Górnicza  

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

3

Gardenia Sport Sp. z o.o.

ul. Kłobucka 13

02 – 699 Warszawa

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

4

SALTEX EUROPA Sp. z o.o.

ul. Sudecka 106a

53 – 129 Warszawa

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

5

TAMEX Obiekty Sportowe S.A.

ul. Rydygiera 8/3a

01 – 793 Warszawa

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

6

Moris-Polska Sp. z o.o.

ul. Równoległa 1

02 – 235 Warszawa

 

95

 

5

 

100

7

MARTINEX Firma Ogólno-Budowlana

Marcin Soczewka

Zabiele 41

21 – 450 Stoczek Łukowski

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

 

 

Nie dotyczy


OKZ – V.271.21.2015                                                                 Stalowa Wola, dnia 17 sierpnia 2015 r.

(Or – VI.271.21.2015)

 

WSZYSCY WYKONAWCY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa boiska sportowego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli”.

            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, informuje, iż w związku z niewniesieniem przez Moris-Polska Sp. z o.o., ul. Równoległa 1, 02 – 235 Warszawa, przedłużenia ważności wadium albo nowego wadium w terminie tj. do dnia 12 sierpnia 2015 r., na okres do dnia 11 września 2015 r., Wykonawca Moris-Polska Sp. z o.o. zostaje wykluczony z niniejszego postępowania przetargowego na podstawie art. 184 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj.(Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

 


OKZ – V.271.21.2015                                                   Stalowa Wola, dnia 8 września 2015 r.

 

WSZYSCY WYKONAWCY

 

       Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa boiska sportowego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli”.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

         Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 192 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), wykonując wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Sygn. Akt: KIO 1699/15, zawiadamia, iż czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz odrzucenia oferty wykonawcy SALTEX EUROPA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Sudecka 106A, z dnia 4 sierpnia 2015 r. zostały unieważnione. Ponadto Zamawiający przystępuje do ponownego badania i oceny ofert.


OKZ – V.271.21.2015                                                    Stalowa Wola, dnia 9 września 2015 r.

 

OGŁOSZENIE O PONOWNYM WYBORZE OFERTY

                                            

Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa boiska sportowego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli”, wybrana została w dniu 9 września 2015 r., oferta złożona przez SALTEX EUROPA Sp. z o.o. ul. Sudecka 106a, 53 – 129 Wrocław. Kryteriami wyboru ofert była cena oraz termin wykonania zamówienia, w/w przedsiębiorstwo przedstawiło ofertę o wartości 2 309 784,52 zł (netto) + 531 250,44 zł (VAT) = 2 841 034,96 zł (brutto), a deklarowany termin wykonania zamówienia to dzień 30 listopada 2015 r.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym zamawiający przyznał, na podstawie w/w kryteriów złożonych w ofercie, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium – cena

Liczba punktów w kryterium – termin wykonania projektu

Łączna liczba punktów

1

InterHall Sp. z o.o.

ul. Józefowska 6

40 – 144 Katowice

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

 

 Nie dotyczy

2

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

GRETASPORT Ilona Stańczyk

ul. Podlesie 17

41 – 303 Dąbrowa Górnicza  

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

3

Gardenia Sport Sp. z o.o.

ul. Kłobucka 13

02 – 699 Warszawa

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

4

SALTEX EUROPA Sp. z o.o.

ul. Sudecka 106a

53 – 129 Wrocław

 

95,00

 

5,00

 

100,00

5

TAMEX Obiekty Sportowe S.A.

ul. Rydygiera 8/3a

01 – 793 Warszawa

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

6

Moris-Polska Sp. z o.o.

ul. Równoległa 1

02 – 235 Warszawa

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

7

MARTINEX Firma Ogólno-Budowlana

Marcin Soczewka

Zabiele 41

21 – 450 Stoczek Łukowski

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

 

 

Nie dotyczy

Generuj PDF
Remonty cząstkowe ulic w Stalowej Woli

OKZ – V.271.25.2015                                                               Stalowa Wola,  29 lipca 2015 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pózn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remonty cząstkowe ulic w Stalowej Woli”, wybrana została,  w dniu 29 lipca 2015 r., dla części I zamówienia oferta wykonawcy Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Drogowego INŻDRÓG Sp. z o. o., ul. Wrzosowa 97, 37-450 Stalowa Wola. Kryterium wyboru ofert była cena oraz gwarancja. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na łączną szacunkową wartość zamówienia w wysokości 1 302 005,85 zł brutto oraz gwarancję na pozycję c) w wysokości 5 lat. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część I zamówienia oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz gwarancji złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium gwarancja

Łączna liczba punktów

1.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Drogowego

„Inżdróg” Sp. z o.o.

ul. Wrzosowa 97

37-450 Stalowa Wola

 

95

 

5,00

 

100

2.

Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o. o.

Rudna Mała 47b, 36-060 Głogów Małopolski

 

91,32

 

5,00

 

96,32

5.

Skanska S.A.

ul. gen. J. Zajączka 9

01-518 Warszawa

 

88,39

 

5,00

 

93,39

7.

WOD-BUD Sp. z o. o.

ul. Piłsudzkiego 12/1

23-200 Kraśnik

 

62,84

 

0

 

62,84

9.

Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o., ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów -lider Firma Transportowo -Budowlano – Drogowa Dylmex Tomasz Dyl ul. Rakowska 33 28-200 Staszów

 

61,95

 

0

 

61,95

dla części II zamówienia wybrana została, w dniu 29 lipca 2015 r., oferta wykonawcy Skanska S.A. z siedzibą przy ul. gen. J. Zajączka 9 01-518 Warszawa. Kryterium wyboru ofert była cena oraz gwarancja. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na łączną szacunkową wartość zamówienia w wysokości 295 599,17 zł brutto oraz gwarancja na pozycje a) b) i) j) w wysokości 5 lat. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część II zamówienia oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz gwarancji złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium gwarancja

Łączna liczba punktów

3.

Przedsiębiorstwo  Produkcyjno – Usługowo – Handlowe

Janusz Januszewski

ul. Gabriela Narutowicza 3A/18

37-450 Stalowa Wola

 

88,70

 

5,00

 

93,70

4.

PBMH Firma Budowlana

Zbigniew Bułaś

ul. Kwiatkowskiego 1

37-450 Stalowa Wola

 

 

79,35

 

 

2,00

 

 

81,35

5.

Skanska S.A.

ul. gen. J. Zajączka 9

01-518 Warszawa

 

95,00

 

5,00

 

100,00

6.

MOK-BUD plus

Robert Bąk

ul. Sienkiewicza 178

39-400 Tarnobrzeg

 

 

88,57

 

 

5,00

 

 

93,58

8.

„STRUS” Usługi Budowlane

Pełkinie 20

37-511 Wólka Pełkińska

 

90,17

 

5,00

 

95,17

 

 

Generuj PDF
Przebudowa ul. Rozwadowskiej w Stalowej Woli

OKZ – V.271.24.2015                                                         Stalowa Wola, dnia 17 lipca 2015 r.

(Or – VI.271.24.2015)

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa ul. Rozwadowskiej w Stalowej Woli”, wybrana została w dniu 17 lipca 2015 r., oferta złożona przez Zakład Produkcyjno-Usługowy „DROTECH” Witold Waśkiewicz, Turbia 460, 37 – 416 Turbia. Kryteriami wyboru ofert była cena oraz termin wykonania zamówienia, w/w podmiot przedstawił najkorzystniejszą ofertę o wartości 74 990,05 zł (netto) + 17 247,71 zł (VAT) = 92 237,76 zł (brutto), oraz deklarowany termin wykonania zamówienia – 30 dni od dnia podpisania umowy.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym zamawiający przyznał, na podstawie w/w kryteriów złożonych w ofercie, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium – cena

Liczba punktów w kryterium – termin wykonania zamówienia

Łączna liczba punktów

1

Zakład Produkcyjno-Usługowy

„DROTECH” Witold Waśkiewicz

Turbia 460

37 – 416 Turbia

 

95

 

5

 

 100

2

MOK-BUD

R. Duma, P. Duma, R. Bąk Sp.j.

ul. Sienkiewicza 178

39 – 400 Tarnobrzeg

 

53,97

 

2,5

 

56,47

3

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „PRIMA-BUD” Andrzej Sobczyk

ul. Wiśniowa 5A

27 – 600 Sandomierz

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

Generuj PDF
Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i projektu wykonawczego rozbudowy, przebudowy i termomodernizacji budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli przy ul. Dmowskiego 1 wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego

OKZ – V.271.23.2015                                                                              Stalowa Wola, dnia 14 lipca 2015 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i projektu wykonawczego rozbudowy, przebudowy i termomodernizacji budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli przy ul. Dmowskiego 1”, wybrana została w dniu 14 lipca 2015 r., oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane BCJ Sp.j., ul. Piekarska 12, 39 – 400 Tarnobrzeg. Kryteriami wyboru ofert była cena oraz termin wykonania projektu, w/w przedsiębiorstwo przedstawiło najkorzystniejszą ofertę o wartości 75 000 zł (netto) + 17 250 zł (VAT) = 92 250 zł (brutto), a deklarowany termin wykonania projektu to dzień 30 października 2015 r.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym zamawiający przyznał, na podstawie w/w kryteriów złożonych w ofercie, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium – cena

Liczba punktów w kryterium – termin wykonania projektu

Łączna liczba punktów

1

Spółdzielnia Pracy

„INWESTPROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKI”

ul. Targowa 18

25 – 520 Kielce

 

86,54

 

0

 

 86,54

2

CZEGEKO Sp. z o.o.

Pl. Gen. Władysława Sikorskiego 2

31 – 115 Kraków

 

79,42

 

5

 

84,42

3

HSW Zakład

Projektowo-Technologiczny Sp. z o.o.

ul. Kwiatkowskiego 1

37 – 450 Stalowa Wola

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

4

Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane BCJ Sp.j.

ul. Piekarska 12

39 – 400 Tarnobrzeg

 

90

 

0

 

90

 

Generuj PDF
Opracowanie projektu budowy parkingów w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 7 przy ul. gen. L. Okulickiego w Stalowej Woli.

OKZ-V.271.22.2015                                                                           Stalowa Wola, 6 lipca 2015 r.

          

                                               OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm. ) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p/n Opracowanie projektu budowy parkingów w rejonie Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. gen. L. Okulickiego w Stalowej Woli   - wybrana została, w dniu 6 lipca 2015 r. oferta złożona przez wykonawcę VIA Projekt Jarosław Krzyżek, oś Oświecenia 13/25, 31-635 Kraków. Kryterium wyboru ofert była cena oraz termin wykonania, w/w  Wykonawca przedstawił ofertę o cenie 35 661,60zł (netto) + VAT = 43 863,77 zł (brutto). Wykonawca w poza cenowym  kryterium oceny oferty zaproponował wykonanie w terminie 90 dni.  W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej przedsiębiorstwa, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium termin wykonania

Łączna liczba punktów

1

VIA Projekt Jarosław Krzyżek, oś Oświecenia 13/25, 31-635 Kraków

 

90

 

2

 

92

2

HSW – Zakład Projektowo – Technologiczny Sp. z o. o.

ul. Kwiatkowskiego 1

37-450 Stalowa Wola

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

 

 

Generuj PDF
Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i projektu wykonawczego budowy integracyjnego Żłobka Miejskiego w Stalowej Woli wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

OKZ – V.271.20.2015                                        Stalowa Wola, dnia 30 czerwca 2015 r.

(Or – VI.271.20.2015)

 

                                               WSZYSCY  OFERENCI

 

             Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, zawiadamia iż  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i projektu wykonawczego budowy integracyjnego Żłobka Miejskiego w Stalowej Woli wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”  zostało w dniu 30 czerwca 2015 r., unieważnione.

       Zamawiający unieważnia postępowanie gdyż najkorzystniejsza oferta Wykonawcy niepodlegająca odrzuceniu oraz wykluczeniu w przedmiotowym postępowaniu (kryterium oceny ofert – cena – waga 90%, oraz termin wykonania zamówienia– waga 10%), przewyższa kwotę jaką Zamawiający postanowił przeznaczyć na realizacje zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria jakie przyjął Zamawiający złożyło Biuro Projektów Inżynierskich ul. Umińskiego 25/6, 61-518 Poznań. Wykonawca nie udzielił jednak wyjaśnień oraz nie uzupełnił dokumentów, których Zamawiający żądał w wezwaniu do złożenia wyjaśnień oraz uzupełnienia dokumentów z dnia 26 czerwca 2015 r. Wykonawca tym samym nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp oferta podlega odrzuceniu. Kolejna w rankingu oferta złożona przez Biuro Projektowe „ARCONEL” Sp. z o.o. ul. Sielankowa 14/9, 20-802 Lublin przewyższa kwotę jaką Zamawiający postanowił przeznaczyć na realizacje zamówienia.

         Zamawiający nie zdecydował się zwiększyć kwoty jaką zamierza przeznaczyć  na w/w zadanie do ceny najkorzystniejszej oferty.

        Z w/w powodu niniejsze postępowanie należało unieważnić, jednakże informuje się, iż niezwłocznie zostanie wszczęte kolejne postępowanie w celu wyłonienia Wykonawcy, na realizację niniejszego zadania.    

Generuj PDF
Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej ulicy Solidarności w Stalowej Woli.

OKZ-V.271.18.2015                                                               Stalowa Wola, 24 czerwca 2015 r.

          

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm. ) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p/n Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej ulicy Solidarności w Stalowej Woli - wybrana została, w dniu 24.06.2015 r. oferta złożona przez wykonawcę Zakład Produkcyjno-Usługowy „DROTECH” Witold Waśkiewicz, 37-416 Turbia 460. Kryterium wyboru ofert była cena oraz gwarancja, w/w  Wykonawca przedstawił ofertę o cenie 36 104,83 zł (netto) + VAT = 44 408,94 zł (brutto). Wykonawca w poza cenowym  kryterium oceny oferty zaproponował 10 lat gwarancji.  W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej przedsiębiorstwa, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium gwarancja

Łączna liczba punktów

1

Zakład Produkcyjno-Usługowy

„DROTECH”

Witold Waśkiewicz

37-416 Turbia 460

 

 

90

 

 

10

 

 

100

2

MOK-BUD

R.Duma, P.Duma, R.Bąk

Spółka Jawna

Ul. Sienkiewicza 178

39-400 Tarnobrzeg

 

 

80,35

 

 

 

0

 

 

 

80,35

 

 

 

 

Generuj PDF
Świadczenie usługi Operatora zarządzającego sprzętem i wyposażeniem zakupionym przez Gminę w ramach trwałości projektu pn. „Od COP-u do innowacji i rozwoju – Inkubator Technologiczny w Stalowej Woli jako narzędzie rozwoju gospodarki i innowacji Polski”.

Or – VI.271.16.2015                                                            Stalowa Wola, dnia 29 maja 2015 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie usługi Operatora zarządzającego sprzętem i wyposażeniem zakupionym przez Gminę w ramach trwałości projektu pn. „Od COP-u do innowacji i rozwoju – Inkubator Technologiczny w Stalowej Woli jako narzędzie rozwoju gospodarki i innowacji Polski”, wybrana została w dniu 29 maja 2015 r., oferta złożona przez Inkubator Technologiczny Sp. z o.o., ul. Kwiatkowskiego 9, 37 – 450 Stalowa Wola. Kryteriami wyboru ofert były: 1) cena – 70 pkt, 2) ilość deklarowanych bezpłatnych szkoleń, staży, praktyk kierowanych do różnych grup docelowych, studentów, bezrobotnych kierowanych przez WUP, PUP lub inne instytucje zewnętrzne, osób kierowanych przez firmy macierzyste lub osób indywidulanych w ramach działalności Inkubatora – minimum 20 osób rocznie – 10 pkt, 3) ilość deklarowanych bezpłatnych porad w celu promowania przedsiębiorczości oraz pomoc w utworzeniu nowego przedsiębiorstwa w tym porady dla osób chcących w przyszłości otworzyć własną działalność (testowanie własnego pomysłu na biznes) oraz bezpłatna pomoc w podjęciu współpracy z instytucjami umożliwiającymi taką działalność np. Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości w ramach inkubacji i preinkubacji – minimum 10 – osób rocznie – 10 pkt, 4) ilość deklarowanej aktywnej inkubacji nowych podmiotów gospodarczych, w tym pomoc w wynajęciu, po cenach preferencyjnych, w pełni wyposażonych lub nie wyposażonych pomieszczeń do prowadzenia działalności gospodarczej, pomoc w uzyskaniu dostępu do infrastruktury technicznej, prowadzenie szkoleń – minimum dla 5 nowych podmiotów gospodarczych – 10  pkt. Inkubator Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli przedstawił jedyną ofertę o wartości 265 626,02 zł (netto) + 61 093,98 zł (VAT) = 326 720 zł (brutto), zobowiązał się do zorganizowania bezpłatnych szkoleń, staży, praktyk kierowanych do różnych grup docelowych, studentów, bezrobotnych kierowanych przez WUP, PUP lub inne instytucje zewnętrzne, osób kierowanych przez firmy macierzyste lub osób indywidulanych w ramach działalności Inkubatora dla 30 osób rocznie, zobowiązał się do udzielenia bezpłatnych porad w celu promowania przedsiębiorczości oraz pomoc w utworzeniu nowego przedsiębiorstwa w tym porady dla osób chcących w przyszłości otworzyć własną działalność (testowanie własnego pomysłu na biznes) oraz bezpłatnej pomocy w podjęciu współpracy z instytucjami umożliwiającymi taką działalność np. Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości w ramach inkubacji i preinkubacji dla 10 osób rocznie oraz zobowiązał się do aktywnej inkubacji nowych podmiotów gospodarczych, w tym pomocy w wynajęciu, po cenach preferencyjnych, w pełni wyposażonych pomieszczeń do prowadzenia działalności gospodarczej, pomocy w uzyskaniu dostępu do infrastruktury technicznej, prowadzenia szkoleń dla 5 nowych podmiotów.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym zamawiający przyznał, na podstawie w/w kryteriów złożonych w ofercie, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium – cena

Liczba punktów w kryterium – bezpłatnych szkoleń, staży, praktyk …

Liczba punktów w kryterium – bezpłatnych porad w celu promowania przedsiębiorczości …

Liczba punktów w kryterium – aktywnej inkubacji nowych podmiotów gospodarczych …

Łączna liczba punktów

1

Inkubator

Technologiczny Sp. z o.o.

ul. Kwiatkowskiego 9

37 – 450 Stalowa Wola

 

70

 

10

 

10

 

10

 

 100

 

Generuj PDF
Dostawa oprogramowania antywirusowego, wraz z zaporą, na stacje robocze i serwery oraz konsolą do centralnej administracji i serwerem zarządzającym na potrzeby Urzędu Miasta Stalowa Wola

Or – VI.271.15.2015                                                   Stalowa Wola,  9 czerwca 2015 r.

 

                                OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

         Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pózn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa oprogramowania antywirusowego, wraz z zaporą, na stacje robocze i serwery oraz konsolą do centralnej administracji i serwerem zarządzającym na potrzeby Urzędu Miasta Stalowa Wola”, wybrana została,  w dniu 9 czerwca 2015 r., oferta wykonawcy Network Partners Tomasz Machnicki Sp. J. z siedzibą w Warszawie przy ul. Trakt Lubelski 140/7/2.

Kryterium wyboru ofert była cena. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 8.241,00 zł brutto.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna liczba punktów

1.

Network Partners

Tomasz Machnicki Sp. J.

Ul. Trakt Lubelski 140/7/2

04-790 Warszawa

 

67,80

 

67,80

Generuj PDF
Remont pomieszczeń biurowych i pomocniczych w budynku Urzędu Miasta Stalowej Woli przy ul. Wolności 7 (parter i II piętro) i przy ul. Wolności 9 (piwnice).

Or – VI.271.14.2015                                                    Stalowa Wola, 11 czerwca 2015 r.

 

                                       OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

       Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pózn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont pomieszczeń biurowych i pomocniczych w budynku Urzędu Miasta Stalowej Woli przy ul. Wolności 7  (parter i II piętro) i przy ul. Wolności 9 (piwnice)”, wybrana została w dniu 11 czerwca 2015 r., oferta Zakład Handlowo-Usługowy Kazimierz Szewczyk z siedzibą w Jeżowem 382A.

    Kryterium wyboru ofert była cena oraz termin wykonania zamówienia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 278 234,70 zł brutto oraz zadeklarował, iż wykona niniejsze zamówienie w terminie do 16 października 2015 r.

      W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz terminu wykonania zamówienia, następującą punktację:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium termin wykonania zamówienia

Łączna liczba punktów

1.

Zakład Handlowo-Usługowy Kazimierz Szewczyk

Jeżowe 382A

37-430 Jeżowe

95,00

0,00

95,00

2.

HSW Zakład Projektowo Technologiczny Sp. z o.o.

Ul. Kwiatkowskiego 1

37-450 Stalowa Wola

76,24

0,00

76,24

 

Generuj PDF
Świadczenie usługi Operatora zarządzającego sprzętem i wyposażeniem zakupionym przez Gminę w ramach trwałości projektu pn. „Od COP-u do innowacji i rozwoju – Inkubator Technologiczny w Stalowej Woli jako narzędzie rozwoju gospodarki i innowacji Polski”.

Or – VI.271.13.2015                                                           Stalowa Wola, dnia 19 maja 2015 r.

                                                 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usługi Operatora zarządzającego sprzętem i wyposażeniem zakupionym przez Gminę w ramach trwałości projektu pn. Od COP-u do innowacji i rozwoju – Inkubator Technologiczny w Stalowej Woli jako narzędzie rozwoju gospodarki i innowacji Polski”.

 

                                        ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania przetargowego ze względu na cenę jedynej oferty która przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W przedmiotowym postępowaniu przetargowym w terminie składania ofert, tj. do godz. 12:00 dnia 14 maja 2015 r. jedyną ofertę złożył Inkubator Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 9. Zaproponowana w ofercie kwota w wysokości 376 000 zł brutto, przekroczyła budżet Zamawiającego na realizację niniejszego zamówienia, o kwotę 43 487 zł brutto, ponieważ w budżecie zabezpieczono na ten cel kwotę 332 513 zł brutto.          

Generuj PDF
Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej w Stalowej Woli w rejonie nr 2

Or – VI.271.9.2015                                                  Stalowa Wola, 30 kwietnia 2015 r.


                                    OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pózn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej w Stalowej Woli w rejonie nr 2”, wybrana została w dniu 30 kwietnia 2015 r., oferta wykonawcy Zakład Usług, Handlu i Produkcji Ogrodniczej „Zieleń” Sp. z o. o. z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Skoczyńskiego 28.
         Kryterium wyboru ofert była cena, czas reakcji wykonawcy - podjęcie czynności o której mowa w rozdziale 3 pkt 2 SIWZ w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej  oraz udzielona gwarancja na nasadzenia sezonowe (kwiaty jednoroczne). Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 2.148.188,16 zł brutto oraz zadeklarował, iż w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej o której mowa w rozdziale 3 pkt 2 SIWZ pozostanie do dyspozycji zamawiającego w ciągu 1 godziny od chwili otrzymania od zamawiającego zgłoszenia o tego typu sytuacji; ponadto oświadczył iż udzieli czteromiesięcznej gwarancji na nasadzenia sezonowe (kwiaty jednoroczne).
      W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryteriów: ceny, gwarancji oraz deklaracji czasu reakcji w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej złożonej w ofertach, następującą punktację:

   

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy  Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium czas reakcji w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej Liczba punktów w kryterium gwarancja Łączna liczba punktów
1.  Zakład Usług, Handlu i Produkcji Ogrodniczej „Zieleń” Sp. z o. o.
Ul. Skoczyńskiego 28
37-450 Stalowa Wola  
97,00 1,50  1,50 100,00

                  
            

 

Generuj PDF
Budowa skrzyżowania Trasy Podskarpowej i ul. Chopina (droga krajowa nr 77A) w Stalowej Woli.

Or-VI.271.11.2015                                                                                       Stalowa Wola, 22.04.2015 r.

          

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm. ) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p/n „Budowa skrzyżowania Trasy Podskarpowej i ul. Chopina (droga krajowa nr 77A) w Stalowej Woli” - wybrana została, w dniu 22.04.2015 r. oferta złożona przez wykonawcę Skanska S.A., z siedzibą przy ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa. Kryterium wyboru ofert była cena oraz termin wykonania zamówienia, w/w  przedsiębiorstwo przedstawiło ofertę o cenie 607 145,74 zł (netto) + VAT = 746 789,26 zł (brutto). Wykonawca w poza cenowym  kryterium terminu wykonania zamówienia zaoferował realizację zamówienia w terminie do 10 lipca 2015 r.  W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej przedsiębiorstwa, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium termin wykonania

Łączna liczba punktów

1

Skanska S.A.

Ul. Gen. J. Zajączka 9

01-518 Warszawa

 

90

 

10

 

100

2

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno – Drogowego „Inżdróg”

Sp. z o. o.

ul. Wrzosowa 97, 37-450 Stalowa Wola

 

 

67,90

 

 

10

 

 

77,90

 

 

 

Generuj PDF
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Stalowej Woli

Or – VI.271.12.2015                                                      Stalowa Wola, dnia 22 kwietnia 2015 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

     Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Stalowej Woli”, wybrana została w dniu 22 kwietnia 2015 r., oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Budowlane „MONOBET” Marian Andrzejewski,  ul. Dojazdowa 7, 43 – 100 Tychy. Kryteriami wyboru ofert była cena oraz termin wykonania zamówienia, w/w przedsiębiorstwo przedstawiło najkorzystniejszą ofertę o wartości 283 135,41 zł (netto) + 65 121,14 zł (VAT) = 348 256,55 zł (brutto) oraz deklarowany termin wykonania zamówienia na dzień 30 czerwca 2015 r.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym zamawiający przyznał, na podstawie w/w kryteriów złożonych w ofercie, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium – cena

Liczba punktów w kryterium – termin wykonania zamówienia

Łączna liczba punktów

1

 „DRO-MAR” Marcin Dróżdż

 Makowiec, ul. Radomska 138

 26 – 640 Skaryszew

 

66,18

 

5

 

 71,18

2

EUROCORT Sp. z o.o.

ul. Wolności 8 lokal 7

26 – 600 Radom

 

92

 

0

 

92

3

Przedsiębiorstwo Budowlane „MONOBET”

Marian Andrzejewski

ul. Dojazdowa 7

43 – 100 Tychy

 

95

 

5

 

100

4

Moris-Sport Sp. z o.o.

ul. Równoległa 1

02 – 235 Warszawa

 

91,71

 

2

 

93,71

5

Firma Budowlana REM-BUD I

Bronisław Drąg Sp.j.

Al. Jana Pawła II 60B

37 – 450 Stalowa Wola

 

68,45

 

5

 

73,45

Generuj PDF
Monitoring i ochrona parku edukacyjnego wraz z pomieszczeniami piwnic za kinem Ballada w Stalowej Woli

Or – VI.271.10.2015                                                        Stalowa Wola, dnia 3 kwietnia 2015 r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Monitoring i ochrona parku edukacyjnego wraz z pomieszczeniami piwnic za kinem Ballada w Stalowej Woli”, wybrana została w dniu 3 kwietnia 2015 r., oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KARABELA”      Sp. z o.o., ul. Sokola 14, 39 – 400 Tarnobrzeg. Kryteriami wyboru ofert była cena oraz czas przybycia grupy interwencyjnej na miejsce ochranianego terenu w przypadku wystąpienia potrzeby interwencji porządkowej, w/w przedsiębiorstwo przedstawiło najkorzystniejszą ofertę o wartości 38 256 zł (netto) + 8 798,88 zł (VAT) = 47 054,88 zł (brutto) oraz deklarowany czas przybycia grupy interwencyjnej na miejsce ochranianego terenu 10 minut – od momentu otrzymania zgłoszenia z zewnątrz lub od momentu zauważenia czynności/zdarzenia w monitoringu CCTV.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym zamawiający przyznał, na podstawie w/w kryteriów złożonych w ofercie, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium – cena

Liczba punktów w kryterium – czas przybycia grupy interwencyjnej na miejsce ochranianego terenu

Łączna liczba punktów

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„KARABELA” Sp. z o.o.

ul. Sokola 14

39 – 400 Tarnobrzeg   

 

95

 

5

 

 100

2

SKAREM Sp. z o.o.

ul. 1 – go Sierpnia 24

37 – 450 Stalowa Wola

 

19,54

 

5

 

24,54

Generuj PDF
Utrzymanie urządzeń ochrony środowiska na terenie Gminy Stalowa Wola

Or – VI.271.8.2015                                                           Stalowa Wola, dnia 20 marca 2015 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Utrzymanie urządzeń ochrony środowiska na terenie Gminy Stalowa Wola”, wybrana została w dniu 20 marca 2015 r., oferta złożona przez UNIMARK Sp. z o.o. ul. Niwy 38, 34 – 100 Wadowice. Kryteriami wyboru ofert była cena oraz czas reakcji w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej od momentu przyjęcia zgłoszenia, w/w przedsiębiorstwo przedstawiło najkorzystniejszą ofertę o wartości 622 242 zł (brutto) oraz deklarowany czas reakcji w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej na 1 godzinę od momentu przyjęcia zgłoszenia.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym zamawiający przyznał, na podstawie w/w kryteriów złożonych w ofercie, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium – cena

Liczba punktów w kryterium – czas wymiany/naprawy elementów urządzeń oświetlenia ulicznego od momentu przyjęcia zgłoszenia

Łączna liczba punktów

1

EKO-SERVICE Sp. z o.o.

ul. Sowia 6B

32 – 500 Chrzanów

 

80,38

 

15

 

 95,38

2

AWAS-SERWIS Sp. z o.o.

ul. Egejska 1/34

02 – 764 Warszawa

 

75,47

 

10

 

85,47

3

UNIMARK Sp. z o.o.

ul. Niwy 38

34 – 100 Wadowice

 

85

 

15

 

100

Generuj PDF
Opróżnianie koszy ulicznych na śmieci na terenie Miasta Stalowa Wola w 2015 roku

Or – VI.271.7.2015                                               Stalowa Wola, 3 marca 2015 r.

 

                                  OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

       Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pózn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Opróżnianie koszy ulicznych na śmieci na terenie Miasta Stalowa Wola w 2015 roku, wybrana została w dniu 3 marca 2015 r., oferta wykonawcy PHU „SEBO” Kołodziej Sebastian z siedzibą w Łagowie przy ul. Bardzkiej 59.

Kryterium wyboru ofert była cena oraz czas reakcji wykonawcy w przypadku dodatkowego interwencyjnego opróżniania koszy. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 212.760,00 zł brutto oraz zadeklarował, iż dodatkowe interwencyjne opróżnianie koszy nastąpi w ciągu 1 godziny od zgłoszenia przekazanego Wykonawcy w trybie interwencyjnym.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz deklaracji czasu reakcji w przypadku dodatkowego interwencyjnego opróżniania koszy złożonej w ofertach, następującą punktację:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium czas dodatkowego interwencyjnego opróżniania koszy

Łączna liczba punktów

1.

PHU „SEBO” Kołodziej Sebastian ul. Bardzka 59

26-025 Łagów

95,00

5,00

100,00

2.

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.

Ul. Komunalna 1

37-450 Stalowa Wola

67,60

0,00

67,60

 

 

Generuj PDF
Budowa drogi gminnej ul. Przemysłowej bocznej etap II.

Or-VI.271.04.2015                                                                                       Stalowa Wola, 18.03.2015 r.

       

                                             OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

           

Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p/n „Budowa drogi gminnej ul. Przemysłowa boczna etap II” wybrana została, w dniu 18.03.2015 r. oferta złożona przez wykonawcę  Skanska S.A. ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa. Kryterium wyboru ofert była cena oraz gwarancja. Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę o cenie 2 319 862,41 zł brutto oraz 10 letnią gwarancję. Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium, następującą punktację:

Numer  oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium gwarancja

Łączna liczba punktów

1

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o.,

ul. Kolejowa 28,

05-300 Mińsk Mazowiecki

80,64

1

81,64

2

Strabag Sp. z o. o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

 

80,93

 

0

 

80,93

 

3

TRAKT S.A, Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszów k/Kielc

73,65

2

75,65

4

Konsorcjum: Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o. o. Rudna Mała 47b, 36-400 Krosno (Lider), Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie Spółka Akcyjna, ul. Grodzka 26, 38-400 Krosno (Partner)

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

5

Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

Sp. z o. o.,

ul. Przęsłowa 2a,

25-670 Kielce

90,38

0

90,38

6

Skanska S.A.,

ul. Gen. Józefa Zajączka 9,

01-518 Warszawa

95

5

100

7

Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów S.A, ul. Białobrzeska 159, 37-110 Żołynia (Lider), PBI Sprzęt Sp. z o. o., ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz (Partner), PBI WMB Sp. z o. o., ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz (Partner)

90,73

1

91,73

8

Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno – Drogowego „Inżdróg” Sp. z o. o., ul. Wrzosowa 97, 37-450 Stalowa Wola (Lider) , Zakład Pracy Chronionej Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „NOWEX” Tadeusz Nowak, ul. Okulickiego 127, 37-450 Stalowa Wola (Partner)

79,64

5

84,64

 

 

Generuj PDF
Dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli w latach 2015-2016

Or – VI.271.5.2015                                                                               Stalowa Wola, dnia 2 marca 2015 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli w latach 2015-2016”, wybrana została w dniu 2 marca 2015 r., oferta złożona przez Biuro Plus Lucyna i Adam Koptyra Sp.j., ul. Handlowa 4b, 37 – 450 Stalowa Wola. Kryteriami wyboru ofert była cena, kryterium ekologiczne, czas dostawy przedmiotu zamówienia od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez zamawiającego, oraz czas dostawy urządzenia zastępczego od dnia zgłoszenia przez zamawiającego o awarii sprzętu, w/w podmiot przedstawił najkorzystniejszą ofertę o wartości 324 792,74 zł (netto) + 74 702,33 zł (VAT) = 399 495,07 zł (brutto), a także dostarczany papier posiada wspólnotowe oznakowanie ekologiczne Ecolabel, czas dostawy przedmiotu zamówienia od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez zamawiającego - 1 dzień, czas dostawy urządzenia zastępczego od dnia zgłoszenia przez zamawiającego o awarii sprzętu – 5 dni.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym zamawiający przyznał, na podstawie w/w kryteriów złożonych w ofercie, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium – cena

Liczba punktów w kryterium ekologicznym

Liczba punktów w kryterium – czas dostawy przedmiotu zamówienia od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez zamawiającego 

Liczba punktów w kryterium – czas dostawy urządzenia zastępczego od dnia zgłoszenia przez zamawiającego o awarii sprzętu 

Łączna liczba punktów

1

RESGRAPH  Sp. z o.o.

ul. Boya-Żeleńskiego 19

35 – 105 Rzeszów

 

83,84

 

3

 

3

 

4

 

 93,84

2

Hurt-Papier

Ryszard Cebula Sp.j.

ul. Podkarpacka 57B

35 – 082 Rzeszów

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

3

Przedsiębiorstwo ANNEX Sp. z o.o.

ul. Rynek 10

23 – 235 Annopol

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

 

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

4

Biuro Plus Lucyna i Adam Koptyra Sp.j.

ul. Handlowa 4b

37 – 450 Stalowa Wola

 

90

 

3

 

3

 

4

 

100


Or – VI.271.5.2015                                                        Stalowa Wola, dnia 25 marca 2015 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli w latach 2015-2016”, po powtórzeniu czynności sprawdzenia i oceny ofert, wybrana została w dniu 25 marca 2015 r., oferta złożona przez Biuro Plus Lucyna i Adam Koptyra Sp.j., ul. Handlowa 4b, 37 – 450 Stalowa Wola. Kryterium wyboru ofert była cena, kryterium ekologiczne, czas dostawy przedmiotu zamówienia od dnia zgłoszenia zapotrzebowania prze zamawiającego, oraz czas dostawy urządzenia zastępczego od dnia zgłoszenia przez zamawiającego o awarii sprzętu, w/w podmiot przedstawił najkorzystniejsza ofertę o wartości 324 792, 74 zł (netto) + 74 702,33 zł (VAT) = 399 495,07 zł (brutto), a także dostarczany papier posiada wspólnotowe oznakowanie ekologiczne Ecolabel, czas dostawy przedmiotu zamówienia od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez zamawiającego - 1 dzień, czas dostawy urządzenia zastępczego od dnia zgłoszenia przez zamawiającego o awarii sprzętu – 5 dni.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym zamawiający przyznał, na podstawie w/w kryteriów złożonych w ofercie, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium – cena

Liczba punktów w kryterium ekologicznym

Liczba punktów w kryterium – czas dostawy przedmiotu zamówienia od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez zamawiającego 

Liczba punktów w kryterium – czas dostawy urządzenia zastępczego od dnia zgłoszenia przez zamawiającego o awarii sprzętu 

Łączna liczba punktów

1

RESGRAPH  Sp. z o.o.

ul. Boya-Żeleńskiego 19

35 – 105 Rzeszów

 

83,84

 

3

 

3

 

4

 

 93,84

2

Hurt-Papier

Ryszard Cebula Sp.j.

ul. Podkarpacka 57B

35 – 082 Rzeszów

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

3

Przedsiębiorstwo ANNEX Sp. z o.o.

ul. Rynek 10

23 – 235 Annopol

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

 

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

4

Biuro Plus Lucyna i Adam Koptyra Sp.j.

ul. Handlowa 4b

37 – 450 Stalowa Wola

 

90

 

3

 

3

 

4

 

100

 

Generuj PDF
Utrzymanie urządzeń ochrony środowiska na terenie Gminy Stalowa Wola

Or – VI.271.2.2015                                                               Stalowa Wola, dnia 19 luty 2015 r.

 

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Utrzymanie urządzeń ochrony środowiska na terenie Gminy Stalowa Wola”.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwana w dalszej treści ustawą Pzp., zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania przetargowego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. w związku z art. 24 ust. 2 pkt 4 i ust. 4 ustawy Pzp, ze względu na niezłożenie żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

Generuj PDF
Dostawa, instalacja, utrzymanie oznakowania drogowego pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie i utrzymanie oznakowania poziomego na drogach gminnych i wewnętrznych Gminy Stalowa Wola w latach 2015 – 2016.

Or-VI.271.01.2015                                                                     Stalowa Wola, 02.02.2015 r.

          

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm. ) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p/n Dostawa, instalacja, utrzymanie oznakowania drogowego pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie i utrzymanie oznakowania poziomego na drogach gminnych i wewnętrznych Gminy Stalowa Wola w latach 2015 - 2016.”.- wybrana została, w dniu 02.02.2015 r. oferta złożona przez wykonawcę Zakład Produkcyjno – Usługowy Dromech S.C.  z siedzibą przy ul. Nowa 99, 37-400 Nisko. Kryterium wyboru ofert była cena oraz czas montażu, w/w  przedsiębiorstwo przedstawiło ofertę o cenie 179 500,00 zł (netto) + VAT = 220 785,00 zł (brutto). Wykonawca w poza cenowym  kryterium oceny ofert zaproponował – 1) znaki A7 i B20 ustawić w terminie do 6 godzin; 2) inne znaki drogowe w ilości do 6 szt. ustawi/naprawi w terminie do 24 godzin; 3) inne znaki drogowe w ilości powyżej 6 szt. ustawi/naprawi w terminie do 3 dni.  W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej przedsiębiorstwa, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium czas montażu

Łączna liczba punktów

1

Zakład Produkcyjno-Usługowy DROMECH s.c.,  ul. Nowa 99, 37-400 Nisko

85 pkt.

15 pkt.

100 pkt.

2

Przedsiębiorstwo DUBR

Sp. z o.o. ul. Łódzka 247 D, 25-655 Kielce

51,61 pkt.

 0 pkt.

51,61 pkt.

 

 

 

 

Generuj PDF
Konserwacja oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnej będącej własnością Gminy Stalowa Wola

Or – VI.271.71.2014                                                                           Stalowa Wola, dnia 8 stycznia 2015 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

        Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Konserwacja oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnej będącej własnością Gminy Stalowa Wola”, wybrana została w dniu 8 stycznia   2015 r., oferta złożona przez ELEKTROBUDOWA S.C. Andrzej Kowalski, Ryszard Kowalski, ul. Partyzantów 4/38, 37 – 450 Stalowa Wola. Kryteriami wyboru ofert była cena oraz czas wymiany/naprawy elementów urządzeń oświetlenia ulicznego od momentu przyjęcia zgłoszenia, w/w podmiot przedstawił jedyną ofertę o wartości 253 209,60 zł (netto) + 58 238,21 zł (VAT) = 311 447,81 zł (brutto) oraz deklarowany czas wymiany/naprawy elementów urządzeń oświetlenia ulicznego na 1 godzinę od momentu przyjęcia zgłoszenia.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym zamawiający przyznał, na podstawie w/w kryteriów złożonych w ofercie, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium – cena

Liczba punktów w kryterium – czas wymiany/naprawy elementów urządzeń oświetlenia ulicznego od momentu przyjęcia zgłoszenia

Łączna liczba punktów

1

ELEKTROBUDOWA S.C.

Andrzej Kowalski,

Ryszard Kowalski

ul. Partyzantów 4/38

37 – 450 Stalowa Wola  

 

95

 

5

 

 100

Generuj PDF
UTRZYMANIE I KONSERWACJA TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI W REJONACH NR 1 I NR 2

Or – VI.271.63.2014                                                                    Stalowa Wola, 10 lutego 2015 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

       Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pózn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej w Stalowej Woli w rejonach nr 1 i nr 2”,dla części I zamówienia wybrana została oferta wykonawcy Zakład Usługowy Budowy i Konserwacji Zieleni mgr inż. Maria Herecka – Kużdżał z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Ks. J. Skoczyńskiego 10.

Kryterium wyboru ofert była cena, czas  reakcji w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej o której mowa w rozdziale 3 pkt 2 SIWZ oraz okres udzielanej gwarancji na sezonowe nasadzenia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę nie podlegającą odrzuceniu bądź wykluczeniu na kwotę 2 761 272,96 zł brutto oraz oświadczył, iż w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej o której mowa w rozdziale 3 pkt 2 SIWZ, pozostaje do dyspozycji Zamawiającego, czyli podjęcia czynności do 1 godziny od chwili otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego o tego typu sytuacji oraz udziela gwarancji na nasadzenia sezonowe w wymiarze 4 miesięcy, licząc od daty odbioru usługi.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część I zamówienia oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie w/w kryteriów, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Czas reakcji w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej

Okres gwarancji na nasadzenia sezonowe

Łączna liczba punktów

1.

Prometeusz Sp. z o. o.
Ul. Mickiewicza 16A
37-450 Stalowa Wola

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

2.

Konsorcjum firm:
KBU Sp. z o.o.
Ul. Plac na Groblach 21/D
31-101 Kraków
LICUAS S.A.
Ul. Federico Salmόn 11
28016 Madryt

 

78,50

 

1,50

 

1,50

 

81,50

3.

Zakład Usługowy Budowy i Konserwacji Zieleni mgr. Inż. Maria Herecka – Kużdżał
Ul. Ks. J. Skoczyńskiego 10
37-450 Stalowa Wola

 

97,00

 

1,50

 

1,50

 

 

100,00

 

 


Or – VI.271.63.2014                                                Stalowa Wola, dnia 10 lutego 2015  r.

 

                                                                WSZYSCY  OFERENCI

 

             Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, zawiadamia iż  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej w Stalowej Woli w rejonach nr 1 i nr 2”  zostało w części II zamówienia unieważnione.

        Zamawiający w toku badania ofert wykluczył z postępowania na podstawie art. 24 ust.2 pkt. 4 ustawy Pzp wykonawców:

 1. Prometeusz Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 16A 37-450 Stalowa Wola. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego z dnia 30 stycznia 2015 r. do uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. nie uzupełnił aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Z załączonego do oferty dokumentu nie wynikało, iż wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 2. Zakład Usług, Handlu i Produkcji Ogrodniczej „Zieleń” Spółka z o.o. ul. Ks. J. Skoczyńskiego 28, 37-450 Stalowa Wola. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego z dnia 30 stycznia 2015 r. do uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. uzupełnił wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 3 wykaz narzędzi – z którego wynika, iż wykonawca dysponuje lub będzie dysponował m.in. ciągnikiem z przyczepką -1 sztuka ( brak takiego urządzenia w pierwotnym wykazie załączonym do oferty). Jednak dokument ten został sporządzony na dzień 2 lutego 2015 r., ponadto nie był opatrzony podpisem osoby bądź osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy zgodnie z załączonym do oferty odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego skutkujące brakiem oświadczenia woli wykonawcy. Tym samym wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert. Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.        

       W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie gdyż w niniejszym postępowaniu dla części II zamówienia nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, jednakże informuje się, iż niezwłocznie zostanie wszczęte kolejne postępowanie w celu wyłonienia Wykonawcy, na realizację niniejszego zadania.    

Generuj PDF
Opróżnianie koszy ulicznych na śmieci na terenie Miasta Stalowa Wola w 2015 roku

Or – VI.271.70.2014                                            Stalowa Wola, dnia 30 grudnia 2014 r.

 

                                                   WSZYSCY  OFERENCI

 

       Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, zawiadamia iż  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opróżnianie koszy ulicznych na śmieci na terenie Miasta Stalowa Wola w 2015 roku”  zostało w dniu 30 grudnia 2014 r., unieważnione.

      Zamawiający unieważnia postępowanie gdyż oferta z najniższą ceną zaproponowaną przez Wykonawcę (kryterium oceny ofert – cena – waga 95%, oraz czas dodatkowego interwencyjnego opróżniania koszy– waga 5%) w przedmiotowym postępowaniu, tj. Miejskie Zakład Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Komunalnej 1 w Stalowej Woli w wysokości 378.000,00 zł brutto przewyższała kwotę jaką Zamawiający postanowił przeznaczyć na realizacje zamówienia tj., kwotę 130.000,00 zł brutto. Zamawiający nie zdecydował się zwiększyć kwoty jaką zamierza przeznaczyć  na w/w zadanie do ceny najkorzystniejszej oferty.

        Z w/w powodu niniejsze postępowanie należało unieważnić, jednakże informuje się, iż niezwłocznie zostanie wszczęte kolejne postępowanie w celu wyłonienia Wykonawcy, na realizację niniejszego zadania.    

     

Generuj PDF
Dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli w 2015 roku

Or – VI.271.68.2014                                                                                      Stalowa Wola, 9 stycznia 2015 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

       Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pózn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli w 2015 roku”, wybrana została w dniu 9 stycznia 2015 r., oferta wykonawcy Resgraph Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Boya-Żeleńskiego 19.

Kryterium wyboru ofert była cena, kryterium ekologiczne, czas dostawy przedmiotu zamówienia od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez zamawiającego oraz czas dostawy urządzenia zastępczego od dnia zgłoszenia przez zamawiającego o awarii sprzętu. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę nie podlegającą odrzuceniu na kwotę 229.497,23 zł brutto oraz oświadczył, iż dostarczany papier posiada wspólnotowe oznakowanie ekologiczne Ecolabel, sukcesywne dostawy materiałów biurowych oraz oryginalnych i fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli następować będą w ciągu 1 dnia roboczego od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego oraz na czas usunięcia awarii drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego lub kserokopiarki spowodowanej zastosowaniem dostarczonego przez wykonawcę tonera lub atramentu, wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu sprzęt zastępczy o porównywalnych parametrach technicznych.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie w/w kryteriów, następującą punktację:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Kryterium ekologiczne

(Ecolabel)

czas dostawy przedmiotu zamówienia

czas dostawy urządzenia zastępczego od dnia awarii          

Łączna liczba punktów

1.

Przedsiębiorstwo „Annex” Sp. z o.o.

Ul. Rynek 10

23-235 Annopol

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

2.

Biuro Plus Lucyna i Adam Koptyra Sp. Jawna

Ul. Handlowa 4B

37-450 Stalowa Wola

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

3.

Resgraph Sp. z o.o.

Ul. Boya-Żeleńskiego 19

35-105 Rzeszów

90,00

3,00

3,00

4,00

100,00

4.

Hurt Papier Ryszard Cebula Sp. Jawna

Ul. Podkarpacka 57B

35-082

Rzeszów


 

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

 


Or – VI.271.68.2014                                                              Stalowa Wola, dnia 23 stycznia 2015 r.

 

WSZYSCY OFERENCI

        

         Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  pn. „Dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli w 2015 roku”.

         Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, unieważnia niniejsze postępowanie, gdyż obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

         Zamawiający w dniu 19 stycznia 2015 r. zawiadomił wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o powtórzeniu czynności sprawdzenia i oceny ofert w związku z wniesieniem w dniu 13 stycznia 2015 r. przez firmę Biuro Plus Lucyna i Adam Koptyra Sp. J. z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Handlowej 4b, informacji o niezgodnej z prawem czynności Zamawiającego. Wykonawca nie skorzystał jednak z prawa wynikającego z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, a mianowicie nie przedłużył terminu związania z ofertą który upłynął w dniu 17 stycznia 2015 r. Zamawiający dokonując ponownej czynności sprawdzenia i oceny ofert, naraziłby się na naruszenie art. 85 oraz art. 179 ustawy Pzp. pozbawiając wykonawców możliwości ze skorzystania środków ochrony prawnej jakie przysługują wykonawcom.

       W związku z powyższym niniejsze postępowanie należało unieważnić, jednakże informuje się, iż niezwłocznie zostanie wszczęte kolejne postępowanie w celu wyłonienia Wykonawcy, na realizację niniejszego zadania.    

Generuj PDF
Dostawa macierzy dyskowej na potrzeby Urzędu Miasta Stalowa Wola

Or – VI.271.69.2014                                                                  Stalowa Wola, 19 grudnia 2014 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

       Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pózn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa macierzy dyskowej na potrzeby Urzędu Miasta  Stalowa Wola, wybrana została w dniu 19 grudnia 2014 r., oferta wykonawcy Piotr Fuz SIGNATI z siedzibą w Nysie przy ul. Janusza Kusocińskiego 49/8.

Kryterium wyboru ofert była cena oraz czas usunięcia usterki/dostarczenia części wymiennej w przypadku awarii macierzy dyskowej. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 50.500,00 zł brutto oraz zadeklarował usunięcie awarii/dostarczenie części zamiennej w ciągu jednego dnia roboczego od chwili otrzymania  od Zamawiającego o tego rodzaju sytuacji.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz czasu usunięcia awarii złożonej w ofertach, następującą punktację:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium czas usunięcia awarii

Łączna liczba punktów

1.

Piotr Fuz SIGNATI

ul. Janusza Kusocińskiego 49/8

48-303 Nysa

95,00

5,00

100,00

 

 

Generuj PDF
Świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz usługi dostępu do Internetu za pośrednictwem zainstalowanego przez operatora zakończenia sieci na potrzeby Urzędu Miasta w Stalowej Woli

Or-VI.271.67.2014                                                                                      Stalowa Wola, 12.12.2014 r.

          

                                                OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm. ) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p/n "Świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz usługi dostępu do Internetu za pośrednictwem zainstalowanego przez operatora zakończenia sieci na potrzeby Urzędu Miasta w Stalowej Woli" wybrana została, w dniu 12.12.2014 r. oferta złożona przez wykonawcę Hyperion S.A. z siedzibą  przy ul. Plac Trzech Krzyży 3, 00-535 Warszawa. Kryterium wyboru ofert była cena oraz kryterium usunięcia awarii/usterki , w/w przedsiębiorstwo przedstawiło jedyną ofertę o cenie 51 150,72 zł (netto) + VAT = 62 915,39 zł (brutto) oraz maksymalnie 6 godzinnym okresie usunięcia awarii/usterki. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej przedsiębiorstwa, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację :

Numer  oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Czas usunięcia awarii/usterki

Łączna liczba punktów

1

Hyperion S.A. ul. Plac Trzech Krzyży 3, 00-535 Warszawa

80

20

100

 

 

 

Generuj PDF
Świadczenie usług pocztowych dla Gminy Stalowa Wola w latach 2015 – 2016

Or – VI.271.64.2014                                                                   Stalowa Wola, dnia 15 grudnia 2014 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

        Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług pocztowych dla Gminy Stalowa Wola w latach 2015 – 2016”, wybrana została w dniu 15 grudnia 2014 r., oferta złożona przez INPOST Sp. z o.o., ul. Malborska 130, 30 – 624 Kraków. Kryteriami wyboru ofert była cena oraz ilość placówek jakimi dysponuje wykonawca na terenie Polski, w/w przedsiębiorstwo przedstawiło najkorzystniejszą ofertę tzn. o wartości 254 355,01 zł (brutto) oraz dysponowanie placówkami pocztowymi na terenie Polski w ilości: 7 926.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym zamawiający przyznał, na podstawie w/w kryteriów złożonych w ofercie, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium – cena

Liczba punktów w kryterium – ilość placówek pocztowych jakimi dysponuje wykonawca na terenie Polski

Łączna liczba punktów

1

INPOST Sp. z o.o.

ul. Malborska 130

30 – 624 Kraków

 

80

 

20

 

 100

2

Poczta Polska S.A.

Biuro Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego,

Rejon Sprzedaży Tarnobrzeg

ul. Sokola 3A

39 – 400 Tarnobrzeg   

 

65,26

 

9,64

 

74,90

Generuj PDF
Dostawa macierzy dyskowej na potrzeby Urzędu Miasta Stalowa Wola

Or – VI.271.65.2014                                               Stalowa Wola, dnia 3 grudnia 2014 r.

 

                                                  WSZYSCY  OFERENCI

 

             Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, zawiadamia iż  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa macierzy dyskowej na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli”  zostało w dniu 3 grudnia 2014 r., unieważnione.

            Zamawiający unieważnia postępowanie gdyż oferta z najniższą ceną zaproponowaną przez Wykonawcę (kryterium oceny ofert – cena – waga 95%, oraz czas usunięcia awarii – waga 5%) a zarazem jedyna oferta w przedmiotowym postępowaniu, tj. SIGNATI Piotr Fuz z siedzibą w Nysie przy ul. Janusza Kusocińskiego 49/8 przewyższała kwotę jaką Zamawiający postanowił przeznaczyć na realizacje  zamówienia tj., kwotę 51.236,32 zł brutto. Zamawiający nie zdecydował się zwiększyć kwoty jaką zamierza przeznaczyć  na w/w zadanie do ceny najkorzystniejszej oferty.

        Z w/w powodu niniejsze postępowanie należało unieważnić, jednakże informuje się, iż niezwłocznie zostanie wszczęte kolejne postępowanie w celu wyłonienia Wykonawcy, na realizację niniejszego zadania.    

Generuj PDF
Udzielenie kredytu długoterminowego

Or-VI.271.60.2014                                                                                       Stalowa Wola, 09.12.2014 r.

          

                                              OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm. ) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p/n Udzielenie kredytu długoterminowego”.- wybrana została, w dniu 09.12.2014 r. oferta złożona przez wykonawcę Bank Polska Kasa Opieki S.A., z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 13, 37-450 Stalowa Wola. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w  przedsiębiorstwo przedstawiło ofertę o cenie 3 975 511,29 zł (brutto). W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej przedsiębiorstwa, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer  oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna liczba punktów

1

ING Bank Śląski S.A.

Centrum Bankowości Korporacyjnej w Rzeszowie

Al. T. Rejtana 20

35-310 Rzeszów

95,91

95,91

2

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu

ul. Sokoła 12

39-400 Tarnobrzeg

 

66,30

 

66,30

3

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski S.A

Regionalne Centrum Korporacyjne

W Rzeszowie

ul. T. Rejtana 53b

35-326 Rzeszów

 

91,86

 

91,86

4

Bank Gospodarstwa Krajowego

Oddział w Rzeszowie

ul. Szpitalna 1

35-065 Rzeszów

93,27

93,27

5

Bank Polska Kasa Opieki S.A.,

Podkarpackie Centrum Korporacyjne

Centrum Korporacyjne w Mielcu

Al. Jana Pawła II 13, 37-450 Stalowa Wola

100

100

 

 

Generuj PDF
Świadczenie usługi nadzoru nad monitoringiem CCTV w Stalowej Woli

Or – VI.271.61.2014                                                                      Stalowa Wola, dnia 23 października 2014 r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

     Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usługi nadzoru nad monitoringiem CCTV w Stalowej Woli”, wybrana została w dniu 23 października 2014 r., oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KARABELA” Sp. z o.o., ul. Sokola 14, 39 – 400 Tarnobrzeg. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w przedsiębiorstwo przedstawiło najkorzystniejszą ofertę tzn. o wartości 43 320 zł (netto) + 9 963,60 zł VAT = 53 283,60 zł (brutto).

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofercie, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna liczba punktów

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„KARABELA’ Sp. z o.o.

ul. Sokola 14

39 – 400 Tarnobrzeg  

 

100

 

 100

2

SKAREM Sp. z o.o.

ul. 1 – go Sierpnia 24

37 – 450 Stalowa Wola

 

10,63

 

10,63

Generuj PDF
Budowa drogi gminnej na działce nr ewid. 102/580 wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zjazdami na przyległe nieruchomości oraz przebudową fragmentu ulicy Grabskiego.

Or – VI.271.56.2014                                                   Stalowa Wola, 20 października 2014 r.


                                         OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

           Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pózn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa drogi gminnej na działce nr ewid. 102/580 wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zjazdami na przyległe nieruchomości oraz przebudową fragmentu ulicy Grabskiego”, wybrana została,  w dniu 20 października 2014 r., oferta wykonawcy SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gen. J. Zajączka 9..
     Kryterium wyboru ofert była cena. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 489.396,09 zł brutto.
        W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1. SKANSKA S.A.
ul. Gen. J. Zajączka 9
01-518 Warszawa
100,00 100,00
Generuj PDF
Rozbudowa potencjału Inkubatora Technologicznego w Stalowej Woli

    Or – VI.271.53.2014                                               Stalowa Wola, dnia 13 października 2014 r.

                                        

WSZYSCY WYKONAWCY

                  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa potencjału Inkubatora Technologicznego w Stalowej Woli”.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwana w dalszej treści ustawą Pzp., unieważnia przedmiotowe postępowanie przetargowe, ze względu na to, iż wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Zamawiający publikując ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 14 sierpnia 2014 r. wskazał w sekcji IV.4.16, iż przedmiotowe zamówienie będzie współfinasowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013. Oś priorytetowa I. Nowoczesna gospodarka. Nazwa działania I.3 Wspieranie innowacji. Tytuł projektu „Rozbudowa potencjału Inkubatora Technologicznego w Stalowej Woli – zintensyfikowanie rozwoju gospodarczego regionu poprzez wzmocnienie jego bazy innowacyjności”, z którego to Programu Zamawiający miał otrzymać dofinasowanie za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (dalej PARP) na realizację zamówienia w wysokości 16 919 918,67 zł co stanowiło 81,85% tej kwoty, przy czym całkowita wartość projektu wynosiła 23 514 818,33 zł. Komisja konkursowa po ocenie merytorycznej wniosku o dofinasowanie dla wyżej wspomnianego projektu w piśmie z dnia 19 września 2014 r. (data wpływu 26 września 2014 r.), przedstawiła zagadnienia wymagane do wyjaśnienia i uzupełnienia oraz uwagi i zastrzeżenia członków zespołu oceniającego wniosek, w którym między innymi stwierdzono, iż część kosztów ujętych w projekcie zostało uznane jako koszty niekwalifikowane a tym samym wartość projektu została zmniejszona do wysokości 14 913 093,00 zł, z czego sama Gmina Stalowa Wola musiała by dysponować wkładem własnym w wysokości 43% tj. kwotą  6 481 551,05 zł. Ponadto w ocenie merytorycznej przedstawionej przez PARP, wymagano od Gminy Stalowa Wola osiągniecie wskaźników docelowych projektu tj. wynajęcie pomieszczeń budowanych hal produkcyjnych w nowym obiekcie Inkubatora Technologicznego 11-stu firmom prowadzących działalność innowacyjną lub otwierających nową linię produkcyjną oraz utworzenie przez nich 20-stu nowych miejsc pracy na koniec 2015 roku, co przy zakładanej dacie końcowej realizacji projektu tj. na dzień 31 grudnia 2015 r. było nie możliwe do osiągnięcia.             

W zaistniałej sytuacji, Zamawiający postanowił unieważnić niniejsze postępowanie przetargowe, ze względu na to, iż wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.     

Generuj PDF
Budowa drogi publicznej ul. Braci Szumielewiczów w Stalowej Woli

Or-VI.271.54.2014                                                                                  Stalowa Wola, 01.10.2014

                                         OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm. ) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p/n „Budowa drogi publicznej ul. Braci Szumielewiczów w Stalowej Woli” wybrana została, w dniu 01.10.2014 r. oferta złożona przez wykonawcę „MOK-BUD” Ryszard Duma, Piotr Duma, R. Bąk Spółka jawna, z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 178, 39-400 Tarnobrzeg. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w przedsiębiorstwo przedstawiło jedyną ofertę o cenie 219 649,56 zł (netto) + VAT = 270 168,96 zł (brutto). W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej przedsiębiorstwa, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer  oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna liczba punktów

1

„MOK-BUD” Ryszard Duma, Piotr Duma, R. Bąk

Spółka jawna

ul. Sienkiewicza 178,

39-400 Tarnobrzeg

 

100

 

100

 

Generuj PDF
Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu nr 1 w Stalowej Woli

Or – VI.271.52.2014                                                   Stalowa Wola,  25 sierpnia  2014 r.

                                   OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

       Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pózn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu nr 1 w Stalowej Woli”, wybrana została,  w dniu 25 sierpnia 2014 r., oferta wykonawcy MOK-BUD Ryszard Duma, Piotr Duma, Robert Bąk Spółka Jawna z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza 178.
    Kryterium wyboru ofert była cena. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 366.057,09 zł brutto.
     W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena
Łączna liczba punktów
1.

Firma Budowlana Rem-Bud I    
Bronisław Drąg Spółka Jawna
Al. Jana Pawła II 60 B
37-450 Stalowa Wola

96,66 96,66
2.

MOK-BUD Ryszard Duma, Piotr Duma, Robert  Bąk Spółka Jawna
ul. Sienkiewicza 178
39-400 Tarnobrzeg

100,00 100,00

 

Generuj PDF
Rozbudowa istniejącego budynku remizy OSP wraz z częściową przebudową dachu i adaptacją części poddasza – ETAP II ul. Jaśminowa 4, 37-464 Stalowa Wola – Charzewice.

Or – VI.271.50.2014                                                     Stalowa Wola,  11 sierpnia 2014 r.


                                            OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pózn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa istniejącego budynku remizy OSP wraz z częściową przebudową dachu i adaptacją części poddasza – ETAP II ul. Jaśminowa 4, 37-464 Stalowa Wola – Charzewice”, wybrana została,  w dniu 11 sierpnia 2014 r., oferta wykonawcy Firma „STALBUD” Kazimierz Młynarski z siedzibą w Stalowej Woli ul. Przemysłowa 9F.
        Kryterium wyboru ofert była cena. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 135.219,21 zł brutto.
      W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1.

HSW – Zakład Projektowo – Technologiczny Sp. z o. o.
ul. Kwiatkowskiego 1
37-450 Stalowa Wola

97,95 97,95
2.

Centrum Stolarki Budowlanej „DOMLUX” Nieznalski Andrzej, Nowak Marek Spółka Jawna ul. Przemysłowa 11 37-450 Stalowa Wola

Nie dotyczy Nie dotyczy
3.

Firma „STALBUD” Kazimierz Młynarski
ul. Przemysłowa 9F
37-450 Stalowa Wola

100,00
100,00

 

Generuj PDF
Wykonanie systemu monitoringu CCTV wraz z instalacją, uruchomieniem i konfiguracją sprzętu sieciowego w jednostkach oświatowych w Stalowej Woli – etap II

Or – VI.271.45.2014                                                                                                                      Stalowa Wola, dnia 23 lipca 2014 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie systemu monitoringu CCTV wraz z instalacją, uruchomieniem i konfiguracją sprzętu sieciowego w jednostkach oświatowych w Stalowej Woli – etap II”, wybrana została w dniu 23 lipca 2014 r., oferta złożona przez „Control Process IT” Sp. z o.o., Mikołajowice 221, 33 – 121 Bogumiłowice. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w przedsiębiorstwo przedstawiło najkorzystniejszą ofertę tzn. o wartości 126 418,50 zł (netto) + 29 076,26 zł    VAT = 155 494,76 zł (brutto).

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofercie, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna liczba punktów

1

MAXTO Sp. z o.o. S.K.A.

ul. Reduta 5

31 – 421 Kraków

 

79,47

 

 79,47

2

„Control Process IT” Sp. z o.o.

Mikołajowice 221

33 – 121 Bogumiłowice

 

100

 

100

 

Generuj PDF
Remonty cząstkowe ulic w Stalowej Woli

Or – VI.271.46.2014                                                            Stalowa Wola,  29 lipca 2014 r.


                                        OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


        Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pózn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remonty cząstkowe ulic w Stalowej Woli”, wybrana została,  w dniu 29 lipca 2014 r., dla części I zamówienia oferta wykonawcy Przedsiębiorstwo „MOLTER” Sp. z o.o. z siedzibą w Rudnej Małej 47B 36-060 Głogów Małopolski.
Kryterium wyboru ofert była cena. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na łączną szacunkową wartość zamówienia w wysokości 1.416.858,00 zł brutto.
 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część I zamówienia oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

 

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Drogowego „Inżdróg” Sp. z o.o.
ul. Wrzosowa 97
37-450 Stalowa Wola

96,81 96,81
2.

Skanska S.A. ul. gen. J. Zajączka 9
01-518 Warszawa

92,44 92,44
3.

Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o. o.
Rudna Mała 47b, 36-060 Głogów Małopolski

100,00 100,00
4.

Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. -lider Firma Transportowo -Budowlano – Drogowa Dylmex Tomasz Dyl ul. Rakowska 33 28-200 Staszów

69,09 69,09


dla części II zamówienia wybrana została, w dniu 29 lipca 2014 r., oferta wykonawcy Skanska S.A. z siedzibą przy ul. gen. J. Zajączka 9 01-518 Warszawa.
Kryterium wyboru ofert była cena. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na łączną szacunkową wartość zamówienia w wysokości 270.457,99 zł brutto
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część II zamówienia oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

 

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Liczba punktów w kryterium cena
Łączna liczba punktów
1.

PBMH Firma Budowlana Zbigniew Bułaś
ul. Kwiatkowskiego 1
37-450 Stalowa Wola

94,97 94,97
2.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Drogowego
„Inżdróg” Sp. z o.o.
ul. Wrzosowa 97
37-450 Stalowa Wola

93,82
93,82
3.

Skanska S.A.  ul. gen. J. Zajączka 9
01-518 Warszawa

100,00 100,00
4.

Mok-Bud Sp. Jawna R. Duma, P.Duma, R.Bąk
ul. Sienkiewicza 178
39-400 Tarnobrzeg

99,04 99,04
5.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Usługowo -Handlowe Janusz Januszewski
ul. Narutowicza 3A lok. 18
37-450 Stalowa Wola

Nie dotyczy Nie dotyczy

 

Generuj PDF
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Stalowej Woli

Or – VI.271.41.2014                                                            Stalowa Wola,  14 lipca 2014 r.


                                    OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


     Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pózn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Stalowej Woli”, wybrana została,  w dniu 14 lipca 2014 r., oferta wykonawcy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PROM” Styka Leszek z siedzibą w Nowej Dębie przy ul. Jana Pawła II 3/2.
Kryterium wyboru ofert była cena. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 521.638,63 zł brutto.
     W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PROM” Styka Leszek
ul. Jana Pawła II 3/2
39-460 Nowa Dęba

100,00 100,00
2.

Firma Budowlana REM-BUD I
Bronisław Drąg Spółka Jawna
Al. Jana Pawła II 60B
37-450 Stalowa Wola


94,49
94,49
3.

Firma Budowlana „MAX-BUD” Mariusz Mieszkowicz
ul. Mickiewicza 83
39-400 Tarnobrzeg

87,58 87,58
4.

Usługi Remontowo-Budowlane
Śliwiński Jakub
Andruszkowice 8
27-650 Samborzec

Nie dotyczy Nie dotyczy


 

Generuj PDF
Zakup Systemu Elektronicznej Informacji Prawnej

Or-VI.271.40.2014                                                                                                         Stalowa Wola, 24.06.2014 r.

          

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm. ) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p/n Zakup systemu Elektronicznej Informacji Prawnej wybrana została, w dniu 24.06.2014 r. oferta złożona przez wykonawcę Wolters Kluwer S.A. z siedzibą  przy ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w przedsiębiorstwo przedstawiło jedyną ofertę o cenie 39 000,00 zł (netto) + VAT = 47 970,00 zł (brutto). W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej przedsiębiorstwa, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer  oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna liczba punktów

1

Wolters Kluwer S.A.

ul. Przyokopowa 33,

01-208 Warszawa

 

100

 

100

 

Generuj PDF
Zarządzanie aparaturą badawczą i urządzeniami laboratoryjnymi zakupionymi w ramach projektu pn. „Utworzenie naukowo-badawczego Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli

Or – VI.271.39.2014                                                                                                                        Stalowa Wola, dnia 23 czerwca 2014 r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

           Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zarządzanie aparaturą badawczą i urządzeniami laboratoryjnymi zakupionymi w ramach projektu pn. „Utworzenie naukowo-badawczego Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli”, wybrana została w dniu 23 czerwca 2014 r., oferta złożona przez Inkubator Technologiczny Sp. z o.o., ul. Kwiatkowskiego 9,    37 – 450 Stalowa Wola. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w przedsiębiorstwo przedstawiło jedyną ofertę o wartości 240 000 zł (netto) + 55 200 zł VAT = 295 200 zł (brutto).

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofercie, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna liczba punktów

1

Inkubator Technologiczny Sp. z o.o.

ul. Kwiatkowskiego 9

37 – 450 Stalowa Wola

 

100

 

100

 

Generuj PDF
Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Niezłomnych 2 i 2 c w Stalowej Woli

Or – VI.271.38.2014                                                                                                                     Stalowa Wola, dnia 16 czerwca 2014 r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zagospodarowanie terenów w rejonie  ul. Niezłomnych 2 i 2c w Stalowej Woli”, wybrana została w dniu 16 czerwca 2014 r., oferta złożona przez „MOK-BUD” Ryszard Duma, Piotr Duma, Robert Bąk Sp.j., ul. Sienkiewicza 178, 39 – 400 Tarnobrzeg. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w przedsiębiorstwo przedstawiło najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny tj. o wartości 431 149,48 zł (netto) + 99 164,38 zł VAT = 530 313,86 zł (brutto).

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofercie, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna liczba punktów

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „PRIMA-BUD”

ul. Wiśniowa 5A

27 – 600 Sandomierz   

 

91,54

 

91,54

2

„MOK-BUD” Ryszard Duma,

Piotr Duma, Robert Bąk Sp.j.

ul. Sienkiewicza 178

39 – 400 Tarnobrzeg

 

100

 

100

3

Firma Budowlana REM-BUD I

Bronisław Drąg Sp.j.

Al. Jana Pawła II 60B

37 – 450 Stalowa Wola

 

87,93

 

87,93

 

 

Generuj PDF
Modernizacja serwerowni w budynku przy ul. Wolności 9

Or – VI.271.37.2014                                                          Stalowa Wola,  9 czerwca 2014 r.


                                           OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


         Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pózn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja serwerowni w budynku przy ul. Wolności 9”, wybrana została,  w dniu 9 czerwca 2014 r., oferta wykonawcy KOMTECH Piotr Martuszewski z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Barbackiego 15.
          Kryterium wyboru ofert była cena. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 15.763,68 zł brutto.
       W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów

1.

SELTER Błażej Jachimowicz
ul. Osobowicka 157/4
51-001 Wrocław

67,80 67,80

2.

Zakład Usług Instalatorskich
„B.D” Andrzej Brzoza
ul. Poniatowskiego 88/74
37-450 Stalowa Wola

98,52
98,52
3.

KOMTECH Piotr Martuszewski
ul. Barbackiego 15
33-300 Nowy Sącz

100,00 100,00 

Generuj PDF
Ubezpieczenie majątku i innych interesów oraz osób Gminy Stalowa Wola wraz z Urzędem Miasta, jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

Or-VI.271.35.2014                                                                                                                     Stalowa Wola, 09.06.2014 r.

          

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

          

Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p/n „Ubezpieczenie majątku i innych interesów oraz osób Gminy Stalowa Wola wraz z Urzędem Miasta, jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury wybrana została na część I , w dniu 09.06.2014 r. oferta złożona przez Wykonawcę Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji ALLIANZ POLSKA Spółka Akcyjna, ul. Rodzin Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa. Kryterium wyboru ofert była cena oraz warunki fakultatywne, w/w  przedsiębiorstwo przedstawiło najkorzystniejszą ofertę o cenie 205 723,00 zł za całość tej części zamówienia. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej przedsiębiorstwa, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, następującą punktację:

Numer  oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna liczba punktów za warunki fakultatywne

Łączna liczba punktów

1

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji ALLIANZ POLSKA Spółka Akcyjna

ul. Rodzin Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa

 

 

85

 

 

6,30

 

 

91,30

2

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

O/Tarnów Filia Rzeszów

35-036 Rzeszów,

ul. J. Dąbrowskiego 20

 

 

75,81

 

 

9

 

 

84,81

3

Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Regionalne Centrum Ubezpieczeń Korporacyjnych w Krakowie, Przedstawicielstwo w Rzeszowie,

ul. Rejtana 27G , 35-310 Rzeszów

 

 

62,31

 

 

 

2,25

 

 

64,56

4

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Oddział Regionalny w Lublinie

Zespół Sprzedaży Korporacyjnej

 ul. Zygmuntowska 14 , 35-959 Rzeszów

 

 

65,08

 

 

9,90

 

 

74,98

5

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW"

Biuro Regionalne w Rzeszowie

Filia w Stalowej Woli

ul. 1 Sierpnia 12, 37-450 Stalowa Wola

 

 

43,84

 

 

3,30

 

 

47,14

na część II zamówienia wybrana została, w dniu 09.06.2014 r. oferta złożona przez Wykonawcę Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Oddział Regionalny w Lublinie, Zespół Sprzedaży Korporacyjnej, ul. Zygmuntowska 14 , 35-959 Rzeszów. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w  przedsiębiorstwo przedstawiło najkorzystniejszą ofertę o cenie 198 258,00 zł brutto za całość tej części zamówienia. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej przedsiębiorstwa, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, następującą punktację:

Numer  oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna liczba punktów

1

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

O/Tarnów Filia Rzeszów

35-036 Rzeszów,

ul. J. Dąbrowskiego 20

 

 

63,39

 

 

63,39

2

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132,

ODDZIAŁ W LUBLINIE

20-625 Lublin, ul. Leonarda 18

 

76,93

 

76,93

3

Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Regionalne Centrum Ubezpieczeń Korporacyjnych w Krakowie, Przedstawicielstwo w Rzeszowie,

ul. Rejtana 27G , 35-310 Rzeszów

 

 

83,23

 

 

83,23

4

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, 

Drugi Oddział w Krakowie

31-261 Kraków, ul. Rusznikarska - Deptak 2/8

 

 

56,85

 

 

56,85

5

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Oddział Regionalny w Lublinie

Zespół Sprzedaży Korporacyjnej

 ul. Zygmuntowska 14 , 35-959 Rzeszów

 

 

100

 

 

100

6

 Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW"

Biuro Regionalne w Rzeszowie

Filia w Stalowej Woli

ul. 1 Sierpnia 12, 37-450 Stalowa Wola

 

77,78

 

77,78

na część III zamówienia wybrana została, w dniu 09.06.2014 r. oferta złożona przez Wykonawcę Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" Biuro Regionalne w Rzeszowie Filia w Stalowej Woli ul. 1 Sierpnia 12, 37-450 Stalowa Wola. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w  przedsiębiorstwo przedstawiło najkorzystniejszą ofertę o cenie 15 500,00 zł brutto za całość tej części zamówienia. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej przedsiębiorstwa, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, następującą punktację:

Numer  oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna liczba punktów

1

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Oddział Regionalny w Krakowie

Zespół Sprzedaży Brokerskiej

ul. Duża 21, 25-953 Kielce

 

53,03

 

53,03

2

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, 

Drugi Oddział w Krakowie

31-261 Kraków, ul. Rusznikarska - Deptak 2/8

 

 

83,21

 

 

83,21

3

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW"

Biuro Regionalne w Rzeszowie

Filia w Stalowej Woli

ul. 1 Sierpnia 12, 37-450 Stalowa Wola

 

 

100

 

 

100

 


Or – VI.271.35.2014                                                                                                     Stalowa Wola,  20.06.2014 r.

 

OGŁOSZENIE O PONOWNYM WYBORZE OFERTY

Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 94 ust. 3 oraz art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., w związku z odmową podpisania umowy na wykonywanie części 3 zamówienia pn „Ubezpieczenie majątku i innych interesów oraz osób Gminy Stalowa Wola wraz z Urzędem Miasta, jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kulturyprzez Wykonawcę Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Biuro Regionalne w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Sokoła 4, 35-010 Rzeszów; zawiadamia, że w dniu 20 czerwca 2014 r. wybrana została oferta Wykonawcy Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, Drugi Oddział w Krakowie, z siedzibą przy ul. Rusznikarska - Deptak 2/8, 31-261 Kraków. Kryterium wyboru ofert była cena. Oferta w/w przedsiębiorstwa w rankingu ofert znajdowała się na drugim miejscu a jej cena wyniosła 18 628,00 zł brutto. Oferta w/w przedsiębiorstwa nie podlega odrzuceniu a Wykonawca nie został wykluczony na mocy ustawy Pzp.

 

Generuj PDF
Dostawa oprogramowania antywirusowego, wraz z zaporą, na stacje robocze i serwery oraz konsolą do centralnej administracji dla Urzędu Miasta Stalowa Wola


Or – VI.271.36.2014                                                           Stalowa Wola,  29 maja 2014 r.


                                          OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


         Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pózn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa oprogramowania antywirusowego, wraz z zaporą, na stacje robocze i serwery oraz konsolą do centralnej administracji dla Urzedu Miasta Stalowa Wola”, wybrana została,  w dniu 29 maja 2014 r., oferta wykonawcy Network Partners Tomasz Machnicki Sp. J. Z siedzibą w Warszawie przy ul. Trakt Lubelski 140/7/2
        Kryterium wyboru ofert była cena. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 12.699,75 zł brutto.
       W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:

Numer oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena
Łączna liczba punktów
1.

Network Partners Tomasz Machnicki Sp. J.
ul. Trakt Lubelski 140/7/2
04-790 Warszawa

100,00 100,00
2.

IKARIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
ul. Omłotowa 12/14
94-251 Łódź

98,33
98,33

 

Generuj PDF
Modernizacja serwerowni w budynku przy ul. Wolności 9

Or – VI.271.31.2014                                                        Stalowa Wola, dnia 16 maja 2014 r.

                                                    WSZYSCY  OFERENCI

      Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, zawiadamia iż  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja serwerowni w budynku przy ul. Wolności 9”  zostało w dniu 16 maja 2014 r., unieważnione.
      Zamawiający unieważnia postępowanie gdyż oferta z najniższą ceną zaproponowaną przez Wykonawcę (kryterium oceny ofert – cena – waga 100%), tj. Zakład Usług Instalacyjnych „B.D” Andrzej Brzoza z siedzibą przy ul. Poniatowskiego 88/74 w Stalowej Woli na kwotę 16.167,12 zł brutto podlega odżuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 ustawy PZP, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ przewidział rozliczenie koszorysowe. Załączony do oferty koszorys wykonawcy nie został sporządzony zgodnie z rozdziałem XIV SIWZ tj. Cenę oferty należało określić na podstawie kosztorysu ofertowego, sporządzonego metodą uproszczoną, obliczonego według przedmiaru robót. Dla każdej pozycji wyszczególnionej w przedmiarze należało podać swoją cenę jednostkową. Wartość robót powinna być iloczynem ilości robót określonej w przedmiarze i podanej ceny jednostkowej. Wykonawca był zobowiązany skalkulować cenę w oparciu o w/w dokumentację oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Przedmiar robót był dokumentem obowiązkowym służącym do sporządzenia kosztorysu ofertowego przez Wykonawcę. Podane w przedmiarze robót katalogi należało traktować jako materiał obowiązkowy przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego. Kolejność pozycji i działów, które były wyszczególnione w przedmiarze robót musiały odpowiadać pozycjom i działom w kosztorysie ofertowym. Oferty złożone przez dalszych wykonawców  przewyższały kwotę jaką Zamawiający postanowił przeznaczyć na realizacje  zamówienia tj., kwotę 16.482,00 zł brutto, Zamawiający nie zdecydował się zwiększyć kwoty jaką zamierza przeznaczyć  na w/w zadanie do ceny najkorzystniejszej oferty.
        Z w/w powodu niniejsze postępowanie należało unieważnić, jednakże informuje się, iż niezwłocznie zostanie wszczęte kolejne postępowanie w celu wyłonienia Wykonawcy, na realizację niniejszego zadania.   

Generuj PDF
Wykonanie systemu monitoringu CCTV wraz z instalacją, uruchomieniem i konfiguracją sprzętu sieciowego w jednostkach oświatowych w Stalowej Woli

Or – VI.271.32.2014                                                                                                                      Stalowa Wola, dnia 5 czerwca 2014 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

         Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie systemu monitoringu CCTV wraz z instalacją, uruchomieniem i konfiguracją sprzętu sieciowego w jednostkach oświatowych w Stalowej Woli”, wybrana została w dniu 5 czerwca 2014 r., oferta złożona przez Firmę Usługowo-Handlową ALDOM Marek Wilczek, ul. Łanowa 63, 30 – 725 Kraków. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w przedsiębiorstwo przedstawiło najkorzystniejszą ofertę z pośród ofert nie podlegających odrzuceniu tzn. o wartości 298 916,77 zł (netto) + 68 750,86 zł    VAT = 367 667,63 zł (brutto).

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofercie, następującą punktację:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna liczba punktów

1

EUROPEL Bogdan Pelczar

ul. Spółdzielcza 4

38 – 420 Korczyna

 

84,28

 

84,28

2

Firma Usługowo-Handlowa

ALDOM Marek Wilczek

ul. Łanowa 63

30 – 752 Kraków